X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9019
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Prawo oświatowe w internecie - organizacja WDN

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 5
GIMNAZJUM NR 34

Organizacja WDN z zakresu wdrażania
technologii informacyjnych w szkole:
„Prawo oświatowe w Internecie”

mgr Joanna Milewska
mgr Dorota Suchacz
GDAŃSK 2010

Spis treści:
1. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych w szkole
1.1. Projekt ankiety
2. Temat szkolenia
3. Program szkolenia
3.1. Opis celów
3.2. Opis treści
3.3 Formy oceniania pracy uczestników
4. Scenariusz zajęć
4.1 Wykład
4.1.1 Cel zajęć
4.1.2 Czas trwania zajęć
4.1.3 Materiały i środki dydaktyczne
4.1.4 Metody i formy realizacji
4.1.5 Planowany przebieg zajęć
4.2 Ćwiczenia laboratoryjne
4.2.1 Cel zajęć4.2.2 Czas trwania zajęć
4.2.3 Materiały i środki dydaktyczne
4.2.4 Metody i formy realizacji
4.2.5 Planowany przebieg zajęć
4.6 Opis materiałów wytwarzanych przez uczestników w trakcie zajęć
4.7 Opis konkretnych umiejętności w pracy zawodowej nabywanych przez uczestnika w trakcie szkolenia
5. Harmonogram zajęć
6. Spis zalecanej literatury
7. Ewaluacja zajęć - przykład arkusza ewaluacyjnego

Gdańsk marzec 2010 r.
I. Ankieta
W związku z planowaniem zadań szkoleniowych w ramach WDN, zwracamy się do koleżanek i kolegów z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej szkoleń z zakresu wdrażania technologii informacyjnej na zajęciach edukacyjnych w naszej szkole.
Z poważaniem: Joanna Milewska i Dorota Suchacz

1. Podaj imię i nazwisko........................................
2. Zaznacz, jaka tematyka szkolenia spośród zaproponowanych najbardziej Cię interesuje:
q ABC komputera – obsługa komputera oraz wprowadzenie do systemu Windows
q Porządkowanie własnych plików i innych zasobów komputera
q Budowa komputera i sieci komputerowej
q Opracowywanie tekstów za pomocą edytora tekstu
q Opracowywanie grafiki za pomocą edytora grafiki
q Zbieranie i opracowywanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego
q Komunikowanie z użyciem narzędzi informatycznych
q Internet i gromadzenie danych
q Prawo oświatowe w Internecie
q Komunikowanie z użyciem narzędzi informatycznych
q Podstawy języka HTML
q Rozwiązywanie problemów w postaci algorytmów
q Tworzenie prezentacji w różnych postaciach
q Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty informatyki
3. Czy w ostatnich 3 latach brałaś/łeś udział w formach doskonalenia zawodowego z technologii informacyjnej?
q TAK
q NIE
Jeśli tak to wymień jakie........................................ ........................................
4. Podaj jakich programów używasz ........................................ ........................................ ........................................
5. Jaki termin szkolenia najbardziej Ci odpowiada:
- bezpośrednio po lekcjach w wybrane dni tygodnia
- w dni wole od zajęć (soboty, niedziele)
6. Jaka częstotliwość zajęć najbardziej Ci odpowiada:
q raz w tygodniu
q dwa razy w tygodniu
q codziennie przez ustalony czas
q w dni ustalone po każdym spotkaniu
7. Jak długo powinno trwać szkolenie:
q dzień
q tydzień
q dwa tygodnie
q miesiąc
q kwartał
8. Jaka forma szkolenia najbardziej Ci odpowiada:
q wykład i ćwiczenia w szkolnej pracowni komputerowej
q wykład w sali lekcyjnej i ćwiczenia wykonywane w postaci interaktywnej z wykorzystaniem sieci Internet
q za pomocą metod i środków nauczania na odległość: e-learning
9. Jaka forma zaliczenia szkolenia najbardziej Ci odpowiada:
q egzamin przed powołaną komisją
q test interaktywny
q wykonanie pracy zaliczeniowej
q inne: ........................................
10. Jaka forma ewaluacji jest wg Ciebie najkorzystniejsza:
q ankieta przeprowadzona wśród słuchaczy
q ocena przyrostu poziomu kursantów w zakresie TI dokonana przez instruktora
q ocena przyrostu poziomu kursantów w zakresie TI dokonana przez nich samych


2. Temat szkolenia: Prawo oświatowe w Internecie.

3. Program szkolenia
3.1 Opis celów:
Poznawcze:
a) Zapoznanie z możliwościami wykorzystania TI w dostępie do różnych źródeł informacji
b) Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i unijnego
c) Zapoznanie z witrynami wspomagającymi warsztat metodyczny oraz witryn periodyków i wydawnictw oświatowych
Praktyczne:
a) Zdobycie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji z Internetu
b) Zdobycie umiejętności dodawania stron do katalogu Ulubione
c) Zdobycie umiejętności zapisywania stron WWW na pulpicie
d) Zdobycie umiejętności przeglądania stron w trybie offline

3.2 Opis treści:
Staliśmy się społeczeństwem komunikacyjnym. Od czasu, kiedy porozumiewanie stało się ważne we wszystkich dziedzinach życia, nie można już zamknąć się we własnym świecie. Każdego dnia jesteśmy zasypywani wielką ilością informacji w postaci tekstu, dźwięku, ruchomego obrazu. Wychodząc naprzeciw wymaganiom XXI w. nauczmy się wykorzystywać TI w dostępie do różnych źródeł informacji.
Jednym z elementów transformacji zachodzących w systemach oświaty wielu krajów europejskich są przemiany w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Transformacja ta nie ominęła również Polski. Nowe procedury dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego wyzwoliły w nauczycielach chęć permanentnego doskonalenia się. Otworzyły drzwi do awansu, wyznaczyły ścieżkę kariery nauczycielowi.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności nauczycielskiej pragnę zaproponować kurs, który zaznajamia uczestników z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i unijnego oraz z funkcjonowaniem sieci Internet. Dowiesz się tutaj jak używać przeglądarek internetowych, wyszukiwać potrzebne informacje w Internecie, zapisywać potrzebne informacje na nośnikach pamięci wewnętrznej i zewnętrznej.

Program kursu:
- obsługa i zastosowanie przeglądarki internetowej Internet Explorer
- poszukiwanie informacji w Internecie: wyszukiwarki, katalogi(Altavista, Yahoo i inne)
- wyszukiwanie z Internetu:
ü Konstytucji – jako ustawy zasadniczej
ü Karty Nauczyciela
ü Ustawy o systemie oświaty
ü Rozporządzenia dot. awansu zawodowego
ü Podstaw programowych
ü Aktów wykonawczych
ü Rozporządzeń ministerialnych
ü Zarządzeń kuratoryjnych
ü Uchwał Rady Miasta
ü Witryn wspomagających warsztat metodyczny
ü Witryn periodyków i wydawnictw oświatowych
ü Prawa unijnego

3.3 Formy oceniania pracy uczestników:
Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest:
- samodzielna obsługa komputera
- wykorzystując wyszukiwarkę internetową znalezienie informacji dotyczących prawa oświatowego i awansu zawodowego nauczyciela oraz zapisanie najciekawszych stron do ulubionych
- umiejętność przeglądania stron w trybie offline
4. Scenariusz zajęć
4.1 Wykład: Prawo oświatowe w Internecie.
4.1.1 Cel zajęć:
Zapoznanie uczestników z:
- dostępnymi przepisami prawa oświatowego w Internecie
- dostępnymi przepisami prawa unijnego w Internecie
- dostępnymi uchwałami Rady Miasta w Internecie
- dostępnymi usługami w sieci
- powszechnie stosowanymi przeglądarkami
4.1.2 Czas trwania zajęć – 2 godz. lekcyjne
4.1.3 Materiały i środki dydaktyczne: komputer, projektor multimedialny, foliogramy, odbitki ksero
4.1.4 Metody i formy realizacji: wykład, pokaz, dyskusja
4.1.5 Planowany przebieg zajęć:
a) Przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prawa oświatowego
b) Omówienie zasad działania Internetu
c) Zapoznanie z programem Internet Explorer
- Pasek adresów
- Ulubione
- Historia
- Wyszukaj
d) Omówienie zasad obsługi portali internetowych:
- www.wp.pl - Wirtualna Polska - zapoznanie z portalem, zasady wybierania kategorii
- wyszukiwarki internetowe

4.2 Ćwiczenia laboratoryjne:
4.2.1 Cel zajęć:
- nabycie umiejętności obsługi przeglądarki Microsoft Internet Explorer
- nabycie umiejętności wyszukiwania potrzebnych wiadomości z Internetu
- nabycie umiejętności wyszukiwania witryn wspomagających warsztat metodyczny oraz witryn periodyków i wydawnictw oświatowych
- poznanie serwerów edukacyjnych
- nabycie umiejętności dodawania stron do katalogu Ulubione
- nabycie umiejętności zapisywania stron WWW na pulpicie
- nabycie umiejętności przeglądania stron w trybie offline

4.2.2 Czas trwania zajęć – 3,5 godz.
4.2.3 Materiały i środki dydaktyczne: komputer z oprogramowaniem oraz z dostępem do sieci, karty pracy
4.2.4 Metody i formy realizacji: samodzielna praca uczestnika pod kierunkiem prowadzącego zajęcia
4.2.5 Planowany przebieg zajęć:
Ćwiczenie 1 (45 min.)
1. Uruchom przeglądarkę internetową
2. Znajdź ujednolicony tekst Karty Nauczyciela (www.menis.gov.pl), a następnie odszukaj:
a. treść podstawy programowej dla nauczanego dla siebie przedmiotu
b. jakie warunki musi spełniać nauczyciel kontraktowy, aby mógł ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego (na podstawie rozporządzenia o awansie)
3. Znajdź przepisy prawa oświatowego w katalogu (www.sejm.gov.pl)
4. Odszukaj rozporządzenie kuratora dot. konkursów (www.kuratorium.gda.pl)
5. Znajdź informacje o szkoleniach prowadzonych przez CEN (www.cen.gda.pl)

Ćwiczenie 2 (15 min.)
1. Przejdź do strony www.oke.gda.pl i dodaj ją do ULUBIONYCH stron.
2. Otwórz menu ULUBIONE i wybierz opcję Uporządkuj Ulubione lub Organizuj Ulubione.
3. Kliknij przycisk Utwórz nowy folder lub Utwórz folder.
4. Wpisz nazwę: Rozporządzenia
5. Zapisz wcześniej omawiane strony z rozporządzeniami do w/w katalogu.

Ćwiczenie 3 (1 godz.)
Przegląd serwerów edukacyjnych
1. Uruchom stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej
- Adres Ministerstwa wyszukaj używając wyszukiwarki internetowej znajdującej się w portalu WP
- Sprawdź zawartość podstrony AKTUALNOŚCI itp.
- Zapisz bieżącą stronę WWW (Plik, Zapisz jako)

2. Wyszukaj inne serwery dotyczące edukacji np.:
- http://www.edu.home.pl/
- http://www.men.waw.pl/
- http://www.cen.gda.pl/
- http://www.kuratorium.gda.pl/
- http://www.oke.gda.pl/
- http://www.wsip.com.pl/
- http://www.eduseek.ids.pl/
- http://szkoly.edu.pl/
- http://www.codn.edu.pl/
- http://www.oeiizk.edu.pl/
- http://www.znp.edu.pl/
Poszukaj innych

Ćwiczenie 4 – 30 min.
1. Uruchom przeglądarkę internetową
2. Znajdź korzystając z dowolnej wyszukiwarki informacje dot.:
a) uchwał Rady Miasta
b) witryn wspomagających warsztat metodyczny
c) witryny periodyków i wydawnictw oświatowych
d) prawa unijnego
3. Wyszukaj z Karty Nauczyciel:
a) na czyj wniosek można dokonać oceny pracy nauczyciela?
b) kiedy stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa?
4. Znajdź na podstawie jakiego aktu prawnego niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe, z wyjątkiem przedszkoli i szkół podstawowych specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy. (system oświaty)

Ćwiczenie 5 – 30 min.
1. Uruchom przeglądarkę internetową
2. Znajdź korzystając z dowolnej wyszukiwarki informacje dot.:
a) awansu zawodowego
b) przykładowe plany rozwoju zawodowego
4.6 Opis materiałów wytwarzanych przez uczestników w trakcie zajęć:
- notatki
- dokumenty zapisane w folderze Ulubione w czasie ćwiczeń laboratoryjnych

4.7 Opis konkretnych umiejętności w pracy zawodowej nabywanych przez uczestnika w trakcie szkolenia:
Po zakończeniu uczestnik potrafi:
a) Wykorzystywać TI w dostępie do różnych źródeł informacji
b) Obsługiwać przeglądarkę Microsoft Internet Explorer
c) Dodawać strony do katalogu Ulubione
d) Wyszukiwać potrzebne informacje z Internetu

8. Harmonogram zajęć:

Rodzaj zajęć: Wykład Ćwiczenia
Temat zajęć:
- Kilka słów na temat Internetu.
- Obsługa i zastosowanie przeglądarki internetowej - Internet Explorer.
- Wyszukiwanie potrzebnych wiadomości z Internetu dot. prawa oświatowego, unijnego, uchwał Rady Miasta, witryn wspomagających warsztat metodyczny nauczyciela.
- Przegląd serwerów edukacyjnych.
Prowadzący: Joanna Milewska i Dorota Suchacz

9. Spis proponowanej literatury:
Czajkowski M. ABC Internet Explorera 5.0 Edition 2000 Kraków, 2000
Galen Grimes. Poznaj Internet w 10 minut. Intersoftland, 1999
Grażyna Koba. Informatyka. Podstawowe tematy nie tylko dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999
Bożena Kwaśny, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun. Informatyka w ćwiczeniach, 2003

10. Ewaluacja zajęć - przykład arkusza ewaluacyjnego:
Proszę o wyrażenie opinii na temat przeprowadzonych zajęć. Wybraną ocenę w skali od 1 do 6, gdzie 6 jest oceną najwyższą.
1. Zajęcia spełniły moje oczekiwania
2. Materiały otrzymane na zajęciach były odpowiednie
3. Zajęcia umożliwiły mi dzielnie się doświadczeniem z kolegami
4. Treść zajęć była spójna i właściwie dobrana
5. Organizacja zajęć była zadowalająca
6. Czas zajęć był odpowiedni do treści
7. Zajęcia podobały mi się
8. Pomysły i umiejętności zdobyte w czasie zajęć wykorzystam w pracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.