X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6064
Dział: Gimnazjum

Komórka jako podstawowa jednostka życia - powtórzenie wiadomości. Scenariusz do lekcji biologii w klasie I gimnazjum

SCENARIUSZ DO LEKCJI BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM
OPRACOWANY PRZEZ MONIKĘ FILIPCZAK

1. TEMAT: KOMÓRKA JAKO PODSTAWOWA JEDNOSTKA ŻYCIA- POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI.

2. HASŁO PROGR.: Komórka jako podstawowa jednostka życia.

3. ZAKRES TREŚCI:

- Definicja: komórka, tkanka, narząd, populacja, biocenoza, biosfera.
- Cechy istot żywych.
- Hierarchia poziomów organizacji materii.
- Organella komórkowe i ich funkcje.

4. CELE NAUCZANIA:
- WIADOMOŚCI-
uczeń zdefiniuje pojęcia: komórka, tkanka, narząd, populacja, biocenoza, biosfera.
uczeń wymieni organella komórkowe roślinne i zwierzęce.
uczeń rozróżni komórkę roślinna od zwierzęcej.
uczeń wyliczy cechy żywego organizmu.
uczeń wskaże różnice w budowie komórki roślinnej i zwierzęcej.

-UMIEJĘTNOŚCI-
uczeń przedstawi schematycznie hierarchię poziomów organizacji materii.
uczeń dokona charakterystyki poszczególnych organellii komórkowych.
uczeń narysuje i podpisze schematyczną komórkę roślinną i zwierzęcą.
uczeń udowodni, iż pojedynczą komórkę można nazwać organizmem.
uczeń za pomocą mikroskopu obejrzy i rozróżni komórki roślinną i zwierzęcą.

- POSTAW I PRZEKONAŃ-
pozytywna motywacja ucznia
przekonanie o poznawalności przyrody

5. FORMA NAUCZANIA:
• Lekcja w kasie.
TYP LEKCJI:
• Lekcja powtórzeniowa.

6. FORMA ORGANIZACYJNA:
• Indywidualno – zbiorowa

7. STRATEGIA NAUCZANIA:
• Operacyjna
• Emocjonalna

8. METODY NAUCZANIA:
Słowne (pogadanka, dyskusja, źródło drukowane)
Obserwacyjne ( plansze, preparat mikroskopowy)

9. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• Podręcznik, plansze, materiał ksero – karty ćwiczeniowe, mikroskop, encyklopedia, blok rysunkowy, flamastry

10. LITERATURA:
- M. Jefimow, M. Sęka podręcznik do biologii dla gimnazjum”Puls zycia” wyd Nowa era
- S. Gater, V. Wodo-Robinson „Biologia” Wyd. Prószyński i s-ka Warszawa
- Słownik encyklopedyczny – Biologia Wyd. Europa

PRZEBIEG LEKCJI

I. FAZA PRZYGOTOWAWCZA

o Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności uczniów, wpis tematu do dziennika
o Przedstawienie tematu lekcji i zapis na tablicy, uczniowie do zeszytów
o Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji poprzez indywidualne rozwiązanie krzyżówki
o Wprowadzenie do tematu lekcji

II. FAZA REALIZACYJNA

o Analiza plansz-komórka roślinna i zwierzęca
o Omówienie przez uczniów funkcji poszczególnych organellii komórkowych; wykazanie różnic pomiędzy komórką roślinną a zwierzęcą
o Obserwacja mikroskopowa komórek: roślinnej i zwierzęcej
o Układanka- Hierarchia poziomów organizacji materii; definiowanie przez uczniów pojęć tj. komórka, tkanka, narząd, populacja, biocenoza, biosfera
o Pogadanka dotycząca cech charakteryzujących każdy żywy organizm; czy pojedynczą komórkę można nazwać organizmem
o Praca w grupach 3-4 osobowych; wykonanie plakatu przedstawiającego schematyczny rysunek na dowolnym przykładzie komplikacji budowy od komórki do układu; lider grupy prezentuje plakat

III. FAZA INTEGRACYJNA

o Nauczyciel ocenia aktywność uczniów na lekcji, odpowiada na pytania uczniów dotyczące zagadnień
o Nauczyciel zadaje uczniom pracę domową- ćwiczenie (materiał ksero)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.