X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7765
Przesłano:

Program wychowawczy dla klasy I

PROGRAM
WYCHOWAWCZY
KLASY I
NA ROK SZKOLNY
2009/2010

Opracowała:
Elżbieta Matysiak

ZAŁOŻENIA PROGRAMU :

Program wychowawczy jest zgodny z Programem Wychowawczym obowiązującym w Szkole Podstawowej w Płonce oraz zadaniami edukacyjnymi zawartymi w Podstawie Programowej.
Program stworzyłam z myślą o potrzebach i zainteresowaniach uczniów. Uwzględniłam w nim wiek rozwojowy dziecka, a także współprace wychowawcy z rodzicami.
Program będzie realizowany w oddziale przedszkolnym i klasie I w roku szkolnym 2008/2009.

CELE OGÓLNE:

Przygotowanie dziecka do samowychowania i pracy nad sobą;
wspomaganie rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, moralnego, zdrowotnego i estetycznego ucznia.

CELE SZCZEGÓŁOWE- OCZEKIWANE EFEKTY
AKTYWNOŚCI UCZNIA:

UCZEŃ:
• ma poczucie przynależności do klasy, do rodziny;
• zna swoje prawa i obowiązki;
• potrafi współdziałać w grupie rówieśniczej;
• zna i szanuje symbole narodowe;
• rozpoznaje, wyraża i nazywa własne stany emocjonalne i uczucia;
• szanuje rodziców, starszych, rówieśników;
• jest tolerancyjny, a w szczególności do osób niepełnosprawnych;
• stosuje zwroty grzecznościowe;
• potrafi zachować się w miejscach publicznych i na uroczystościach;
• umie dokonać samooceny własnego postępowania;
• dostrzega swoje potrzeby i możliwości;
• ma poczucie własnej wartości;
• umie zachować się w sytuacjach trudnych;
• rozwija swoje zainteresowania;
• ma nawyk dbania o higienę i własne zdrowie;
• rozumie potrzebę ochrony środowiska;
• zna i szanuje najbliższe środowisko naturalne;

(Tabela - dop. red.)

ZADANIA
CELE SZCZEGÓŁOWE
FORMY REALIZACJI
TERMIN UWAGI

Organizacja zespołu klasowego 1. Integracja zespołu klasowego „Poznajemy się przez zabawę i naukę”.

2. Poznanie praw i obowiązków ucznia.

3. Ustalenie praw i obowiązków ucznia panujących w klasie. - zabawy integracyjne;
- imprezy klasowe, wycieczki, gry i zabawy ruchowe;

- Zapoznanie uczniów i rodziców z WOS,
Programem Wychowawczym i Statutem Szkoły
- Wybory do samorządu klasowego
- Zaznajomienie uczniów w prawami i obowiązkami ucznia

- Opracowanie regulaminu klasy i ustalenie obowiązków dyżurnego
- giełda pomysłów Cały rok
IX
IX

Troska o estetykę klasy i szkoły

1. Dostosowanie sprzętu do potrzeb uczniów.
2. Poznanie pomieszczeń szkoły.
3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy.

4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za mienie szkolne oraz cudzą własność. - pomiar uczniów
- spacer po terenie szkoły
- wystawki zbiorów w kąciku przyrody;
- pielęgnowanie roślin doniczkowych;
- wykonywanie gazetek Tematycznych i przedmiotowych;
- wystawki prac plastyczno- technicznych
- Organizowanie imprez :
• Dzień Chłopaka.
• Andrzejki
• Mikołajki
• Wigilia
• Choinka
• Dzień Babci
• Dzień Kobiet
• Powitanie wiosny
• Święto rodziny
- dbałość o mienie szkolne
- wyposażenie klasy i szkoły, przedmioty kolegów i koleżanek IX
IX
Cały rok
Cały rok

Postrzeganie siebie i porozumiewanie z rówieśnikami
1.Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie.
2. Poznanie zasad dobrego wychowania.
3. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka.
4. Kształtowanie umiejętności samooceny.
5. Uświadomienie czym w życiu jest koleżeństwo, miłość, przyjaźń, szacunek, tolerancja.
6. Wyrobienie umiejętności współpracy w grupie podczas pracy i zabawy.
7. Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia. - zorganizowanie pomocy koleżeńskiej
- udział w przedstawieniach i inscenizacjach szkolnych
- zabawy integracyjne
- praca grupowa
- pogadanki
- rozmowy
- teksty literackie
- stosowanie zwrotów grzecznościowych
Wycieczka do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie
Rozwijanie wrażliwości kulturalnej dziecka
Udział dzieci w lekcjach bibliotecznych
ABC zachowania w sklepie
- wspólne rozwiązywanie konfliktów
- pogadanki

- samoocena i samokontrola w czasie zajęć i zabaw
- autoprezentacja prac plastycznych i technicznych
- uświadamianie dzieciom, że niepełnosprawni są wśród nas
- pomoc dzieciom z Domu Dziecka w ramach akcji „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”
- składanie życzeń z okazji urodzin i świąt
- pogadanki, scenki dramowe
- zbieranie zabawek, książeczek i słodyczy
- gazetki tematyczne
- pogadanki
- literatura Cały rok
Cały rok
Cały rok
Cały rok
Cały rok
Cały rok
IX

Troska o bezpieczeństwo i zdrowie
1. Zachowanie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
2. Uwrażliwianie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego w różnych porach roku.
3. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych.
4. Uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami i nałogami.
5. Promocja zdrowego stylu życia.
6. Troska o rozwój fizyczny.
7. Zapobieganie wadom postawy.
- Zorganizowanie spotkania z policjantem nt. „Bezpieczna droga
do szkoły i ze szkoły do domu”
- pogadanka
- pogadanki
- gazetki tematyczne,
-projekcja filmów video:
„Gwiazdeczki w kosmosie”
„Śnieżnobiały uśmiech”
- pogadanka
- gazetki tematyczne
- pogadanki
- gazetki tematyczne
- spacery
- wycieczki
- zabawy na świeżym powietrzu
- ćwiczenia gimnastyczne
- pogadanki IX
Cały rok
Cały rok
Cały rok
III, IV
Cały rok
Cały rok
Cały rok

Życie w najbliższym środowisku
1. Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie, w grupie społecznej, okazywanie szacunku ludziom starszym. Udzielanie pomocy potrzebującym.
2. Poznanie najbliższego środowiska i specyfika swojego regionu.
3. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.
4.Dostarczenie wiedzy nt. sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska.
5. Kształtowanie wrażliwości na zagrożenia środowiska i los istot żywych. - organizacja imprez:
Dzień Babcia
Dzień Dziadka
Święto Rodziny
- pogadanka
- prace plastyczne- upominki dla bliskich
- wycieczki
- spacery
- organizowanie wycieczek po okolicy
- gazetki tematyczne
- prace plastyczne
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- pogadanki
- gazetki
- apel z okazji „Dnia Ziemi”
- udział w akcjach
„Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”
„Pełna miska dla psa w czasie zimy” Cały rok
IV, V
Cały rok
IV
XII

Rozwijanie postaw patriotycznych oraz więzi z krajem ojczystym i regionu
1. Poznanie symboli narodowych.
2. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych.
3. Nauczanie właściwych postaw podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
4. Poznanie najważniejszych obiektów zabytkowych swojego regionu oraz kraju.
5. Poznanie miejsc pamięci narodowej swojego regionu. - Narodowe Święto Niepodległości,
- Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej,
- 3 maja,
- Uroczystość ślubowania uczniów klasy I
- organizowanie wycieczek po okolicy
- zwiedzanie najciekawszych zabytków naszej miejscowości
- zapoznanie z najbliższymi miejscami pamięci narodowej
- uroczystości i akademie szkolne
- pogadanki
- wycieczki
- zdjęcia
- gazetki
- pogadanki IX
Cały rok
Cały rok
IV, V
IV
Współpraca z rodzicami i placówkami wspomagającymi szkołę 1. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.
2. Wspieranie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. - zebrania z rodzicami
- współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych
- pedagogizacja rodziców
- organizowanie zajęć otwartych
- organizowanie opieki i pomocy dla potrzebujących uczniów
- współpraca z Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczną
Cały rok
V

Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia
1. Odkrywanie możliwości uczniów, ich predyspozycji i uzdolnień
2. Rozbudzanie zainteresowań, talentów, sprawności intelektualnych i sportowych
3. Kompensowanie deficytów rozwojowych - obserwacja
- rozmowy z uczniami i rodzicami
- udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
( konkurs czytelniczy, konkurs o złotą płytę, konkurs wiedzy o ruchu drogowym, konkurs o najpiękniejszą pisankę)
- prowadzenie zajęć dodatkowych w zależności od potrzeb
- konsultacje i porady udzielane rodzicom Cały rok
Cały rok
Cały rok

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.