X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5571
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Opracowany na okres stażu od 1.09.2008 do 31.05.2011
mgr Michał Komarek

Opiekun stażu: Bożena Pająk – nauczyciel dyplomowany
Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

§7 ust. 2 pkt 1

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, KO Okres stażu
Plan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli, dyrektora i metodyka
IX 2008
Okres stażu
Okres stażu
Kontrakt, harmonogram
Scenariusze zajęć
Sprawozdanie

3. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności
Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych (m.in. przedszkolak.pl, literka.pl,)
Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki

4. Aktywne uczestnictwo w WDN
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej
Na bieżąco
Protokoły

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
Na bieżąco
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki

§7 ust. 2 pkt 2

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
Udział w zebraniach z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb
Okres stażu
Notatki, podsumowania półroczne, ankiety

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
Na bieżąco Notatki, karty pracy

3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora

4. Udział w realizacji programów profilaktycznych
Prowadzenie i organizowanie zajęć
Okres stażu
Scenariusze,

5. Praca z dziećmi z trudnościami
Prowadzenie zajęć kompensacyjnych
Cały staż
Plan indywidualnej pracy z dzieckiem

6. Opieka nad dziećmi zdolnymi
Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych
Cały staż
Plan indywidualnej pracy z dzieckiem

7. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych
Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi
Wg harmonogramu
Scenariusze, zdjęcia

8. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje
Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad Na bieżąco
Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora


§7 ust. 2 pkt 3

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych
Na bieżąco
Dokumentacja

2. Prowadzenie gazetki dla rodziców
Opracowanie gazetki kwartalnej dla rodziców
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora

3.Organizowanie instruktażu dla nauczycieli przedszkola
Przygotowanie instruktażu dla nauczycieli przedszkola wynikających z potrzeb nauczycieli z zakresu informatyki
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora,

4. Umieszczanie publikacji na stronach internetowych
Opracowanie publikacji i umieszczanie ich na stronach internetowych
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora, potwierdzenie przez portal

§7 ust. 2 pkt 4

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
Studiowanie literatury przedmiotu
Cały staż
Wykaz lektur, notatki

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
Na bieżąco
Notatki,


§7 ust. 2 pkt 5
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z aktami prawnymi
Okres stażu
Akty prawne

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej,
Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów i programów
Okres stażu
Notatki, wykaz dokumentów

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
Okres stażu scenariusze wycieczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.