X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5412
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - pedagoga szkolnego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
PEDAGOGA SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR 13
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. I. PADEREWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
mgr Marta Kawecka

Pedagog szkolny w Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Częstochowie.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Czas trwania stażu: 01.09.2008r. – 31.05.2009r.
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Pabin
Posiadane wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593.

A. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust.2 pkt 1)

I. Poznanie procedur awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa światowego dotyczących awansu zawodowego:
a) Karty Nauczyciela wraz ze zmianami z 31.07.2004r.
b) Ustawy o systemie oświaty
c) Rozporządzeń MENiS dotyczących awansu zawodowego nauczyciela z 01.12.2004 r.
II Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
1. Zawarcie kontraktu współpracy między stażystą,
a opiekunem stażu:
a) Określenie zakresu obowiązków stażysty;
b) Określenie obowiązków opiekuna stażu;
c) Określenie zasad wzajemnej współpracy.
III. Określenie drogi rozwoju zawodowego
1. Skonstruowanie planu rozwoju zawodowego przy pomocy opiekuna stażu.
2. Konsultacje z opiekunem stażu.
IV. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły 1. Analiza dokumentacji szkoły:
a) Regulamin pracy Gimnazjum nr 13;
b) Statut szkoły;
c) Główne zadania szkoły;
d) Misja szkoły;
e) Obowiązki pedagoga szkolnego;
f) Wewnątrzszkolny system oceniania;
g) Szkolny program wychowawczy;
h) Szkolny program profilaktyczny;
i) Procedura powołania Zespołu Dyscyplinarnego do Spraw Ucznia;
j) Procedura przyznawania nagród;
k) Procedura przyznawania pomocy materialnej;
l) Analiza dokumentacji wewnętrznej szkoły. IX-X 2008 Notatki zanalizy dokumentów szkoły
V. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji 1. Udział w Radach Pedagogicznych.
2. Udział w różnego rodzaju formach wewnątrzszkolnego szkolenia nauczycieli.
3. Udział w pracach zespołu wychowawczego.
4. Udział w szkoleniu podstawowym BHP.
5. Napisanie Programu Profilaktycznego dla szkoły: „Bezpieczniej w Internecie”. Czas trwania stażu
VI. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
VII. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją

B. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust.2 pkt 2)

I. Opracowanie semestralnych planów pracy pedagoga szkolnego.
II. Zajęcia integracyjne i inne w zespołach klasowych
III. Zajęcia profilaktyczne wg. projektu ”Bezpieczniej w Internecie”

IV. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy zawodowej
1. Przygotowanie materiałów do zajęć przy pomocy komputera.
V. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie
aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym:
1. Udział w Radach pedagogicznych.
2. Udział w zebraniach z rodzicami uczniów.
3. Udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach, warsztatach, spotkaniach.

VI. Wymiana doświadczeń, szukanie rozwiązań, studiowanie literatury pedagogicznej
1. Współpraca z Pedagogiem- opiekunem stażu.
2. Współpraca z nauczycielami.
3. Współpraca z psychologami i pedagogami z PPPP nr 3
w Częstochowie .
4. Studiowanie literatury i czasopism pedagogiczno – psychologicznych.
VII Doskonalenie multimedialnych technik pracy 1. Przygotowanie dokumentacji w formie elektronicznej.
2. Publikacja planu rozwojowego w Internecie.
3. Przeglądanie stron internetowych dotyczących publikacji nauczycieli,
4. Poznawanie nowych metod, form i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej.
5. Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym dokumentacji stażysty

C. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy stażysty ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust.2 pkt 3)

I. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
1. Analiza opinii i orzeczeń z PPPP.
2. Współpraca z uczniami.
3. Współpraca z pedagogiem szkoły.
4. Współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami.
5. Spotkania, rozmowy z rodzicami uczniów, pomoc w wypełnianiu wniosków o stypendia socjalne, wsparcie pedagogiczne.
6. Kwestionariusz dotyczący sytuacji materialnej
i rodzinnej uczniów.
II. Poznanie problemów i zaspakajanie potrzeb wychowawczych uczniów:
1. Rozmowy z uczniami- poznawanie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych uczniów, obserwacja możliwości indywidualnych dzieci.
2. Współpraca z nauczycielami.
3. Współpraca z rodzicami.
4. Literatura pedagogiczno -psychologiczna
III. Nawiązywanie współpracy z organizacjami i instytucjami wspierającymi szkołę
1. Współpraca z:
a) PPPP nr 3 w Częstochowie;
b) Sądem Rodzinnym i kuratorami w Częstochowie;
c) OSP w Częstochowie;
d) Policją;
e) Spotkania i współpraca z rodzicami uczniów.
IV. Indywidualna pracaz uczniami:
1. Indywidualne spotkania z uczniami- wsparcie pedagogiczne uczniów potrzebujących opieki i uwagi.
V. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego:
1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z uczniami
mającymi specjalne potrzeby edukacyjne (dysleksja) lub mającymi trudności w nauce.
2. Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych
według projektu szkoły: „Bezpieczniej w Internecie”
VI. Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach szkolnych
1. Włączenie się do organizacji imprez, np.:
a) Festyn szkolny;
b) Dzień „Sprzątania Świata”;
c) Wigilia;
d) Dzień otwarty szkoły.

D. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. (§ 6 ust.2 pkt 4)

I. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć prowadzonych i obserwowanych.
1. Opracowanie terminów i tematyki zajęć.

II. Obserwacja zajęć wg ustalonych narzędzi prowadzonych przez Opiekuna stażu lub innych nauczycieli
1. Obserwacja zajęć pod kątem doboru form i metod pracy.
2. Uczestnictwo w lekcjach otwartych poszczególnych nauczycieli.
III. Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu lub/i Dyrektora Szkoły
1. Przygotowanie scenariusza zajęć.
2. Omówienia zajęć przeprowadzonych.
3. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej.
4. Wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
IV. Umiejętność analizowania zajęć prowadzonych i hospitowanych samodzielnie
1. Analiza zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2. Konsultacje z opiekunem stażu- zwrócenie uwagi na mocne i słabe strony stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.