X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7862
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan wynikowy z przedmiotu język rosyjski, klasa IV, podręcznik "Stupieni"

PLAN WYNIKOWY Z PRZEDMIOTU JĘZYK ROSYJSKI KLASA IV

3 godziny tygodniowo rok szkolny 2008 / 2009

W oparciu o program nauczania DKOS – 5002 – 49/05
Opracowała Bożena Zielińska

Dział Temat lekcji WYMAGANIA Uwagi do realizacji
Podstawowe
Uczeń potrafi: Ponadpodstawowe
Uczeń potrafi:
1 1. Zaproszenie do języka rosyjskiego. Zapoznanie z kryteriami ocen.
2. Główne inform o Rosji.
3. Określamy nazwy osób, zwierząt i przedmiotów
4. Stosujemy pytania кто это? Что это?
5. Przedstawiamy się, mówimy o sobie i kolegach.
6. Witamy się i żegnamy (zwroty grzecznościowe)
7. Potwierdzamy i zaprzeczamy – ćwiczenia w mówieniu.
9 Ja mam piłkę, on ma kota (określania posiadania czegoś)
10. Moje czynności poranne - pokazać na mapie, gdzie znajduje się Rosja, zna nazwę stolicy Rosji, nazywa mieszkańców państwa
- przywitać się i pożegnać po rosyjsku,
- zapoznać się z rówieśnikami i osobą starszą (здраствуйте, привет)
- zapytać o imię i nazwisko, przedstawić się
- dzielić wyrazy na sylaby i zaznaczać akcenty
- pytać i nazwać o osoby i przedmioty
- używać zwrotów grzecznościowych
- odpowiedzieć twierdząco i przecząco na pytania
- zrozumieć ogólny sens wysłuchanego tekstu i udziela odpowiedzi na pytania
- nazwać czynności poranne
- liczyć w zakresie 12 (dodawać, odejmować)
nazwać potrawy na śniadanie
- uzupełnić luki zdaniowe odpowiednimi słowami
- nazwać główne pomieszczenia w mieszkaniu
- nazwać podstawowe wyposażenie domu
- określić stan posiadania (у меня дома)
- nazwać członków rodziny
- krótko przedstawić własną rodzinę
- rozróżnić zaimki dzierżawcze(мой–моя,твой) - potrafi wskazać na mapie Moskwę, Petersburg, wymienić kilka zabytków Moskwy, nazwać walutę i religię obowiązującą w Rosji
- przywitać się 3 sposobami po rosyjsku
- zapoznać się z rówieśnikami i osobą starszą
- wyjaśnić nazwę „imię odojcowskie”
- potrafi wskazać odpowiednie informacje w wysłuchanym tekście
- zaproponować menu na śniadanie
- określić godziny na zegarze (1-12)
- liczyć różne przedmioty, dodawać i odejmować w zakresie 12
- potrafi nazwać meble i urządzenia w domu
- opisać mieszkanie na podstawie ilustracji
- wskazać i przedstawić członków rodziny
- opisać własną rodzinę (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania)
- określić miejsce przebywania członków rodziny
- zapytać gdzie mieszkają członkowie rodziny kolegi Zaimek pytający kak?
Konstrukcje
Как тебя зовут?)
Как твоя фамилия? Konstrukcje
Кто это?
Что это?
Кто? Что? Где?
pytanie
Где ты живёшь?
Zaimki dzierżawcze мой
Твой
Członkowie rodziny
Konstrukcja
у меня...
11 Nasze śniadanie (sztuśce, dania)
11 Utrwalamy poznane wiadomości.
12 Określamy godziny – liczebniki 1-12
13 Poznajemy dni tygodnia
14Opisujemy pokój Ani i Griszy
15. Mój dom i pokój
16 Moja rodzina – opisujemy członków rodziny
17 Prezentujemy swoją rodzinę.
18 Moja szkoła, klasa – poznajemy słownictwo.
19 Rozmawiamy o szkole – utrwalamy słownictwo.
20 Na wsi. В деревне. Zwierzęta w gospodarstwie. Животные в хозяйстве.
21 Nauka piosenki Учат в школе
22 Utrwalamy piosenkę „Czego uczymy się w szkole”
23 Utrwalamy słownictwo, ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu.
- zrozumieć sens usłyszanej wypowiedzi
- określić czynności na lekcji
- wyliczyć nazwy przyborów szkolnych w klasie
- odpowiedzieć na pytania do tekstu
- prawidłowo intonować zdania oznajmujące
- nazwać i pytać o zwierzęta w gospodarstwie wiejskim
- wymienić 3 zwierzęta w gospodarstwie i 2 zwierzęta domowe
- zadać pytanie а у тебя есть ....... ?
- odpowiedzieć twierdząco i przecząco na pytanie
- określa czynności na lekcji,
- wymienia nazwy przyborów szkolnych
- nazywa i pyta o zwierzęta w gospodarstwie domowym
- opowiada o swoim ulubieńcu na podstawie pytań - wskazać określone informacje w usłyszanej wypowiedzi
- opowiedzieć o swojej szkole i klasie
- wymienić 4 zwierzęta w gospodarstwie i 3 zwierzęta domowe
- opowiadać o posiadaniu zwierząt Przyimki в, на, после
Okres wprowadzania alfabetu
Wymagania
ponadpodstawowe podstawowe
Uczeń potrafi Uczeń potrafi
2 1 W domu – wprowadzenie liter pisanych i drukowanych Дд, Мм, Пп, Аа, Оо,
2 Kto jest w domu
Мама дома? – utrwalenie liter. - poznaje litery drukowane i pisane, zapisane w temacie
- zapisuje poznane litery i ich połączenia z innymi literami
- poprawnie wymawia głoskę „o”
- czyta i zapisuje wyrazy, uwzględniając akcent wyrazowy
- poznaje i poprawnie intonuje zdania - tworzy wyrazy z nowych liter
3 1 Wprowadzenie liter Тт, Кк, Ээ, H H.
2. W domu. Ада дома – ćwiczenia w czytaniu.
3. Utrwalenie poznanych liter - poznaje litery drukowane i pisane,
- zapisuje poznane litery
- ćwiczy poprawne łączenie liter
- określa miejsce pobytu osób i przedmiotów
- ćwiczy wymowę samogłosek a, o akcentowanych i nieakcentowanych
- nazywa osoby i przedmioty - poznaje i stosuje intonację zdania pytającego i zdania oznajmującego
- poznaje i stosuje akcent w zdaniu
- zapisuje wyrazy z nowych liter
4 1 Na lekcji – wprowadzenie liter Уу, Pp, Бб, Ии, Урок.
2 Rodzina Adama - opowiadamy.
3 Utrwalenie poznanych liter, poprawne wymawianie ”o” pod akcentem.
4 Lekcja powtórzeniowa.
5. Praca klasowa rozdział 2-4 - poznaje litery drukowane i pisane i У, б, p, и,
- zapisuje poznane litery
- czyta i zapisuje nowe wyrazy, zdania
- poznaje i poprawnie stosuje pytania
- poprawnie wymawia „o” pod akcentem
- podpisuje obrazki i rozwiązuje krzyżówkę - Utrwalanie liter poznanych w rozdziałach „2, 3, 4 oraz sprawności mówienia, czytania i pisania. - poprawnie stawia pytania i odpowiada na nie
- rozumie nagrania nowych głosek i kojarzy je z odpowiadającymi im literami (drukowanymi i pisanymi)
- zaznacza akcent w wyrazach, czyta poznane litery
5 1. Wprowadzanie liter: В в, Л л, Г г, Й й.
2. Wymowa spółgłoski „л”. Люба на лодке
3. Utrwalenie liter В в, Л л, Г г, Й й.
- kojarzy wysłuchane głoski z odpowiadającymi im literami drukowanymi i pisanymi
- rozumie nagrane wyrazy
- układa zdania z rozsypanek wyrazowych
- poprawnie wymawia literę Л л
- prowadzi minidialogi
- czyta wyrazy, zdania i krótkie teksty z zastosowaniem poprawnej wymowy, akcentuacji i intonacji - rozumie przedstawione na obrazkach wyrazy
- odwzorowuje poznane litery, poprawnie łączy je z sylabami
- udziela odpowiedzi twierdzących na pytania
- czyta krótkie wyrazy i zdania

6 1. Wprowadzanie liter: Е е, Ё ё, Ю ю, Я я.
2. To my, przedstawiamy się- ćwiczenia w pisaniu.
3. Wymawianie samogłosek „jotowanych” na początku i w środku wyrazów.
4. Wujek Piotr mieszka w Warszawie – ćwiczenie czytania i pisania. - kojarzy wysłuchane głoski z odpowiednimi literami (drukowanymi i pisanymi)
- rozróżnia w wyrazach spółgłoski miękkie i twarde
- dokładnie odwzorowuje poznane litery
- układa zdania z rozsypanek wyrazowych
- nazywa zilustrowane wyrazy - odwzorowuje poznane litery, poprawnie łączy je z sylabami
- poprawnie wymawia wyrazy zawierające poznane głoski
- czyta wyrazy zawierające poznane litery
- rozwiązuje prostą krzyżówkę
7 1. Wigilia i Boże Narodzenie w Rosji.
2. Nauka kolędy Cicha noc
3 Wszyscy lubią otrzymywać prezenty.
4. Składamy życzenia
5. Witamy Nowy Rok - wyszukiwać w usłyszanym potrzebne informacje
- odpowiedzieć na pytania nauczyciela
- nazwać po rosyjsku główne tradycje wigilijne
- złożyć świąteczne życzenia
- wyrazić podziękowanie za otrzymane prezenty
- wybrać i nazwać prezenty dla członków rodziny
- złożyć życzenia świąteczne
- zrozumieć ogólny sens usłyszanego tekstu
- określić pełną godzinę na zegarze
- odlicza bicie zegara
- zapytać o godzinę i udzielić odpowiedzi - opowiada o świętach Bożego Narodzenia na podstawie ilustracji
- wyrazić podziękowanie i odpowiedzieć na podziękowanie
- przekazać krótko treść usłyszanego tekstu
- wyszukać w tekście kluczowe informacje
- zastosować w dialogach formy grzecznościowe
- zapytać kolegę, osobę starszą o godzinę
- udzielić odpowiedzi na pytania
- posługiwać się zwrotami grzecznościowymi
- potrafi nazwać prezenty pod choinkę
8 1. Wprowadzanie liter: С с, Ш ш, Ж ж, Ч ч, ы.
2. Pytanie „Кто?” w odniesieniu do ludzi i zwierząt „Что?” - rzeczy
3. Pożar na wsi – utrwalenie liter с, ш, ж, ч, ы
4. Utrwalenie liter poznanych w rozdz. 5-7
5Praca klasowa rozdz 5-7 - dokładnie odwzorowuje nowe litery, poprawnie je łączy, zapisuje wyrazy oraz krótkie zdania zawierające poznane litery.
- układa zdania z rozsypanek wyrazowych i podpisuje obrazki.
- poprawnie wymawia wyrazy zawierające spółgłoski twarde ш, ж oraz spółgłoskę miękką ч
Utrwalenie liter poznanych w rozdziale 5, 6, 7 oraz doskonalenie sprawności mówienia, głośnego czytania i pisania. - odwzorowuje poznane litery, poprawnie łączy je z sylabami
- powtarza usłyszane wyrazy
zadaje pytania Кто? w odniesieniu do ludzi i zwierząt oraz pytanie Что? – w odniesieniu do rzeczy
- czyta prosty tekst
9 1. Wprowadzanie liter:
З з, Щ щ, ь.
2. Wymowa miękkiej spółgłoski „щ”. Znak miękki w funkcji zmiękczającej.
3. Wilk i zając na bazarze – utrwalenie liter щ, ь
4 W ogrodzie, na działce – utrwalamy nazwy owoców i warzyw - kojarzy wysłuchane głoski z odpowiednimi literami (drukowanymi i pisanymi)
- rozumie nagrany tekst zawierający poznane wyrazy
- przepisuje kaligraficznie poznane litery i poprawnie je łączy
- stosuje znak miękki w niektórych poznanych wyrazach
- powiedzieć jakie lubi warzywa i owoce
- potrafi policzyć owoce w koszyku
- określa miejsce znajdowania się (w ogrodzie, sadzie) - rozumie nagrane i przedstawione na obrazkach nowe wyrazy
- układa zdania z rozsypanki wyrazowej
- uzupełnia opuszczone litery w wyrazach
- czyta poznane litery i wyrazy
- potrafi rozróżniać podstawowe owoce i warzywa
- opowiada jakie owoce znajdują się w ogrodzie, a jakie w sadzie
- wskazuje owoce na kompot, warzywa na sałatkę.
10 1 Wprowadzanie liter: Ф ф, Х х, Ц ц, ъ. Użycie twardego znaku rozdzielającego.
2. Ćwiczymy wymowę wyrazów z „ъ” i z „ц”.
3. Mieszkam na ulicy Pułtuskiej (ćwiczymy wymowę poznanych liter)
4. Utrwalenie całego alfabetu.
5. Już znam cały alfabet!!
7. Lekcja powtórzeniowa
(8, 9 СТУПЕНИ)
8. Praca klasowa - kojarzy wysłuchane głoski z odpowiednimi literami (drukowanymi i pisanymi)
- przepisuje kaligraficznie poznane litery i poprawnie je łączy
- zapisuje wyrazy w kolejności alfabetycznej
- zapisuje ze słuchu wyrazy zawierające litery „и” i „ц” wraz z wyjątkami
- rozwiązuje krzyżówkę
- Sprawdzenie znajomości poznanych liter, leksyki, gramatyki oraz umiejętności czytania i pisania w zakresie materiału zawartego w rozdziałach 8, 9 . - powtarza i podaje znaczenie wysłuchanych wyrazów
- przepisuje litery i łączy je w sylaby
- kojarzy nagrane głoski z odpowiednimi literami w wersji drukowanej i pisanej
- układa zdania z rozsypanek wyrazowych z pomocą przedstawionych ilustracji
- odtwarza z pamięci wiersz- zagadkę

11 1. Wymowa spółgłosek twardych: „ж”, „ш” oraz miękkich - „ч”, „щ”.
2. Konstrukcja „Меня (тебя, его, её, нас, зовут”
3. Utrwal. poznane litery.
4. Piosenka o literkach.
5. Doskonalimy sprawność czytania. - zrozumie wyrazy ze słownika ilustrowanego, wyrazy zawierające spółgłoski twarde „ж”, „ш” oraz miękkie „ч”, „щ”, dialogi związane z prezentacją osób- rozwiązuje krzyżówkę
- zapisuje odpowiedzi na pytania do rysunków, zapisuje zdania ułożone z rozsypanek wyrazowych, - kaligraficznie przepisuje uprzednio przeczytane zdania napisane pismem ręcznym, - odpowiada na pytania do ilustracji „Кто это?”
i „Что это?”, odpowiada na pytanie o imię różnych osób: „Как тебя (его, её, маму...) зовут?”
- zapisuje tłumaczenia na język rosyjski prostych wyrazów i zdań związanych z przedstawianiem różnych postaci
- opisuje po polsku co to jest matrioszka Konstrukcja
у меня друг, подруга

Как тебя (его, её, маму...) зовут?”

12 1. Ćwiczymy wymowę spółgłoski „ч” . Miękki znak rozdzielający w wyrazie „семья”.
2. Konstrukcje zdaniowe „Сколько тебе (ему, её, им, вам...) лет?”
3. Związek liczebników z wyrazem год (года, лет).
4. Utrwalamy liczebniki główne od 1 do 20. - zrozumie nagrania wyrazów ze słownika ilustrowanego, dialogów i tekstu o rodzinie,
- potrafi policzyć i zapisać liczebniki główne od 1 do 20,
- zapamiętuje wiersz-wyliczanka o przyjaciołach
- określa wiek osób i zwierząt (zapis liczebników od 1 do 20 w połączeniu z wyrazami „год”, „года”, „лет”) - czyta wyrazy ze słownika ilustrowanego, wyrazy zawierających miękką spółgłoskę „ч”, krótkie dialogi i prosty tekst o rodzinie, l
- liczy od 1 do 20, potrafi przeczytać wiersz-wyliczankę o przyjaciołach
- określa wielkości rodzin przedstawionych na obrazkach przy pomocy przymiotników „маленькая”, „большая”, „небольшая”, uzupełnia luki w tekście „Семья”, uzupełnia zdania wyrazami oznaczającymi stopnie pokrewieństwa na podstawie rodowodu zwierząt,
13 1. Nazywamy pory roku. 2 Lubimy zimę i wiosnę– opisujemy cechy zimy i wiosny.
3 Jak spędzamy ferie zimowe? Ćwiczymy nazwy dni tygodnia.
5. Opowiadamy bajkę o Czerwonym Kapturku - nazwać zimowe zajęcia na podstawie ilustracji
- użyć konstrukcji: Кататься на...
Ходить на лыжах, играть в хоккей
- opowiadać krótko o feriach zimowych
- potrafi opowiadać bajkę wg ilustracji, odpowiadając na pytania oraz na podst nagrania - opowiadać o feriach zimowych na podstawie ilustracji
- zastosować w zdaniach nowe konstrukcje.
14 1. Wymowa bezokoliczników zakończonych na -ть”.
2. Pisownia nazw
państw i narodowości.
3. Odmieniamy czasowniki „жить” i „работать” w czasie teraźniejszym.
4 Gdzie kto mieszka? Poznajemy narodowości.
5. Ja mieszkam na północy Polski – kierunki stron świata.
6. Uczymy się piosenki «Улыбка»
7. Город Москва – praca z tekstem. - poprawnie czyta ze zrozumieniem: wyrazy ze słownika ilustrowanego, bezokoliczniki zakończone na „-ть”, dialogi, zdania zawierające formy osobowe czasu teraźniejszego czasowników „жить” i „работать”, tekst „Давайте познакомимся”, zdania napisanych pismem ręcznym, przysłowia i zagadki
- prezentuje z koleżanką (kolegą) z klasy scenki przedstawiające zapoznanie się z nową uczennicą
- prawidłowo adresuje list do Rosji (na podstawie wzorca), uzupełniania zdania właściwymi formami osobowymi czasowników „жить” i „работать”, poprawnie zapisuje nazwy zawodów - rozumie sens wysłuchanego tekstu, odpowiada na pytania do tekstu „Давайте познакомимся!”
- dopisuje brakujące zdania dialogu, redaguje minidialogi na podstawie ilustracji
- dopasowuje zwroty grzecznościowe do sytuacji przedstawionej na obrazku
- podpisuje rysunki nazwami zawodów i uzupełnia luki zdaniowe
- kształtuje umiejętności czytania tekstu wysłuchanej piosenki, zapamiętywania słów oraz śpiewania. Tłumaczenie tekstu.
15 1. Szkoła i klasa Borysa.
2. Poznajemy przybory szkolne
3. Odmieniamy czasowniki: „читать” i „писать” w czasie teraźniejszym.
4. Mój plan lekcji.
5. Opowiadamy o szkole i klasie.
6. Jakich przedmiotów uczymy się w szkole? słownictwo
7 Utrwalamy poznane nazwy przedmiotów szkolnych.
8. Nauka piosenki „Чунга-Чанга”
9. Ćwiczymy rozumienie ze słuchu.
10. Poznajemy nazwy kolorów.
11. Utrwalenie wiadomości
13. Praca klasowa.
14. Omówienie wyników pracy klasowej.
15. Поговорки – uczymy się wierszyków.
16. Русские загадки – zagadki.
17. Doskonalenie sprawności czytania.
18. Wierszyk На русском языке.
19. Zabawy z alfabetem rosyjskim – układanki, rebusy..
20 Pożegnanie ze szkołą – praca z tekstem..
21 Witajcie wakacje- piosenka. - zapamiętuje nazwy sprzętów, przyborów i przedmiotów szkolnych.
- zrozumie nagrania wyrazów ze słownika ilustrowanego, dialogów i tekstu
- Kształcenie umiejętności słuchania, czytania piosenki, zapamiętywania słów oraz śpiewania. Tłumaczenie tekstu.
- poprawnie czyta ze zrozumieniem: wyrazy ze słownika ilustrowanego, bezokoliczniki, dialogi,
- opowiadać o przedmiotach, których uczy się w szkole - zapamiętuje nazwy podstawowych sprzętów, przyborów i przedmiotów szkolnych,
- Kształtowanie sprawności kaligraficznego pisania poprzez: uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami oznaczającymi przedmioty przedstawione na obrazkach, układanie i zapisywanie zdań pytających do podanych zdań twierdzących, uzupełnianie podanych zdań wyrazami oznaczającymi nazwy czynności zilustrowane na obrazkach,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.