X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52499
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Wstęp.
Jestem nauczycielem z kilkunastoletnim stażem pracy zatrudnionym w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Będkowie jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Swój staż na nauczyciela dyplomowanego realizowałam w grupie dzieci 5 i 6 - letnich.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad realizacją celów i sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Podczas mojego stażu uczestniczyłam w wielu działaniach przedszkolnych i szkolnych związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach kształcenia. Przez realizację powyższych działań starałam się podnieść jakość pracy własnej i szkoły oraz uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§ 8 ust. 3 pkt. 1

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ;

Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym okresem w życiu każdego dziecka. To czas konstruowania własnego „Ja”, tworzenia kontaktów z innymi ludźmi oraz budzenia się uczuć. Dzieci w tym wieku stosunkowo łatwo poddają się działaniom wspomagającym ich rozwój. Każde dziecko rodzi się z pełną możliwością rozwoju swoich talentów we wszystkich kierunkach. Trzeba zatem stworzyć mu możliwość maksymalnego rozwoju. To my dorośli, rodzice, nauczyciele powinniśmy odgrywać znaczącą rolę w zapewnieniu im pełnej samorealizacji. Pomagając dziecku w drodze do przyszłości wzbogacamy nie tylko świat dziecka, ale także swój własny. Współczesna edukacja przedszkolna kładzie duży nacisk na nowy styl pracy z dzieckiem. Nauczyciel traktuje dziecko jako partnera, pomaga mu w indywidualnym rozwoju, wskazuje, w jakim kierunku rozwój ten może i powinien zmierzać. W tym celu działania edukacyjne nauczyciela powinny być skierowane na stosowanie różnorodnych metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
W swojej pracy między innymi wykorzystywałam następujące metody aktywizujące:
 Metoda projektu edukacyjnego,
 Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 Twórczego wspomagania rozwoju dzieci wg Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
i Ewy Zielińskiej
 Burza mózgów;
 Drama;
 Mapa mentalna
 Linia czasu
Biorąc pod uwagę wszechstronny rozwój dzieci korzystały one z przygotowanych przeze mnie kącików tematycznych związanych ze zmieniającymi się porami roku, świętami lub wydarzeniami. Kącik czytelniczy pozwolił dzieciom na poszerzenie oraz wzbogacenie zasobu słownictwa. W kąciku przyrodniczym dzieci obserwowały oraz poznawały różne elementy przyrody, takie jak rośliny, zwierzęta czy minerały. Kącik ten posłużył do wprowadzenia przedszkolaków w świat nauk przyrodniczych oraz kształtowania ich zainteresowań.
Efekty dla szkoły:
- wzrost atrakcyjności zajęć;
- kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.
Efekty dla nauczyciela:
- prowadzenie ciekawych zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących;
- zdobycie nowych doświadczeń w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym;
- motywowanie dzieci do działania.

Przez cały okres stażu nabywałam i doskonaliłam swoje umiejętności związane
z obsługą komputera poprzez:
• pisanie scenariuszy, diagnoz, gotowości szkolnych;
• przesyłania sprawozdań;
• wysyłania cotygodniowej informacji do rodziców;
• przygotowywanie zaproszeń, dyplomów;
• pisania podziękowań dla instytucji, z którymi nawiązałam współpracę; biblioteka gminna, twórczyni ludowa, straż pożarna, policja;
• dokumentację fotograficzną z różnych wydarzeń przedszkolnych;
• wysyłanie artykułów na stronę szkoły, gminnego facbooka oraz do lokalnej gazety.
Przy pomocy komputera dokumentowałam na bieżąco zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego.
W swojej pracy korzystałam również z internetowych publikacji innych nauczycieli.
W celu uatrakcyjnienia zajęć w Internecie wyszukiwałam:
• ciekawych kart pracy;
• wierszy, opowiadań, piosenek;
• filmy edukacyjne;
• propozycje ćwiczeń ruchowych;
• nowych rozwiązań i pomysłów do pracy z dziećmi;
• ciekawych prac plastycznych i technicznych do samodzielnego wykonania przez dzieci.
Efekty dla szkoły:
- usprawnienie pracy szkoły,
- zwiększenie efektywności nauczania,
- promowanie szkoły na tle społeczności nie tylko lokalnej
Efekty dla nauczyciela:
- szybszy przepływ informacji pomiędzy nauczycielem i rodzicem,
- wzbogacenie swojego warsztatu pracy,
- wzrost atrakcyjności zajęć
W trakcie stażu brałam udział w różnych formach zewnętrznego doskonalenia
zawodowego:
• Super – moc książek w przedszkolu, Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci. ( 07.10.2021)
• Wychowanie i profilaktyka dziś, a cyfrowy świat. Kto, kiedy i jak wychowuje
( seminarium) (25.10.2021)
• Platforma Genially w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – poziom podstawowy kurs (03.11.2021)
• Nauczanie włączające w przedszkolu i w klasach I - III szkoły podstawowej - powstanie sieci współpracy (24.11.2021)
• Kompetencje kluczowe w pracy nauczyciela z uczniem (26.04.2022)
• Od grafomotoryki do pięknego pisania (27.04.2022)
• Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych dziecka w wieku przedszkolnym ( 28.04. 2022)
• Nie ma niegrzecznych dzieci. Wyzwanie gościnności.(11.05.2022)
• Nic co czujesz nie jest złe – warsztaty z zakresu edukacji społeczno – emocjonalnej w przedszkolu. ( 23.02.2023)
• Relacje nauczycieli z rodzicami ( 09.03.2023)
• Kształtowanie kompetencji społeczno – emocjonalnych u dzieci w wieku przedszkolnym.( 20.04.2023)
• O tym co porządkuje świat w głowie dziecka, czyli jak rozwijać logiczne myślenie u przedszkolaków. ( 15.11.2023)
• Relaksacja i jej techniki w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym ( 25.01.2024)
• Jak przygotować dziecko do nauki czytania? (11.04.2024)
• Dokumentowanie awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego – kurs 14.02.2024
• Zrozumieć dzieci z hiperwrażliwością ( spektrum autyzmu, ADHD) (22.05.2024).

W ramach WDN uczestniczyłam też w następujących szkoleniach:
 12.10.2022 -Laboratoria przyszłości.
 27.11.2023 - Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości
uczniów. Jak czytać opinie i orzeczenia.
Efekty dla szkoły:
- uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej;
- zwiększenie efektywności zajęć;
- stosowanie metod i form pracy odpowiednio dobranych do dziecka
Efekty dla nauczyciela:
- poszerzenie wiedzy poprzez uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym;
- pozyskanie nowych umiejętności do prowadzenia zajęć;
- wzbogacenie wiedzy oraz warsztatu pracy.
Systematycznie śledziłam również literaturę metodyczną i dydaktyczną:
 N. Bogdanowicz, D. Okrzesik „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”;
 E. Baranowska-Jojko „Rozwojowa kreska – ćwiczenia plastyczne z elementami arterapii”;
 A. Radwańska „Terapia Pedagogiczna – scenariusze zajęć. Poradnik dla terapeuty
i nauczyciela”;
 B. Skałbania, T. Lewandowska – Kidoń „Terapia pedagogiczna w teorii
i działaniu”;
 E. M. Skorek (red.) „Terapia pedagogiczna - Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć”;
 K. Skarbek, I. Wrońska „Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym
 W. Pilecki, J. Pilecka “Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej”;
 A. Kołakowski, A. Pisula „Sposób na trudne dziecko – przyjazna terapia behawioralna”
Efekty dla szkoły:
- zwiększenie efektywności nauczania;
- podniesienie poziomu kształcenia;
- pozyskanie doświadczonego nauczyciela
Efekty dla nauczyciela:
- poszerzenie wiedzy w dziedzinie psychologii i pedagogiki;
- wzbogacenie warsztatu pracy;
- rozwinięcie umiejętności zawodowych.
§ 8 ust. 3 pkt. 2

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH,
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
Wymiana doświadczeń jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowo - wychowawczej dlatego też w trakcie stażu aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, podczas których brałam udział w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego . Wymieniałam się na co dzień z innymi nauczycielami doświadczeniami, konsultowałam zauważone problemy wychowawcze, dydaktyczne lub opiekuńcze.
 W dniu 25.11.2021 w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli przeprowadziłam radę szkoleniową ,, Tradycje rodzinne uczniów, a działania wychowawcze i profilaktyczne w szkole,,.
W każdym roku szkolnym przeprowadziłam po jednym zajęciu koleżeńskim dla innych nauczycieli o następującej tematyce:
1. ,, Jesienna szaruga,, - 27.10.2022
2. ,, Bezpieczne zabawy zimowe,, - 10.01.2023
3. ,, W świecie dinozaurów,,- 15.02.2024

Przeprowadziłam również zajęcia w obecności dyrektora w dniu 14.05.2024
pt: ,, Na wiosennej łące,, i omówiłam je.
Dzięki zajęciom, które przeprowadziłam w obecności koleżanek z pracy oraz dyrektora, mogłam poznać ich spostrzeżenia i uwagi na temat mojej pracy. Nastąpiła również wzajemna wymiana doświadczeń, porównanie sposobów przekazywania wiedzy, prowadzenia zajęć, a także radzenia sobie w sytuacjach problemowych.
W ciągu kilkuletniej pracy jako nauczyciel przedszkola zgromadziłam bazę pomocy dydaktycznych, liczne dekoracje oraz literaturę fachową wszystko to chętnie udostępniałam swoim koleżankom z pracy.
Zdobytą wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się również online z innymi nauczycielami poprzez:
• zamieszczanie w Internecie swoich scenariuszy zajęć, sprawozdania ze stażu na stronie edux.pl oraz przedszkolaedu.pl;
• poprzez wymianę online doświadczeń z innymi nauczycielami przedszkola;
• prace w zespole edukacji przedszkolnej;
• prace w zespole do spraw nowelizacji i opracowania dokumentów szkoły;
• prace w zespole do spraw rekrutacji i kwalifikacji.
Efekty dla szkoły:
- wzrost skuteczności i atrakcyjności zajęć;
- podniesienie jakości pracy szkoły;
- wzbogacenie oferty dydaktycznej zajęć.
Efekty dla nauczyciela:
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy;
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;
- nabycie nowych umiejętności;
- uporządkowanie posiadanych informacji.

§ 8 ust. 3 pkt. 3

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY , W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.
W trakcie odbywania stażu wypełniałam zadania wychowawcze i opiekuńcze przedszkola realizując Program Wychowawczo – Profilaktyczny.
Wspólnie z dziećmi wykonaliśmy kodeks przedszkolaka, który zapisany został w formie obrazkowej, a dzieci przypieczętowując go odciskiem swojej dłoni zobowiązywały się tym samym do jego przestrzegania.
W czasie odbywania stażu ściśle współpracowałam z logopedą i pedagogiem szkolnym w celu zniwelowania wad wymowy i problemów wychowawczych. Z roku na rok pojawia się coraz więcej dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi, problemami emocjonalnymi, zaburzeniami integracji sensorycznej oraz zaburzeniami koordynacji psycho – ruchowej. Coraz więcej dzieci ma też problemy z pamięcią,
koncentracją oraz czynnościami manualnymi i samoobsługą.
W trakcie odbywania stażu diagnozowałam potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne dzieci poprzez obserwację dzieci na tle grupy. Wspierałam tych podopiecznych, którzy wykazywali trudności rozwojowe. Prowadziłam zajęcia indywidualne w małych grupach, których zadaniem było korygowanie deficytów rozwojowych. Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami przekazując im informacje dotyczące rozwoju dzieci oraz zaistniałych sytuacji trudnych. Ustalaliśmy wspólnie również sposoby oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych w razie potrzeby kierowałam dzieci do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Realizując treści wychowawczo – dydaktyczne nawiązałam współpracę z różnymi
instytucjami takimi jak:
 Biblioteka Gminna – udział w zajęciach bibliotecznych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 Ochotnicza Straż Pożarna w Będkowie – poznanie specyfiki zawodu
i wyposażenia strażaków.
 Komenda Policji w Rokicinach – poznanie zasad bezpiecznego zachowania się

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim współpraca w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczo – dydaktycznych.
W każdym roku szkolnym organizowałam cykliczną imprezę integrującą dzieci z oddziałów przedszkolnych DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.
Organizując tą imprezę miałam na uwadze fakt, iż „miś” w tak młodym wieku to symbol dobra, miłości, ciepła, łagodności delikatności i opiekuńczości, czyli wszystkiego tego, czego jako ludzie bardzo pragniemy. Pluszowy miś jest też nieodłącznym towarzyszem zabaw, powiernikiem tajemnic i najlepszym przyjacielem dzieci.
Uroczystość ta poprzedzona była konkursem plastycznym „ Pastelowy Miś” gdzie dzieci wykonywały misie z wykorzystaniem pasteli, ale także innych dostępnych materiałów. Prace wykonane przez dzieci stanowiły dekoracje podczas imprezy, a później były elementem dekoracji korytarza naszej szkoły.
Od kilku lat jest organizatorem trzech konkursów plastyczno – technicznych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych:
• Pastelowy Miś;
• Ekologiczny stroik bożonarodzeniowy;
• Zielono mi.....
Corocznie przygotowywałam również dzieci do występów na uroczystości takie jak: Dzień Nauczyciela, Jasełka, Dzień Dziadka i Babci oraz Dzień Rodziny.
Dnia 27.01.2024 dzieci z mojej grupy wystąpiły także na Dniu Babci i Dziadka
w Domu Kultury w Będkowie dla społeczności gminnej.
Poprzez udział w konkursach oraz przedstawieniach przedszkolnych rozwijały swoje uzdolnienia plastyczne, muzyczne oraz aktorskie.
Poszerzałam również zainteresowania dzieci najbliższym otoczeniem poprzez wyjazdy do Leśniczówki, Krainy Dzikiej Kaczki, Rancza AgroBandy, Sadów Klemensa.
Poczynając od roku szkolnego 2019/2020 jestem uczestnikiem akcji „Dzieci uczą rodziców” , której organizatorem było Centrum Rozwoju Lokalnego, a honorowym patronatem objęta była przez Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji było wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem danej lekcji.
W ramach akcji otrzymałam drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia zajęć
o podanej tematyce korzystając z gotowych kart pracy i prezentacji.
Dzieci brały czynny udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły. Miały one na celu uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka. Dzieci wdrażały się do udzielania pomocy ludziom potrzebującym. Wyrabiały w sobie nawyk dzielenia się z innymi oraz kształtowały życzliwą i serdeczną postawę wobec drugiego człowieka. Wszystkie te działania realizowane były podczas:
• zbiórki karmy dla psów ze schroniska;
• zbiórki nakrętek plastikowych dla dziewczynki z SMA;
• udział w akcjach szkolnego koła Caritas;
• zbiórce złotych monet na akcję ,, Góra grosza,,
• udział w loterii fantowej w ramach WOŚP.
W ciągu trwania stażu miałam przyjemność współpracować z rodzicami bardzo zaangażowanymi w życie szkoły, którzy chętnie przystali na moją propozycję pozyskania dodatkowych funduszy. Z ochotą przystąpiliśmy do działania wykonując wspólnie różne ozdoby związane ze Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży tych wyrobów na różnego rodzaju kiermaszach pozwoliły na darmowy wyjazd edukacyjny dzieci do Sadów Klemensa.

Efekty dla szkoły:
- uatrakcyjnienie zajęć w szkole;
- umożliwienie najmłodszym wychowankom odnoszenia sukcesów;
- zaprezentowanie się w środowisku rówieśniczym i lokalnym.
Efekty dla nauczyciela:
- możliwość rozwoju własnej kreatywności i twórczości,
- satysfakcja i zadowolenie z podjętych działań,
- motywacja do dalszej pracy.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

W trakcie trwania stażu opracowałam i wdrożyłam w roku szkolnym 2021/2022 innowację pt: ,, Ciekawy świat książek,, która miała na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.
Innowacja była realizowana w terminie 20.09.2021r.–31.05.2022r w grupie 6 – latków zarówno w placówce jak i domu rodzinnym.
Inspiracją do opracowania i wdrożenia innowacji była chęć umożliwienia dzieciom częstego kontaktu z literaturą, co pozwoliło na rozwijanie twórczej aktywności dzieci
w sferze rozwoju językowego, a także na kształtowanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.
Czytanie jest przyjemnym sposobem rozwoju wrażliwości, przeżyć, wiedzy i wzruszeń. Sprzyja wzbogacaniu zasobu słownictwa, rozwija zainteresowania, pomaga dzieciom
w przyswajaniu pewnych treści. Poprzez utwory literackie dziecko uczy się rozumieć świat, dostrzegać i cenić ważne wartości społeczne takie jak: koleżeństwo oraz poszanowanie drugiego człowieka. Pomaga kształtować pozytywne cechy charakteru takie jak: przyjaźń, opiekuńczość, wrażliwość, tolerancję. Zatem ważne jest, by od najmłodszych lat rozbudzać u dzieci zapał i zamiłowanie do książek. Pierwsze lata edukacji to okres nabywania przez dzieci właściwych nawyków czytelniczych.
Przygotowanie dzieci do umiejętności dokonywania dobrych i mądrych wyborów spoczywa na dorosłych: rodzicach i nauczycielach.
W dzisiejszych czasach gdzie większość czasu dzieci spędzają przy komputerze to rolą dorosłych właśnie jest ukazanie dzieciom czytania jako coś atrakcyjnego i fascynującego . Stąd pomysł na zaproszenie także rodziców do realizacji tego przedsięwzięcia, aby wspólnymi siłami rozwijać u dzieci zainteresowanie książką. Włączenie rodziców we wspólne czytanie i omawianie tekstów spowoduje większe zaangażowanie w życie przedszkola oraz wzmocnienie roli nie tylko wychowawczej, ale również i edukacyjnej.
Podczas trwania innowacji dzieci cyklicznie odwiedzały biblioteką szkolną jak i gminną celem wypożyczania książek z baśniami, legendami oraz opowiadaniami. Nauczyciel oraz rodzice czytali dzieciom raz w tygodniu jakiś wybrany tekst i wspólnie go omawiali.
Ewaluacji tej innowacji dokonałam poprzez ankietę wśród rodziców oraz bibliotekarzy, którzy wypowiadali się w niej czy wzrosło zainteresowanie dzieci czytaniem, przez obserwację dzieci czy poszerzyły zasób słownictwa oraz wytworów prac dzieci na temat czytanych tekstów.
Efekty dla szkoły:
- nawiązanie współpracy z biblioteką gminną;
- promocja szkoły w środowisku lokalnym;
- nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami.
Efekty dla nauczyciela:
-zwiększenie doświadczenia zawodowego;
-dzielenie się z rodzicami odpowiedzialnością za procesy zachodzące w przedszkolu.
- poszerzenie warsztatu pracy.
W roku szkolnym 2022/2023 opracowałam i wdrożyłam program pt:,, Młody ekolog,, rozwijający właściwe postawy ekologiczne. Innowacja była realizowana
w terminie 20.09.2022 r.–10.06.2023 r w grupie 5– latków.
Głównym założeniem programu było uczestnictwo dzieci w przeżywaniu, działaniu, poznawaniu oraz ochronie otaczającej nas przyrody. Kształtowanie postaw proekologicznych musi odbywać się w kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym, ponieważ nie można uczyć szacunku do czegoś, czego nie zna się. Zajęcia prowadzone
w terenie takie jak: Sprzątania Świata, Obchody Dnia Ziemniaka w Leśniczówce
w Żywocinie, Obchodów Dnia Ziemi oraz zajęcia edukacyjne w Dzikiej Kaczce to szczególnie wartościowe sytuacje, gdyż odbyły się one na łonie natury.
Ewaluacji dokonałam poprzez obserwację proekologicznych zachowań dzieci w trakcie różnych wycieczek, oraz na podstawie wytworów plastycznych.
Efekty dla szkoły:
- wzbogacanie formy zajęć;
- poprawa jakości pracy szkoły;
- zwiększenie atrakcyjności i efektywności zajęć.

Efekty dla nauczyciela:
- wykorzystanie ciekawych metod;
- poszerzenie swojego warsztatu;
- satysfakcja i zadowolenie z pracy.
W roku szkolnym 2023/2024 opracowałam i wdrożyłam innowację pedagogiczną
pt,, Czarodziejskie słowa mają moc,,. Realizowana była w grupie 6 – latków w terminie 20.09.2023r.–20.05.2024r zarówno w domu rodzinnym jaki i w placówce.
Dzieci od najmłodszych lat uczą się poprzez naśladowanie dorosłych. We współczesnym świecie pęd życia jest na tyle duży, że niekiedy zapominamy o uprzejmości. Warto pamiętać jednak, że nauka dobrych manier takich jak używanie zwrotów grzecznościowych jest wykorzystywana przez całe życie. W przedszkolu dużą uwagę poświęca się na kształtowanie prawidłowych relacji z rówieśnikami, uczy się określonych norm zachowania czy tworzy się zasady i normy, które następnie konsekwentnie są przestrzegane. Czarodziejskie słowa takie jak „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję” utrwalane były podczas codziennych zajęć i zabaw, ale także powinny być często używane w domu, gdyż wraz z upływem czasu dzieci coraz mniej ich używają. Nie widzą sensu przepraszać czy dziękować za coś co jest oczywiste, czasem też zawstydzenie sprawia, że z oporem wypowiadane są słowa na powitanie.
Ta innowacja pedagogiczna miała na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi, na to, że „Czarodziejskie słowa” są fundamentami codziennych relacji w społeczeństwie.
Ewaluacji innowacji dokonałam poprzez codzienną obserwację dzieci czy używają grzecznościowych zwrotów na terenie placówki poprzez ankietę wśród rodziców oraz rozmowy z innymi nauczycielami oraz pracownikami szkoły.
Efekty dla szkoły:
- dzielenie się z rodzicami odpowiedzialnością za wychowanie dzieci;
- promowanie szkoły w społeczności lokalnej;
-nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami.
Efekty dla nauczyciela:
- wzbogacanie słownictwa dzieci, oraz poszerzanie zasobu słów,
- kształtowanie i utrwalanie prawidłowych zachowań,
- radość z wszechstronnego rozwoju dziecka.

§ 8 ust. 3 pkt. 4b

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA-DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA-KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
W kwietniu i maju 2022 pełniłam funkcję opiekuna praktyk pedagogicznych studentki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Fili w Piotrkowie Trybunalskim na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Podejmując współpracę z praktykantką:
1. Ustaliłyśmy nasze wzajemne obowiązki i zasady komunikowania się.
2. Opracowałyśmy harmonogram praktyk.
3. Przedstawiłam obowiązujący w ZSP system pracy oraz zapoznałam z dokumentami dotyczącymi pracy nauczyciela.
Podczas zajęć prowadzonych dla praktykantki starałam się zaprezentować swój warsztat pracy wykorzystując interesujące pomoce dydaktyczne. Dzieliłam się zdobytą wiedzą oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi oraz udostępniałam własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne, materiały oraz scenariusze zajęć i uroczystości. Omawiając zajęcia prowadzone przez praktykantkę, starałam się przekazać wskazówki oraz pomysły, które pozwoliły mojej podopiecznej na doskonalenie mocnych stron i niwelowanie trudności
w procesie wychowawczo - dydaktycznym. Odpowiedzialność za kształcenie postawy przyszłego nauczyciela mobilizowała mnie do poszukiwania nowych rozwiązań i refleksji nad dotychczasowymi metodami pracy.

Efekty dla szkoły:
- doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczyciela;
- podniesienie jakości pracy szkoły;
- integracja i współpraca z innymi nauczycielami.
Efekty dla nauczyciela:
- wzbogacenie doświadczenia poprzez pełnienie nowej funkcji;
- refleksja nad dotychczasowymi metodami pracy;
- dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.
W roku 2022/2023 oraz 2023/20024 koordynowałam działania zespołu nauczycieli będąc przewodniczącą zespołu edukacji przedszkolnej ( liderem).
We wrześniu każdego roku opracowywałyśmy wspólnie plan pracy zespołu przedszkolnego uwzględniając kierunki polityki oświatowej w danym roku szkolnym.
W planie tym ujęte były również wszystkie konkursy oraz uroczystości planowane dla dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkolnych oraz zasady współpracy z rodzicami.
Co roku przygotowywałam podsumowanie pracy zespołu poprzez opracowanie sprawozdania z podjętych działań wraz z wnioskami do pracy na kolejny rok szkolny. Organizowałam też spotkania zespołu w trakcie, których na bieżąco omawiane były problemy dydaktyczno-wychowawcze przedszkolaków, a członkowie zespołu wymieniali się konstruktywnymi uwagami.
Efekty dla szkoły:
- pogłębienie umiejętności współpracy pomiędzy nauczycielami;
- uatrakcyjnienie działań dydaktyczno – wychowawczych;
- usprawnienie przepływu informacji.
Efekty dla nauczyciela:
- umiejętność koordynowania pracy zespołem,
- zdobywanie nowych umiejętności
- możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

PODSUMOWANIE
Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. Analizując jego przebieg mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele w planie rozwoju zawodowego zostały w pełni zrealizowane. W okresie stażu podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie oraz unowocześnienie metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania, analizować i oceniać ich skuteczność. Uwzględniłam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego, współczesnych problemów społecznych oraz cywilizacyjnych.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podnosząc własne kompetencje zawodowe.
Na bieżąco pogłębiałam wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Stosowałam przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystywałam technologię informacyjną.
Mimo zakończonego stażu zamierzam dalej podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalić warsztat pracy, oraz sumiennie wypełniać obowiązki i powierzone zadania.
Jestem przekonana, że dotychczasowa praca, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata, a entuzjazm jaki w sobie posiadam będzie ciągle taki sam. Praca z małymi dziećmi i efekty tej pracy sprawiają mi ogromną radość, cieszę się nawet z malutkich sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to nowe cele. Praca w przedszkolu jest dużym wyzwaniem, ale i realizacją moich marzeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.