X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9927
Przesłano:

Ocenianie na lekcjach przyrody

1. Na lekcjach przyrody podlegają ocenie:
- odpowiedzi ustne
- sprawdziany pisemne (obejmujące szerszy zakres treści programowych – zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem)
- kartkówki ( trwające do 15 minut – bez zapowiedzi)
- aktywność na lekcji
- zadania domowe
- zeszyt przedmiotowy
- zeszyt ćwiczeń
- dodatkowa praca ucznia – konkursy, zielnik, hodowla itp.
Ocena z zadania domowego nie jest równoważna ocenie ze sprawdzianu!

2. Sprawdziany i odpowiedzi oceniane są punktowo, a następnie zamieniane na ocenę wg skali:
· pełne napisanie sprawdzianu ( plus zadanie dodatkowe) cel
· do 90% max liczby punktów bdb
· do 75% db
· do 50% dst
· do 30% dop
· poniżej 30% nast.
Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia muszą być podpisane przez rodziców.
Sprawdziany, kartkówki i testy znajdują się w teczce ucznia, na życzenie rodziców do wglądu w szkole.

3. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny ze sprawdzianu jeden raz.
Oceny poprawione jednak są brane również pod uwagę przy klasyfikacji, gdyż odzwierciedlają systematyczność pracy ucznia.
Każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika.
Termin poprawy do uzgodnienia z nauczycielem.

4. W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków
( notatek z lekcji, zeszytu ćwiczeń, zadań domowych) w ciągu:

- 1dnia – przy nieobecności trwającej 1 – 3 dni
- 1 tygodnia – przy nieobecności trwającej do 2 tygodni
- do uzgodnienia z nauczycielem nieobecności trwającej powyżej 2 tygodnie
Uczeń zobowiązany jest również do napisania sprawdzianu na którym był nieobecny.

5. Aktywność ucznia na lekcji jest ważnym elementem procesu nauczania, dlatego motywacją są plusy:
- trzy plusy - ocena bdb,
- sześć plusów - ocena cel, ( trzy minusy – ocena ndst)

6. W każdym semestrze uczeń ma prawo dwukrotnie zgłosić nieprzygotowanie do lekcji przyrody bez konsekwencji negatywnej oceny. Za nieprzygotowanie do lekcji uważa się:
- nie nauczenie się bieżącego materiału
- nie wykonanie zadania domowego
- brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń z zadaniem domowym
- brak atlasu
- brak przyborów ( ołówka, kredek, nożyczek, kleju, linijki itp.)
Nieprzygotowanie do lekcji należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.
Szczególne przypadki mogą usprawiedliwić rodzice w formie pisemnej w dzienniczku ucznia.

7. Uczeń może otrzymać na koniec semestru lub na koniec roku ocenę celującą jeżeli:
- Zna bardzo dobrze wiadomości obowiązujące oraz posiada wiadomości wykraczające poza program,
- Jest przygotowany do lekcji i aktywnie bierze w niej udział,
- Prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,
- Bierze udział w konkursach szkolnych, gminnych i wojewódzkich
- Uczestniczy w zajęciach dodatkowych
- Prowadzi zeszyt „Obserwatora Przyrody”, przygotowuje materiały i pomoce na lekcje itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.