X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6026
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko:
Szkoła:
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas trwania stażu:
Opiekun stażu:

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1. 12. 2004 r.

&7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1.Współpraca z opiekunem stażu:
•Zawarcie kontraktu.(Kontrakt)
•Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.(Plan rozwoju zawodowego)
•Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.(Wnioski z obserwacji)
•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.(Konspekty zajęć lekcyjnych)
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
•Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania. (Testy)
•Zaprojektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, tablic tematycznych, plansz, gablot, gazetek okolicznościowych. (Dokumentacja własna)
•Zorganizowanie lekcji otwartej.(Potwierdzenie)
3. Publikowanie własnych prac:
•Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW. (Zaświadczenie)
•Udostępnienie nauczycielom uczącym scenariuszy lekcji, sprawdzianów w ramach WDN.(Potwierdzenie)
4. Monitorowanie wybranych obszarów własnej pracy w celu podejmowania działań doskonalących. Ocenianie skuteczności swoich działań i korekta. Współpraca z doradcą metodycznym. (Notatki)
5. Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach. Udział w formach szkolenia zawodowego.(Zaświadczenia)
6. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych awansowi zawodowemu.(Dokumentacja własna)

&7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami. (Adnotacje w dziennikach lekcyjnych rozmów indywidualnych, sprawozdania)
2.Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej. (Ankiety, adnotacje w dziennikach lekcyjnych, sprawozdania)
3.Organizacja i przeprowadzenie konkursów przynajmniej na poziomie szkolnym. (Sprawozdania)
4.Organizacja i przygotowanie wycieczek szkolnych.(karta wycieczki)
5.Uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia, przydzielanie trudniejszych zadań uczniom szczególnie uzdolnionym, pomoc w zdobywaniu wiedzy i opanowaniu umiejętności w stopniu podstawowym uczniom mniej zdolnym. (Zeszyt konsultacji, dziennik zajęć pozalekcyjnych)
6.Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych. (Potwierdzenia udziału)
7.Współpraca przy organizowaniu Głogowskich Dni Turystyki, akcji Aktywni zNatury. (Potwierdzenia udziału)
8.Organizowanie akademii, apeli, koncertów, spotkań autorskich, wystaw, turniejów, olimpiad.(Zaświadczenie/scenariusz)

&7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Zastosowanie technologii komputerowej, programów edukacyjnych Internetu do pracy z uczniami. Tworzenie scenariuszy zajęć, opracowywanie kart pracy dla uczniów, dyplomów, zaproszeń, itp. Prezentacje multimedialne nauczyciela i uczniów.(Dyskietki, płyty z materiałami,wzory dyplomów)
2.Promocja na stronie www. Głogowskich Dni Turystyki.(Potwierdzenie)
3.Stworzenie i aktualizacja podstrony poświęconej ciekawostkom historycznym na szkolnej stronie www.(Potwierdzenie)
&7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1.Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu klasowego, przeciwdziałaniu agresji.
2.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie, lektura czasopism). ( Dokumentacja własna)

&7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (statut, WSO, plany, regulaminy, programy).
2.Analiza przepisów prawa oświatowego.
3.Poznawanie i stosowanie przepisów BHP
4.Analiza dokumentacji:
•Rozporządzenie MEN z 1. 12. 2004 w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
•Karta Nauczyciela.
•Ustawa o systemie oświaty. (Notatki)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.