X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9511
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2011r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.
Zadania do wykonania

1.Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
2.Współpraca z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
•obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) i innych nauczycieli
•omówienie obserwowanych zajęć
4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące)
•omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna
5.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
•udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
•uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego
•uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
•udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli

6. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
•gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
•uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
•samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
•wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych i arkuszach ocen

7.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
•gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)

•napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
•złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do wykonania
1.Poznawanie środowiska uczniowskiego.
•diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
•przeprowadzenie ankiet na temat sytuacji rodzinnej wychowanków
•obserwacja i analiza możliwości uczniów
2.Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
•współpraca z różnego typu organizacjami
•udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
•współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym
•rozmowy indywidualne z uczniami
3.Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
•realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
•opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
•planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie
•zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata (realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi)
•współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami (rozmowy indywidualne, skierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej)
4.Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

•organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych
•organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, teatru, itp.)
•udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach
•przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych,
•współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)
•organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi (według zgłaszanego zapotrzebowania)

Zadania do wykonania
1.Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
•nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
•korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
•przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
•opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów wynikowych, planów pracy itp.)
•redagowanie gazetki ,,SKARBNICA’’
•przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
•wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
•wypisywanie świadectw w formie elektronicznej
•dokumentowanie przebiegu stażu
2.Publikacje w Internecie.
•umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

•śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
•korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/i innych


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

Zadania do wykonania
1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.•udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych

2.Pełnienie funkcji wychowawcy klasy. Współpraca ze szkołą:
•analiza programu wychowawczego szkoły
•opracowanie planu pracy wychowawcy
•aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach
Współpraca z uczniem:
•poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
•pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych)
•rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
•objęcie szczególną troską uczniów słabych
•opieka nad uczniami uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań
Współpraca z rodzicami:
•kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych, współpraca z trójką klasową
•pedagogizacja rodziców
•uwzględnienie propozycji rodziców w tworzonym planie wychowawczym klasy
•udostępnianie literatury pedagogicznej rodzicom
•angażowanie rodziców w działalność organizatorską i usługową
•informowanie o postępach uczniów w nauce
3.Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

•studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
•sporządzanie notatek z przeczytanych książek
•wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Zadania do wykonania
1.Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
•udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej
•organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
•statutu szkoły wraz z WSO
•programu naprawczego
•programu wychowawczego szkoły
•szkolnego programu profilaktycznego i innych
2.Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
•udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych
•praca w komisjach powoływanych w szkole
•organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych

Zatwierdzam do realizacji:

.................................... .......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.