X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52503
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

mgr Magdalena Tkaczyk

Stanowisko: nauczyciel fizyki i zajęć rewalidacyjnych

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim

Okres stażu: 1.09.2021 - 31.05.2024

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie przedstawia realizację planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Głównym celem stażu było uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych, wzbogacanie warsztatu pracy oraz realizację zadań związanych z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018 r.

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Umiejętność wykorzystania metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych

Poznanie procedury awansu zawodowego:

Działania: Analizowałam akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz uczestniczyłam w szkoleniach na ten temat. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz sporządziłam projekt planu rozwoju zawodowego. Dokumentowałam realizację planu oraz sporządziłam sprawozdanie z jego realizacji.

Korzyści dla mnie: Uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat procedur awansu zawodowego, co pozwoliło na świadome planowanie i realizację działań rozwojowych.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Wzrost jakości pracy poprzez planowe i przemyślane działania rozwijające kompetencje nauczyciela.

Udział w formach doskonalenia:

Działania: Przeprowadziłam wstępną analizę własnych umiejętności. Uczestniczyłam w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, w tym szkoleniach i webinariach, pogłębiając wiedzę z zakresu metodyki nauczania. Systematycznie studiowałam fachową literaturę.

Korzyści dla mnie: Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, co pozwoliło na podnoszenie jakości pracy dydaktycznej.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Uczniowie korzystają z nowoczesnych i efektywnych metod nauczania, co wpływa na lepsze przyswajanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań.

Wykorzystanie metod aktywizujących:

Działania: Brałam udział w webinariach i konferencjach dotyczących metodyki nauczania i wykorzystania technologii w edukacji. Stosowałam aktywne i innowacyjne metody nauczania podczas zajęć, realizując projekty edukacyjne z uczniami oraz uczestnicząc w różnych szkolnych i międzyszkolnych imprezach i konkursach.

Korzyści dla mnie: Rozwój umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania, co zwiększyło atrakcyjność i efektywność prowadzonych zajęć.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Uczniowie byli bardziej zaangażowani w proces nauczania, co przekładało się na lepsze wyniki w nauce i większe zainteresowanie przedmiotem.

Doskonalenie umiejętności obsługi komputera:

Działania: Uczestniczyłam w szkoleniach, kursach i konferencjach dotyczących obsługi komputera i wykorzystania technologii informacyjnej w pracy zdalnej i stacjonarnej. Wykorzystywałam narzędzia multimedialne i informatyczne podczas lekcji, prowadząc zajęcia z użyciem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji, tablicy multimedialnej, tabletów i smartfonów.

Korzyści dla mnie: Zwiększenie kompetencji cyfrowych, co pozwoliło na efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Uczniowie mieli dostęp do nowoczesnych i różnorodnych narzędzi edukacyjnych, co zwiększało ich motywację i zainteresowanie nauką.

Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy:

Działania: Przygotowywałam różnorodne materiały dydaktyczne przy użyciu techniki komputerowej, w tym sprawdziany, karty pracy ucznia, testy, krzyżówki, analizy i diagnozy. Regularnie korzystałam z artykułów w czasopismach pedagogicznych i na edukacyjnych portalach internetowych.

Korzyści dla mnie: Udoskonalenie umiejętności tworzenia i korzystania z nowoczesnych materiałów dydaktycznych, co zwiększyło efektywność mojej pracy.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Uczniowie mieli dostęp do ciekawych i różnorodnych materiałów edukacyjnych, co wspierało ich proces uczenia się.

§ 8 ust. 3 pkt. 2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli:

Działania: Opracowałam scenariusze zajęć otwartych, zapraszając doradcę metodycznego do ich oceny i omówienia z innymi nauczycielami. Przedstawiałam innowacyjne metody pracy z uczniami.

Korzyści dla mnie: Rozwój umiejętności prowadzenia zajęć otwartych i dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Inni nauczyciele mogli korzystać z moich doświadczeń i metod, co przyczyniło się do podniesienia jakości nauczania w całej szkole.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem:

Działania: Aktywnie uczestniczyłam w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli (WDN), prowadząc szkolenia i prezentacje dla kolegów i koleżanek z pracy. Rozwijałam współpracę z innymi nauczycielami poprzez wymianę doświadczeń i organizację wspólnych działań, pracując w zespołach i komisjach szkolnych.

Korzyści dla mnie: Możliwość rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz zdobywania nowych doświadczeń poprzez współpracę z innymi nauczycielami.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Lepsza współpraca wśród nauczycieli, co przekładało się na spójne i skuteczne działania dydaktyczne i wychowawcze.

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń:

Działania: Opracowywałam i udostępniałam własne materiały dydaktyczne oraz publikowałam plan rozwoju zawodowego i inne ciekawe materiały na portalach internetowych dla nauczycieli. Przeprowadzałam lekcje otwarte dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.

Korzyści dla mnie: Zdobycie uznania i prestiżu w środowisku edukacyjnym poprzez publikacje i dzielenie się swoimi doświadczeniami.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Uczniowie i nauczyciele mieli dostęp do wartościowych materiałów dydaktycznych, co wpływało na podniesienie jakości nauczania.

§ 8 ust. 3 pkt. 3

Poszerzenie zakresu działań szkoły

Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów:

Działania: Organizowałam i współorganizowałam konkursy szkolne i międzyszkolne, angażując się w przygotowanie różnych szkolnych uroczystości i imprez. Rozpoznawałam uzdolnienia i zainteresowania uczniów, przygotowując ich do udziału w konkursach, występach i akademiach.

Korzyści dla mnie: Możliwość rozwijania umiejętności organizacyjnych oraz pracy z uzdolnionymi uczniami.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Uczniowie mieli szansę na rozwijanie swoich pasji i talentów, co pozytywnie wpływało na

4o

kontynuuj

ChatGPT

ich motywację i osiągnięcia. Szkoła zyskiwała na prestiżu dzięki sukcesom uczniów w różnych konkursach i wydarzeniach.

Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów:

Działania: Pracowałam z uczniem zdolnym poprzez prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia oraz motywowanie do udziału w konkursach. Również pracowałam z uczniem mającym trudności w nauce, stosując indywidualizację nauczania oraz dobierając metody i zadania dostosowane do potrzeb uczniów.

Korzyści dla mnie: Rozwój umiejętności pracy z różnorodnymi grupami uczniów oraz dostosowywania metod nauczania do indywidualnych potrzeb.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Uczniowie mieli zapewnioną pomoc i wsparcie dostosowane do ich potrzeb, co przyczyniało się do ich lepszego rozwoju edukacyjnego i osobistego.

Wdrażanie uczniów do udziału w pracy na rzecz innych:

Działania: Organizowałam i uczestniczyłam z uczniami w akcjach charytatywnych i zbiórkach, takich jak "Sprzątanie świata".

Korzyści dla mnie: Rozwój umiejętności organizacji działań społecznych i kształtowanie postaw prospołecznych u uczniów.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Uczniowie uczyli się empatii, odpowiedzialności społecznej oraz pracy zespołowej, co wzbogacało ich rozwój osobisty.

Rozwój czytelnictwa:

Działania: Promowałam udział w Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz zachęcałam uczniów do uczestnictwa w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom.

Korzyści dla mnie: Wzbogacenie umiejętności promowania czytelnictwa i kształtowania nawyków czytelniczych.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania czytelnicze, co pozytywnie wpływało na ich kompetencje językowe i poznawcze.

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym:

Działania: Redagowałam artykuły na stronę szkoły, rozpowszechniając sukcesy i osiągnięcia uczniów. Zapraszałam przedstawicieli samorządu lokalnego i rady rodziców na organizowane uroczystości.

Korzyści dla mnie: Zdobycie doświadczenia w promowaniu placówki edukacyjnej oraz budowanie relacji z lokalną społecznością.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Szkoła zyskiwała na wizerunku i prestiżu w środowisku lokalnym, co przyczyniało się do większego zaangażowania i wsparcia ze strony rodziców i społeczności.

Współpraca z instytucjami:

Działania: Współpracowałam z policją, strażą miejską, służbą zdrowia oraz innymi instytucjami, organizując pogadanki, pokazy i zajęcia promujące bezpieczeństwo, higienę oraz zdrowy styl życia.

Korzyści dla mnie: Poszerzenie wiedzy na temat współpracy międzyinstytucjonalnej i organizacji działań profilaktycznych.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Uczniowie zyskiwali świadomość znaczenia bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia, co miało pozytywny wpływ na ich rozwój i zachowania.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

Opracowanie i wdrożenie innowacji edukacyjnych:

Działania: Opracowałam i wdrożyłam innowację edukacyjną dla wybranej klasy, realizując ją na zajęciach fizyki. Przeprowadziłam ewaluację innowacji, analizując jej skuteczność i wpływ na uczniów.

Korzyści dla mnie: Rozwój umiejętności tworzenia i realizacji innowacyjnych programów nauczania, co wzbogaciło mój warsztat pracy.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Uczniowie uczestniczyli w nowatorskich zajęciach, które wzbudzały ich zainteresowanie przedmiotem i angażowały do aktywnego uczestnictwa w lekcjach.

§ 8 ust. 3 pkt 4b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego

Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli:

Działania: Pełniłam funkcję przewodniczącego zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz innych zespołów powołanych przez dyrektora szkoły. Planowałam i koordynowałam realizację zadań zespołu, współpracując z dyrektorem, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i innymi nauczycielami.

Korzyści dla mnie: Rozwój umiejętności organizacyjnych i przywódczych oraz doświadczenie w pracy zespołowej.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Efektywna współpraca zespołu nauczycieli, co przekładało się na spójne działania dydaktyczno-wychowawcze i lepsze wyniki nauczania.

§ 8 ust. 3 pkt 4d

Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka

Publikacja materiałów dydaktycznych:

Działania: Opublikowałam scenariusze lekcji fizyki oraz zajęć rewalidacyjnych, a także artykuły z zakresu pedagogiki specjalnej na portalach internetowych dla nauczycieli. Analizowałam literaturę dotyczącą tematów publikacji oraz uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach.

Korzyści dla mnie: Zdobycie uznania w środowisku edukacyjnym oraz rozwój umiejętności pisania i publikowania materiałów dydaktycznych.

Korzyści dla szkoły/uczniów: Uczniowie korzystali z opracowanych materiałów, co wzbogacało proces nauczania. Szkoła zyskała na prestiżu dzięki publikacjom nauczyciela.

Podsumowanie

Realizacja planu rozwoju zawodowego przyczyniła się do znaczącego wzbogacenia mojego warsztatu pracy, rozwinięcia umiejętności dydaktycznych i wychowawczych oraz podniesienia jakości pracy szkoły. Podejmowane działania przyniosły korzyści zarówno mnie, jak i uczniom oraz całej społeczności szkolnej, co potwierdza zasadność dążeń do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.