X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6033
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Szkoła Podstawowa nr 40 w Rudzie Śląskiej

& 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
nauczycieli.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozp.MEN z dn. 01.12.2004r, broszury „Awans zawodowy nauczycieli”, strony internetowe, „Głos Nauczycielski”);
- opracowanie planu rozwoju zawodowego;

2.
Przygotowanie projektu sprawozdania.
- gromadzenie materiałów i dokumentów.
- autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

3.
Doskonalenie zawodowe.
- udział w szkoleniach zawodowych, warsztatach, konferencjach metodycznych oraz innych kursach;
- studiowanie literatury fachowej;
- udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych.

4.
Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania poprzez opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.
- przedmiotowy system oceniania.

5.
Opracowanie klasowego programu wychowawczego zgodnie z założeniami programu wychowawczego szkoły.
- realizacja zadań wynikających z programu pracy wychowawczej klasy poprzez: organizowanie imprez klasowych, uroczystości, wycieczek, udział w imprezach.

6.
Działania ukierunkowane na bezpieczeństwo uczniów.
- realizacja zadań wynikających z programu profilaktycznego;
-współpraca z policją.

7.
Współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej.
- pedagogizacja rodziców;
- opracowanie scenariuszy spotkań z rodzicami;
- włączenie rodziców w życie klasy i szkoły stwarzając im warunki do współpartnerstwa.

8.
Opracowanie, przeprowadzenie i analiza ankiety dla uczniów klasy 4, 5 i 6: Easy English.
- opracowanie ankiety,
- przeprowadzenie ankiety w klasie 4, 5 6;
- analiza i interpretacja ankiety;
- wnioski do dalszej pracy.

9.

Organizowanie konkursów szkolnych.
- „The best British kids in our school”- konkurs całoroczny:
• opracowanie regulaminu konkursu,
• opracownie formy i tematyki ,
• przeprowadzenie ,
• pozyskanie nagród.


- Dictation- przygotowanie i przeprowadzenie dyktanda w języku angielskim
konkurs dla uczniów klas 6:
• -opracowanie tematyki konkursu;
• opracowanie kryteriów oceny konkursu;
• przeprowadzenie konkursu;
• wyłonienie zwycięzców;
• wręczenie nagród i dyplomów;

10.
Pozyskiwanie sponsorów.
-pozyskiwanie sponsorów nagród konkursowych.

11.
Promocja szkoły
- pomoc w organizacji i udział w szkolnym festynie rodzinnym oraz w innych działalnościach promujących szkołę /biuletyn informacyjny dla rodziców dzieci przedszkolnych dzielnicy – Godula/.

12.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
-udział w pracach poszczególnych komisji /komisja do spraw przydzielania stypendium naukowego, komisja wnioskowa z posiedzeń RP.

13.
Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych;
- tworzenie i doposażenie biblioteczki językowej w sali języka angielskiego:
• pozyskiwanie książeczek językowych dla klas 1-3 oraz 4-6, lektur wraz kasetami magnetofonowymi a także przewodników i książek dydaktyczno-metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
1.
Opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z pracą nauczyciela i wychowawcy.
- pisanie wszystkich dokumentów niezbędnych w pracy nauczyciela- wychowawcy techniką komputerową/ plan pracy wychowawczej, programy kółek, zajęć dodatkowych i innych.

2.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
- opracowywanie scenariuszy lekcji, testów, kart pracy;
- opracowywanie środków dydaktycznych stanowiących urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć: krzyżówki tematyczne, gry dydaktyczne i inne.

3.
Korzystanie z informacji znajdujących się w portalach edukacyjnych.
-odnajdowanie materiałów przydatnych w pracy dydaktyczno- wychowawczej;
- wykorzystywanie materiałów z internetowych portali edukacyjnych na lekcjach, kółkach, zajęciach dodatkowych.

4.
Stosownie i wykorzystywanie Internetu w życiu codziennym i w pracy.
-internetowe uczestnictwo w klubie nauczycieli języka angielskiego;
- korzystanie z zasobów sieci Internet.

5.
Wdrażanie uczniów do bezpiecznego i świadomego posługiwania się komputerem
-przystąpienie do kompanii „Dziecko w Sieci poprzez:
• przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących
bezpieczeństwa w Internecie i występujących w nim zagrożeń z wykorzystaniem materiałów platformy edukacyjnej „Dziecko w Sieci’;
• napisanie sprawozdania o zajęciach i wysłanie do organizatora kompanii –Fundacja Dzieci Niczyje.
- uczestnictwo dzieci w bezpłatnym kursie e-learningu „Bezpieczna przygoda z Internetem”.
- lekcje języka angielskiego w pracowni komputerowej.

6.
Elektroniczny kontakt z dyrekcją ,innymi nauczycielami, rodzicami.
- przekazywanie opracowanych materiałów na dyskietkach, płytach lub drogą mailową;
- stworzenie bazy mailów rodziców swoich wychowanków- przekazywanie ważnych informacji.

7.
Kursy i szkolenia z zakresu obsługi komputera i zastosowanie w praktyce zdobytych umiejętności i wiedzy.
- kursy komputerowe i szkolenia komputerowe;
-samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury fachowej: poradniki, czasopisma i inne

8.
Zorganizowanie konkursu przedmiotowego z wykorzystaniem techniki komputerowej
- praca pisemna w formie książeczki;
- temat do wyboru: moja rodzina, moje hobby i zainteresowania, mój/a przyjaciel/przyjaciółka;
- rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie I, II i III miejsca;
- rozdanie nagród i dyplomów.

§8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
- uczestnictwo w szkoleniowych Posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
- obserwowanie zajęć prowadzonych
przez innych nauczycieli;
- współpraca ze szkolnym pedagogiem i psychologieM

2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu i metod pracy.
- współpraca z reprezentantami wydawnictw Macmillan i Pearson Education - Longman w celu konsultacji metodycznych ;
-udział w warsztatach i konferencjach językowych.
Zgodnie z potrzebami i ustalonymi terminami.

3.
Członkostwo w internetowym klubie dla nauczycieli języka angielskiego „Pearson Education Teachers’ Club”
- otrzymywanie dwa razy w ciągu roku szkolnego pakietu materiałów dydaktycznych, płyt CD z piosenkami, plakatów, materiałów do powielania
dla klas 1-3 i 4-6.
- analiza i dostosowywanie dodatkowych materiałów do potrzeb i zainteresowań dzieci;
-dzielenie się opracowanymi scenariuszami lekcji wykorzystując „extra materials” z nauczycielami języka angielskiego, stażystami, praktykantami.

4.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- prowadzenie lekcji koleżeńskiej;
- prowadzenie lekcji dla praktykantów, stażystów.
5.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
- wspólne opracowanie scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych:
• Dzień Dziecka,
• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 i inne
6.
Publikowanie własnych opracowań na stronach portali edukacyjnych.
- aktywny udział w programach edukacyjnych: Macmillan e-teacher i Macmillan partners:
• publikacje scenariuszy lekcji, materiałów do kopiowania;
• recenzowanie podręczników do nauki języka angielskiego.

7.
Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych opracowań.
- scenariusze lekcji wychowawczych,
- scenariusze imprez szkolnych,
- karty pracy,
- testy.


§ 8ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Opracowanie i wdrożenie planu działań szkolnego zespołu redagującego gazetkę szkolną.
- opracowanie regulaminu;
- opracowanie planu działalności;
- gromadzenie materiałów;
- redagowanie gazetki;
- wydawanie i rozprowadzanie gazetki wśród uczniów i nauczycieli;
- pisemne sprawozdanie, wraz z opisem wdrożenia planu działania oraz jego ewaluacji.

2.
Opieka nad uczniem dyslektycznym.
-opracowanie zestawu ćwiczeń z języka angielskiego usprawniających dysfunkcje dla uczniów dyslektycznych.
- praca z uczniem dyslektycznym.
3.
Programy kółek przedmiotowych
-opracowanie i wdrożenie programu kółka języka angielskiego.

§ 8ust.2 pkt.4c.
Poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.

1.
Udział w szkoleniu dotyczącym opracowania i wdrożenia programu autorskiego.
- próba wdrożenia programu autorskiego.
Cały okres stażu.

2.
Organizowanie wycieczek szkolnych.
- zorganizowanie wyjazdu do teatru, kina, muzeum itp.
3.
Organizowanie kiermaszów prac uczniów, loterii na cele charytatywne .
- zorganizowanie kiermaszu prac uczniów, loterii fantowej w celu pozyskania pieniędzy na cele charytatywne/TPD/.

4.
Prowadzenie dodatkowych zajęć w oparciu o programy i plany:

• Zajęcia z uczniami mającymi problemy w nauce.
• Zajęcia z uczniami zdolnymi.

- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów mających trudności i problemy w nauce tego przedmiotu.
- przygotowywanie uczniów do olimpiady językowej oraz innych konkursów pozaszkolnych:
• Rudzki Konkurs Poezji i Piosenki Obcojęzycznej.

§ 8ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.
-Współpraca z:
a) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
b) Policją;
c) Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Integracji Społecznej;

2.
Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.
- uczestniczenie w spotkaniach TPD,
- przekazywanie informacji ze spotkań nauczycielom,
-organizowanie kiermaszu szkolnego w celu pozyskania pieniędzy na dofinansowanie kolonii dzieci najuboższych.

3.
Współpraca z miejską biblioteką,czytelnią.
- zorganizowanie wyjścia do miejskiej biblioteki, czytelni;
- udział w spotkaniu;
- założenie kart czytelnika ;
- aktywne członkowstwo.
4.
Aktywne uczestnictwo w akcjach: Sprzątanie świata, Góra grosza, Paczka dla najuboższych.
- zorganizowanie zbiorki pieniędzy,
- dokładne sprzątanie wyznaczonego terenu;
- aktywne uczestnictwo w akcjach.

§ 8ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Opis i anliza, co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
- zapoznanie się z opinią poradni;
- zapoznanie się z sytuacja rodzinną ucznia;
- wyznaczenie celu działań;
- podjęcie działań w celu rozwiązania problemu;
- wdrożenie;
- osiągnięcie założonego celu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.