X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5537
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień awansu zawodowego
na nauczyciela dyplomowanego

Informacje o nauczycielu:

1. Imię i nazwisko: xxxxxxxxxxxxxxxx
2. Pełniona funkcja w szkole: nauczyciel wychowania fizycznego w xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Data rozpoczęcia stażu: 04.09.2006 r.
4. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
5. Staż pracy: 10 lat

§ 8 ust. 2 pkt. 1
UZYSKIWANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie i innych źródłach. VIII 2006 .
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
4. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć.
- Organizacja wspólnie z innymi nauczycielami wychowania fizycznego powiatowych międzyszkolnych rozgrywek sportowych pod nazwą xxxxxxxx
- Współorganizacja projektu MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SPORTU
Okres stażu. Opracowanie regulaminów, plakatów, terminarzy, dyplomów.
sprawozdanie
5. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenie zawodowego.
- Udział w konferencjach i szkoleniach.
Okres stażu. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa.
6. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
- Udział w szkolnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły.
- Studiowanie literatury pedagogicznej. Okres stażu. Zaświadczenia, potwierdzenia,
7. Pogłębianie znajomości języka angielskiego  Udział w kursie językowym.
Termin kursu Świadectwo ukończenia


§ 8 ust. 2 pkt. 2

WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

1. Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela wychowania fizycznego i wychowawcy  Wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu wychowania fizycznego
- współpraca przy tworzeniu podstrony internetowej na temat sportu i wychowania fizycznego oraz dostarczanie informacji o bieżących sportowych sukcesach szkoły na stronę www
- wykonanie całej dokumentacji nauczyciela techniką komputerową: PSO, ankiety, testy, jak również wszystkich materiałów dotyczących awansu zawodowego.
Okres stażu. Linki stron www,
Potwierdzenie moderatora strony
Dokumentacja planu rozwoju zawodowego.


§ 8 ust. 2 pkt. 3

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEPROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I INNYCH ZAJĘĆ.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - Prowadzenie lekcji otwartych w celu wymiany doświadczeń.
- Prezentowanie własnych rozwiązań w zakresie dydaktyki i wychowania na forum Rady Pedagogicznej.
- Aktywny udział w pracach komisji wychowania fizycznego i PO
- Pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych
- Pomoc w organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie szkoły i innych szkół wynikające z kalendarza imprez sportowych
Okres stażu.
Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych
Scenariusze lekcji, zaświadczenia, potwierdzenia nauczycieli.
Sprawozdanie, dokumentacja nauczyciela wychowania fizycznego (tabele wynikowe).
2. Przygotowywanie uroczystości szkolnych.
- Opracowanie układu tanecznego „Poloneza” dla uczniów klas maturalnych
- Prowadzenie otwartych zajęć dla uczniów klas maturalnych i wychowawców oraz zainteresowanych nauczycieli – nauka poloneza
- Współpraca z samorządem szkolnym, pomoc w organizacji imprez szkolnych np. Dni Otwarte Szkoły, Dzień Wiosny, Turniej klas I-szych Styczeń każdego roku
Wg potrzeb Scenariusz układu tanecznego, nagranie video
Potwierdzenia nauczycieli
Potwierdzenie przewodniczącego samorządu
3. Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego
- Organizacja sportowych zajęć popołudniowych dla pracowników – siatkówka, aerobic
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
- Pomoc w opracowaniu planu rozwoju
- Prowadzenie zajęć otwartych
- Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż
- Spotkania w celu wyjaśnienia bieżących trudności w pracy nauczyciela odbywającego staż
Okres stażu kontrakt
5. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
- Opieka nad studentami AWF w ramach odbywania praktyk
Według potrzeb Zaświadczenie, umowa z uczelnią
6. Własne publikacje
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z planu w internecie.
- Publikacje na stronie internetowej szkoły o sukcesach sportowych szkoły.
Rok szkolny 2008/2009
Na bieżąco wg potrzeb
Wydruk publikacji
Potwierdzenie moderatora strony

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ.

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z aerobicu
- Działania zmierzające do opracowania programu
- Opracowanie i wdrożenie programu
- Analiza i opracowanie ewaluacji do dalszych działań Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1. Aktywna praca z młodzieżą szkolną.
- Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych miejskich i wojewódzkich na zajęciach pozalekcyjnych.
- Organizowanie rozgrywek sportowych xxxxxxxxx
Okres stażu. Sprawozdanie, zaświadczenia.
2. Promowanie zdrowego stylu życia
- Przeprowadzenie tematycznych pogadanek dla młodzieży i nauczycieli dotyczących anoreksji, bulimii, manii odchudzania u dziewcząt
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
3. Aktywny udział w procesie pedagogizacji rodziców
- Współpraca z rodzicami, przeprowadzenie ankiet, pogadanki
- Współpraca z pedagogiem szkolnym Terminy zebrań z rodzicami
Okres stażu Wyniki ankiet
4. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego
- Powadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla młodzieży – aerobic, unihoc, piłka ręczna
Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora.
5. Organizacja wycieczek szkolnych
- Organizacja klasowych wycieczek krajoznawczych
- Udział w wycieczkach szkolnych jako opiekun
Okres stażu
Według potrzeb
Sprawozdanie z wycieczki


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.

1. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Nowej soli
- Współorganizacja xxxxxxxxxxx Okres stażu. potwierdzenie
2. Współpraca z Urzędem Miasta Nowa Sól
- Zgłoszenie chęci udziału w działaniach Urzędu Miasta na rzecz promowania sportu
wg kalendarza imprez
Potwierdzenia, zdjęcia, wycinki z gazet,
3. Współpraca z MOSiR
- Współorganizacja xxxxxxxxxxxx
Okres stażu
potwierdzenie
4. UKS xxxxxxxxxxxxx
- Aktywny udział w zajęciach organizowanych przez klub sportowy
- Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży – aerobic
Okres stażu
Potwierdzenie przewodniczącego UKS
5. Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Służenie pomocą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, konsultacje, porady
Okres stażu
zaświadczenie
6. Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i instytucjami  Próby pozyskiwania środków finansowych lub rzeczowych w celu wzbogacenia bazy sportowej i zwiększenia atrakcyjności oferty szkoły Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
7. Współpraca z PCK
- Organizacja pogadanek tematycznych związanych ze zdrowiem i pierwszą pomocą Okres stażu zaświadczenie


§ 8 ust. 2 pkt. 5

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki i typu szkoły.
- Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych.
Okres stażu. Opis.

Uwaga: dopuszcza się możliwość rozszerzenia i korekty zadań w planie rozwoju zawodowego.

Zatwierdzam:

........................................
imię i nazwisko nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.