X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5583
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Realizowany staż od 01.09.2006 r. do 31.05.2009 r.

mgr Anna Tarłowska
nauczyciel mianowany
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 4
w Grodzisku Mazowieckim

PROCEDURA WSTĘPNA

Lp
zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie) Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego

REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW ROZPORZĄDZENIA DOTYCZACYCH AWANSU ZAWODOWEGO

1. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższenia jakości pracy szkoły.

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Współpraca z rodzicami, udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
( na Radach Pedagogicznych). Wpis do księgi protokołów Rady Pedagogicznej.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, studia podyplomowe ‘Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego’, kursy, szkolenia metodyczne. Zaświadczenia, dyplom.
3. Podwyższenie jakości pracy szkoły. Opracowanie kryteriów dotyczących podziału uczniów klas piątych według stopnia zaawansowania z języka angielskiego na grupy.
Przygotowanie programu i rozkładu zajęć lekcji wychowawczych dla uczniów klas IV, V, VI z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły. Opracowane kryteria.

Opracowany program i rozkład zajęć.
4. Praca z uczniem zdolnym. Przygotowanie planu pracy koła języka angielskiego.
Indywidualizacja nauczania i praca z uczniem zdolnym w ramach przygotowania do konkursu. Plan pracy.

2. Umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Ukończenie kursu komputerowego.
Korzystanie z Internetu i słowników multimedialnych.
Przygotowanie tekstów, sprawdzianów, rozkładów materiału i planów pracy, a także materiałów na spotkania z rodzicami techniką komputerową.
Tworzenie bazy danych do pisania świadectw techniką komputerową. Zaświadczenie

3. Umiejętność dzielenia się swoją wiedza i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.

1. Prowadzenie zajęć otwartych. Prowadzenie lekcji koleżeńskich. Zaświadczenie
2. Wymiana doświadczeni doskonalenie się w ramach zespołu humanistycznego. Uczestnictwo w pracach zespołu humanistycznego.
Wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc w doborze podręczników i pomocy naukowych.
3. Przygotowanie i prezentacja przedstawienia anglojęzycznego. Opracowanie scenariusza przedstawienia w języku angielskim, próby przedstawienia.
4. Udzielanie pomocy. Tłumaczenie np. pomocy naukowych, programów komputerowych.


4. Realizacja co najmniej pięciu z następujących zadań:
a. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświata, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Przygotowanie i wdrożenie programu i planu postępowania w przypadku wykrycia patologii w klasie. Opis konkretnego przypadku, sporządzenie planu postępowania wychowawcy klasy w takiej sytuacji, konkretne kroki zaradcze.
Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, ośrodkiem pomocy społecznej i policją.
2. Opracowanie i wdrożenie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów z języka angielskiego. Opracowanie kryteriów.


b. Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywana praca.

1. Opracowanie i wygłoszenie referatów na spotkaniach z rodzicami. Wygłoszenie referatów. Opracowane referaty.
2. Opublikowanie własnych materiałów na stronach internetowych. Publikacja planu rozwoju zawodowego.
Publikacja scenariusza zajęć.
Publikacja referatu. Zaświadczenia


c. Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.

1. Prowadzenie zajęć otwartych prezentujących ciekawe rozwiązania metodyczne i dydaktyczne. Lekcje otwarte dla nauczycieli języków obcych oraz innych (praktykantów, studentów, stażystów).
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli języków obcych i innych przedmiotów.

d. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, lub innych związanych z zadaniami szkoły.


1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Ukończenie studiów podyplomowych – ‘Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego’ – dające uprawnienia do nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej. dyplom


e. Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskania znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Organizacja konkursów szkolnych. Cykliczny konkurs na najlepszego anglistę w szkole na danym poziomie nauczania. Regulamin konkursu.
2. Organizacja dodatkowych zajęć. Społeczne prowadzenie godzin wyrównawczych z języka angielskiego.
3. Organizacja imprez szkolnych. Przygotowanie apeli i uroczystości szkolnych.
Udział w rajdach rowerowych.
4. Komisja do spraw regulaminu wystawiania ocen ze sprawowania. Aktualizacja kryteriów wystawiania ocen ze sprawowania.
5. Komisja do spraw zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. Aktywny udział w pracach komisji.

5. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych.

1. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki szkoły. Opis i analiza dwóch przypadków problemowych. Opis i analiza dwóch przypadków problemowych.


Plan sporządziła
Mgr Anna Tarłowska

Zatwierdzam do realizacji:

Data, podpis i pieczątka
Dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.