X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9686
Przesłano:

Figury na płaszczyźnie - powtórzenie wiadomości. Konspekt hospitacji diagnozującej z matematyki w klasie VI

KONSPEKT HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ

Data: ..................
Nauczyciel prowadzący: ............................
Przedmiot: matematyka
Klasa: VI
Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

Temat lekcji: Figury na płaszczyźnie - powtórzenie wiadomości.

Cel główny lekcji: Diagnozowanie umiejętności uczniów w zakresie stosowania zintegrowanej wiedzy o figurach na płaszczyźnie w rozwiązywaniu zadań praktycznych.

Cele pośrednie (wiadomości):
Uczeń zna:
· rodzaje kątów ze względu na ich miarę (prosty, ostry, rozwarty, pełny, półpełny, wklęsły)
· rodzaje kątów ze względu na ich położenie (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe)
· rodzaje trójkątów i ich własności
· sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta
· nazwy i własności czworokątów
· pojęcie koła i okręgu, promienia, średnicy, cięciwy
· zależność między długością promienia a średnicy
· pojęcie osi symetrii figury oraz figur osiowosymetrycznych

Cele operacyjne (umiejętności):
Uczeń umie:
1. Rozpoznawać rodzaje kątów
2. Rozwiązywać zadania związane z zegarem
3. Obliczać obwód prostokąta i trójkąta
4. Stosować zależności między kątami i bokami w trójkącie prostokątnym
5. Rozwiązywać zadania związane z kołem okręgiem i innymi figurami
6. Rozpoznawać figury osiowosymetryczne
7. Określać ilość osi symetrii w figurach osiowosymetrycznych

Metody pracy:
· problemowa

Formy pracy:
· indywidualna
· grupowa

Środki dydaktyczne:
· ksera z treścią poszczególnych zadań
· domino

Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne
· (sprawdzenie pracy domowej, podanie tematu lekcji, sprawdzenie listy obecności)
2. Wyjaśniam zasad pracy na lekcji:
· Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach
· Nauczyciel ma przygotowane 13 pytań, które zadaje poszczególnym uczniom
· Uczeń wybiera numer pytania od 1 do 13, jeśli odpowie poprawnie zdobywa punkt dla grupy
· Każda grupa ma do rozwiązania 5 zadań obowiązkowych oraz dodatkowe domino układane wówczas gdy ma na to czas (pomiędzy zadaniami obowiązkowymi).
· Zadania są rozdawane pojedynczo i uczniowie mają określony czas na ich rozwiązanie.
· Jeśli grupa rozwiąże zadanie przed czasem wówczas ma czas na układanie domina
· Gdy czas na rozwiązanie danego zadania dobiegł końca nauczyciel zbiera rozwiązania i rozdaje kolejne zadania do rozwiązania.
· Podczas gdy uczniowie rozwiązują kolejne zadanie, nauczyciel sprawdza poprzednie rozwiązanie i przyznaje punkty dla poszczególnych grup.
· Po każdym zebranym przez nauczyciela zadaniu jedna z grup przedstawia sposób jego rozwiązania-jeśli zrobi to w sposób wyczerpujący otrzymuje dodatkowy punkt.
3. Każdy uczeń ma przygotowane pięć kartek do rozwiązywania zadań
4. Nauczyciel rozdaje uczniom domina, które będą mogli układać pomiędzy zadaniami obowiązkowymi
5. Grupy otrzymują zadanie 1 (załącznik 2). Zadanie ma na celu sprawdzenie umiejętności 1 i 2. Uczniowie maja około 4 minut na jego rozwiązanie. Po upływie tego czasu nauczyciel zbiera rozwiązania, a wybrany uczeń prezentuje rozwiązanie Uczniowie zostawiają miejsce na wklejenie treści zadania a rozwiązania zapisują do zeszytów.
6. Nauczyciel rozdaje uczniom następne zadania (załącznik 2), które diagnozują kolejne umiejętności uczniów. Dalej postępujemy analogicznie jak w punkcie 5.
7. Po rozwiązaniu wszystkich zadań nauczyciel sumuje punkty zdobyte przez poszczególne osoby i przelicza je na oceny.(załącznik 3)

Załącznik 1 (pytania)

1. Ile wynosi suma kątów wewnętrznych trójkąta
2. Co to jest trapez
3. Co wiemy o kątach w trójkącie równobocznym
4. Co to jest równoległobok
5. Co wiemy o kątach w trójkącie równoramiennym
6. Co to jest promień koła
7. W jakich czworokątach przekątne przecinają się pod kątem prostym
8. Kiedy figura jest osiowosymetryczna
9. Czym się różni okrąg od koła?
10. Jaki kąt nazywamy wklęsłym?
11. Co wiemy o kątach przyległych
12. Czym się różni długość średnicy od długości promienia?
13. Ile osi symetrii ma okrąg?


Załącznik 2 (zadania do rozwiązania)

Zad.1 Określ rodzaj kąta jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie
a) 11.00
b) 15.30
oraz oblicz miary tych kątów.

Zad. 2.
Trzy prostokątne serwetki o wymiarach 20cm 40cm obszyto koronką. Ile serwetek w kształcie trójkąta równobocznego o boku 10cm można byłoby obszyć tą koronką?

Zad. 3.
Drabinę oparto o ścianę tak, że tworzy ona ze ścianą kąt 50˚. Jaki kąt tworzy drabina z podłogą? Określ miarę i rodzaj kąta.

Zad. 4.
W pudełku jest 12 jednakowych puszek ułożonych w dwóch rzędach po trzy puszki w rzędzie ściśle przylegając do brzegów pudełka. Każda puszka ma wysokość 14cm, a promień denka wynosi 6cm. Jakie wymiary (długość a, szerokość b, wysokość c ) ma pudełko?

Zad. 5. Popatrz na rysunek.
a) czy latawiec w kształcie równoległoboku ma oś symetrii?
b) czy słońce w kształcie okręgu z czterema promieniami (lewa, prawa, góra, dół) jest osiowosymetryczne, jeśli tak ile ma osi symetrii?


Załącznik 3

Rozwiązania i punktacja:

Zad. 1. (4 pkt)
a) α- kąt wklęsły (1 pkt) α=360˚-30˚=330˚(1 pkt)
b) β- kąt ostry (1 pkt) β=30˚+30˚+15˚=75˚(1 pkt)

Zad. 2. (3 pkt)
Obw= 2·20cm+2·40cm Obw =3·10cm
Obw=40cm+80cm Obw=30cm (1 pkt)
Obw=120cm (1 pkt)

3·120cm=360cm
360cm:30cm=12 (1 pkt)

Zad. 3. (3 pkt)
-rysunek (1pkt)
-obliczenie brakującego kąta 180˚-(90˚+50˚)=40˚
(1 pkt)
-określenie rodzaju kąta-kąt ostry (1 pkt)

Zad. 4. (3 pkt)
Długość a=6·6cm=36cm (1 pkt)
Szerokość b=4·6cm=24cm (1 pkt)
Wysokość c=2·14cm=28cm (1 pkt)

Zad. 5. (3 pkt)
a)latawiec nie jest osiowosymetryczny(1 pkt)
b) słońce jest osiowosymetryczne (1 pkt), ma 4 osie symetrii(1 pkt)


Możliwa ilość punktów do zdobycia: 18 +5 dodatkowych (domino)
Oceny:
0-5 punkt-ocena niedostateczna
6-9 punkty-ocena dopuszczająca
10 13 punkty-ocena dostateczna
14-16 punkty-ocena dobra
16-18 punktów ocena bardzo dobra
21 i więcej punktów ocena celująca

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.