X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52532
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Koło, 01.06.2024r.

Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego
w Kole

Sprawozdanie z realizacji
Planu Rozwoju Zawodowego
w okresie stażu na
stopień nauczyciela dyplomowanego

Sporządziła: mgr Anna Jerwan

Informacje o nauczycielu:

Imię i nazwisko: Anna Jerwan
Nauczany przedmiot: język angielski, podstawy pedagogiki i psychologii
Stopień awansu: nauczyciel mianowany
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Miejsce pracy: Liceum Ogólnokształcące w Kole
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin odbywania stażu: 01.09.2021 – 31.05.2024
Staż pracy 12 lat
Nagrody Nagroda Dyrektora 12.10.2023

Wstęp
Jestem nauczycielem języka angielskiego i podstaw pedagogiki i psychologii w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole.
W 2008 r. ukończyłam 3,5 – letnie studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na Wydziale Społeczno-Technicznym na kierunku pedagogiki w zakresie pracy socjalnej.
W 2011 r. ukończyłam studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na Wydziale Społeczno-Technicznym na kierunku filologii, specjalność: filologia angielska z WOS i edukacją europejską z przygotowaniem pedagogicznym.
W 2015 r. ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologii angielskiej ,specjalność o profilu ogólnoakademickim w obszarze nauk humanistycznych.
W 2014 r. uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole.
W 2020 r. uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole.

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Powyższe wymagania realizowałam poprzez następujące działania:
Wykorzystywałam różnorodne metody aktywizujące ucznia do pracy.
Mając na uwadze, jak ogromny wpływ na wyniki uczenia się mają metody aktywizujące pracę ucznia, w swojej pracy często wykorzystywałam:
metodę rozmowy dydaktycznej,
metodę projektu,
„burzę mózgów”,
dramę i symulcję,
filmy, prezentacje, wizualizacje, demonstracje,
przekaz słowny - pogadanka,
działanie w zespole,
możliwości twórczego, spontanicznego wyrażania własnych przekonań, refleksji.

Korzystałam z nowoczesnych technik multimedialnych i Internetu w pracy dydaktycznej.
W swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej bardzo często korzystałam z zasobów i możliwości sieci Internet. Przede wszystkich szukałam informacji dotyczących prawa oświatowego, w tym dotyczących awansu zawodowego, podręczników i zadań. Bardzo często korzystałam z ofert następujących portali internetowych: www.men.gov.pl; www.engly.pl; www.edux.pl; www.arkusze.pl; www.youtube.com- nieprzeciętne życie, reżyser życia, netflix.
Dodatkowo w trakcie pracy współpracuję ze szkolnym informatykiem i innymi nauczycielami, wraz z którymi umieszczam informacje na stronie internetowej szkoły z naszej bieżącej działalności na rzecz szkoły, działań profilaktycznych, konkursów, akcji charytatywnych, ciekawe materiały dla rodziców oraz okolicznościowe relacje fotograficzne ze znaczących wydarzeń klasy i szkoły. Jest to też promocja szkoły, a to bardzo ważny element we współczesnej pracy. Internet daje nieograniczone możliwości zaprezentowania pracy szkoły szerokiemu forum odbiorców, a dzięki naszej działalności sprawozdawczej realizujemy to zadanie,
Kompletowałam filmy, prezentacje dostępne na stronach internetowych, a także tworzyłam własne prezentacje multimedialne,
Używam projektora, szczególnie podczas lekcji podstaw pedagogiki i psychologii. Wyświetlałam krótkie filmiki instruktarzowe z interaktywnej książki z języka angielskiego;
Korzystam także ze sprzętu telewizyjnego: telewizora i odtwarzacza płyt CD prezentując filmy dydaktyczno-wychowawcze oraz zadania ze słuchania;
Korzystałam z platformy edukacyjnej Teams podczas pandemii oraz w trakcje zajęć indywidualnych.
Tworzyłam materiały potrzebne w pracy nauczyciela. W swojej pracy bardzo często korzystałam z programów komputerowych do tworzenia trwałych środków dydaktycznych oraz innych dokumentów, które są mi potrzebne w pracy nauczyciela:
sprawdziany;
karty pracy;
zestawy zadań dodatkowych potrzebnych na lekcję.
plany i sprawozdania;
materiały na spotkania z rodzicami;
dokumentację awansu zawodowego;
testy do konkursów;
analizy matur.
Korzystałam na co dzień w pracy z dziennika elektronicznego.
Praca na szkolnej platformie Moodle oraz wykorzystanie Internetu do odbywania kursów e-learningowych, kontaktowania się z uczniami i ich rodzicami drogą mailową przez pocztę elektroniczną oraz używając portali społecznościowych.
Wykorzystanie technologii komunikacyjnej podczas organizowania konkursów pozaszkolnych.
Przeprowadzanie konkursu "Using English in Artistic and Creative Practices" z języka angielskiego dla szkół średnich, wymagało kontaktu mailowego, dzięki któremu poinformowałam inne szkoły o regulaminie konkursu oraz terminie rozstrzygnięcia.
Brałam udział w szkoleniach i kursach m.in. "Innowacje .Nowoczesne technologie. Języki obce." prowadzone przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: INTJO jak i webinariach np. "Przepisy prawa oświatowego w awansie zawodowym" prowadzonych przez panią Anetę Szostak-Sulewską. Byłam uczestnikiem wielu szkoleń organizowanych przez EKO- Tur m.in.: "Efektywna i asertywna komunikacja w radzie pedagogicznej", "Czerpać satyskacje z pracy, mieć energię i odnaleźć spokój", "Zjawisko bullying w szkole i cyberprzestrzeni".

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Powyższe wymagania realizowałam poprzez następujące zadania:

Prowadziłam lekcje koleżeńskie dla zainteresowanych nauczycieli i omawiałam ich przebieg z nauczycielami. Analizowalismy mocne i słabe strony zajęć oraz sposoby ich poprawy. Prowadząc lekcje, starałam się zaprezentować różne metody i formy pracy z uczniami. Uczestniczący w lekcjach otwartych nauczyciele wzbogacili swoją wiedzę na temat metod i form pracy na lekcjach i mogli wykorzystywać je w swojej pracy. Poprzez lekcje otwarte chciałam podzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami praktycznymi i zdobytym doświadczeniem z moimi koleżankami i kolegami. Mam nadzieję, że każdy z nich znalazł coś dla siebie: ciekawe pomysły na przeprowadzenie lekcji, nowe aktywne formy nauczania, sposoby motywacji czy mobilizacji uczniów do lepszej pracy. Moim celem była pomoc nauczycielom, szczególnie tym młodszym stażem, w tworzeniu ich warsztatu pracy oraz w opracowaniu dokumentacji pedagogicznej. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi. Po każdej lekcji odbywała się dyskusja i ewaluacja wśród nauczycieli i uczniów. Przeprowadzona ewaluacja potwierdziła wybór właściwych metod i form pracy na lekcji oraz co najważniejsze zrealizowanie założonych celów.
W trakcie stażu prowadziłam zajęcia obserwowane przez Dyrektora szkoły;
Brałam udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli. m.in. uczestniczyłam w lekcji języka francuskiego;
Brałam udział w pracach zespołu językowego.
W ramach pracy zespołu:
ustalałam wagi poszczególnych ocen;
wybierałam podręczniki dla klas pierwszych;
na początku każdego roku szkolnego ustalałam zasady punktowania testu diagnostycznego dla uczniów klas pierwszych;
przeprowadziłam testy diagnostyczne we wszystkich klasach pierwszych, w których uczyłam i dokonałam podsumowania tego testu;
w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 dokonałam analizy matur podstawowych i rozszerzonych dla klas 4, które uczyłam;
w roku szkolnym 2023/2024 współorganizowałam "Dzień języka angielskiego " (23.04.2024r.)
Udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych.
Dzieliłam się z innymi nauczycielami własnoręcznie opracowanymi konspektami lekcji, sprawdzianami czy testami,
Samodzielnie napisane materiały dydaktyczne zamieszczałam na stronie internetowej https://www.publikacje.edux.pl. Był to plan rozwoju zawodowego czy sprawozdanie z planu rozwoju.
Dzieliłam się wiedzą odnośnie awansu zawodowego nauczycieli
z młodszymi koleżankami.
Przekazywałam wszelkie informacje, wyniki moich obserwacji oraz wnioski z własnego doświadczenia w pracy z młodszymi koleżankami,
Młodsze koleżanki mogły uczestniczyć w moich lekcjach celem ich obserwacji,
Współpracowałam z innymi nauczycielami z mojej szkoły i z innych szkół, przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez, akcji charytatywnych czy konkursów:
w roku szkolnym 2021/2022 byłam współorganizatorem koncertu charytatywnego,
w roku szkolnym 2022/2023 byłam współorganizatorem VI Integracyjnego Koncertu Zimowego oraz koncertu charytatywnego dla Ani,
co roku organizuje choinki dla dzieci , które odbywają się 6 grudnia w szkole. Wraz z klasą, której jestem wychowawcą organizujemy czas najmłodszym, rozdajemy prezenty i śpiewamy świąteczne piosenki.
Wszystkie te zdarzenia wymagały współpracy z innymi nauczycielami.
Dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z koleżankami, kolegami podczas rozmów dotyczących ich trudności lub skomplikowanych sytuacji w pracy z młodzieżą;
Pomagałam innym nauczycielom w rozwiązaniu problemów związanych z dokumentacją szkolną, e- dziennikiem.

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Powyższe wymagania realizowałam poprzez następujące zadania:

Koordynowanie konkursu z języka angielskiego Forget-me-not i Fox, którego celem jest propagowanie języka angielskiego oraz dawanie szans uczniom na osiąganie sukcesów w tej dziedzinie.
Tworzenie, organizowanie i przeprowadzanie konkursów z języka angielskiego w tym Szkolnej Olimpiady z Języka Angielskiego, Mistrz Słów oraz Using English in Artistic and Creative Practices. Dzięki organizowaniu konkursów z języka angielskiego poszerzam zakres działań mojej szkoły oraz propaguję język angielski wśród uczniów. Tworzenie zadań konkursowych rozwija moją kreatywność i umiejętność tworzenia precyzyjnie dobranych zadań. Przygotowałam Regulamin Konkursu Using English in Artistic and Creative Practices.W regulaminie podane są informacje, które dotyczą zakresu działań, który obejmuje zadanie konkursowe, terminu, do którego należy przesłać filmiki oraz adresu email. Celem konkursu jest propagowanie poprawności wypowiadania się w tym języku. Uczniowie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności wymowy oraz umiejętności aktorskich.
Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych i udział w nich jako opiekun:
wycieczka do Poznania na wystawę Body Worlds (2021/2022);
pielgrzymka maturzystów do Częstochowy (2022/2023);
wycieczka do teatru do Łodzi (2022/2023);
pełnienie funkcji opiekuna młodzieży w wycieczce do Poznania na wystawę Van-Gogha i Lego (2023/2024);
pełnienie funkcji opiekuna klas podczas wyjścia do MDK w Kole na spektakle i filmy.
Każdego roku mojego stażu brałam udział wraz z moją klasą we wszystkich akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły. Ich celem było zbieranie pieniędzy bądź rzeczy materialnych aby pomóc potrzebującym ludziom.
akcja Ciasto;
przedsięwzięcie Zostań moim Mikołajem;
akcja Góra grosza;
akcja Szlachetna paczka.
Organizowanie wyjść do Przedszkola nr 1 i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w ramach zajęć z podstaw pedagogiki i psychologii. Dzięki spotkaiom z przedszkolakami, uczniowie mieli możliwość poznać specyfikę pracy przedszkola, ich rytuały oraz aktywności w ciagu dnia. Uczniowie mogli zaprezentować wcześniej przygotowane zadania dla przedszkolaków oraz uczestniczyć w zabawach. Natomiast wyjścia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego bywały ogromnym wyzwaniem i przeżyciem. Zwiedziliśmy wszystkie pomieszczenia oraz wysłuchaliśmy charakterystyki każdego podopiecznego. Kontakt z niepełnosprawnymi dziećmi oraz nastolatkami wywarł na uczniach duży wpływ.
Organizowanie i branie udziału w różnych przedsięwzięciach na rzecz szkoły:
Dzień wiosny- uczestnictwo w teleturniejach, członek jury.
Dwukrotny członek jury w konkursie recytatorskim "All you need is English poetry"
Zorganizowanie 3 noc filmowych.
Współorganizowanie Dziecinady.
Co roku współorganizuje Dziecinadę dla kolskich przedszkoli, która odbywa się 1 czerwca, dzielę się z uczniami wiedzą na temat części artystycznej , którą co roku jest bajka. Dzięki ukończeniu szkoły muzycznej posiadam umiejętności wokalne oraz artystyczne. Pomagam nauczycielom w zorganizowaniu konkurencji, kreatywnych aktywności oraz kawierenki, gdzie można zjeść pyszne ciasto i wypić kawę.
Od 20 lat do naszego liceum zapraszane są dzieci z okolicznych przedszkoli. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 byłam odpowiedzialna za zorganizowanie grupy uczniów, wspólne opracowanie scenariusza oraz strojów i scenografii. Dodatkowo od 2023 jestem głównym koordynatorem tego przedsięwzięcia.
Współpracowałam z instytucjami i placówkami:
Szkolne Koło Wolontariatu;
Pielęgniarka szkolna;
Pedagog szkolny i pedagog specjalny. Przez cały okres stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym i specjalnym. Moje kontakty dotyczyły: pomocy przy organizowaniu i przeprowadzaniu godzin do dyspozycji wychowawcy, organizacji zajęć integracyjnych, rozeznaniu w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowaniu ich na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym oraz profilaktyki uzależnień i trudności wychowawczych. Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym udało nam się na bieżąco rozwiązywać problemy, z którymi zetknęłam się w mojej pracy wychowawczej.
Biblioteka szkolna oraz Samorząd szkolny;
Przedszkole Miejskie nr 1 w Kole w ramach praktyk pedagogicznych dla klas o profilu psychologiczno-pedagogicznym;
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy;
Przedszkola kolskie w ramach Dziecinady;
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego Mikołaja w Kole.
Zdiagnozowałam dwa przypadki wychowawcze.
problem dotyczy nieobecności na lekcjach ucznia klasy pierwszej, który powtarzał rok ze względu na swoje nieobecności;
hejt w klasie dotyczący uczennicy, która została obrażana anonimowo w Internecie i przeniesiona do innej klasy.

Wykonywałam pracę wychowawcy oraz doskonaliłam umiejętności wychowawcze, by lepiej zrozumieć młodzież:
Prowadziłam dokumentację klasy. Uzupełniałam dziennik klasowy oraz pisałam protokoły spotkań z rodzicami. Prowadziłam zeszyt obserwacji ucznia, w którym odnotowywałam ewentualne potrzeby ucznia, jego osiągnięcia, udział w konkursach czy innych akcjach szkolnych. Dzięki temu łatwiej było mi wystawić ocenę z zachowania.
Systematycznie współpracowałam z uczniami i ich rodzicami poprzez regularne rozmowy czy spotkania.
Przedstawiałam pewne formy pedagogizacji rodziców. M.in. były to tematy poświęcone paleniu e-papierosów przez uczniów, opuszczaniu pojedynczych lekcji albo ubieraniu nieodpowiednich strojów do szkoły. Zwracałam uwagę na środki dopingujące i ich wpływ na zachowania nastolatków.
Zachęcałam i motywowałam uczniów do udziału w różnych konkursach oraz akcjach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
Integrowałam zespół klasowy przez organizowanie z uczniami Wigilii Dnia Chłopca oraz Dnia Kobiet, czy wycieczek klasowych.
Prowadziłam dodatkowe nieodpłatne zajęcia fakultatywne z języka angielskiego dla klas czwartych celem lepszego ich przygotowania do egzaminu maturalnego z języka angielskiego
Przygotowywałam informacje do biuletynu szkolnego:
Zbierałam informacje i przedstawiałam charakterystykę swojej klasy oraz stworzyłam spis treści biuletynu. Dzięki biuletynowi trwale spisujemy nasze osiągnięcia i wydarzenia w szkole. Aktualizujemy listę uczniów oraz grona pedagogicznego. Opisujemy nasze wycieczki oraz zagraniczne podróże.

§ 8 ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Powyższe wymagania realizowałam poprzez następujące zadania:
Opracowałam i wdrożyłam plan wychowawcy klasy Ig o profilu psychologiczno-pedagogicznym.
W roku szkolnym 2023/2024 zostałam wychowawca klasy Ig. W związku z czym opracowałam plan wychowawcy dla tej klasy uwzględniając w nim podstawowe kierunki pracy w roku szkolnym 2023/2024 wytyczone przez MEN oraz uwzględniając profil klasy i zainteresowania uczniów. Na samym początku podjęłam szereg działań ułatwiających moim uczniom aklimatyzację na nowym etapie edukacyjnym. Zapoznałam ich z podstawowymi zasadami obowiązującymi uczniów klasy pierwszej i wyjaśniłam moje oczekiwania wobec nich. Przeprowadziłam lekcję wychowawczą, której celem było bliższe poznanie uczniów – każdy musiał opowiedzieć coś o sobie oraz lekcję. W ciągu kolejnych miesięcy poznawałam swoich wychowanków, ich możliwości, zdolności i talenty, wspierałam i motywowałam ich do nauki i udziału w konkursach i zawodach. Zachęcałam do udziału w życiu szkoły. Ważnym elementem integrującym klasę są wycieczki, które staram się corocznie dla nich organizować oraz zachęcać do wycieczek i wyjazdów organizowanych przez innych nauczycieli np. do kina czy teatru. W mojej pracy wychowawczej corocznie opracowuję Plan Pracy Wychowawcy zgodny z Programem Profilaktycznym i Wychowawczym szkoły. Duży nacisk kładę na pielęgnację tradycji, zwyczajów oraz propaguję postawy patriotyczne, gdyż uważam, że mają bardzo pozytywny wpływ na młodego człowieka i zgranie klasy oraz ogólnoludzkie zachowania. Staram się dużo z nimi rozmawiać, poruszać nurtujące ich tematy i służyć radą, gdy takiej oczekują. Staram się na bieżąco monitorować wyniki w nauce moich uczniów z wszystkich przedmiotów i w razie pojawiających się problemów podejmuję rozmowy z uczniem lub kontaktuję się z rodzicami w celu jak najszybszego uzupełnienia zaległości lub poprawy złych ocen. Pojawiające się problemy wychowawcze starałam się rozwiązywać na bieżąco poprzez rozmowy z uczniami, współpracę z pedagogiem szkolnym i rodzicami. Kolejnym obszarem moich działań jest dbanie o wystrój klasy. W związku z tym regularnie z moimi podopiecznymi dbamy o estetyczny wygląd sali lekcyjnej, który sprawia wrażenie przytulności i ma wspomagać proces dydaktyczno-wychowawczy. Od początki staram się rzetelnie wykonywać powierzone mi obowiązki, jako wychowawcy klasy, nie raz prosząc swoich bardziej doświadczonych kolegów, koleżanki oraz pedagoga o radę czy pomoc, gdyż uważam, że człowiek ciągle się uczy.

Opracowałam innowacyjny program nauczania z zakresu podstaw pedagogiki i psychologii. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi tematyką społeczną, pracą z innymi ludźmi, stworzyłam innowacyjny program nauczania w klasie o profilu psychologiczno-pedagogicznym. Uczniowie poznają najważniejsze zagadnienia nauk społecznych takich jak psychologia, pedagogika i socjologia. Ponadto wykorzystują zdobytą wiedzę m.in. w placówkach oświatowo-wychowawczych. Uczniowie tego profilu będą odwiedzać różnorodne ośrodki edukacyjne, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, przedszkola czy szkoły podstawowe. Ponadto zapewniamy uczniom:
Trening umiejętności społecznych/ Trening wystąpień publicznych (do wyboru) -
W ramach pedagogiki wczesnoszkolnej w praktyce- obserwacje oraz zajęcia w przedszkolu przygotowywane i prowadzone przez uczniów.
Profil od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród nowo przybyłych uczniów, szczególnie przyciąga młode dziewczyny, które marzą o pracy z dziećmi lub młodzieżą. Oferta skierowałam do osób zainteresowanych w przyszłości takimi zawodami jak: psycholog, pedagog, wychowawca domu dziecka, ośrodka pomocy społecznej, czy zakładu poprawczego, doradca zawodowy,  terapeuta, historyk, filolog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz, dziennikarz, politolog itp.
Zorganizowanie wystawę plakatów z okazji Dnia Tolerancji, Dnia Zespołu Downa, Dnia Spektrum Autyzmu oraz Dnia Bezpiecznego Internetu. Dzięki tworzeniu tego typu prac plastycznych, uczeń zwraca uwagę na specyfikę tych zjawisk, szuka informacji na ich temat aby jak najlepiej oddać charakter poszczególnych problemów lub chorób.
Przygotowałam i wdrażałam indywidualny program nauczania języka angielskiego z uczniem autystycznym.
Uczniowie, którzy maja lżejszą postać autyzmu mogą się uczyć w szkole. Ogromnym doświadczeniem jest dla mnie uczenie chłopca z takim zespołem. Praca z nim jest dla mnie szczególnym doświadczeniem oraz daje wiele impulsów do szukania nowych form, metod pracy i środków dydaktycznych. Potrafi wiele zapamiętać i odtwarzać poznane zasady gramatyczne. Zyskałam jego zaufanie i w rezultacie praca z nim przynosi dla niego i dla mnie wiele pozytywnych efektów.

Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołów i komisjach szkolnych:
ds. analizy wyników egzaminów maturalnych
ds. organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych:
ds. inwentaryzacji
ds. rekrutacji

§ 8 ust. 3 pkt 4 b
Wykonywanie zadań na opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku szkół artystycznych- także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Powyższe wymagania realizowałam poprzez następujące zadania:

W ciągu trwania stażu byłam opiekunem praktyk czterech uczennic. Dwie z nich studiowały filologię angielską a dwie kolejne pedagogikę.Wspólnie ze studentkami, ustaliłyśmy w pierwszym dniu praktyki ich plan, zgodnie z „Regulaminem praktyki " oraz zawartymi w nim celami praktyk. Przekazałam podstawowe informacje oraz ogólną charakterystykę klas, których uczę oraz specyfikę pracy w szkole. Zapoznałam studentki z najważniejszymi dokumentami związanymi z pracą w przedszkolu tj. podstawą programową, programami realizowanymi w naszej placówce. Przeanalizowałyśmy dokumenty wewnętrzne regulujące pracę przedszkola takie jak: statut, regulaminy, procedury. Omówiłam sposób prowadzenia dokumentacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i współpracy z rodzicami. Zapoznałam studentki z warsztatem swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej i udzielałam merytorycznej i metodycznej pomocy w przygotowaniach do prowadzenia przez nie zajęć. Studentki mogły obserwować mnie w pracy z dziećmi podczas zajęć języka angieskiego jak i podstaw psychologii i pedagogiki. Również ja obserwowałam studentki w różnych sytuacjach edukacyjnych i wychowawczych. Systematycznie wymieniałyśmy się spostrzeżeniami. Udzielałam studentkom wskazówek. Obserwowałam ich lekcje, omawiałam je oraz pomagałam w uzupełnianiu dokumentacji. Zapoznałam studentki z pracą w szkole oraz statutem jak i regulaminem. Analizowałam przeprowadzone lekcje, motywowałam do działania. Wskazywałam mocne i słabe momenty lekcji. Studentki przedstawiały przygotowywane przez siebie konspekty, które wspólnie omawiałyśmy oraz w miarę potrzeb nanosiłyśmy poprawki. Miały możliwość indywidualnych konsultacji na każdym etapie realizowania praktyk. Studentki z uwagą przyjmowały wszelkie spostrzeżenia i wskazówki, które stosowały w kolejnych etapach praktyki. Po zakończeniu praktyk omówiłam ze studentkami osiągnięcia i trudności, jakie wystąpiły podczas trwania praktyk. Omówiłam przygotowane przez studentki dokumentację działalności dydaktyczno-wychowawczej. Sporządziłam także recenzję działalności studentek odbywających praktykę pedagogiczną , wpisując ją do „Dziennika praktyk".
Od paru lat jestem koordynatorem wolontariatu. Współpracowałam ze Szkolnym Kołem Wolontariatu. Dzięki pełnieniu tej funkcji mogłam organizować koncerty charytatywne, Dzień Wolontariatu, oraz być współorganizatorem VI Integracyjnego Koncertu Zimowego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole. Praca w wolontariacie daje mi ogromną satysfakcję. Głównym celem działalności Szkolnego Wolontariatu jest aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wolontariat rozwija także zainteresowania uczniów, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. W pracę Koła zaangażowali się uczniowie klas I, II, III i IV. Uczniowie naszej szkoły są pełni pasji. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno - wychowawczy.
W roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 celami SKW było:
• włączenie uczniów w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego;
• tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami;
• zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
• uwrażliwianie uczniów na potrzeby: cierpienie i samotność innych;
• rozwijanie empatii i zrozumienia;
• kształtowanie postaw prospołecznych;
• kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
• zachęcanie do zawierania wartościowych i głębokich przyjaźni;
• kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
• współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
• kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo- profilaktycznego placówki;
• dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;
• zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
W ciągu działalności Szkolnego Koła Wolontariatu zostały zrealizowane następujące akcje i inicjatywy:
• udział w zbiórce plastikowych nakrętek;
• udział w akcji Sprzątanie Świata;
• organizowanie koncertów charytatywnych: praca w kawiarence, przygotowanie auli, obsługa przybyłych gości;
• pomoc w rozwiązywaniu zadań uczniom słabszym;
• zbiórka funduszy na pomoc w leczeniu ucznia z naszego powiatu;
• dzielenie się zdobytą wiedzą z młodszymi uczniami;
• uczestniczenie w marszach na rzecz świadomości osób ze spektrum autyzmu, w Dniu Zespoło Downa w MDK w Kole, w piknikach rodzinnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
• dzielenie się zdobytą wiedzą z młodszymi uczniami,
Wszystkie inicjatywy SKW miały na celu zmotywowanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego, poprzez pomoc innym. Dzięki tym działaniom nasi uczniowie mogą rozwijać oraz pielęgnować w sobie takie cechy jak; otwartość, empatia, odwaga oraz szacunek dla innych.

Podsumowanie:
Kończąc swoje sprawozdanie stwierdzam, że zadania, które sobie postawiłam do zrealizowania w trakcie stażu zostały przeze mnie wykonane. Myślę, że moje działania w celu podniesienia jakości pracy własnej i pracy szkoły przyniosły i jeszcze przyniosą pożądane efekty. Pracowałam intensywnie będąc otwartą dla uczniów i organizując proces ich kształcenia tak, by wzbudzać zainteresowanie uczniów i wyzwalać w nich inicjatywę i samodzielność działania. W czasie trwania stażu starałam się sprostać wymaganiom, jakie stawiała przede mną reforma edukacji. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Ucząc doceniam wkład pracy ucznia w miarę jego możliwości, doceniam indywidualność oraz staram się zrozumieć jego potrzeby.
Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.