X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5908
Dział: Gimnazjum

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego "Eurotop" przy Gmnazjum w Smardzewicach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

& 1.
Szkolny Klub Europejski "Eurotop" przy Gimnazjum w Smardzewicach, zwany dale SKR "Eurotop", jest stowarzyszeniem dobrowolnym, które ma na celu rozwijanie świadomości europejskiej wśród młodzieży.

& 2.
Siedziba klubu mieści się w Gimnazjum w Smardzewicach w pracowni historycznej nr 37.

& 3.
Klub posiada własną nazwę i logo.

& 4.
Klub jest otwarty na współpracę z organizacjami o zbliżonych celach statutowych.


Rozdział II
Członkowie i władze klubu

& 1.
Członkiem może zostać każdy uczeń Gimnazjum w Smardzewicach po wypełnieniu deklaracji członkowskiej. Członkostwo w klubie jest dobrowolne i nieodpłatne. Rezygnacja z członkostwa może nastąpić po złożeniu pisemnego oświadczenia.

& 2.
Każdy członek klubu ma prawo do: zgłaszania swoich propozycji i wniosków dotyczących bieżącej działalności klubu, uczestniczenia we wszystkich formach pracy klubu, decydowania w sprawach dotyczących klubu w ramach posiedzeń Rady Klubu.

& 3.
Każdy członek klubu jest zobowiązany do: przesrzegania postanowień objętych statutem klubu, regularnego uczęszczania na spotkania klubu, aktywnej działalności w ramach klubu, szkoły i środowiska lokalnego, uczestniczenia w realizowanych przedsięwzięciach.

& 4.
Władzami klubu są: Rada Klubu, którą tworzą wszyscy członkowie klubu, Zarząd Klubu, w skład którego wchodzą:przewodniczcy, wiceprzewodniczący, sekretarz i opiekun klubu. Zarząd klubu jest wybierany na rok szkolny spośród członków Rady Klubu w głosowaniu równym, bezpośrednim i tajnym, zwykłą większością głosów,nie później niż do 30 września każdego roku kalendarzowego.

& 5.
Do kompetencji Rady Klubu należy:uchwalanie zmian statutu, decydowanie o programie działania klubu, rozpatrywanie skarg członków klubu na działalność Zarządu Klubu, głosowanie nad wykluczeniem z klubu.

& 6.
Do kompetencji Zarządu Klubu należy: opracowywanie projektów do realizacji przez klub, odpowiedzialność za wymianę informacji pomiędzy członkami klubu i uczniami gimnazjum.

& 7.
Do kompetencji opiekuna należy:sprawowanie opieki merytorycznej, organizacja i koordynowanie bieżącej działalności klubu, reprezentowanie klubu w kontaktach z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną, zgłaszanie wniosku o wykluczenie z klubu przez Radę Klubu.

Rozdział III
Cele klubu i ich realizacja

& 1.
Klub realizuje cele przez: wszechstronne propagowanie idei integracji europejskiej, zbieranie i aktualizowanie dostępnych mateteriałów w postaci gazetki, organizowanie i uczestnictwo w wydarzeniach edukacyjno-kulturalnych, współpracę z innymi klubami, organizacjami.


Rozdział IV
Postanowienia końcowe

& 1.
Spotkania członków klubu odbywają się według potrzeb, nie rzdziej jednak niż dwa razy w miesiącu.Spotkania zwołuje opiekun klubu.

& 2.
Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków klubu.

& 3.
Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Rady Klubu.

& 4.
Nadzór nad Szkolnym Klubem Europejskim "Eurotop" sprawuje Dyrektor Gimnazjum w Smardzewicach.

& 5.
Adres klubu:
SKE "Eurotop"
Gimnazjum w Smardzewicach
UL. Główna 10
97-213 Smardzewice

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.