X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9513
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Anna Nosal
nauczyciel oddziału przedszkolnego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepocicach Rządowych
wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek wychowanie przedszkolne
studia podyplomowe – kierunek nauczanie zintegrowane

okres stażu 1.09.2008 – 31.05.2011

ZADANIA
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
EFEKTY

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

1 2 3 4

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Systematyczne ponoszenie wiedzy w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
1.Systematyczny udział w kursach i szkoleniach:
- „Wpływ czytania na rozwój i edukacje dziecka”
- „Praca z uczniem zdolnym”
-”Edukacja artystyczna małego dziecka”
-”Edukacja prozdrowotna w kształceniu zintegrowanym”

2.Samodoskonalenie poprzez systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną oraz z czasopismami: „Wychowanie w Przedszkolu”, „Forum Nauczycieli”, „Nauczycielka Przedszkola”
3.Udział w szkoleniach Samokształceniowego Zespołu Nauczania Zintegrowanego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły:
- „Jak rozmawiać z rodzicami?”
okres stażu
XI 2008
24 IX 2008
6 XI 2008
12 XI 2008

zgodnie z harmonogramem zespołu samokształceniowego
- Podnoszenie jakości pracy szkoły i własnej.
- Wzbogacenie warsztatu i metod pracy
-Poznanie wartości czytania i jego wpływu na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka
-Wzbogacenie wiedzy na temat potrzeb ucznia zdolnego
-podniesienie atrakcyjności zajęć poprzez zastosowanie rożnych materiałów i technik plastycznych
-Poznanie sposobów modelowania zachowań prozdrowotnych dziecka
-Podnoszenie własnej wiedzy metodycznej
- Wzbogacanie doświadczeń własnych i koleżanek
-Poznanie metod skutecznego porozumiewania się z rodzicami dzieci.

Przygotowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
1.Stymulowanie aktywności twórczej dzieci.
2.Przygotowywanie dzieci do konkursów:
-konkurs recytatorski
-konkurs ekologiczny
-konkurs wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie.
-konkursy plastyczne.
okres stażu
-Odkrywanie zdolności dzieci i wykorzystanie ich umiejętności.
-Kształtowanie krytycyzmu wobec siebie.

Podejmowanie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym.
1.Współorganizacja imprez szkolnych- Jasełka
2.Organizowanie wystaw prac dzieci podczas zebrań z rodzicami.
okres stażu
-Tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w świadomości rodziców.


§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności informatycznych.
1.Udział w kursach komputerowych:
-„Multimedia w dydaktyce”.
-„Zastosowanie technologii informacyjnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej”
okres stażu
-Wykształcenie umiejętności tworzenia i wykorzystania multimedialnych pomocy dydaktycznych.
Zastosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi pracy oraz materiałów dla rodziców. 1.Korzystanie z programów multimedialnych w pracy z dziećmi: --„Krzyżówki dla zerówki”
-„Multimedialny Świat Jana Brzechwy”, - „Reksio i...”

2.Prowadzenie zajęć plastycznych z wykorzystaniem programu Paint.

3.Tworzenie prezentacji multimedialnych na zajęciach wykorzystaniem programu Power Point.

4.Wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą i awansem zawodowym. okres stażu -Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera.

-Urozmaicanie i ubogacenie zajęć, zaciekawianie technologią komputerową uczniów.
-Uzyskiwanie estetycznych pomocy dydaktycznych.

Korzystanie z Internetu w celu uzyskania odpowiednich informacji i wiedzy oraz na zajęciach z dziećmi 1.Korzystanie z edukacyjnych portali internetowych
-Zabawy z wykorzystaniem stron WWW z grami dla dzieci
- Pobieranie ciekawych materiałów z Internetu do realizacji gazetek ściennych i jako pomoce naukowe
- śledzenie innowacji w nauczaniu poprzez odwiedzanie edukacyjnych stron internetowych okres stażu -Doskonalenie warsztatu pracy, wykorzystywanie bieżących informacji w pracy codziennej.

Publikacje w Internecie.
1.Umieszczanie na stronach edukacyjnych scenariuszy zajęć.
2.Systematyczne umieszczanie krótkich sprawozdań oraz zdjęć z przebiegu wydarzeń w oddziale przedszkolnym na stronie internetowej WWW.usmiechnieteprzedszkolaki.blox.pl
3.Zamieszczanie na stronie WWW szkoły własnych materiałów związanych z wykonywaniem pracy dydaktyczno –wychowawczej w oddziale przedszkolnym.
okres stażu
-Rozwijanie umiejętności posługiwania się Internetem.
-Tworzenie kroniki wydarzeń oddziału przedszkolnego .
-Bogacenie strony internetowej szkoły w materiały metodyczne.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Organizacja pracy Zespołu Samokształceniowego Nauczania Zintegrowanego.
1.Tworzenie planu pracy zespołu
2.Koordynowanie pracami zespołu
rok szkolny 2008/2009;
-Poszerzanie wiedzy i umiejętności nauczycieli.
-Umiejętność współpracy i kierowanie zespołem ludzi.

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
2. Udostępnianie innym nauczycielom samodzielnie opracowanych materiałów metodycznych poprzez przekazanie ich innym nauczycielom na terenie gminy.
3.Opracowanie i udostępnienie
w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji, scenariuszy uroczystości szkolnych
cały staż
wg potrzeb
-Wzbogacenie doświadczeń innych nauczycieli.

Koordynowanie szkoleń w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
-Udział w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleniowych rad pedagogicznych.

1Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu
Opracowanie harmonogramu szkoleń i planu pracy
2.Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie rad pedagogicznych
Rok szkolny 2009/2010
Wg harmonogramu WDN
-Przekazywanie swojej wiedzy w formie prelekcji innym nauczycielom
-Zapoznanie innych nauczycieli z programem „Czytające Przedszkola”
-Wzbogacenie wiedzy pedagogów nt. roli szkoły w wychowaniu dziecka


§8.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświata, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich –

Koordynator d/s bezpieczeństwa
1.Stworzenie planu pracy koordynatora, uczestniczenie w przeprowadzaniu przeglądu warunków pracy i pracach zakładowej komisji BHP
2.Przystąpienie do akcji „Lepiej widoczny –bardziej bezpieczny”
3.Dokonywanie przeglądów budynku szkoły pod względem bezpieczeństwa
4.Udział w projekcie „Bezpieczna podróż”

IX 2008
X 2008- I 2009
I 2009
Podniesienie jakości pracy szkoły. Udoskonalenie umiejętności planowania i organizacji pracy

poprawa bezpieczeństwa uczniów poruszających się na drogach po zmroku. Udział szkoły w szeroko zakrojonej akcji społecznej.

zmiana postaw wśród dzieci poprzez uświadomienie zagrożeń jakie niesie niewłaściwe zachowanie się podczas podróży pociągiem
– stała poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły

Opracowanie autorskiego programu „Przedszkolak zdrowy -Przedszkolak bezpieczny”.

1.Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu
2.Zatwierdzenie programu do realizacji przez Radę Pedagogiczną
3.Pogadanki, konkursy, spotkania z policjantem, strażakiem, pielęgniarką.
4.Cykl zajęć promujących właściwe postawy.
5.Udział w akcji „Smacznie i zdrowo”
6.Organizacja Międzyszkolnego konkursu wiedzy nt postaw prozdrowotnych i zachowania bezpieczeństwa dla przedszkolaków. „ Przedszkolak Zdrowy i Bezpieczny”
7.Ukończenie kursu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

cały staz
W razie potrzeby

Promocja bezpiecznych zachowań i zdrowia.
-Podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z prawidłowym odżywianiem i dbaniem o higienę osobistą.
-Stworzenie podstaw do uniknięcia zagrożeń i niebezpieczeństw na drogach publicznych, na polu, w lesie i w domu .


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
1.Organizacja wycieczek szkolnych:
-Do krainy Dinozaurów .
-Do Muzeum Wsi Przedborskiej
-Do nadleśnictwa Gidle na spacer Ścieżką Edukacyjną
-Do Parku Miniatur w Inwałdzie
- Do krainy zabaw Hula-Kula w Rędzinach

2.Zapraszanie młodszych dzieci 4-5 letnich do udziału w zajęciach
maj 2009
październik 2009
wiosna 2010
czerwiec 2010
rok szkolny 2010/2011
czerwiec każdego roku

-Poznanie ciekawych miejsc i ludzi.
-Niwelowanie strachu młodszych dzieci przed pójściem do szkoły.

Organizowanie imprez okolicznościowych.
1.Mikołaj
2.Dzień Babci i Dziadka,
3.Dzień Matki i Ojca
– imprezy z występami dzieci i poczęstunkiem.

grudzień każdego roku
styczeń każdego roku
maj każdego roku
-Integracja rodzin, nawiązywanie kontaktów i miłej współpracy, zacieśnianie więzi między rodziną a szkołą.

Uczestnictwo w akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”.
1.Codzienne czytanie bajek i fragmentów książek przez nauczyciela i zaproszonych gości.
2. Włączenie oddziału przedszkolnego do programu
„ Czytające przedszkola”.
3.Nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną.
4. Bajkoterapia
cały staż
-Kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
-Umożliwienie dzieciom codziennego kontaktu ze słowem czytanym.
-organizacja zajęć bibliotecznych.

Rozszerzenie dostępu do kultury i sztuki
1. Współpraca z Miejskim Domem Kultury.
-Wyjazdy na przedstawienia, do kina, na wystawy.
-organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci

2.Wyjazdy do muzeum

1.Współpraca z Miejska Biblioteka Publiczną w Radomsku
-wyjazdy na spotkania z autorami książek dla dzieci
-organizowanie wystaw prac dzieci
cały staż
-Rozwijanie umiejętności zachowania się w instytucjach kultury.
-Wprowadzenie dzieci w świat doznań kulturalnych.

Wprowadzenie w świat twórców i artystów
Wydawanie czasopisma przeznaczonego dla dzieci klas O-III
1.Cykliczne wydawanie gazetki szkolnej- cztery razy w ciągu roku szkolnego, przy wykorzystaniu technologii informacyjnej

Rok szk. 2009/2010 i 2010/2011
Rozwijanie zdolności dzieci, umiejętności czytania ze zrozumieniem, zapewnienie rozrywki w czasie ferii.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Rozwinięcie współpracy z rodzicami.
1. Wdrożenie rodziców do pomocy przy organizacji imprez szkolnych.
- Dokonywanie drobnych napraw w klasie.
cały staż
-Integracja rodziców i nauczycieli.
-Sprawnie działający sprzęt.

Pozyskiwanie sponsorów na zakup potrzebnych pomocy, wyposażenia sali.
1.Zbiórki zabawek i gier.
2. Zakup mebli.
3.Zakup dywanu.
4.Zakup pomocy dydaktycznych.
5. zbiórka książek i czasopism
6. wzbogacenie kącika komputerowego o używany sprzęt
cały staż
wg potrzeb
-Sukcesywne doposażenie sali, w zabawki i inny sprzęt np. komputer

Pozyskiwanie sponsorów na dofinansowanie różnych form pomocy dzieciom.
1. Pomoc dzieciom biedniejszym w uczestnictwie w wyjazdach do teatru, kina i na wycieczki.
cały staż
wg potrzeb
-Wspomaganie uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

Pozyskanie sponsora na wykładziny podłogowe dla szkoły
1.Przekazanie wykładziny obiektowej do sali gimnastycznej
2.Przekazanie wykładziny dywanowej do pokoju nauczycielskiego
XI 2008
XII 2009
Wzbogacanie bazy materialnej szkoły

Wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły.
1.Prowadzenie sklepiku szkolnego.
cały staż
-Gromadzenie funduszy na wydatki szkolne wskazane przez dyrektora szkoły.

Włączanie się w różne akcje charytatywne.
1.Czynny udział w akcjach:
-„Wyprawka dla Żaka”
-„Góra grosza”.
-akcja „Jednego cukierka”
-zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
wg potrzeb
-Wzbudzanie współczucia wobec potrzebujących i niesienia im pomocy.
Współpraca z logopedą szkolnym

Konsultacje logopedyczne dzieci mających wady wymowy
II- III każdego roku
Diagnoza logopedyczna dzieci

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

-Konsultacje z pedagogiem w sprawie przypadków uczniów z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi
Cały staż
pomoc w rozwiązywaniu trudnych- i różnorodnych problemów wychowawczych.


§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

Diagnoza problemów edukacyjnych i wychowawczych w oddziale przedszkolnym. 1.Identyfikacja problemu.
2.Geneza i dynamika zjawiska.
3.Znaczenie problemu.
4.Prognoza.
5.Propozycje rozwiązania.
6.Wdrażanie oddziaływań.
7.Efekty oddziaływań
cały staż
-Wprowadzenie indywidualnych programów naprawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.