X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6638
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w gimnazjum

Rok szkolny 2009/2010

Nauczyciel: Karolina Michalak
Przedmiot: język angielski
Szkoła: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Krzymowie
Data rozpoczęcia: 1 września 2009
Data zakończenia: 31 maja 2010
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Szałkowska

Cel: Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.P.
Zadania
Formy
Termin
Dowody realizacji, uwagi

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz Karty Nauczyciela. Wrzesień 2009r. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela

2. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole oraz zasad i zadań szkoły. Analiza dokumentów obowiązujących w szkole:
• Statutu Szkoły;
• Wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
• Programu Wychowawczego;
• Obowiązujących regulaminów;
• Szkolnego programu profilaktyki.
Wrzesień 2009r.
Potwierdzenie opiekuna stażu
Udział w Radach Pedagogicznych Okres stażu Lista obecności

3. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Analiza i przyswojenie szkolnych przepisów BHP. Wrzesień 2009r. Instruktaż BHP udzielony przez pracownika ds. BHP (SIP). Zaświadczenie

4. Analiza planu zajęć, planu dyżurów, zasad zastępstw (regulamin dyżurów nauczycielskich) Obserwacja, udział w radach pedagogicznych. Wrzesień 2009r.;
Maj 2010r. Prawidłowa organizacja zajęć własnych, lista obecności; potwierdzenie opiekuna

5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dziennik zajęć pozalekcyjnych, księga zastępstw, księga zarządzeń itp.). Okres stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

6. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa i konsultacje, zawarcie kontraktu z opiekunem.
Ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem.
Ustalenie harmonogramu hospitacji zajęć.
Okres stażu
Wrzesień 2009r.
Wrzesień 2009r.
Kontrakt
Harmonogram spotkań
Harmonogram hospitacji

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji , zaświadczeń, scenariuszy, itp. Okres stażu Teczka

8. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do Dyrektora szkoły; złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2010r. Sprawozdanie z realizacji stażu; projekt oceny opiekuna stażu
Wniosek; Dokumentacje z realizacji stażu

Cel: Wykazywanie umiejętności obserwowania i prowadzenia zajęć.
1.
Ustalenie tematyki lekcji i terminów zajęć w okresie stażu.
Analiza podstawy programowej dla języka angielskiego. Wrzesień 2009r.
Opracowanie planu dydaktycznego. Wrzesień 2009r. Plany dydaktyczne
Przygotowanie scenariuszy zajęć. Okres stażu Scenariusze lekcji

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli Hospitacja wg wcześniej ustalonych terminów, omówienie jej wyników. Zgodnie z ustaleniami harmonogramu Arkusze obserwacji

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły Opracowanie konspektów zajęć.
Prowadzenie zajęć oraz ich późniejsza analiza i samoocena.
Zgodnie z ustaleniami harmonogramu Scenariusze, arkusze obserwacji

4. Rozbudzenie zainteresowań uczniów językiem angielskim Prowadzenie kółka przedmiotowego rozwijającego umiejętności i zainteresowania uczniów. Okres stażu Dziennik zajęć dodatkowych

Cel: Samodoskonalenie i samokształcenie w procesie nauczania.

1. Poszerzenie swojej wiedzy za pośrednictwem literatury. Sporządzenie notatek z analizy literatury (m.in. czasopisma pedagogiczne) Na bieżąco Wnioski z przeczytanej literatury i analiza z opiekunem stażu. Korzystanie z uwag, wymiana doświadczeń.

2. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania. Analiza WSO i podstawy programowej. Konsultacja z opiekunem stażu i innymi nauczycielami. Wrzesień 2009r. Przedmiotowy System Oceniania

3. Opracowanie planu wynikowego Analiza podstawy programowej.
Analiza standardów egzaminacyjnych.
Konsultacja z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
Wrzesień 2009r. Wynikowy plan pracy nauczyciela języka angielskiego

4. Doskonalenie warsztatu pracy Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w odniesieniu do potrzeb własnego warsztatu pracy Na bieżąco Zaświadczenia o ukończeniu kursów/ szkoleń/ warsztatów

5. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron Działanie autorefleksyjne, konsultacja z opiekunem stażu. Na bieżąco Autoanaliza

6. Doskonalenie multimedialnych technik pracy Publikacja w Internecie planu rozwoju Październik 2009r. Teczka stażysty
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem techniki komputerowej Na bieżąco Teczka stażysty

7. Doskonalenia zawodowe Studia magisterskie- filologia angielska.
Planowany termin ukończenia 2011r.
Udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli Wg ofert ośrodków metodycznych Zaświadczenia
Potwierdzenia

8. Rozwijanie współpracy z innymi nauczycielami Konsultacje z nauczycielami i pedagogiem dotyczące zachowań agresywnych i kształtowania przyjaznej atmosfery pomiędzy uczniem a nauczycielem. Na bieżąco Wnioski z konsultacji do dalszej pracy


Cel: Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Obserwacja i analiza możliwości ucznia, jego funkcjonowanie w szkole Zbieranie informacji poprzez rozmowę z z wychowawcą i uczniami. Wrzesień 2009r.-
Maj 2010r. Arkusze obserwacji ucznia

2. Zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktyki szkoły Analiza programów: wychowawczego i profilaktyki szkoły Wrzesień, październik 2009r. Potwierdzenie przewodniczących zespołów

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z obszaru potrzeb opiekuńczo- wychowawczych
Analiza literatury (m.in. czasopisma psychologiczne) Okres stażu Wnioski z przeprowadzonej analizy

4. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów Udział w zebraniach z rodzicami, dyżurach dla rodziców, indywidualne rozmowy z rodzicami Na bieżąco Notatki

5. Współpraca z pedagogiem szkolnym Spotkania z pedagogiem szkolnym, konsultacje Na bieżąco Wnioski ze spotkań

6. Udział w życiu kulturalnym szkoły Uczestnictwo w przygotowaniach uroczystości i imprez szkolnych Okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu

7. Motywowanie uczniów do samorozwoju, kształtowanie autonomii ucznia Spotkania z uczniami, indywidualne rozmowy z uczniami. Na bieżąco Notatki

........................................
Podpis stażysty

........................................
Podpis opiekuna stażu

Zatwierdzam do realizacji:
........................................
Data i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.