X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5539
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Agnieszka Tomczyk
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel wychowania fizycznego

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie

Założone cele opracowanego planu rozwoju:
1. Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracach organów szkoły.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
3. Rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego dotyczącego szkolnictwa ogólnokształcącego.

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
(Rozporządzenie MEN z 03.08.2000r. § 4 ust.2 pkt 1)

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadania do wykonania i formy ich realizacji
Termin realizacji
Wypracowane dokumenty,
przewidziane efekty
Uwagi

1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
IX 2006 r. Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego,
plan rozwoju zawodowego złożony do Dyrektora szkoły.

2. Wstępna ocena własnych umiejętności jako
nauczyciela:
-samoocena, autorefleksja.
IX 2006 r. Wyznaczenie długości stażu adekwatnej do własnych potrzeb i możliwości.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
-rozmowa, zawarcie kontraktu.
IX 2006 r. Kontrakt, przejrzyste zasady współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć.

4. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu zawodowego:
-gromadzenie zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy itp.
Na bieżąco. Zgromadzona dokumentacja.

5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, przedłożenie dyrektorowi szkoły. Analiza dokumentacji,
autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
VI 2009 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

6. Określenie dalszej drogi rozwoju:
-wnioski do dalszej pracy, plan rozwoju zawodowego w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu.
Po ukończeniu stażu.

7. Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych z zakresu nauczania przedmiotu w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli, studiowanie czasopism i literatury metodycznych. fachowej, poradników

Termin rozpoczęcia i zakończenia kursów i warsztatów.
Świadectwa ukończenia doskonalenia zawodowego, spis literatury.

8. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy:
-udział w szkoleniach adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela.
Na bieżąco. Zbiór testów i innych materiałów, udział w kursach Rady Pedagogicznej
-umiejętność wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas lekcji.

9. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna (innych nauczycieli):
-hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie jej wyników.
Okres stażu. Notatki potwierdzone przez opiekuna stażu (innych nauczycieli)
-umiejętność omawiania obserwowanych zajęć, wyciąganie wniosków
-umiejętność współpracy i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami

10. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna:
-opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Okres stażu. Konspekty, arkusze hospitacji
-umiejętność omawiania własnych zajęć, wyciąganie wniosków.

11. Wymiana doświadczeń między nauczycielami:
-prowadzenie lekcji otwartych dla członków zespołu przedmiotowego, konsultacje, lekcje pokazowe Według kalendarza Potwierdzenia opiekuna stażu, dyrektora, opracowane konspekty lekcji,
-kadra nauczycieli wychowania fizycznego posiada duży zasób wiedzy pedagogicznej

12. Analiza wyników nauczania, wyciąganie wniosków do dalszej pracy, analiza własnej działalności.
Okres stażu. Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań,
-umiejętność analizowania własnej pracy i wprowadzania stosownych korekt.

13. Skonstruowanie i wdrożenie jednolitego systemu oceniania z wychowania fizycznego:
-przeprowadzenie wśród uczniów ankiety dotyczącej formy organizacyjnej zajęć z wychowania fizycznego,
-konsultacja z uczniami form oceniania,
Od IX 2007 r. do VI 2008 r. Wzór ankiet, potwierdzenie dyrektora,
-system oceniania promuje aktywność i wysiłek ucznia na zajęciach i poza nimi

14. Opracowanie i wdrożenie programu integracji młodzieży poprzez sport:
-organizacja i prowadzenie szkolnych mistrzostw w piłce siatkowej dziewcząt X 2006, 2007, 2008 r. Sprawozdania, zdjęcia
-wrażanie zasad zdrowej rywalizacji,
-stworzenie możliwości wykazania się uczniom mniej sprawnym fizycznie
-integracja młodzieży szkolnej

15. Praca w zespole nauczycieli wychowania fizycznego:
-dyskusje, wymiana poglądów
Na bieżąco Potwierdzenie przewodniczącego zespołu

2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych.
(Rozporządzenie MEN z 03.08.2000r. § 4 ust.2 pkt 2)

1. Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
Według terminarza szkolnego i w zależności od potrzeb.
Potwierdzenie od wychowawców i pedagoga o współpracy.

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska
uczniów:
-rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami, aktywna współpraca z
rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
Na bieżąco. Potwierdzenie od wychowawców i pedagoga o współpracy, wpis w dzienniku.

3. Uczestnictwo w realizacji planu wychowawczo-opiekuńczego i profilaktycznego szkoły.
Okres stażu, według potrzeb.
Potwierdzenie Dyrekcji szkoły.


3. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki, typu i rodzaju szkoły.
(Rozporządzenie MEN z 03.08.2000r. § 4 ust.2 pkt 3)

1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z
realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
-współpraca z rodzicami,
wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu ocenienia, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej.
Według terminarza szkolnego i w zależności od potrzeb.
Obecność na radach pedagogicznych i szkoleniowych.

2. Organizacja i doskonalenie warsztatu i metod pracy:
-udział w konferencjach i warsztatach metodycznych,
-stosowanie metod aktywizujących,
-udział w dostępnych formach doskonalenia zawodowego.
Okres stażu. Zaświadczenia o ukończeniu kursów, udziału w warsztatach.

3. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych
zadań:
-praca w wewnętrznej komisji d/s mierzenia jakości pracy szkoły,
-praca w komisji ds. nowelizacji statutu szkoły,
-opieka nad samorządem szkolnym.
Według kalendarza pracy szkoły.
Wykaz obowiązków poza dydaktycznych nauczycieli, potwierdzenia opiekuna stażu i Dyrektora, testy sprawdzające.

4. Przygotowanie uczniów zawodów sportowych i turniejów w ramach swoich kompetencji,
Na bieżąco, według kalendarza zawodów Potwierdzenie udziału

5. Troska o bazę i sprzęt sportowy:
-zgłaszanie uszkodzeń,
-bieżąca konserwacja boiska szkolnego,
-składanie zapotrzebowania na przybory i przyrządy według bieżących potrzeb wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
Na bieżąco
Na bieżąco w miarę możliwości finansowych
Potwierdzenie opiekuna stażu oraz nauczycieli wychowania fizycznego,
-sprawny sprzęt, bogate zaplecze sportowe, sukcesywnie doposażona sala gimnastyczna.

6. Troska o estetykę bazy sportowej
-modernizacja szatni.
X 2007 r. Potwierdzenie opiekuna stażu.

7. Sprawowanie opieki nad gablotą o tematyce sportowej:
-gromadzenie materiałów,
-powołanie grupy uczniów odpowiedzialnych za przygotowywanie ekspozycji o tematyce sportowej w gablotach,
-pełnienie roli doradcy w sprawach tematyki gazetki,
-kontrola aktualności gazetki.
Na bieżąco Potwierdzenie opiekuna stażu.

8. Prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy.
Na bieżąco Potwierdzenie opiekuna stażu.


4. Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej.
(Rozporządzenie MEN z 03.08.2000r. § 4 ust.2 pkt 4)

1. Korzystanie z komputera w opracowaniu dokumentów, testów, ćwiczeń, scenariuszy zajęć. Dokumentacja efektów własnej pracy:
-przygotowywanie materiałów i ich archiwizacja w postaci plików
komputerowych.
Na bieżąco. Opracowane materiały, zgromadzone archiwum
-umiejętność konstruowania narzędzi z wykorzystywaniem technik komputerowych.

2. Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami:
-opublikowanie planu rozwoju zawodowego poprzez umieszczenie go w Internecie,
Na bieżąco. Adres strony internetowej
-upowszechnienie przykładu planu rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego.


5. Znajomość zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie
specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.
(Rozporządzenie MEN z 03.08.2000r. § 4 ust.2 pkt 5)

1. Aktywna praca nad samokształceniem, znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotu. Na bieżąco. Notatki, prowadzenie zeszytu lektur
-umiejętność wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy:
-umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole.
Na bieżąco. Opinia opiekuna stażu.


6. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w
zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywa staż, oraz
umiejętność posługiwania się nimi.
(Rozporządzenie MEN z 03.08.2000r. § 4 ust.2 pkt 6)

1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły:
-znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
(statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, szkolnego
programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, regulaminów itp.),
-znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.
IX/X 2006 r.
Właściwe prowadzenie dokumentacji
-umiejętność uwzględniania we własnym planie rozwoju treści adekwatnych do potrzeb szkoły.

2. Zebranie w podręcznej bibliotece spisu aktów prawnych obowiązujących w szkole.
IX/X 2006 r.
-umiejętność korzystania z prawa.

3. Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa:
-śledzenie stron internetowych MEN, analiza artykułów w czasopismach prawnych.
Na bieżąco -umiejętność korzystania z prawa.

4. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego
-prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych Ferie zimowe Sprawozdanie z zajęć
-wzrost aktywności ruchowej uczniów,
-bezpieczne i aktywnie spędzone ferie zimowe,

5. Dokumentowanie życia sportowego szkoły
-prowadzenie dokumentacji zawodów.
Od IX 2006 r. na bieżąco Kronika sportowa
-uwiecznienie i promocja działań szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.