X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7864
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan wynikowy z przedmiotu język rosyjski, klasa VI, podręcznik "Stupieni"

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
rok szkolny 2009/ 2010

KLASA VI 2 GODZINY TYGODNIOWO
w oparciu o program nauczania DKOS – 5002 – 49/05
opracowała mgr Bożena Zielińska

(Tabela - dop. red.)

Dział
Lg.
Problematyka
Wymagania podstawowe
Wymagania ponadpodstawowe
Realizacja Podstawy Programowej

1. 1. Снова в школу - zapoznanie z wymaganiami programowymi i kryteriami ocen.
2. Zabawy alfabetem rosyjskim – przypomnienie alfabetu
3 Wakacyjne wspomnienia. Вспоминаем лето.
- uczeń rozumie proste komunikaty z użyciem znanego słownictwa
- nazywa czynności i rodzaje zajęć
- potrafi umiejscowić na mapie stolice niektórych państw europejskich
- używa form grzecznościowych
- potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o swoich wakacjach
- potrafi umiejscowić na mapie i nazwać niektóre stolice państw europejskich
- potrafi zaprzeczyć, nie zgodzić się - uczeń potrafi przekazać treści usłyszane i przeczytane tekstów
- nazywa i umiejscawia na mapie stolice państw Europy
- swobodnie posługuje się formami grzecznościowymi
- buduje dłuższą wypowiedź o swoich wakacjach wykorzystując nowopoznane słownictwo i konstrukcje
- konstruuje pytania odnoszące się do tekstu Ходить, ездить, плавать по... (чему?)
Куда? Откуда? Где?
1. Podstawowe struktury
gramatycz. umożliwiające formułowanie wypowiedzi w odniesieniu do teraźn. i przeszłości
2. Podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego.
3. Zasady wymowy i ortografii
2 4. Przygotowania do podróży. Подготовка к поездке – ćwiczenia w mówieniu.
5. На машине или на на самолёте? Nazwy środków transportu
6. Скажите в октором часу улетает самолёт в Москву?określanie czasu w sposób oficjalny - poznaje i stosuje leksykę dotyczącą podróży
- rozróżnia pytania Где? Куда? Откуда?
- prawidłowo oznacza ruch, kierunek i miejsce przy pomocy wyrazów здесь, там, туда, сюда
- czyta i stosuje wyrazy i zwroty ze słownika ilustrowanego
- określa czy podane zdania są zgodne z treścią usłyszanych i przeczytanych dialogów
- określa czas zegarowy i stosuje go w zdaniach i wypowiedziach własnych - redaguje kartkę pocztową
- odpowiada na pytania N i kolegów
- potrafi wyszukać argumenty z tekstu i podać własne
- rozpoznaje wyrazy w nowym tekście i poprawnie je odczytuje
- podczas czytania domyśla się znaczenia nowych wyrazów na podstawie kontekstu RPP jak wyżej.
Temat 4 – RPP korzystanie ze słownika dwujęzycznego.
3 7. Ha вокзале– Na dworcu. Dialogi sytuacyjne
8. Ile kosztuje bilet? – stosowanie form liczebników głównych
9. В Москву на самолёте –czytanie ze zrozumieniem.
10. Odmiana rzeczowników Кремль, музей w liczbie pojedynczej i mnogiej.
11.Redagowanie listu, użycie form grzecznościowych. Пишем письмо другу.
12. Test leksykalno - gramatyczny dotyczący podróżowania, turystyki - rozumie ogólny sens usłyszanego tekstu
- zadaje proste pytania do tekstu
- poprawnie reaguje na polecenia N,
- przekazuje w kilku zdaniach treść tekstu
- określa miejsce znajdowania się (przyimek „k”)
- poznaje liczebniki główne do 1000
- potrafi ułożyć dialogi na podstawie wzoru
- poprawnie stosuje formy rzeczowników kремль, музей w liczbie pojedynczej i mnogiej
- stosuje formy grzecznościowe
- redaguje krótki list - zadaje szczegółowe pytania do tekstu
- odpowiada na pytania kolegów
- potrafi odtworzyć dialogi sytuacyjne
- liczy i zapisuje poprawnie liczebniki główne do 1000
- tworzy i stosuje formy osobowe czasownika вести себя
13. Pory roku. Времена года. Wprowadzenie leksyki dotyczącej pór roku.
14. Dавай пойдём на каток. Dialogi.
15. В классе на парте лежит тетрадь Марты. Rzeczowniki typu ночь, путь.
16. каждый был ребёнком... nazwy istot dorosłych i ich młodych.
17. Рraca z tekstem Времена года.
18. Где находится Россия? kierunki świata
19. Prognoza pogody. Прогноз погоды.
20. заблистало солнце, проглянула зелень –
konkurs pięknego czytania – rozumie słowa i wyrażenia dotyczące pór roku zawarte w słowniku ilustrowanym;
– poprawnie wymawia miękkie
spółgłoski w środku i na końcu wyrazów;
– rozumie ogólny sens nagranych dialogów i tekstów zawartych w rozdziale;
– w trakcie słuchania podkreśli wyrażenia dotyczące pór roku;
– przetłumaczy wyliczankę ze słuchu;
– po wysłuchaniu baśni H. Ch. Andersena w wersji rosyjskiej wybiera właściwy tytuł spośród zaproponowanych, a następnie uporządkowuje fragmenty utworu we właściwej kolejności
- czyta i stosuje wyrazy i zwroty ze słownika ilustrowanego
- określa czy podane zdania są zgodne z treścią usłyszanych i przeczytanych dialogów – przeczyta baśń H. Ch. Andersena w wersji rosyjskiej.
- opowiada o ulubionej porze roku
- przygotowuje album o porach roku z opisami w języku rosyjskim. RPP jak wyżej oraz korzystanie ze słownika dwujęzycznego.
21. повторение мать учения –lekcja powtórzeniowa 2roz
22 Test sprawdzający opanowanie materiału z 2 rozdziału. - po przeczytaniu tekstu odpowiada na pytania , podaje informacje ogólne i szczegółowe
- wymienia kierunki świata
- opisuje fotografie, wykorzystując podane wyrażenia i słowa
- opowiada o porach roku korzystając z wyrażeń
- opisuje zjawiska atmosferyczne na podstawie mapki pogodowej (prognoza pogody)
- pisze e-mail
23 Характеристика человека – wprowadzenie leksyki.
24. Я брюнеткаб высокого роста- dialogi , kształtowanie poprawnej wymowy.
25. Кто одевается модно? – ćwiczenia w mówieniu.
26. На кого похожа твоя сестра? – opis wyglądu zewn.
27. Odmiana zaimków dzierżawczych.
28. Как описать характер человека? – charakterystyka.
29. Odmiana przymiotników o temacie zakończonym na ж, ш, ч, щ.
30. Я говорю по-русски. Użycie konstrukcji по-русски.
31. Kораблик детства – nauka piosenki.
32. повторение мать учения –lekcja powtórzeniowa 3roz
33 Test sprawdzający opanowanie materiału z 3 rozdziału. - poznaje i posługuje się leksyką dotyczącą różnego rodzaju sklepów i sprzedawanych w nich towarów
- odróżnia znaczenie form czasowników купить – покупать i ćwiczy w różnych kontekstach ich stosowanie
- rozumie ze słuchu dialogi, podkreśla w tekście przydatne do opisu charakteru człowieka
- słuchając piosenki, uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami
- dopasowuje cechy charakterystyczne do poszczególnych zwierząt
- układa pytania do zdań,
- poprawnie czyta i zaśpiewa piosenkę Kораблик детства
przedstawionych na fotografiach
- stosuje wyrażenie по-русски
- uzupełnia zdania zaimkami dzierżawczymi w odpowiedniej formie
- opisuje swoje ubranie oraz odzież osób
- stosuje w zdaniach różne formy przymiotników o temacie zakończonym na ж, ш, ч, щ.
- potrafi odpowiedzieć na ogłoszenie internetowe
- buduje wypowiedź wg planu - poprawnie stosuje formy czasowników купить – покупать w różnych kontekstach zdaniowych
- potrafi zaśpiewać z pamięci piosenkę Kораблик детства
- potrafi napisać charakterystykę koleżanki/kolegi lub ulubionego aktora/aktorki
- znaleźć w internecie informacje na temat innych rosyjskich Kawalerów Orderu Uśmiechu i z pomocą nauczyciela informatyki przygotować na ten temat prezentację w programie PowerPoint 1. Podstawowe struktury
gramatycz. umożliwiające formułowanie wypowiedzi w odniesieniu do teraźn. i przeszłości
2. Podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego.
3. Podstawowe wiadomości o nauczanym kraju.
- powtarza i utrwala poznany materiał
- pyta i udziela odpowiedzi na pytania
- rozwiązuje test językowy
34 Nauka kolędy „Cicha noc”
35. Składamy życzenia z okazji Nowego Roku. - poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela
- potrafi odtworzyć dialog
- buduje własny dialog według wzoru
- poznaje sposób składania życzeń świątecznych
- tworzy kartkę bożonarodzeniową - uczeń wzbogaca leksykę korzystając ze słowników
- modyfikuje usłyszaną rozmowę wg zaleceń nauczyciela 1. Podstawowe struktury
gramatycz. umożliwiające formułowanie wypowiedzi w odniesieniu do teraźn. i przeszłości
2. Podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego.
3. Podstawowe wiadomości o nauczanym kraju.
36. Каким видом спорта ты занимаешься? ćwiczenia leksykalne i fonetyczne.
37. Вика, я болею за тебя! – dialogi.
38. Спорт для инвалидов.
Praca z tekstem, ćwiczenia tłumaczeniowe.
39. Спортсмены поздравили друг друга с победой. zaimek zwrotny себя oraz wyrażenie друг друга.
40. Павел выходит в школу в двадцать минут восьмого. – oznaczanie czasu zegarowego w sposób nieoficjalny.
41. Praca z tekstem – Спорт – это здоровье.
42. кто из вас любит спорт? Piszemy opowiadanie. - rozumie oraz czyta poprawnie słowa i wyrażenia o tematyce sportowej zawarte w słowniku ilustrowanym oraz stosować je w wypowiedziach ustnych i pisemnych
- wymienia po 5 zimowych i letnich dyscyplin sportowych
- poprawnie wymawia rzeczowniki rodz nijakiego zakończone na -ие
- po wysłuchaniu dialogów potrafi wyjaśnić znaczenie wyrażenia болеть (за кого?)
- wybiera tytuł, który najbardziej odpowiada treści wysłuchanego tekstu
- rozumie ogólny sens wiersz Кто быстрее
- czyta dialogi z podziałem na role, następnie określa czy podane zdania zawierają informację prawdziwą czy fałszywą,
- wyszukuje w tekście informacje szczegółowe
- przeczytać oraz zapisać odpowiedź w postaci e-maila, posługując się podanymi zwrotami i wyrazami - potrafi wcielić się w rolę komentatora sportowego i opisać mecz, stosując wyrazy i wyrażenia zawarte w ramce oraz w ćwiczeniu 9
- wymienić po 10 zimowych i letnich dyscyplin sportowych
- wymienić kilku znanych sportowców rosyjskich 1. Podstawowe struktury
gramatycz. umożliwiające formułowanie wypowiedzi w odniesieniu do teraźn. i przeszłości
2. Podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego.
3. Zasady wymowy i ortografii.
4. . Podstawowe wiadomości o nauczanym kraju.
43. piszemy e-mail пишем e-mail. Rosyjska szkoła łyżwiarstwa figurowego – informacje realioznawcze.
44. Ćwiczenia w pięknym czytaniu. Кто быстрее?
45. я люблю повторять – весь материал запоминать. Lekcja powtórzeniowa – sport.
46. test sprawdzający opanowanie materiału dotyczącego sportu. - przetłumaczyć podane zdania na język rosyjski oraz poprawnie je zapisać
- stosuje w zdaniach zaimek zwrotny себя oraz wyrażenie друг друга
- w kilku zdaniach opowiedzieć o sporcie jaki uprawia
- wspólnie z kolegą/koleżanką stwarza krótkie dialogi o tematyce sportowej
- określa czas zegarowy
- rozwiązuje test językowy
47. Компьютер, телефон, почта, СМИ. – ćwiczenia leksykalne.
48. Я пишу письмо подруге – czasowniki писать, звонить.
49. Tworzymy stopień wyższy przymiotników.
50. Praca z tekstem Без почты, телефона и СМИ нельзя обойтись.
51. Мне нравится этот сайт – ćwiczenia w pisaniu.
52. Nauka piosenki Компьютерный вирус.
53 Lekcja powtórzeniowa – masmedia. я люблю повторять
54. test sprawdzający opanowanie materiału dotyczącego masmedii. - prawidłowo wypowiada, czyta słowa związane ze środkami masowego przekazu zawarte w słowniku ilustrowanym
- prawidłowo powtórzyć rzeczowniki i łamańce językowe zawarte w ćwiczeniu fonetycznym
- rozumie ze słuchu ogólny sens dialogów
- po wysłuchaniu i przeczytaniu tekstu Без почты, телефона и СМИ нельзя обойтись dobiera tytuły do poszczególnych jego fragmentów
- uzupełnia luki w zdaniach zgodnie z treścią przeczytanego tekstu,
- czyta oraz rozumie e-mail oraz zagadki
- potrafi zaśpiewać piosenkę Компьютерный вирус
- potrafi zastosować w zdaniach czasowniki писать, звонить, посылать, переписываться
- wyróżnia w zdaniach formy stopnia wyższego przymiotników i przysłówków
- tworzy formy stopnia wyższego od najpopularniejszych przymiotników i przysłówków - wykorzystując materiał zawarty w rozdziale, opowiada o najpopularniejszych środkach masowego przekazu, z którymi spotykamy się w życiu codziennym
- po polsku opowiedzieć dlaczego długotrwałe przesiadywanie przy komputerze może mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia
- znajduje informacje na temat różnych środków masowego przekazu za pomocą rosyjskich wyszukiwarek internetowych 1. Podstawowe struktury
gramatycz. umożliwiające formułowanie wypowiedzi w odniesieniu do teraźn. i przeszłości
2. Podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego.
3. Zasady wymowy i ortografii
55. Przyszli goście – praca z tekstem
56. Nasze pasje i zainteresowania.
57. Moja rodzina – opowiadamy.. - czyta ze zrozumieniem tekst
- rozpoznaje znane wyrazy w nowym tekście i poprawnie je odczytuje
- odpowiada na proste pytania N do tekstu
- stosuje różne sposoby witania się,
- opowiada o członkach rodziny
- pracuje ze słownikiem dwujęzycznym
- posługuje się konstrukcją работать кем? Где? - w procesie czytania domyśla się znaczenia nowych wyrazów na podstawie kontekstu
- odpowiada na pytania N i uczniów do tekstu
- prezentuje zainteresowania własne oraz kolegów
58. Где ты любишь обедать? ćwiczenia słownikowe
59. Przygotowujemy się do obiadu.
60. На завтрак я ем хлеб и пью чай. Odmiana czasowników есть, пить.
61. Tradycyjne dania kuchni rosyjskiej. Informacje realioznawcze.
62. Tworzymy tryb rozkazujący – ćwizenia gramatyczne.
63. Narodowa potrawa rosyjska – bliny.
64. Idziemy do restauracji. Идём в ресторан. Rzeczowniki nieodmienne.
65. Zamawiamy posiłek, układamy dialogi.
66. Lekcja powtórzeniowa – kuchnia. я люблю повторять
67. test sprawdzający opanowanie materiału dotyczącego kuchni. - uczeń czyta ze zrozumieniem tekst dotyczący zamawiania posiłków
- umie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu
- potrafi zapytać o drogę, jak dostać się do dobrej i w miarę taniej restauracji
- zna nazwy głównych dań
- uczeń rozumie proste komunikaty
- używa znanego słownictwa
- potrafi zamówić posiłek w restauracji
- wymienia polskie tradycyjne dania - uczeń swobodnie tłumaczy teksty dotyczące restauracji
- opowiada o głównych punktach żywieniowych w mieście
- potrafi nawiązać rozmowę z przechodnim, zapytać o drogę do dobrej i w miarę taniej restauracji
- wyszukuje ciekawostki o kuchni rosyjskiej i opowiada o swej ulubionej potrawie
- uczeń potrafi przeprowadzić rozmowę z kelnerem
- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela,
- opowiada ze szczegółami o ulubionej potrawie polskiej i rosyjskiej 1. Podstawowe struktury
gramatycz. umożliwiające formułowanie wypowiedzi w odniesieniu do teraźn. i przeszłości
2. Podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego.
3. Podstawowe wiadomości o nauczanym kraju.
4. wykonanie projektu zespołowego – menu.
68. Główne święta rosyjskie – określamy datę.
69. Święto Paschy w Rosji , Wielkanoc w Polsce. - potrafi określić datę
- zna główne święta rosyjskie oraz ich daty
- uczeń posługuje się dotychczas poznanym słownictwem - określa daty
- potrafi wymienić najgłówniejsze święta rosyjskie
- wskazuje kolejność zdarzeń
- buduje wypowiedz ustną lub pisemną wg ułożonego planu
- wynotowuje potrzebne informacje i przekazuje je w formie ustnej lub pisemnej innym osobom 1. Podstawowe struktury
gramatycz. umożliwiające formułowanie wypowiedzi w odniesieniu do teraźn. i przeszłości
2. Podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego.
3. Podstawowe wiadomości o nauczanym kraju.
70. В сентябре я буду уже гимназистом – podsumowanie nauki w klasie VI.
71 Nauka piosenki Poslednij zwonok
72. Nasze plany na wakacje.
73 . Pożegnanie. Прощай школа - czyta ze zrozumieniem tekst
- rozpoznaje znane wyrazy w nowym tekście i poprawnie je odczytuje
- odpowiada na proste pytania N do tekstu
- rozpoznaje znane wyrazy w nowym tekście i poprawnie je odczytuje
- wypowiada się nt. lata, w oparciu o słowa i wyrażenia wspomagające
- rozmawia z kolegami nt. wyników w nauce.
- stosuje zwroty grzecznościowe wyrażające pożegnanie i podziękowanie - w procesie czytania domyśla się znaczenia nowych wyrazów na podstawie kontekstu
- odpowiada na pytania N i uczniów do tekstu
- układa samodzielnie dialogi dotyczące pożegnania RPP jak wyżej


Plan wynikowy opracowano uwzględniając:
1. Treści podstawy programowej kształcenia ogólnego,
2. Program nauczania DKOS – 5002 – 49/05,
3. Standardy wymagań egzaminacyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.