X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7863
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan wynikowy z przedmiotu język rosyjski, klasa V, podręcznik "Stupieni"

PLAN WYNIKOWY Z PRZEDMIOTU JĘZYK ROSYJSKI 2009 / 2010

KLASA V 3 godziny tygodniowo

W oparciu o program nauczania DKOS – 5002 – 49/05
Opracowała Bożena Zielińska

Dział Temat Wymagania Uwagi do realizacji
Podstawowe
Uczeń: Ponadpodstawowe
Uczeń:
1 1. Zapoznanie z wymaganiami i kryteriami ocen. После каникул.
2. Alfabet rosyjski – przypomnienie.
3. witaj szkoło! Здравствуй школa! - poznaje przedmiotowy system oceniania
- poznaje metody pracy na lekcjach
- poznaje treści nauczania
- przypomina alfabet rosyjski
- włącza się do rozmowy na temat pierwszego dnia nauki
- zapisuje w kolejności alfabetycznej wielkie i małe litery
- czyta ze zrozumieniem tekst - samodzielnie recytuje alfabet
- formułuje wypowiedź na temat pierwszego dnia w szkole
- potrafi sporządzać krótką notatkę z użyciem znanej leksyki
1.Poznajemy liczebniki główne 1-20
2. Która godzina? Который час? Określamy czas zegarowy
3. День Бориса – praca z tekstem, słuchamy, czytamy
4 Moje czynności poranne. Что я делаю утром?
5. Мой день – piszemy opowiadanie - formułuje krótką wypowiedź o swoim rodzeństwie
- pyta kolegę/ koleżankę o brata/ siostrę
– poprawnie wymawia liczeb¬niki główne 1–20
- zadaje pytania Который час?, określa pory dnia
- określa pełne godziny na zegarze (1.00 – 20.00)
– rozumie słowa zawarte w słowniku ilustrowanym;
– rozumie nagrane dialogi i tekst
– czyta dialogi, wyliczankę i teksty zawarte w rozdziale;
– porządkuje obrazki zgod¬nie z treścią tekstu;
– uzupełnia zdania wyrażeniami z tekstu; - tworzy dłuższą wypowiedź na temat rodzeństwa
- przekazuje informacje dotyczące czynności porannych
- poprawnie zapisuje liczebniki 1 – 20
– opowiada o swym dniu pracy
- samodzielnie pisze opowiadanie „Moй день”.
Konstrukcja 1 час
2-4 часа
5-12 часов
1.W szkole - dialogi. В школе.
2. Nasze lekcje. Наши уроки
3. Czego się uczymy? Что мы учим? Расписание уроков.
4. Przybory szkolne, odmieniamy rzeczowniki школа, ученик.
5. Po powrocie ze szkoły. После уроков. - potrafi powiedzieć po rosyjsku, jakich uczy się przedmiotów
- opowiada o szkole wg tekstu z podręcznika
- pisze po rosyjsku swój rozkład zajęć lekcyjnych
- wymienia nazwy dni tygodnia
- zna wyrażenia czasowe cегодня, завтра, послезавтра
- wymienia formy osobowe czasownika Учить что?
– stosuje formy osobowe po¬znanych czasowników
- poprawnie zapisuje osobowe formy czasowników II koniugacji; – rozwiązuje krzyżówkę.
- potrafi ocenić po rosyjsku siebie i swoich kolegów jak się uczą?
- nazywa, rozróżnia przybory szkolne i elementy wyposażenia klasy - wypowiada się na temat przedmiotów jakich się uczy
- przekształca usłyszane informacje zmieniając osobę i czas
- tworzy zdania z użyciem nowej leksyki
- stosuje w zdaniach formy czasownika Учить что?
- wymienia jakich przedmiotów się uczy w poszczególne dni tygodnia
- opowiada, czym zajmują się jego koledzy po powrocie ze szkoły
Учить что?
1 Jesienią na dworze i w lesie. Осенью во дворе и в лесу. Ed proz
2. Jesienna burza. Осенняя гроза.
3. Nauka wiersza o jesieni „Улетает лето”. - nazywa pory roku - wymienia nazwy kolorów
- rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu
- odpowiada na pytania do tekstu
- określa stan pogody jesienią (na podst. tekstu)
- stosuje w zdaniach konstrukcje Дождь идёт
- rozumie i czyta wiersz „Улетает лето”
- szereguje historyjkę obrazkową - selekcjonuje potrzebne informacje
- opowiada o zmianach w przyrodzie jesienią
- układa historyjkę obrazkową w kolejności wydarzeń na podstawie usłyszanego tekstu
- potrafi zaśpiewać piosenkę Дождь идёт

1. Poznajemy psy Jurka. Шар и Шарик – собаки Юрки.
2. Zwierzęta w gospodarstwie. Животные в хозяйстве. Nazywamy domy różnych zwierząt - poznaje słownictwo dotyczące wsi (nazwy maszyn, narzędzia rolnicze, nazwy zwierząt i ptactwa domowego)
- czyta ze zrozumieniem tekst oraz odpowiada na pytania
- poznaje sposób określania wieku
- ćwiczy stosowanie konstrukcji 1 месяц, 2-4 месяца, 5-12 месяцев w zdaniach
- wymienia nazwy domów różnych zwierzat - opowiada o pieskach Jurka
- wymienia nazwy narzędzi i maszyn rolniczych
- wylicza nazwy zwierząt w gospodarstwie domowym
- określa poprawnie wiek (ilość miesięcy, lat)
1. Где ты живёшь? określamy miejsce zamieszkania, strony świata.
2. Дом Бориса и Вики – praca z tekstem, leksyka dotycząca domu, mieszkania.
3. Моя комната – opisujemy swój pokój (przyimki в, на, под, над)
4 Ja mieszkam na wsi – ćwiczymy formy czasownika жить.
5. Nazywamy domy różnych zwierząt (wierszyk Где спит рыбка)
6. Мама живёт в деревне – formy gramatyczne rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na – a, -я.
7. Красивая радуга – odmiana przymiotników twardotemat. l.poj.
8. Ćwiczenia w stosowaniu przymiotników twardotemat. l.poj.
9. Nauka piosenki „Песенка кота Леопольда” – ćwiczymy prawidłow wymawiać spółgł. rosyjskie.
10. Utrwalenie treści programowych zawartych w rozdziale 1 i 2.
11 Praca klasowa (liczebniki 1-20, słown. szkoła, mieszkanie, czasow. II koniugacji, przym. twtemat. – rozumie słowa zawarte w słowniku ilustrowanym;
– rozumie nagrane dialogi i teksty zwarte;
– po wysłuchaniu nazw kolorów wymienia kilka z nich;
–rozumie ze słuchu ogólny sens piosenki На крутом бeрежку. Песенка кота Леопольда.
– czyta dialogi, przysłowia, frazeologizmy i teksty zawarte w rozdziale;
– śpiewa tekst piosenki; – wymienia nazwy kolorów;
– prawidłowo wymawia spółgłoski rosyjskie;
– wymienia nazwy domów różnych zwierząt;
– rozróżnia znaczenia czasow¬nika жить w kontekście;
- stosuje konstrukcję след ведёт к., przyimki в на, под,над
– odpowiada na pytania doty¬czące przeczytanego tekst
– uzupełnia luki w zdaniach in¬formacjami zawartymi w teksie;
– określa kolor przedmiotów znajdujących się w najbliższym otoczeniu;
– tworzy formy rodzajowe od podanych przymiotników;
– pisze nazwy pomieszczeń mieszkania / domu, nazwy do-mów różnych zwierząt;
– zapisuje formy gramatyczne przymiotników twardotematowych w liczbie pojedynczej, a także rzeczowników rodzaju żeńskiego typu мама, песня w liczbie pojedynczej i mnogiej; – opisuje ustnie swój pokój.
– pisze charakterystykę pokoju Konstrukcja след ведёт к....
1. Miasto – dialogi sytuacyjne, wprowadzenie słownictwa.
2. Środki transportu (konstrukcja еххать на...)
3. Posługujemy się planem miasta Как куда попасть?
4. Dialogi sytuacyjne na dworcu.
5. Едем на экскурсию – rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, czytania.
6. Odmiana czasowników rodz. żeńskiego zakończonych na – ия
7. Я был на экскурсии – tworzymy czas przeszły.
8. Praca z tekstem „Школьная экскурсия в Варшаву” (памятник кому?)
9. Piszemy opowiadanie o Warszawie.
10. Formy gramatyczne przymiotników tw. tem. w l.mn.
11. Nauka piosenki „Голубой вагон” – rozumie słowa i wyrażenia dotyczące miasta i dworca
– rozumie nagrane dialogi, tekst Экскурсия в Варшаву oraz słowa piosenki Голубой вагон.
– czyta dialogi, przysłowia, ogłoszenie i tekst;
– określa, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe;
– uporządkuje podane infor¬macje zgodnie z kolejnością wydarzeń w tekście;
– poprawnie czyta i śpiewa tekst piosenki.
– prawidłowo wymawia rzeczow¬niki typu экскурсия, станция; – zapisać i narysować rozwiąza¬nie gry językowej
– odpowiednio używa zaimków wskazujących этот, тот;
– stosuje wyrażenie ехать на... oraz памятник (кому?)
– odpowiada na pytania do tekstu;
– odpowiada na pytania, wy¬korzystując informacje zawarte w ogłoszeniu;
– uzupełnia zdania formami gramatycznymi rzeczownika экскурсия;
- tworzy czas przeszły czasowników
–stosuje w zdaniach cza¬sownik cmoтреть
w odpowied¬niej formie czasu przeszłego i przyszłego
– uzupełnia luki wyrażeniami z przeczytanego tekstu;
– zapisuje tłumaczenie zdań;

– wciela się w rolę przewodnika, który oprowadza wycieczkę po Warszawie lub po rodzinnym mieście ucznia;
– opowiada tekst Экскурсия
в Варшаву. памятник кому?)

еххать на..
1. Formy spędzania czasu wolnego- czasownik любить.
2. Zastosowanie odmiany czasowników chcieć, lubić w zdaniach.
3. Ćwiczenie twardej wymowy spółgłosek ц, ж, ш.
4. Praca z tekstem „Что любят друзья Бориса и Вики?”
5. Wprowadzenie odmiany czasowników интересоваться, заниматься (кем? чем?), слушать.
6. Ćwiczenia w poprawnym stosowaniu rzeczown. r. męskiego.
7. Tworzenie dialogów na podstawie ilustracji.
8. Sport to zdrowie – krzyżówka. Praca ze słownikiem.
9. Pamiętnik Tani – praca z tekstem. Дневник Тани.
10. Kogo lubi Tania? Кого любит Таня? Poprawne stosowanie zaimków osobowych.
11. Kartka z mojego pamiętnika – określanie daty.
12. Liczymy do 50. Считаем до 50.
13. Kim będę? – Jurek myśli o przyszłym zawodzie.
14 . Kim jest Kowalski? Wierszyk J. Brzechwy.
15 Utrwalenie treści programowych zawartych w rozdziale 3 –4.
16 Praca klasowa (słownictwo dotyczące miasta, dworca, zabytki Warszawy, zainteresowania, czas przeszły, przymiotniki tw.tem.) - czyta zapisy z pamiętnika zgodnie z zasadami artykulacji
- odpowiada na pytania do tekstu
- wymienia jakie prezenty otrzymała Tania na urodziny
- określa stan posiadania у меня, у тебя
- opowiada kogo Tania lubi? Na podstawie usłyszanego nagrania
- czyta tekst zgodnie z zasadami artykulacji
- odpowiada na pytania do tekstu
- nazywa swój ulubiony dzień w roku i dzień tygodnia, krótko uzasadnia wybór
- poznaje i wymienia liczebniki do 50.
- uzupełnia luki zdaniowe odpowiednimi formami czasownika любить
- posługuje się nazwami dni tygodnia
- próbuje stawiać pytania na podstawie odpowiedzi
- stosuje pytanie Сколько?
- potrafi przeczytać poprawne nazwy zawodów
- zna nazwy 5 podstawowych zawodów
- poznaje formy osobowe czasownika Быть z rzeczownikiem w Narz. Lp i lm. - dokonuje selekcji odpowiednich informacji
- potrafi sformułować wypowiedź, zdania dotyczące przyjaciół Tani, wymienić prezenty,
- potrafi złożyć życzenia z okazji urodzin
- stosuje formę zaimków osobowych z przyimkiem „y”
- czyta tekst ze zrozumieniem
- nazywa i uzasadnia swój ulubiony dzień w roku i dzień tygodnia
- posługuje się i poprawnie wymawia liczebniki do 50.
- stosuje w zdaniach formy czasownika любить
- na podstawie odpowiedzi stawia pytania do tekstu
- potrafi powiedzieć kto kim będzie w przyszłości
- zna nazwy 7 podstawowych zawodów
- stosuje poprawnie formy osobowe czasownika Быть кем? + Narz. Lp. i lm. Zaimki dzierżawcze i osobowe
Liczebniki 1-50
Pytanie Сколько


Czasownik любить
Быть кем?
1. Zima na dworze. Зимой во дворе
2. List Marty i Pawła. Письмо Марты и Павлаю
3. nasze ulubione zajęcie zimowe. Чем мы занимаемся зимой? - rozumie samodzielnie przeczytany prosty tekst
- wyszukuje informacje w prostych tekstach
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- rozumie ogólny sens tekstu, opowiada o zimie na podstawie pytań nauczyciela i ilustracji
- rozpoznaje formę listu
- wymienia 3 rodzaje zajęć zimowych - rozpoznaje wyrazy w tekście i poprawnie je odczytuje
- opowiada o zimie bez pomocy wizualnych
- potrafi zaśpiewać piosenkę „голубые санки” - zna formy listu prywatnego
- opisuje swoje zajęcia zimą
1. Wigilia Saszy w Polsce i Rosji – wprowadzenie leksyki. Сочельник Саши в Польше.
2. Wigilia w mojej rodzinie, składanie życzeń. Сочельник в моей семье.
Eduk. Regionalna
3. Kartka z kalendarza – określamy datę.
4. Wysyłamy kartkę do św. Mikołaja – adresujemy kartkę pocztową
5. Nauka kolędy Люляй, мой Иисусе.
6. Wymowa i odmiana przymiotników miękkotematowych w liczbie mnogiej. - poznaje słownictwo dotyczące tradycji wigilijnych
- odpowiada na pytania dotyczące Wigilii Saszy w Polsce
- rozumie sens usłyszanego teksu
- wymienia nazwy 4 prezentów od św. Mikołaja
- krótko opisuje i opowiada o Wigilii w swojej rodzinie
- zapoznaje się ze sposobem składania życzeń, rozumie ze słuchu treść życzeń wypo¬wiedzianych przez nauczyciela.
- składa życzenia wg wzoru i adresuje kartkę pocztową
– zaśpiewać kolędę Люляй, мой Иисусе.
– wskazuje informacje zgodne i niezgodne z treścią przeczyta¬nych dialogów;
– poprawnie czyta przymiotniki miękkotematowe (w liczbie pojedynczej i mnogiej); – czytać daty;
– czyta pytania do tekstu z prawidłową intonacją;
– poprawnie wymawiać daty;
- stosuje w zdaniach poznane słownictwo
- opowiada o Wigilii Saszy w Polsce
- opowiada i opisuje wigilię w swojej rodzinie
- wymienia nazwy prezentów (6-9)
- składa życzenia świąteczne kolegom, rodzicom, rodzinie
- pisze list do św. Mikołaja nt. prezentów jakie chciałby otrzymać
– przeprowadza wywiad z kole¬gą lub koleżanką na temat świąt i tradycji świątecznych w Rosji. Ścieżka: wychowanie
do życia w spo-łeczeństwie. Kształcenie realio-
i kulturoznaw-cze.
1. Идём к врачу – leksyka związana z chorobą i wizytą u lekarza.
2. У врача - dialogi sytuacyjne.
3. У меня болит горло – ćwiczymy konstrukcję у меня болит...
4. У меня грипп, у тебя ангина - odmieniamy zaimki osobowe
5. У Моники ангина – praca z tekstem.
6. Как ты себя чувствуешь? – odmieniamy rzeczow. R.nijakiego typu море, поле, сердце – rozumie wyrazy ze słownika ilustrowanego;
– rozumie nagrane dialogi, tekst У Моники ангина
– poprawnie czyta leksykę związaną z chorobą
– czyta dialogi, tekst, przysło¬wie i zagadkę;
– poprawnie czyta rzeczowniki z miękkim znakiem rozdzielają¬cym; - poznaje nazwy części ciała
– po przeczytaniu tekstu wskazać informacje prawdziwe i fałszywe – prowadzi w parach dialogi „У вpaчa”;
– tłumaczy wyrażenia i zdania dotyczące choroby na język rosyjski;
– prawidłowo stosuje formy gramatyczne zaimk osobo¬w
– odpowiada na pytania dotyczące tekstu;
– poprawnie akcentować formy gramatyczne słowa окно w liczbie pojedynczej i mnogiej;
– uzupełnia brakujące repliki dialogowe;
- posługuje się formami osobowymi czasownika Чувствовать себя
– wskazuje, nazywa co kogo boli; – rozwiązać krzyżówkę; – opowiada historyjkę o prze¬ziębieniu, wizycie u lekarza i po¬mocy koleżeńskiej w trakcie choroby
– poprawnie uzupełnia zdania zaimkami osobowymi lub wyrażeniami związanymi z tematem rozdziału;
– prawidłowo zapisuje formy gramatyczne poznanych rzeczowników rodzaju nijakiego, z uwzględnieniem o akcentowa¬nego i nieakcentowanego; konstrukcja у меня болит... Чувствовать себя
1. Opisujemy wygląd zewnętrzny – poznajemy słownictwo. Внешний вид человека.
2. Portrety moich przyjaciół – ćwiczenia utrwalające leksykę.
3. Я одета в красную юбку, ты в чёрные брюки - nasza odzież, pytania какая? Какой? Какие?
4. Utrwalenie wiadomości
5. Praca klasowa. - charakteryzuje wygląd zewnętrzny kolegi/ koleżanki
- konstruuje pytania dotyczące wyglądu zewnętrznego
- wyodrębnia ogólny opis z usłyszanego tekstu
- nazywa różne części odzieży
- uzupełnia luki zdaniowe przyimkami в – из, на - с
- konstruuje pytania dotyczące ubioru, części ciała
- odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące tekstu
- posługuje się słownikiem dwujęzycznym (leksyka) - opisuje ubiór w zależności od sytuacji
- tworzy zdania z zastosowaniem nowej leksyki
- opowiada i opisuje wygląd kolegi, członków rodziny
- identyfikuje postać na podstawie usłyszanego opisu в – из
на - с
1. W mieście – poznajemy nazwy rodzajów sklepów. B городе.
2. Idziemy na zakupy - poznajemy słownictwo.. За покупками.
3. Сколько это стоит? poznajemy liczebniki główne: dziesiątki i setki.
4. Zakupy -.dialogi sytuacyjne.
5. Ćwiczymy formy czasowników купить /поку¬пать.
6. Jak Sierioża kupował rower – praca z tekstem. Как Серёжа хотел купить велосипед.
7. Nauka piosenki Дважды два – четыре.
* Wielkanoc w Polsce i w Rosji.
* Tradycje związane z Wielką Nocą. - czyta opowiadanie ze zrozumieniem
- odpowiada na pytania do tekstu - rozróżnia rodz sklepów
- potrafi zapytać o cenę towaru, ułożyć pytania do tekstu,
- poznaje i posługuje się leksyką dotyczącą różnego rodzaju sklepów i sprzedawanych w nich towarów
- odróżnia znaczenie form czasowników купить – покупать i ćwiczy w różnych kontekstach ich stosowanie
- prowadzi dialogi w sklepie na podstawie wzorów
- pyta i udziela odpowiedzi na pytania, określa, czy podane zdania są zgodne z treścią tekstu;
– prawidłowo czyta i zapisuje liczebniki główne 10–1000;
– stosuje w dialogach zwroty związane z dokonywaniem
za¬kupów;
– mówi o tym, w którym stoisku można kupić określony towar, podać jego cenę
- rozróżnia rodzaje sklepów - układa, inicjuje i podtrzymuje dialogi w sklepie
- przyporządkowuje nazwy towarów do rodzaju sklepów, w których się je kupuje
- poprawnie stosuje formy czasowników купить – покупать w różnych kontekstach zdaniowych
- potrafi poradzić, zaproponować, poprosić, – opowiedzieć o ulubionych miejscach dokonywania zaku¬pów Сколько стоит

Чувствовать себя купить – покупать
1. Jak szewc pokonał smoka? – bajka, praca z tekstem.
2. Bajka o Smoku Wawelskim opowiadamy bajkę - rozumie ogólny sens wysłuchanych prostych tekstów
- rozumie i prawidłowo reaguje na polecenia N
- wyodrębnia istotne fakty w tekście
- odróżnia zdania oznajmujące, pytające i wykrzyknikowe
- odpowiada na pytania do tekstu
- formułuje krótką wypowiedź nt. dlaczego Marek lubi swoje miasto
- prezentuje bajkę o Smoku Wawelskim
- układa w formie pytań plan opowiadania - rozumie i prawidłowo reaguje na polecenia N oraz odpowiada na pytania kolegów
- układa pytania do tekstu
- prezentuje płynnie bajkę o Smoku Wawelskim
- wykorzystuje sposoby argumentowania
1. Co się dzieje wiosną i latem w przyrodzie.
2. Symptomy wiosny i lata.
3. Dlaczego lubimy wiosnę, lato?
4. Rok – ćwiczymy nazwy miesięcy.
5. Poznajemy Nieznajkę – praca z tekstem
6. Pory roku – określamy cechy charakterystyczne.
7 Rysujemy pejzaż letni.
8. Powtórzenie materiału.
9 Praca klasowa. - poznaje słownictwo dotyczące pór roku
- nazywa miesiące poprawnie je wymawia
- potrafi powiedzieć dlaczego lubi wiosnę, lato (4-5 zdań)
- opisuje wiosenną pogodę, zjawiska
- wyszukuje w tekście główne informacje
- korzysta ze słownika dwujęzycznego
- utrwalenie nazw miesięcy
- rozumie ogólny sens wysłuchanych dialogów
- odpowiada na proste pytania do tekstu
- przyporządkowuje miesiące porom roku
- wymienia 2-3 cechy charakterystyczne dla poszczególnych pór roku - stosuje w mowie i w piśmie nowe słownictwo
- wymienia 6-8 oznak wiosny, lata
- płynnie opowiada dlaczego lubi wiosnę lato
- w procesie czytania domyśla się znaczenia nowych wyrazów
- nazywa ptaki kwiaty wiosenne, letnie
- porządkuje opowiadanie Nieznajki
- charakteryzuje pory roku
1. Planujemy wyjazd na wakacje – słownictwo.
2 Куда поехать? – ćwiczymy stosowanie pytań где Куда Откуда
3. В горы или на море? – formy aktywnego odpoczynku podczas wakacji
4. Jak Graf pilnował domu? – praca z tekstem. - mówi o swych planach waka¬cyjnych, stosując wyrażenia za-warte w rozdziale i prawidłowo używając przyimków в – из, на – с (со). rozumie ogólny sens opowiadania
- określa i posługuje się kierunkami geograficznymi
- ćwiczy stosowanie pytania где? Куда? откуда?
- określa miejsce pobytu, znajdowania się osób
- odpowiada na pytania nauczyciela, zadaje pytania do tekstu
- wymienia miejsca i formy spę¬dzania wakacji;
- pisze listdo koleżanki o pla¬nach na wakacje;
- czyta ze zrozumieniem tekst
- opowiada historyjkę o przygodzie psa
- stosuje w zdaniach Biernik lm, rzeczowników żywotnych
- posługuje się mapą świata
- opowiada o wakacjach własnych i najbliższej rodziny, snuje plany wakacyjne na następne lata. pytanie где? Куда? откуда?
1. Podziękowanie – ćwiczenie w zastosowaniu zwrotów grzecznościowych.
2. Nauka piosenki Каникулы
3. Wakacje tuż tuż – podsumowanie pracy. - stosuje zwroty grzecznościowe
- potrafi odpowiedzieć na podziękowanie
- potrafi podziękować koledze, N,
- nazywa miejsca wypoczynku
- potrafi wyrazić radość, rozumie słowa piosenki. - potrafi wyrazić wahanie, niewiedzę, wątpliwość
- potrafi zaśpiewać piosenke

Plan wynikowy opracowano uwzględniając
1. Treści podstawy programowej kształcenia ogólnego,
2. Programu nauczania DKOS – 5002 – 49/05

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.