X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9493
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (pedagog szkolny)

Dorota Barnaś
........................................ (miejscowość, data)

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - pedagoga szkolnego


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
PEDAGOGA SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR
........................................ (nazwa szkoły)
mgr Dorota Barnaś

Pedagog szkolny w Gimnazjum nr ........................................
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Czas trwania stażu: 01.09.2009r. – 31.05.2010r.
Opiekun stażu: mgr........................................
Posiadane wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593.

A. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust.2 pkt 1):

I. Poznanie procedur awansu zawodowego:
1. Analiza przepisów prawa światowego dotyczących awansu zawodowego:
a) Karty Nauczyciela wraz ze zmianami z 31.07.2004r.
b) Ustawy o systemie oświaty
c) Rozporządzeń MENiS dotyczących awansu zawodowego nauczyciela z 01.12.2004 r.

II Podjęcie współpracy z opiekunem stażu:
1. Zawarcie kontraktu współpracy między stażystą, a opiekunem stażu:
a) Określenie zakresu obowiązków stażysty;
b) Określenie obowiązków opiekuna stażu;
c) Określenie zasad wzajemnej współpracy.

III. Określenie drogi rozwoju zawodowego:
1. Skonstruowanie planu rozwoju zawodowego przy pomocy opiekuna stażu.
2. Konsultacje z opiekunem stażu.

IV. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły:
1. Analiza dokumentacji szkoły:
a) Statut szkoły;
b) Główne zadania szkoły;
c) Misja szkoły;
d) Obowiązki pedagoga szkolnego;
e) System oceniania;
f) Szkolny program profilaktyczny;
g) Analiza dokumentacji wewnętrznej szkoły. IX-X 2009 Notatki z analizy dokumentów szkoły

V. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji:
1. Udział w Radach Pedagogicznych.
2. Udział w różnego rodzaju formach wewnątrzszkolnego szkolenia nauczycieli.
3. Udział w pracach zespołu wychowawczego.
4. Udział w szkoleniu podstawowym BHP.
5. Napisanie Programu Profilaktycznego dla szkoły:

VI. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

VII. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

B. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust.2 pkt 2):

I. Opracowanie semestralnych planów pracy pedagoga szkolnego.

II. Zajęcia integracyjne i inne w zespołach klasowych.

III. Zajęcia profilaktyczne.

IV. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy zawodowej
1. Przygotowanie materiałów do zajęć przy pomocy komputera.

V. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie
aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym:
1. Udział w Radach pedagogicznych,
2. Udział w zebraniach z rodzicami uczniów,
3. Udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach, warsztatach, spotkaniach.

VI. Wymiana doświadczeń, szukanie rozwiązań, studiowanie literatury pedagogicznej:
1. Współpraca z pedagogiem- opiekunem stażu,
2. Współpraca z nauczycielami,
3. Współpraca z psychologami i pedagogami z PPP w.....................
4. Studiowanie literatury i czasopism pedagogiczno – psychologicznych.

VII Doskonalenie multimedialnych technik pracy:
1. Przygotowanie dokumentacji w formie elektronicznej,
2. Publikacja planu rozwojowego w Internecie.
3. Przeglądanie stron internetowych dotyczących publikacji nauczycieli,
4. Poznawanie nowych metod, form i technik pracy,
5. Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym dokumentacji stażysty.

C. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy stażysty ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust.2 pkt 3).

I. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów:
1. Analiza opinii i orzeczeń z PPP,
2. Współpraca z uczniami,
3. Współpraca z pedagogiem szkoły,
4. Współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami,
5. Spotkania, rozmowy z rodzicami uczniów,

II. Poznanie problemów i zaspakajanie potrzeb wychowawczych uczniów:
1. Rozmowy z uczniami- poznawanie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych uczniów, obserwacja możliwości indywidualnych dzieci:
2. Współpraca z nauczycielami,
3. Współpraca z rodzicami,
4. Literatura pedagogiczno -psychologiczna.

III. Nawiązywanie współpracy z organizacjami i instytucjami wspierającymi szkołę:
1. Współpraca z:
a) PPP w.....................,
b) Sądem Rodzinnym i kuratorami w.............,
c) Policją,
d) Spotkania i współpraca z rodzicami uczniów.

IV. Indywidualna praca z uczniami:
1. Indywidualne spotkania z uczniami- wsparcie pedagogiczne uczniów potrzebujących opieki i uwagi.

V. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego:
1. Zajęcia korekcyjno – wyrównawcze z uczniami
2. Prowadzenie zajęć profilaktyczno - wychowawczych.

VI. Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach szkolnych.

D. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. (§ 6 ust.2 pkt 4)

I. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć prowadzonych i obserwowanych:
1. Opracowanie terminów i tematyki zajęć.

II. Obserwacja zajęć wg ustalonych narzędzi prowadzonych przez Opiekuna stażu lub innych nauczycieli:
1. Obserwacja zajęć pod kątem doboru form i metod pracy,
2. Uczestnictwo w lekcjach otwartych poszczególnych nauczycieli.

III. Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu lub/i Dyrektora Szkoły:
1. Przygotowanie scenariusza zajęć,
2. Omówienia zajęć przeprowadzonych,
3. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej,
4. Wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.

IV. Umiejętność analizowania zajęć prowadzonych i hospitowanych samodzielnie:
1. Analiza zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
2. Konsultacje z opiekunem stażu- zwrócenie uwagi na mocne i słabe strony stażysty,
3.Analiza i samoocena swojej pracy.


Podpis........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.