X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6649
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1. Imię i nazwisko: Aldona Pytlak
2. Szkoła: .............
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2009
4. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Pierwotnie plan sporządziłam w formie tabelarycznej.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. (§ 7 ust. 1 pkt 1)

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym, współprowadzenie Małego Samorządu Uczniowskiego.
2. Współpraca w prowadzeniu Małego Samorządu Uczniowskiego.
3. Współpraca w przygotowaniu uroczystości :
a) Dzień Chłopca;
b) Dzień Edukacji Narodowej;
c) Wigilia;
d) Balik karnawałowy;
e) Dzień Babci i Dziadka;
f) Dzień Matki;
g) Dzień Dziecka
3. Współpraca podczas organizacji Festynu Rodzinnego z okazji „Dnia Patrona Szkoły” i „Dnia Dziecka”.
4. Włączanie się do programów adresowanych do klas „0”/ i ich rodziców, których celem jest edukacja prozdrowotna, wychowawcza.
5. Integracja klasy „0” z innymi przedszkolakami oraz uczniami klas I-III Zespołu Szkół w Biedrusku.
6. Włącznie się do konkursów adresowanych do dzieci w wieku 5-6 lat.
7. Udział w akcjach np.: „Sprzątanie Świata”, „Zbiórka makulatury”.
8. Współpraca z rodzicami i bliskimi dzieci:
a) współpraca z rodzicami;
b) ankiety dla Rodziców ;
c) konsultacje indywidualne;
d) zebrania z rodzicami;
e) zajęcia otwarte;
f) spotkania z okazji uroczystości klasowych;
g) wystawy prac plastycznych dzieci.
9. Koordynowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia w szkole.
10. Organizacja Konkursu Ekologicznego w klasie „0”.
Potwierdzenie obecności
Potwierdzenie współpracy
Potwierdzenie organizacji
Potwierdzenie współpracy
Zaświadczenia
Własne notatki
Zaświadczenia
Własne notatki
Plan współpracy z rodzicami
Potwierdzenie dyrektora
W trakcie stażu

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. ( § 7 ust. 1 pkt 2 );

1. Ukończenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli pracujących w przedszkolach.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach.
4. Tworzenie biblioteczki metodyczno – przedmiotowej dotyczącej pracy z dziećmi 5-6 letnimi.
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali itp.
6. Ukończenie Szkolenia z zakresu Programu Odimiennej Metody Nauki Czytania
oraz Metody Dobrego Startu.
Zaświadczenie ukończenia kursu
Potwierdzenie obecności
Własne notatki
Zaświadczenia
Własne notatki
Ewidencja biblioteczki
Ewidencja zbioru pomocy dydaktycznych
Zaświadczenia
W trakcie stażu

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż. ( § 7 ust. 1 pkt 3)

1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
3. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.
4. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
Własne notatki
Rejestr przeanalizowanych przepisów
Własne notatki
Potwierdzenie obecności
Własne notatki
W trakcie stażu
Systematycznie

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków. (§ 7 ust 2 pkt 1)

1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych .
4. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW;
- Publikacja scenariuszy zajęć.
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dziennika zajęć.
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Terminarz spotkań
Scenariusze zajęć
Własne notatki
Lista obecności rodziców, scenariusze zajęć
Wykonane pomoce dydaktyczne
Publikacje w Internecie
Dzienniki zajęć, miesięczne plany pracy
Systematycznie
IX 2009
Dwa razy w ciągu roku szkolnego
Według harmonogramu hospitacji
Systematycznie
W trakcie stażu

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (§ 7 ust 2 pkt 2 )

1. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, na cmentarz, do lasu, do przedszkola, na pocztę oraz wycieczek wyjazdowych np. do teatru.
2. Współorganizowanie uroczystości lokalnych, akcji charytatywnych.
Wpisy do ewidencji wyjść
Karty wycieczek
Potwierdzenia współpracy
W trakcie stażu

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 7 ust 2 pkt 3 )

1. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
3. Opieka nad stroną internetową oddziału przedszkolnego w szkole.
4. Śledzenie stron WWW – wyszukiwanie nowoczesnych metod, publikacji, przepisów prawa oświatowego, konkursów itp.
Przygotowane materiały
Opracowane materiały
Strona WWW
Własne notatki
W trakcie stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7 ust 2 pkt 4 )

1. Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych Szkoły.
2. Przygotowanie wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach.
3. Diagnoza rozwoju dziecka uczęszczającego do klasy „0”
4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
5. Samokształcenie. Wyszukania i zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi w/w dziedzin.
Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie udziału w konkursach
Notatki własne
Kwestionariusze diagnozy
Własne notatki
Systematycznie
W trakcie stażu

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7 ust 2 pkt 5)

1. Udział w konferencjach o systemie oświaty.
2. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.
3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
Zaświadczenie
Potwierdzenie dyrektora
Umiejętność korzystania z prawa oświatowego
W trakcie stażu
Systematycznie


* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.