X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9024
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program Szkolnego Wolontariatu

SZKOLNY PROJEKT
„SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”
realizowany w ramach programu grantowego

Opracowali: ................. – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
................. – zastępca
.................. – skarbnik
.................. – sekretarz
Nauczyciele wspomagający: mgr .....................– opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr .......................... – pedagog szkolny

Zatwierdziła: mgr ....................... – dyrektor szkoły


.................... dn. 24.11.2008r.


I. Informacje o programie
1. Temat (nazwa programu)

„Szkolny Wolontariat - ...My dla świata... „

2. Data rozpoczęcia programu: 19.01.2009r.
3. Data zakończenia programu: 12.06.2009r.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

WSTĘP

Głównym założeniem wolontariatu Gimnazjum w .................. działającego w ramach programu "Szkolny Wolontariat - ...My dla Świata..." jest aktywizowanie młodzieży w celu działań na rzecz środowiska lokalnego. Proponowany przez nas program jest elementem edukacji społecznej uczniów i ich integracji ze środowiskiem lokalnym. Przygotowuje on nas do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija nasze zainteresowania, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Daje on też możliwość nawiązania przez szkołę współpracy z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami, działającymi na rzecz środowiska lokalnego. Specyfiką programu jest stworzenie grupy wolontariuszy, podejmujących różnorodne rodzaje aktywności w zależności od ich potencjału i zainteresowań oraz potrzeb lokalnych.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka.
Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

CELE PROGRAMU

1. Zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych
2. Uwrażliwienie na cierpienie i samotność innych
3. Organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce,
w życiu rówieśniczym i rodzinnym, działania na rzecz społeczności szkolnej
4. Tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym
5. Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich
6. Rozwijanie empatii i rozumienia
7. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
8. Poszerzanie wiedzy uczniów w dowolnie wybranej dziedzinie
9. Inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego
10. Zwiększenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy
11. Kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i rozwijaniu własnych zainteresowań
12. Nabycie doświadczeń w nowych dziedzinach i umiejętności społecznych
13. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
14. Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się
15. Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego placówki
16. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
17. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
18. Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
19. Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
20. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne
ŚRODOWISKO POZASZKOLNE:
1. Udział w akcji charytatywnej „Góra grosza”
2. Prowadzenie w Przedszkolu akcji „Poczytaj mi”
3. Udział w akcji charytatywnej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
4. Przygotowywanie inscenizacji i prezentowanie ich dzieciom
z Domu Dziecka w ................ oraz samotnym z Domu Pomocy Społecznej
w ....................
5. Udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Domu Dziecka
w ................... „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”
6. Przedświąteczna zbiórka żywności dla dzieci z Domu Dziecka
w ......................
7. Kiermasz ozdób świątecznych i zbiórka funduszy na paczki świąteczne dla uczniów naszej szkoły
8. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce dzieciom ze szkoły podstawowej
9. Praca w klubie „Caritas” przy parafii Św. Trójcy
10. Opieka nad grobem nieznanego żołnierza na cmentarzu w ....................
11. Udział w akcji charytatywnej „Gorączka Złota”
12. Akcja charytatywna na rzecz dzieci z Domu Dziecka w
.......................

ŚRODOWISKO SZKOLNE:

1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce (dla uczniów gimnazjum)– KLUB MÓZGOWCA
2. Przygotowanie Wieczoru Wigilijnego - jasełka i spotkanie opłatkowe
3. Przygotowanie spektaklu profilaktycznego „Dzień bez tytoniu”
4. Konkurs plastyczny "Stop nikotynie" (współpraca z nauczycielem sztuki). Nagrody ufundowała GKRPA w .....................
5. Praca w bibliotece gminnej
6. Organizacja zajęć dodatkowych podczas ferii zimowych (pomoc nauczycieli dyżurujących)
7. Przygotowanie gazetki dotyczącej wolontariatu
8. Zorganizowanie Wielkanocnej akcji charytatywnej
9. Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Szkole
10. Pomoc w przygotowaniu "Dnia bez agresji"
11. Zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla uczniów najbardziej zaangażowanych w działalność wolontariatu.


PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

1. Członkiem szkolnego wolontariatu jest młodzież szkolna respektująca jego zasady
2. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym
3. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw, wykorzystuje swoje zdolności i doświadczenia
4. Członkowie wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze nie utrudniającym naukę i pomoc w domu
5. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności
6. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna i pozostałych pracowników wolontariatu
7. Członek ma prawo do wcześniej ustalonego okresu próbnego
8. W szkolnym wolontariacie obowiązują: zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy oraz zasada troski o los słabszych, świadomego i odpowiedzialnego reprezentowania szkoły
9. Członek wolontariatu kieruje się życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych
10. Wolontariusze na co dzień używają słów: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. Podstawą relacji interpersonalnych między wolontariuszami jest prawda, przyjaźń i życzliwość
11. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania wsparcia ze strony opiekunów ośrodków i liczyć na współpracę osoby wspieranej, tak aby praca nie okazała się marnowaniem czasu (dotyczy pomocy w nauce, przy odrabianiu lekcji)
12. Każdy wolontariusz może uzyskać zaświadczenie lub opinię o wykonywanej pracy. Zaświadczenie może wydać osoba lub instytucja, na rzecz której wolontariusz pracuje
13. Wolontariusz systematycznie uczestniczy w pracy na rzecz wolontariatu
14. Wolontariusz ma prawo do informacji o ewentualnych kosztach przejazdu i trudnościach związanych z wykonywaną pracą
15. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować jego ideę, być przykładem dla innych
16. Wolontariusz ma prawo do odmowy wykonania zadania jeżeli pozostaje ono w konflikcie z jego przekonaniami oraz do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając wcześniej o tym opiekuna.

CECHY CZŁONKÓW WOLONTARIATU

1. Chęć do działania
2. Optymizm
3. Dysponowanie w miarę potrzeb wolnym czasem
4. Chęć pomocy innym
5. Odpowiedzialność, wrażliwość
6. Odwaga, otwartość, kultura osobista
7. Bezinteresowność, życzliwość, umiejętność współpracy
8. Przekonanie do wykonywania danej pracy
9. Lojalność
10. Chęć rozszerzania swojej wiedzy i rozwoju
11. Umiejętność pracy zespołowej

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

1. Propagowanie aktywnego trybu życia
2. Nauka tolerancji, pomoc osobom mniej sprawnym
3. Umiejętność współpracy w grupie i dążenie do wspólnego celu
4. Kształtowanie takich cech jak obowiązkowość, odpowiedzialność, systematyczność, bezinteresowność
5. Utrwalanie nawyku kultury osobistej
6. Tworzenie w zespole serdecznej, przyjemnej atmosfery
7. Poznanie norm postępowania w różnych sytuacjach
8. Wpajanie aktywnego spędzania czasu wolnego
9. Pokonywanie nieśmiałości i tremy, wiara we własne możliwości

WYKONAWCY I UCZESTNICY PROJEKTU

Koordynatorem zaplanowanych w projekcie działań jest opiekun Samorządu Szkolnego
i Szkolnego Wolontariatu oraz pedagog szkolny.
W realizację projektu zaangażowani są wszyscy nauczyciele i wychowawcy klas, którzy pomagają w realizacji zaplanowanych działań. Szkolny wolontariat i bycie wolontariuszem może służyć każdemu człowiekowi przez całe życie. Toteż warto jest włączyć się w tę formę aktywności społecznej. Sądzimy, iż bycie wolontariuszem pozwala lepiej poznać samego siebie oraz własne potrzeby, pozwala zwiększyć aktywność obywatelską mieszkańców określonego środowiska lokalnego, a także umożliwia kształtowanie otaczającej rzeczywistości.
Działalność młodzieży dobrej woli wypływa z poczucia odpowiedzialności
i zaangażowania w sprawy dobra drugiego człowieka. Stanowi ona formę świadectwa działalności społecznej i indywidualnej w charakterze moralnym a także religijnym.
Poprzez tak liczne działania będących dowodem odwagi i poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest drugi człowiek, praca tych młodych ludzi zasługuje na najwyższe uznanie.

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. ZADANIA
Propagowanie wolontariatu poprzez udział w akcjach charytatywnych
FORMY REALIZACJI
Udział w akcji charytatywnej „Gorączka złota”
Udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Domu Dziecka
w .................
Zorganizowanie Wielkanocnej akcji charytatywnej
TERMIN
............................
ODPOWIEDZIALNY
..............................

2. ZADANIA
Działalność wolontariacka na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej
FORMY REALIZACJI
Prowadzenie w przedszkolu akcji „Poczytaj mi”
Organizacja pomocy koleżeńskiej w nauce „Klub mózgowca” dla uczniów gimnazjum
Organizacja wraz z nauczycielami dyżurującymi zajęć dodatkowych podczas ferii zimowych: - zajęcia sportowe, - zajęcia taneczne, - zajęcia koła teatralnego, - wyjazd do kina, - pogadanki i warsztaty, - wyjazd na basen
Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w szkole
Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla uczniów najbardziej zaangażowanych
w działalność wolontariatu
TERMIN
............................
ODPOWIEDZIALNY
..............................

3. ZADANIA
Angażowanie młodzieży w działalność wolontariacką poprzez wykorzystanie ich zdolności twórczych
FORMY REALIZACJI
Przygotowywanie inscenizacji i prezentowanie ich dzieciom z Domu Dziecka w .............oraz samotnym z Domu Pomocy Społecznej
w ..................
Przygotowanie gazetki szkolnej dotyczącej wolontariatu
Pomoc w przygotowaniu „Dnia bez przemocy”
TERMIN
............................
ODPOWIEDZIALNY
..............................

4. ZADANIA
Propagowanie innych działań społecznych
FORMY REALIZACJI
Praca w klubie „Caritas” przy parafii Św. Trójcy
Opieka nad grobem nieznanego żołnierza na cmentarzu w .............
Praca w bibliotece gminnej
TERMIN
............................
ODPOWIEDZIALNY
..............................

FORMY EWALUACJI

1. Sprawozdanie z pracy wolontariatu szkolnego
2. Rejestr akcji charytatywnych instytucji, w których są obecni wolontariusze
3. Ankieta dla wolontariuszy
4. Potwierdzenie wpłaty na konto fundacji
5. Zdjęcia z imprez
6. Artykuły w prasie szkolnej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.