X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5372
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Izabeli Maj nauczyciela mianowanego
Publicznego Gimnazjum nr 43 im.Karla Dedeciusa w Łodzi ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Termin trwania stażu
01 wrzesień 2008- 31 maj 2011

1.„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją”( § 8 ust. 2 pkt. 1)
Zadania

-Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego
-Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
-Opracowanie i ujednolicenie przedmiotowego systemu oceniania w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce LIBRUS
-Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy i jakości pracy szkoły
-Praca z uczniem zdolnym i chętnym·
-Wdrożenie programu zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych z koszykówki

Formy realizacji
-Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego , dotyczących awansu zawodowego nauczyciela --Analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela, publikowanych w internecie i innych źródłach
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego
-Dokumentowanie realizacji planu·
-Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
-Zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania i umieszczenie ich na tablicy informacyjnej
-Zapoznanie Rady Pedagogicznej z kryteriami oceniania
-Udział w szkolnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
-Udział w konferencjach metodycznych WODN i ŁCDNiKP
-Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
-Studiowanie literatury pedagogicznej
-Aktywne włączanie się w realizację imprez promujących szkołę
-Aktywny udział w pracach zespołu nauczycieli wychowania fizycznego
-Konsultacje z doradcą metodycznym·
-Przeprowadzenie badań porównawczych w celu zwiększenia aktywności dziewcząt na lekcjach wych.fiz.
-Przygotowanie uczniów na zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych
-Zorganizowanie i przeprowadzenie meczy towarzyskich w koszykówkę

Dokumentowanie realizacji
-Bibliografia
-Wydruki informatyczne
-Plan rozwoju zawodowego
-Świadectwa
-Potwierdzenia sprawozdań itp.
-Wyciąg z protokołu Rady Pedagogicznej
-Kryteria systemu oceniania
-Potwierdzenie dyrektora szkoły
-Zaświadczenia
-Spis literatury
-Potwierdzenia realizacji zadań
-Potwierdzenia osiągnięć uczniów
-Sprawozdania z zawodów
-Sprawozdanie z przeprowadzonego badania

2.„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej” ( § 8 ust. 2 pkt. 2)

Zadania
-Stosowanie metod aktywnych technologii komputerowej

Formy realizacji
-Wykorzystanie komputera do opracowania materiałów niezbędnych w pracy dydaktycznej
-Tworzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego
-Wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego, zdrowia i wszystkich niezbędnych w pracy materiałów
-Przetwarzanie i gromadzenie informacji edukacyjnej dzięki technologii komputerowej
-Publikacje własnych materiałów dydaktycznych w internecie·
-Systematyczne samodoskonalenie w zakresie stosowania technologii informatycznej

Dokumentowanie realizacji
-Sprawozdania, tabele, dyplomy, konspekty, plany pracy
-Dokumentacja planu rozwoju zawodowego
-Opracowane dokumenty, rozkłady, prace itp.
-Wydruki stron internetowych

3."Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć” ( § 8 ust. 2 pkt. 3)

Zadania
-Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem

Formy realizacji
-Współpraca w zespołach przedmiotowych
-Udostępnianie swojego warsztatu pracy
-Przygotowywanie dnia sportu
-Prowadzenie zajęć koleżeńskich
-Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli w celu wymiany doświadczeń
-Wystąpienia na Radach Pedagogicznych·
-Opieka nad praktykantem
-Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół

Dokumentowanie realizacji
-Dokumentacja szkolna
-Materiały szkoleniowe
-Scenariusze zajęć
-Protokoły

4.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich” ( § 8 ust. 2 pkt. 4a)

Zadania
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych
-Publikacja różnych materiałów związanych z wykonywaną pracą

Formy realizacji
-Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych z koszykówki
-Publikacje wyników

Dokumentowanie realizacji
-Kopia programu
-Wycinki z prasy
-Wydruk stron internetowych

5.„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych( § 8 ust. 2 pkt. 4c)

Zadania
-Wprowadzenie Europejskiego Testu Sprawności fizycznej RUROFIT oceniających sprawność fizyczną
-Promocja szkoły w środowisku
-Aktywna praca z młodzieżą szkolną
-Dokumentowanie życia sportowego szkoły


Formy realizacji

-Przeprowadzanie dwa razy w roku testów
-Opracowanie w zespole przedmiotowym kryteriów ocen do Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej EUROFIT
-Publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie
-Publikacja sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
-Organizacja wewnątrzszkolnych turniejów z wybranych dyscyplin sportowych
-Udział w zawodach organizowanych przez Archidiecezję Łódzką i inne podmioty
-Prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z koszykówki
-Prowadzenie dokumentacji zawodów

Dokumentowanie realizacji

-Zestawienia przeprowadzonych testów
-Wydruki stron internetowych
-Sprawozdania z turniejów potwierdzone przez dyrektora
-Potwierdzenia
-Sprawozdania i dokumentacja

6."Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”
(§ 8 ust. 2 pkt. 4e)

Zadania
-Współpraca z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym (MSZS)
-Współpraca z Wydziałem Katechetycznym Archidiecezji Łódzkiej·
-Współpraca ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)

Formy realizacji
-Wspólna organizacja imprez na szczeblu szkolnym ,miejskim, rejonowym
-Uczestnictwo w zawodach sportowych
-Współpraca przy realizacji zadań wychowawczych, poprzez kulturę fizyczną
Uczestnictwo w zawodach sportowych
-Reprezentowanie ZNP na Mistrzostwach Polski Pracowników Oświaty w Koszykówce

Dokumentowanie realizacji
-Zaświadczenia
-Dokumentacja
-Potwierdzenia współpracy
-Podziękowania
-Zdjęcia

7.„Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej”(§ 8 ust. 2 pkt. 4f)

Zadania
-Współpraca z PZKosz i International Maxibasketball Federation FIMBA

Formy realizacji
-Propagowanie hasła ” Sport dla ludzi w każdym wieku”, poprzez reprezentowanie Polski na międzynarodowych turniejach, Mistrzostwach Świata i Europy w Maxikoszykówce

Dokumentowanie realizacji
-Certyfikaty
-Podziękowania
-Zdjęcia

8."Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony”
(§ 8 ust. 2 pkt. 5)

Zadania
-Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych

Formy realizacji
-Dokonanie analizy problemów edukacyjnych i wychowawczych
-Praca z uczniem zdolnym
-Praca z uczniem zaniedbanym ruchowo
-Współpraca z pedagogiem szkolnym
-Współpraca z rodzicami

Dokumentowanie realizacji

-Opi i analiza

Uwaga : dopuszcza się możliwość rozszerzenia i modyfikacji zadań w planie rozwoju zawodowego, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.