X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6691
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: KATARZYNA PEDRYCZ – NAUCZYCIEL MIANOWANY
Miejsce pracy: ZESPÓŁ SZKÓŁ W RĄBINIE
Specjalność: NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, INFORMATYKI I TECHNIKI.
Czas trwania stażu: 01.09.2009 R. – 31.05.2012 R.
CELE:

- Doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

- Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

- Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

- Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.P.
PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIA
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA REALIZACJI ZADAŃ

1.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2.Samoocena własnych umiejętności. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
IX 2009 r. - wniosek o rozpoczęcie stażu
- napisanie planu rozwoju zawodowego
- arkusz samooceny
2.Opracowanie w zespołach podstawowych dokumentów. 1. Praca jako lider w Zespole WDN.
2. Praca w zespole Samorządu Uczniowskiego Przedszkola i klas I – III SP.
2009/2010
-notatki ze spotkań
- roczne plany pracy

3. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami.

1. Opracowanie ankiet.
2. Zdiagnozowanie potrzeb.
3. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
4. Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców.
5. Obserwacja uczniów.
2009/2010
2010/2011
- program
- karty obserwacji
- plan pedagogizacji
- scenariusze
- ankiety

4. Zapoznanie się z literaturą dotyczącą awansu zawodowego.
wg potrzeb

5. Studiowanie literatury związanej z nauczanymi przedmiotami.
1.Opracowanie scenariuszy zajęć.
2.Wprowadzanie metod aktywizujących w nauczaniu.
wg potrzeb - scenariusz

6. Prowadzenie lekcji w obecności nauczycieli i dyrektora szkoły.
1. Opracowanie konspektu lekcji.
2. Omówienie. wg harmonogramu - konspekt,
- arkusz hospitacji

7. Doskonalenie warsztatu pracy.
1. Zakup nowych pomocy dydaktycznych.
2. Wykonywanie materiałów dydaktycznych.
wg potrzeb - potwierdzenia
- zdjęcia

8. Organizowanie szkolnych konkursów z edukacji wczesnoszkolnej.
1. Przygotowanie uczniów do konkursów. na bieżąco - notatki

9. Poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności. 1. Udział w szkoleniach CEN.
wg potrzeb - świadectwo ukończenia kursu.

10. Praca jako lider zespołu ds. WDN.
1.Organizowanie spotkań zespołu.
2.Tworzenie rocznych planów pracy zespołu.
3.Opracowania dokumentów w ramach pracy zespołu.
wg potrzeb
raz w roku
wg potrzeb - notatki ze spotkań
- plan pracy
- ankiety dla nauczycieli

2.
§ 8 ust. 2 pkt2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
1. Opracowywanie dokumentacji szkolnej.
2. Opracowanie i przygotowanie:
- planów wychowawczych i sprawozdań,
- planów zajęć wyrównawczych i sprawozdań,
-planów wynikowych,
-ankiet dla rodziców i nauczycieli,
-przygotowanie konkursów,
- pomocy dydaktycznych,
- kart pracy dla uczniów,
- świadectw,
-ocen opisowych,
- scenariuszy zajęć.
3. Opracowywanie projektu plakatów zaproszeń, dyplomów.
4. Opracowywanie materiałów w ramach prowadzonych warsztatów dla rodziców.
5.Opracowywanie materiałów na Zespół WDN oraz do Samorządu Uczniowskiego.
2009/2010
2010/2011
2011/2012
- przykładowe kopie

2. Korzystanie z zasobów informacyjnych i możliwości komunikacyjnych sieci Internet. 1. Wyszukiwanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, korzystanie z encyklopedii multimedialnej.
2009/2010
2010/2011
2011/2011 - załączniki

3. Praca w Zespole WDN.
1.Opracowanie zestawu procedur i narzędzi badawczych.
2. Opracowanie i przedstawienie sprawozdań.
2009/2010 - zestaw narzędzi badawczych
-wnioski i uwagi

4. Publikacje w Internecie.
1. Publikacja na stronie internetowej.
2. Publikacja PRZ w Internecie.
2010/2011
2009/2010
- odnośnik do strony

5. Wykorzystywanie programów multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej.
1. Przygotowywanie lekcji z wykorzystaniem komputera. 2009/2010
2010/2011
2011/2011 - scenariusz

3.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
1. Prowadzenie zajęć otwartych.
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
2. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla dzieci z przedszkola – kl. „0”.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
2009/2010
II półrocze
2009/2010
wg potrzeb
- scenariusz
- scenariusz
- scenariusz

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi 1. Opracowanie i zaprezentowanie scenariuszy zajęć do wykorzystania dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
2. Opracowanie i przedstawienie raportu z badania kompetencji uczniów na Radzie Pedagogicznej.
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2009/2010
- scenariusze zajęć
- raport

3. Opracowanie i złożenie w bibliotece szkolnej oraz teczce WDN materiałów dydaktycznych.
1.Złożenie referatów, scenariuszy i programu koła zainteresowań. na bieżąco - scenariusze
- referaty
- program koła zainteresowań

4.
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie planu pracy wychowawcy klasy oraz planu zajęć wyrównawczych. 1. Opracowanie i przedstawienie raportu na Radzie Pedagogicznej. na bieżąco - plan pracy
2. Opracowanie autorskiego programu koła ekologicznego. 1. Opracowanie i zaprezentowanie planu zajęć dla kl. I-III SP. 2009/2010 plan pracy

5.
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizacja imprez i konkursów szkolnych.
1. Konkurs matematyczny dla klas I „Młody Matematyk”.
2. Konkurs matematyczny dla klas II i III „Mistrz matematyki”.
3. Konkurs recytatorski: „Wiersze Juliana Tuwima” dla klas I – III.
4.Konkurs z zajęć komputerowych „Klikamy razem” dla klas I – III.
5. Konkurs ekologiczny „Młody Leśnik” dla klas I – III.
2010/2011
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2010/2011
2011/2012
- regulaminy konkursów,
- pytania,
- protokoły
- zapis w dzienniku
- scenariusz

2. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. 1. Konkurs z wychowania komunikacyjnego: „ Bezpieczna droga” dla klas I – III.
2009/2010
2010/2011
2011/2012
-regulaminy konkursów,

3. Udział w doskonaleniu zewnętrznym, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. 1.Udział w kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez CEN. 2009/2010
2010/2011
2011/2012
- zaświadczenia

4. Realizacja planu wychowawczego
klas I, II, III. 1.Organizowanie imprez klasowych:
- Dzień Chłopca
-andrzejki
- mikołajki
-Dzień Kobiet
-Dzień Dziecka i inne.

2. Organizowanie wyjazdów i wycieczek kasowych:
- turystyczno-rekreacyjno,
- tematycznych,
- kulturalnych.

3.Udział w programie:
,, Bezpieczna szkoła z PZU”.
na bieżąco
2009/2010
2010/2011
2011/2012
na bieżąco -plany wychowawcze klasy
- zapis w dzienniku
- plany i karty wycieczek
-zapis w dzienniku
-zapis w dzienniku

5. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami.
1.Aktywna i systematyczna współpraca z:
-Świetlicą TPD,
-Biblioteką publiczną.
2009/2010
2010/2011
2011/2012
- zapis w dzienniku

6.
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Praca w zespole Samorządu Uczniowskiego.
1. Realizacja programu.
2. Organizowanie i prowadzenie konkursów.
2009/2010 - scenariusze

2. Współpraca z Komendą Policji, Nadleśnictwem oraz Strażą Pożarną. 1.Spotkania z policją w klasie.
2. Zwiedzanie Komendy Policji.
3. Zwiedzanie siedziby straży pożarnej.
4. Spotkania z leśniczym. 2009/2010
2010/2011
2011/2012
- zapis w dzienniku

3. Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
1.Wyjazd do schroniska.
2. Organizowanie akcji charytatywnych. 2009/2010
2010/2011
2011/2012
- dokumenty potwierdzające współpracę

4. Współpraca z Agencją Reklamy i Dydaktyki „MENTOR” w Połczynie Zdroju. 1. Pozyskanie pomocy dydaktycznych (w szczególności z zakresu ekologii.)
wg potrzeb
- dokumenty potwierdzające współpracę

5. Przystąpienie do ogólnopolskich akcji. 1.Udział w „ Sprzątaniu Świata”.
2. Udział w akcji „Góra grosza”.
3. Inne 2009/2010
2010/2011
2011/2012
- zapis w dzienniku

6. Współpraca z innymi szkołami. 1.Opracowanie i organizacja szkolnego konkursu interdyscyplinarnego dla uczniów klas I – III „Mały Prymus”.
2010/2011
- regulamin
- pytania,
- protokół

7. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz PPP w Połczynie Zdroju.
1. Spotkania z pedagogiem szkolnym.
2. Badania w PPP w Połczynie Zdroju. 2009/2010
2010/2011
2011/2012
- dokumenty potwierdzające współpracę

7. § 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. 1.Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci.
2. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
3. Opis i analiza problemów edukacyjnych i wychowawczych.
4. Ankiety dla rodziców i dzieci.
2009/2010
2010/2011
2011/2012
- wywiady środowiskowe
- opis
- wnioski
- karty obserwacji

OPRACOWAŁA: mgr Katarzyna Pedrycz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.