X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6685
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Beata Chyła
Przedszkole Samorządowe w Mełnie
Termin rozpoczęcia stażu 01. 09. 2009r.
Data zakończenia stażu 31. 05. 2012r.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania
Forma realizacji
Termin
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego
- analiza aktów prawnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli
- opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego

IX 2009r.
31.08.2009r.
IX 2009r.

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentacji, dyplomów, świadectw, scenariuszy, konspektów, planów i innych dokumentów

Okres stażu

3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- opracowanie zgromadzonej dokumentacji
- analiza osiągniętych wyników
- sformułowanie wniosków

V 2009r.

§ 8 ust.1 pkt 1
Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania przedszkolnego
- udział w szkoleniach, kursach, warsztatach
- samokształcenie: studiowanie literatury fachowej
- gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą

Okres stażu

2.Rozwijanie zainteresowań dzieci
- przygotowanie dzieci do uczestnictwa w organizowanych konkursach plastycznych itp.

Okres stażu

3.Opieka nad praktykantami
- prezentacja zajęć
- pomoc w opracowywaniu scenariuszy zajęć

W miarę potrzeb

4. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych dzieci
- opracowanie narzędzi diagnostycznych wg nowej podstawy programowej
- diagnozowanie dzieci

X, V każdego roku

5. Organizowanie imprez o zasięgu ogólno przedszkolnym
- obchody „Dnia Ziemi”
- Festyn Rodzinny propagujący ekologiczny i zdrowy tryb życia

W trakcie stażu

6. Stosowanie technologii komputerowej
- opracowywanie dokumentacji, narzędzi badawczych, przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi

Okres stażu

7. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
- pozyskiwanie z Internetu informacji potrzebnych do pracy nauczyciela
- opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”

Okres stażu

8. Publikowanie informacji o życiu Przedszkola Samorządowego w Mełnie na stronie internetowej
- opracowywanie wiadomości o ważniejszych wydarzeniach mających miejsce w placówce
- stworzenie strony internetowej przedszkola

Okres stażu

9. Współpraca z nauczycielami
- gromadzenie i udostępnianie materiałów metodycznych opracowanych przez nauczycieli (programy, raporty itp.) oraz opracowań własnych (scenariusze imprez, konspekty zajęć, itp.)
- gromadzenie scenariuszy imprez i inscenizacji w teczkach tematycznych
- wymiana spostrzeżeń i obserwacji na temat dzieci
- wymiana poglądów z nauczycielkami
- prowadzenie zajęć współuczestniczących dla rodziców

Okres stażu

10. Promocja przedszkola wśród społeczności przedszkolnej (rodzice)
- prowadzenie kroniki przedszkolnej
- publikacja na stronie internetowej

Okres stażu

§ 8 ust.1 pkt 2
Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
1. Terapia i wspomaganie rozwoju dziecka
- zabawy i ćwiczenia elementami Weroniki Sherborne

W ciągu stażu

2. Realizacja działań programu edukacji ekologiczno – przyrodniczej „Żyj w zgodzie z przyrodą”
- opracowanie programu
- wdrożenie programu
- realizacja zadań wynikających z programu
- opracowanie scenariuszy zajęć i zabaw
- kształtowanie prawidłowych postaw u dzieci wobec przyrody i środowiska

2009/2012

3. Organizowanie imprez okolicznościowych wg kalendarza imprez: jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka itp.
- opracowanie scenariusza imprezy
- przygotowanie dzieci
- pozyskanie rodziców do pomocy w organizacji imprez

Okres stażu

4. Podejmowanie działań mających na celu promocję przedszkola
- współorganizowanie uroczystości przedszkolnych dla społeczności lokalnej

Okres stażu

5. Pedagogizacja rodziców
- pogadanki skierowane do rodziców podczas zebrań grupowych

Okres stażu

6. Współpraca z rodzicami
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców w oparciu o realizowane programy: „Żyj w zgodzie z przyrodą”,

Cały okres stażu

7. Współpraca z Kołem Łowieckim „Sokół” z
Grudziądza
- organizowanie spotkań z myśliwymi
- organizowanie zajęć edukacyjnych
- organizowanie zbiórek karmy dla dziko żyjącej zwierzyny
- organizowanie wycieczek edukacyjnych

X – XI każdego roku
Okres stażu

8. Współpraca z Nadleśnictwem Jamy, Leśnictwo Orle
- organizowanie spotkań z leśnikiem dotyczących ochrony przyrody
- organizowanie zajęć edukacyjnych
- organizowanie wycieczek edukacyjnych Okres stażu
9. Współpraca z policją
- zajęcia edukacyjne z policjantami w ramach realizacji programu „Żyj kolorowo i bajecznie, ale zdrowo i bezpiecznie”
- propagowanie bezpiecznego stylu życia
- wizyta w Komendzie Policji w Grudziądzu

Okres stażu

10. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Grudziądzu
- wizyta w Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu
- udział w pokazach połączonych z zajęciami edukacyjnymi

Okres stażu

11. Współpraca z higienistką i Ośrodkiem Zdrowia
- spotkanie z lekarzem lub higienistką

Okres stażu

12. Współpraca z Referatem Ochrony Środowiska Gminy Gruta
- spotkania dotyczące ochrony środowiska

Okres stażu

13. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
- współpraca ze specjalistami

Okres stażu

14. Współpraca ze szkołą na terenie Gminy Gruta - zorganizowanie przedstawienia dla uczniów szkoły podstawowej I-III z okazji „Dnia Ziemi”

Okres stażu

§ 8 ust.1 pkt 3
Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego – ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż;

1. Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
- opis i analiza dwóch problemów edukacyjnych, z którymi można spotkać się w przedszkolu

Okres stażu

2. Praca z dzieckiem zdolnym
- wykorzystanie elementów I. Majchrzak w pracy z dzieckiem zdolnym

Okres stażu

3. Dzielenie się pomysłami mojej pracy z nauczycielami
- udział w spotkaniach metodycznych
- udział w warsztatach

Okres stażu

4. Dzielenie się dobrą praktyką zawodową
- prowadzenie rad szkoleniowych w ramach WDN

Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.