X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5574
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Sylwia Kisiel
Stanowisko: nauczyciel matematyki
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Skarżysku-Kamiennej
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r
Data zakończenia stażu: 31.05.2009r
Opiekun stażu:
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Posiadane kwalifikacje: wyższe studia magisterskie – matematyka i informatyka

Cel główny:
-uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu;

Cele szczegółowe:
-poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
-poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia;
-poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych;
-uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich;
-podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

I Prawidłowo organizuje swój czas pracy w szkole i umiejętnie nawiązuje kontakty z otoczeniem

Zadanie 1: Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli, Karta Nauczyciela
Osoby wspierające: Opiekun stażu, dyrektor szkoły Termin realizacji: Wrzesień 2008
Dowody realizacji: Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

Zadanie 2: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Formy realizacji: Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju; rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu; omówienie zasad współpracy
Osoby wspierające: Opiekun stażu
Termin realizacji: Wrzesień 2008
Dowody realizacji: Opracowanie zasad współpracy

Zadanie 3: Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Formy realizacji: Obserwacja i udział w Radach Pedagogicznych
Osoby wspierające: Nauczyciel odpowiedzialny za tygodniowy rozkład zajęć, dyrektor, zastępca dyrektora, opiekun stażu
Termin realizacji: Wrzesień 2008 – maj 2009
Dowody realizacji: Organizacja zajęć własnych

Zadanie 4: Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Formy realizacji: Napisanie planu rozwoju zawodowego, przedłożenie go Dyrektorowi szkoły; opracowanie zakresu i tematów zajęć
Osoby wspierające: Opiekun stażu
Termin realizacji: Do 15 września 2008r.
Dowody realizacji: Plan rozwoju zawodowego

II Zna organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły oraz dokumentację funkcjonującą w szkole

Zadanie 1: Poznanie zasad funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły
Formy realizacji: Udział w Radach Pedagogicznych
Osoby wspierające: Opiekun stażu, dyrektor
Termin realizacji: Wrzesień 2008 – maj 2009
Dowody realizacji: Lista obecności na radach

Zadanie 2: Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole
Formy realizacji: Analiza dokumentacji szkoły: Statut szkoły, program rozwoju szkoły, regulamin pracy i wynagradzania, program wychowawczy, profilaktyczny, wewnątrzszkolny system oceniania, dokumenty związane z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi; dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych, zeszyt wychowawcy, arkusze ocen, księga zarządzeń
Osoby wspierające: Opiekun stażu, dyrektor
Termin realizacji: Wrzesień – październik 2008
Dowody realizacji: Samodzielne wpisy w dziennikach

Zadanie 3: Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi
Formy realizacji: Udział w szkoleniu podstawowym. Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie. Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych
Osoby wspierające: Dyrektor
Termin realizacji: Wrzesień – listopad 2008
Dowody realizacji: Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu

III Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków

Zadanie 1: Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
Formy realizacji: Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omawianie i zapisywanie jej wyników
Osoby wspierające: Opiekun stażu, dyrektor, nauczyciele różnych przedmiotów
Termin realizacji: Dwa razy w miesiącu
Dowody realizacji: Wnioski z obserwacji i hospitacji

Zadanie 2: Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora
Formy realizacji: Opracowanie konspektu (scenariusza) zajęć, konsultacja i analiza, ewaluacja. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy lekcji
Osoby wspierające: Opiekun stażu, dyrektor
Termin realizacji: Raz w miesiącu
Dowody realizacji: Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji

Zadanie 3: Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Formy realizacji: Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji
Osoby wspierające: Praca samodzielna
Termin realizacji: Wrzesień 2008 – maj 2009
Dowody realizacji: Notatki własne

Zadanie 4: Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Formy realizacji: Wykorzystywanie technik multimedialnych w prowadzeniu zajęć. Publikacja planu rozwoju i wybranych scenariuszy zajęć w Internecie
Osoby wspierające: Praca samodzielna
Termin realizacji: Kwiecień – maj 2009
Dowody realizacji: Notatki własne

Zadanie 5: Pomoc w nauce i w wyrównywaniu braków szkolnych
Formy realizacji: Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne
Osoby wspierające: Praca samodzielna
Termin realizacji: Wrzesień 2008 – maj 2009
Dowody realizacji: Notatki własne

IV Posiada wiedzę z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz umie poszukiwać źródeł informacji o uczniu

Zadanie 1: Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów
Formy realizacji: Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas, analiza opinii i orzeczeń psychologiczno – pedagogicznych
Osoby wspierające: Pedagog, wychowawcy klas
Termin realizacji: Wrzesień 2008 – maj 2009
Dowody realizacji: Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy

Zadanie 2: Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
Formy realizacji: Lektura psychologiczna i pedagogiczna
Osoby wspierające: Pedagog; praca samodzielna
Termin realizacji: Wrzesień 2008 – maj 2009
Dowody realizacji: Notatki własne

Zadanie 3: Nawiązanie współpracy z rodzicami
i wychowawcami uczniów
Formy realizacji: Rozmowy z rodzicami i wychowawcami uczniów
Osoby wspierające: Pedagog, opiekun stażu
Termin realizacji: Wrzesień 2008 – maj 2009
Dowody realizacji: Notatki własne

Zadanie 4: Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych
Formy realizacji: Własne poszukiwania, rozmowa w zespole wychowawczym
Osoby wspierające: Opiekun stażu, pedagog, psycholog
Termin realizacji: Grudzień 2008 – maj 2009
Dowody realizacji: Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspierających proces wychowawczy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.