X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5383
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

§ 6 UST.2 PKT 1
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Zadanie Sposób realizacji Termin Uwagi
1.Zapoznanie z przepisami oświatowymi regulującymi funkcjonowanie szkoły, w tym procedury awansu zawodowego nauczycieli 1.1 Szczegółowa analiza wybranych ustaw i rozporządzeń ze szczególnym uwzględnieniem:
• Ustawy o Systemie Oświaty
• Karty Nauczyciela
• Statutu Szkoły
• Planu pracy dydaktyczno-wychowawczej
• Programu Profilaktycznego
• Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania
• Rozporządzenie MENiS z dn.1 XII 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli wrzesień/październik
2. Poznanie obowiązującej w szkole dokumentacji i sposobów jej prowadzenia 2.1 Zapoznanie się ze wzorami dokumentów, które powinien prowadzić nauczyciel:
- dzienniki lekcyjne
- dzienniki zajęć indywidualnych
- arkusze ocen
- dokumentacja klasyfikacji uczniów
- księga protokołów
- świadectwa szkolne
- księga uchwał RP
- księga zarządzeń wrzesień/październik

3. Poznanie przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 3.1 Analiza wybranych rozporządzeń, ustaleń wewnętrznych, w tym
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 IX 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
• Przepisy BHP
• Regulamin Pracy
• Regulamin Samorządu Uczniowskiego wrzesień
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego 4.1 Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, świadectw, programów, rozkładów materiału, konspektów lekcji prowadzonych i obserwowanych, pomocy multimedialnych.
4.2 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju na bieżąco

czerwiec

§ 6 UST.2 PKT. 2
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY

1. Analiza Podstawy Programowej, Standardów Wymagań Egzaminacyjnych. 1.1 Szczegółowa analiza Informatora o egzaminie maturalnym, głównie w kwestii Standardów Wymagań Egzaminacyjnych oraz opanowania wyszczególnionych umiejętności uczniów.
1.2 Opracowanie planów, rozkładów materiału nauczania. wrzesień
wrzesień/październik

2.Opanowanie prowadzenia zajęć dydaktycznych
2.1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu:
- lekcji matematyki
- godzin wychowawczych
- zebrań z rodzicami
- zajęć pozalekcyjnych
2.2 Prowadzenie zajęć i lekcji z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
2.3 Umiejętność omawiania i analizy zajęć lekcyjnych
2.4 Nauka opracowywania konspektów i scenariuszy lekcji
2.5 Przeanalizowanie i uaktualnienie Przedmiotowych Zasad Oceniania z matematyki raz w miesiącu
co najmniej raz w miesiącu
po każdej obserwowanej lekcji
na bieżąco
wrzesień/październik

3. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz samokształcenie 3.1 Uczestniczenie w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej
3.2 Znajomość zasobów biblioteki szkolnej i biblioteki pedagogicznej w zakresie literatury fachowej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej oraz czasopism nauczycielskich; wykorzystanie ich w doskonaleniu własnym i w pracy z uczniami
3.3 Pogłębianie wiedzy przedmiotowo-metodycznej i pedagogicznej poprzez szczegółową analizę podręczników, literatury fachowej oraz poprzez zapoznawanie się z nowymi pozycjami książkowymi.
3.4 Znajomość oferty szkoleniowej placówek doskonalenia nauczycieli i innych instytucji wspomagających rozwój nauczycieli
3.5 Udział w kursach, konferencjach, warsztatach i spotkaniach nauczycieli matematyki
3.6 Określenie głównych kierunków rozwoju koniecznych do realizacji przy ubieganiu się o następny stopień awansu zawodowego.
na bieżąco
grudzień/styczeń
na bieżąco
październik/listopad
na bieżąco
maj

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy
pedagogicznej 4.1 Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera oraz Internetu
4.2 Wzbogacenie klasopracowni o nowe pomoce dydaktyczne
4.3 Dbanie o estetykę pomieszczenia i tworzenie dekoracji
4.4 Zagospodarowanie gablot sąsiadujących z salą lekcyjną. na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco

§ 6 UST. 2 PKT. 3
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW
1.Rozpoznanie problemów środowiska uczniów 1.1 Zapoznanie się z dokumentacją zgromadzoną w szkole:
- wywiady środowiskowe
-opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej
1.2 Nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym
1.3 Kontaktowanie się z rodzicami poprzez uczniów, rozmowy indywidualne, zebrania rodziców
1.4 Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, rajdy, dyskoteki, zachowanie podczas przerwy lekcyjnej)
1.5 Aktywny udział w Radach Pedagogicznych poświęconych sprawom wychowawczym
1.6 Przestrzeganie wewnętrznych ustaleń dotyczących relacji uczeń-nauczyciel
1.7 Współpraca z organizacjami młodzieżowymi wrzesień/październik
październik
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco

2. Nabycie i pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów 2.1 Rozmowy z doświadczonymi nauczycielami-wychowawcami
2.2 Uczestniczenie w wyjściach pozaszkolnych oraz szkolnych imprezach
2.3 Korzystanie z zasobów biblioteki i publikacji w Internecie, studiowanie literatury fachowej z zakresu psychopedagogiki na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco

§ 6 UST. 2 PKT. 4
UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
1. Omawianie i analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć dydaktycznych 1.1 Zapoznanie się z organizacją nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Stąporkowie na rok szkolny 2008/2009
1.2 Przygotowywanie się do prowadzenia zajęć poprzez sporządzanie konspektów i scenariuszy lekcji
1.3 Przygotowywanie się do obserwowanych zajęć
1.4 Zapoznanie się z zasadami prowadzenia rozmów przedhospitacyjnych i pohospitacyjnych
1.5 Wypełnianie arkusza czynności hospitacyjnych
1.6 Uwzględnienie uwag i zaleceń osób, które obserwowały zajęcia wrzesień
co najmniej raz w miesiącu
raz w miesiącu
październik
raz w miesiącu
na bieżąco

Opracowała: Opiekun stażu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.