X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9198
Dział: Gimnazjum

Program zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu na kartę motorowerową

1. WSTĘP

Posiadanie motoroweru i korzystanie ze swobody oraz niezależności przemieszczania się, jaką on zapewnia, to marzenie wielu nastolatków. To pragnienie młodych ludzi sprawia, że ubiegają się o zdobycie karty motorowerowej. Posiadanie jej staje się początkiem realizacji tej przygody z motoryzacją. Dla nauczyciela natomiast jest to doskonała sposobność wykształcenia kulturalnych i odpowiedzialnych uczestników ruchu drogowego.

2. CELE PROGRAMU

Głównym celem przedstawionego programu jest przygotowanie uczniów do uzyskania Karty Motorowej. Działania nauczyciela mają stymulować aktywność uczniów i wspomagać ich w zakresie właściwego przygotowania się do Egzaminu na Kartę Motorowerową. Zajęcia te mają zapoznać uczniów z zasadami i przepisami ruchu drogowego, kształtować nawyki właściwego zachowania sie na drodze zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących oraz popularyzować wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Zakres treści kształcenia zawartych w programie daje zainteresowanym uczniom możliwość uzyskania wiedzy zapewniającej optymalne przygotowanie do poruszania się w ruchu drogowym w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu.

Do realizacji celów programu niezbędne jest spełnienie wymagań:
- organizacyjne – 11 godzin zajęć teoretycznych,
- sprzętowych – komputery z dostępem do Internetu – pracownia komputerowa (dostęp 2 uczniów do jednego komputera).
Ogólne cele kształcenia:
1) poznanie zasad i reguł bezpiecznego poruszania sie po drogach,
2) kształtowanie nawyków właściwego zachowania się młodzieży na drodze zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących,
3) popularyzowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Cele szczegółowe obejmują:
- utrwalenie znajomości znaków drogowych pionowych i poziomych związanych z oznaczeniem dróg,
- przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego,
- kształtowanie postaw bezpiecznego zachowania się w rejonie skrzyżowań oraz umiejętności przewidywania zagrożeń,
- poznanie budowy motoroweru oraz jego obowiązkowego wyposażenia technicznego,
- zapoznanie się z techniką kierowania motorowerem,
- wdrażanie do prawidłowego postępowania w razie wypadku drogowego,
- poznanie sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- budzenie wśród uczniów potrzeby dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego,
- kształtowanie postawy kulturalnego użytkownika dróg.
Po zakończeniu realizacji programu uczeń:
- zna i stosuje w praktyce zasady i przepisy ruchu drogowego,
- zna i prawidłowo interpretuje znaki i sygnały drogowe,
- prawidłowo wykonuje czynności włączania się do ruchu, skrętu w prawo i lewo, wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania,
- określa, którym pojazdom powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu, a wobec których ma pierwszeństwo,
- wie, jaka jest budowa i obowiązkowe wyposażenie motoroweru,
- potrafi wyjaśnić, jakie znaczenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego mają wybrane elementy i układy pojazdu,
- wymienia czynniki, mające wpływ na całkowitą drogę zatrzymania pojazdu,
- wie, w jaki sposób postępować na miejscu wypadku,
- potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku, ocenić stan poszkodowanego, wezwać pomoc,
- rozpoznaje urazy,
- wskazuje zagrożenia występujące w ruchu drogowym,
- korzysta z różnych źródeł informacji.

3. METODY NAUCZANIA

Metody nauczania:
a. wykład teoretyczny połączony z pokazem, prezentacją lub ćwiczeniami (prowadzonymi za pomocą sprzętu komputerowego – testy on-line lub testy tradycyjnie – z wykorzystaniem papieru i długopisu),
b. ćwiczenia uczniów mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy,
c. przeprowadzane ćwiczenia należy poprzedzić przykładami realizowanymi przez nauczyciela, stopniowo przechodząc do pracy samodzielnej,
d. metoda projekcji filmowej, pogadanka,
e. spotkanie z policjantem,
f. spotkanie z pielęgniarką szkolną.
Środki dydaktyczne:
- Kodeks drogowy,
- tablice ze znakami,
- tablica „Masz 4 minuty na uratowanie życia”,
- komputery z dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny,
- prezentacja multimedialna w programie Power Point,
- film „Pierwsza pomoc”,
- testy sprawdzające znajomość znaków drogowych, skrzyżowań drogowych, przepisów ruchu drogowego,
- motorower, plac manewrowy (miasteczko ruchu drogowego – w miarę możliwości).

4. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia zajęć przygotowujących do Egzaminu na Kartę Motorowerową zostały podzielone działy i tematy, które nauczyciel może poszerzać lub uszczuplać stosownie do warunków, w jakich przebiegać będą zajęcia.

DZIAŁY I TEMATY PROGRAMOWE

I. Spotkanie organizacyjne. (30 min)
1. Sporządzenie listy chętnych do zdobycia Karty Motorowerowej.
2. Ustalenie formy sprawdzianu i zakresu materiału do opanowania na egzamin teoretyczny (wymagań) oraz praktyczny.
3. Rozdanie „Arkuszy zaliczeń ucznia ubiegającego się o Kartę Motorowerową”.
4. Określenie warunków, jakie musi spełniać uczeń ubiegający się o Kartę Motorowerową:
- wiek – ukończone 13 lat,
- oddany wypełniony arkusz zaliczeń (wyrażona zgoda rodziców i wychowawcy),
- uczestnictwo w zajęciach przygotowujących uczniów do Egzaminu na Kartę Motorowerową.
5. Ustalenie terminu i miejsca zajęć przygotowujących uczniów do Egzaminu na Kartę Motorowerową.
II. Przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego i manewrów wykonywanych przez kierujących. (2 godz.)
1. Podstawowe pojęcia z ruchu drogowego:
- uczestnik ruchu drogowego, pieszy, pasażer, kierujący, rowerzysta, motorowerzysta, droga, jezdnia, pas ruchu, chodnik, droga twarda, droga gruntowa, obszar zabudowany, strefa zamieszkania, pojazd silnikowy, pojazd uprzywilejowany, ruch prawostronny, motorower, zasada szczególnej ostrożności, zasada ograniczonego zaufania, hamowanie.
2. Podstawowe manewry w ruchu drogowym:
- zatrzymanie i postój,
- włączanie się do ruchu,
- wymijanie, omijanie, wyprzedzenie,
- zmiana kierunku jazdy, zawracanie.
3. Przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszego, rowerzysty i motorowerzysty.
III. Znaki i sygnały drogowe: (2 godz.)
1. znaki drogowe pionowe – ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne
2. znaki drogowe poziome – linie, strzałki, napisy i symbole
3. sygnały świetlne
4. sygnały nadawane przez osoby kierujące ruchem
IV. Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach. (2 godz.)
- skrzyżowanie – definicja,
- typy skrzyżowań (X, T, Y, O),
- skrzyżowania równorzędne,
- zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach dróg równorzędnych,
- skrzyżowania podporządkowane,
- zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu drogi z pierwszeństwem przejazdu z drogą podporządkowaną,
- zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym,
- przejeżdżanie przez przejazdy kolejowe i tramwajowe,
Określanie pierwszeństwa przejazdu – ćwiczenia.
V. Budowa i obowiązkowe wyposażenie motoroweru. (1 godz.)
- budowa motoroweru,
- obowiązkowe wyposażenie motoroweru,
- warunki dopuszczenia motorowerzysty do ruchu drogowego (dokumenty wymagane, kask).
VI. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. (2godz.)
Spotkanie z przedstawicielem policji:
1. Przyczyny powstawania wypadków drogowych (stan zdrowia, leki i środki odurzające, alkohol, stres, organizacja ruchu, stan techniczny dróg, warunki atmosferyczne, brawura kierowcy).
2. Konsekwencje wypadków drogowych (zdrowotne, psychologiczne, prawne).
3. Motorowerzysta a wypadek drogowy.
Spotkanie z pielęgniarką szkolną:
4. Postępowanie na miejscu wypadku:
- zabezpieczenie miejsca wypadku,
- ocenienie stanu poszkodowanego,
- wezwanie pomocy,
5. Pierwsza pomoc przedmedyczna (film „Pierwsza pomoc”).
VII. Zajęcia podsumowujące – powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu ruchu drogowego – rozwiązywanie testów (tradycyjnych) i testów on-line (w Internecie). (1godz.30 min)
VIII. Zajęcia praktyczne w miasteczku ruchu drogowego (przeprowadzone w miarę możliwości).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.