X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52493
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Anna Wojnicka

Kwalifikacje:
1. studia licencjackie - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. KEN - chemia z biologią;
2. studia magisterskie - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. KEN - biologia z chemią;
3. studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Nazwa i adres szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół
i Przedszkola im. Ks. prof. J. Tischnera
w Domosławicach
Dyrektor: mgr Kazimierz Wojnicki
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2021
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2024

Wstęp

Od 1 września 2012 roku jestem nauczycielem w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach, gdzie pracowałam jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel chemii i biologii, wychowawca świetlicy. W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego.
W pracy wychowawczo - dydaktycznej głównym celem moich wszystkich działań był i jest wszechstronny rozwój dziecka, odkrywanie jego zdolności, rozwijanie zainteresowań, jak również przekazanie mu w sposób klarowny i jasny wiedzy na temat otaczającego go świata oraz wdrożenie ogólnie przyjętych zasad etycznych obowiązujących w stosunkach międzyludzkich. Jako nauczyciel - wychowawca staram się być otwartym, życzliwym i aktywnym opiekunem opierającym się na ustalonych z dziećmi zasadach, które konsekwentnie przestrzegamy. Swoim wychowankom staram się wpajać najważniejsze cechy takie jak: uczciwość, prawdomówność, życzliwość, szacunek, wiarę w siebie, w ludzi, w swoje marzenia i możliwości oraz, że nigdy nie należy się poddawać i trzeba próbować, aż osiągnie się swój cel, zamierzenie.
W okresie stażu zrealizowałam wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego. Podjęte działania przyczyniły się do podniesienia jakości mojej pracy
i lepszego funkcjonowania szkoły. Szereg z nich ma charakter ciągły i zamierzam
je kontynuować.
Z dniem 1 września 2021 r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, który trwał 2 lata i 9 miesięcy. Napisałam plan rozwoju zawodowego, zgodny z procedurami awansu zawodowego, który został następnie zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego, dokumentowanie awansu i opracowanie sprawozdania.

Przygotowując się do rozpoczęcia stażu, wstępnie przeanalizowałam własne umiejętności oraz zdefiniowałam potrzeby własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły.
Jeszcze przed rozpoczęciem stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, regulujące kolejne kroki awansu, tj.:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2016r., poz 1379 ze zm.)
- Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Na tej podstawie sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu. Przez cały okres stażu na bieżąco śledziłam zmiany w przepisach oświatowych i dostosowywałam do nich podejmowane przeze mnie działania. Planując swój rozwój zawodowy zaktualizowałam swoją wiedzę związaną z dokumentami szkoły m.in. Statut, Program Wychowawczy i Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Biorąc pod uwagę specyfikę mojej pracy, potrzeby ucznia, rodziców i nauczycieli, oraz korzystając z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty i w serwisach edukacyjnych, sporządziłam Plan Rozwoju Zawodowego. Założyłam także teczkę awansu zawodowego, która ułatwiła mi dokumentowanie mojego stażu. Przez cały okres stażu pracowałam nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.

EFEKTY:
- realizacja działań związanych z własnym rozwojem zawodowym;
- rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności;
- nakreślenie wizji mojej ścieżki zawodowej;
- zdobycie wiedzy na temat awansu nauczyciela dyplomowanego;
- stworzenie dokumentacji stażu;
- udoskonalenie jakości swojej pracy i lepsza jej organizacja;
- podnoszenie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 3 pkt 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

1. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności zawodowych.
W trakcie stażu uczestniczyłam w konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, na których miałam możliwość zapoznania się z różnymi metodami, formami pracy, jak również mogłam wymieniać się na ten temat doświadczeniami z innymi nauczycielami. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzałam w procesie doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w następujących szkoleniach, warsztatach, konferencjach, webinarach:

• TIK w edukacji wczesnoszkolnej;
• Monitorowanie rozwoju i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży;
• Zlot Partnerstwa na rzecz edukacji kulturowej w Myślenicach;
• Małe laboratorium – eksperymenty;
• Warsztaty PEKM z Anną Miodyńską online;
• Pozytywna dyscyplina;
• Kodowanie z klasą;
• Edukacja włączająca;
• Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego;
• Prawo pracy w zawodzie nauczyciela - sytuacje trudne - odpowiedzialność;
• Bajkoterapia jako wspieranie rozwoju osobowości dziecka;
• Dziecko z cukrzycą;
• Radzenie sobie ze stresem;
• Zabawy wspierające rozwój ruchowy dzieci;
• E-Twinning;
• Jak tworzyć lekcje dla każdego?;
• Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej - innowacyjne metody nauczania;
• Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w edukacji wczesnoszkolnej;
• Czy steam to problem?;
• Prezi – poznaj inny wymiar prezentacji multimedialnej;
• Kompetencje kluczowe;
• Chemia w małej skali;
• Trudny uczeń - metody pracy z uczniami o specjalnych potrzebach.;
• Nauczyciel - rodzic. Metody i formy pracy.;
• Dziecięca Matematyka. Zarys teorii i warsztat praktyczny.;
• Jak motywować dzieci do działania?;
• Trudne rozmowy z rodzicem;
• Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej.;
• Inspiracje świąteczne, które możesz zrobić z dziećmi z różnych materiałów.;
• Nauczanie matematyki, nowe trendy w nauczaniu matematyki, trudności w nauczaniu matematyki. Gry i zabawy matematyczne.;
• Zimowe warsztaty muzyczno-taneczne.;
• Kurs pierwszej pomocy.

Podczas planowania swojej pracy wychowawczo - dydaktycznej przygotowywałam ciekawe i wartościowe pomoce dydaktyczne, które wpływały na dłuższe skupienie uwagi dzieci. W mojej biblioteczce pomocy znalazły się między innymi: gry planszowe przygotowywane razem z dziećmi, domina obrazkowe, puzzle tematyczne, łamigłówki, rebusy, liczmany, pomoce do nauki czytania metodą sylabową, materiały dydaktyczne, dekoracje sali.

Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Przez cały okres stażu studiowałam ciekawą literaturę, a zaczerpnięte z niej wiadomości wdrażałam do mojej pracy. Bardzo pomocne okazały się czasopisma, takie jak:
• „Życie szkoły.”;
• „Z klasą.”.
Starałam się także pogłębiać swoją wiedzę poprzez czytanie różnorodnych książek związanych z pracą w oświacie, z czego na szczególną uwagę zasługują pozycje:
• „Twoje kompetentne dziecko” autorstwa Jespera Juula;
• „Wzajemność. O współpracy dzieci i dorosłych.” autorstwa Weroniki Idzikowskiej;
• „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi.” autorstwa Marzeny Żylińskiej.
Szczególnie ta ostatnia pozycja wzbudziła moje zainteresowanie i zmieniła moje pojęcie o tym, jak przebiegają procesy uczenia się. Dzięki tej książce nauczyłam się tworzyć środowisko, w którym można jak najlepiej wykorzystać potencjał uczniów, zweryfikować stosowane przeze mnie metody nauczania oraz doceniać innowacyjnych, kreatywnie myślących uczniów.

2. Organizowanie warsztatu pracy i dokumentacji przy użyciu techniki komputerowej:
W trakcie całego stażu, jak również wcześniej, systematycznie doskonaliłam umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną. Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia z tego zakresu online, webinarach, szkoleniach, konferencjach. Dzięki nim mogłam wzbogacić swój warsztat pracy.

W czasie stażu wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną głównie poprzez:
• opracowywanie i aktualizowanie dokumentów szkolnych z wykorzystaniem edytorów;
• tworzenie w edytorze tekstu kartek z osiągnięciami dzieci na zebrania z rodzicami;
• wykonywanie dekoracji i gazetek okolicznościowych;
• aktualizowanie wpisów i przesyłanie zdjęć na stronę www szkoły;
• przygotowywanie scenariuszy i aranżacji muzycznych na szkolne uroczystości;
• przygotowywanie plakatów informacyjnych na temat organizowanych przeze mnie konkursów i akcji szkolnych;
• opracowywanie dyplomów dla dzieci, podziękowań dla sponsorów, zaproszeń dla gości;
• tworzenie dokumentacji wycieczek, których byłam organizatorem;
• komunikowanie się ze współpracownikami, nauczycielami z innych szkół, uczniami i ich rodzicami oraz przedstawicielami różnych instytucji przez telefon, e-mail, komunikatory i fora;
• fotografowanie i filmowanie różnych szkolnych wydarzeń;
• korzystanie z różnych nośników zapisu danych.

Poszukując informacji potrzebnych w pracy nauczyciela wykorzystywałam strony internetowe związane z edukacją. Na bieżąco śledziłam m.in. strony: www.gov.pl/web/edukacja, www.portaloswiatowy.pl/, www.ore.edu.pl/, strony wydawnictw, platformy szkoleniowe (np. www.edumach.pl). Ponadto, jestem obserwatorem rozmaitych blogów i stron nauczycieli (np. Edukreatywne, edusense). Korzystając z różnych serwisów internetowych gromadziłam jednocześnie bazę materiałów do dalszego wykorzystania.

3. Stosowanie nowoczesnych metod pracy, diagnozowanie możliwości ucznia, komunikowanie wyników sprawdzania, prowadzenie samooceny, badanie przyrostu umiejętności poprzez testy diagnozujące na wejściu i wyjściu.
W trakcie całego stażu wykorzystywałam różnorodne metody dydaktyczne, takie jak aktywne metody nauczania, gry edukacyjne, technologie multimedialne, projekty grupowe itp., które wspierają efektywne uczenie się uczniów. Przykłady nowoczesnych metod, które wykorzystywałam to: aktywne metody nauczania, zastosowanie technologii informatycznej, praca w grupach, projekty, symulacje, gry edukacyjne i wiele innych. Regularnie oceniałam postępy uczniów, aby dostosować swoje metody nauczania. To pozwala na indywidualne podejście do każdego ucznia. Diagnoza obejmuje kartkówki, prace pisemne, testy, projekty, prace plastyczne, a także aktywność ucznia w wykonywaniu zadań dodatkowych. Zawsze jasno komunikuję wyniki ocen i postępów uczniów zarówno im samym, jak i ich rodzicom. Wykorzystuję platformy e-dziennika, e-maila lub komunikatorów, aby ułatwić tę komunikację.
Uczniowie powinni być zachęcani do refleksji nad własnym postępem. Samoocena pomaga im zrozumieć swoje mocne strony i obszary do poprawy. Testy diagnozujące, które przeprowadzam na początku i końcu określonego okresu pozwalają na ocenę postępów uczniów. To ważne narzędzie do monitorowania efektywności nauczania i dostosowywania strategii dydaktycznych.

4. Prowadzenie lekcji z uczniami z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
W trakcie całego stażu prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem programów multimedialnych, zasobów Internetu, tablicy multimedialnej oraz elektronicznych pomocy dydaktycznych. Korzystanie z technologii komputerowej i informacyjnej pozwoliło mi na uatrakcyjnienie zajęć. Lekcje z TIK są dla dzieci bardziej ciekawe i ułatwiają im zdobywanie wiedzy. Dziś komputer jest dla mnie bardzo pożytecznym narzędziem pracy, które wykorzystuję na różnych płaszczyznach mojej szkolnej działalności. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej usprawniło cały mój proces rozwoju zawodowego, ale również niosło ze sobą wiele innych korzyści tj. przepływ i dostęp do informacji, możliwość poszukiwania optymalnych i wygodnych rozwiązań, zdobywanie i dzielenie się doświadczeniem, gruntowniejszy sposób weryfikacji.
W tym ostatnim, niezmiernie przydatna okazuje się nauka programowania, którą staram się wdrażać na zajęciach. Języki programistyczne nie są już domeną informatyków, lecz narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać. Programowanie stało się - obok języka ojczystego i języka obcego - trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać, choćby na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Ponadto zgodnie z tym, co powiedział Bill Gates: „Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu. Pozwala wypracować umiejętność efektywnego myślenia o rzeczach nie związanych z informatyką”.

5. Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Aby stymulować aktywność uczniów w trakcie zajęć dydaktycznych, starałam się wprowadzać jak najwięcej metod aktywizujących, sprzyjających pogłębianiu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Najczęściej stosowanymi przeze mnie metodami aktywizującymi były: burza mózgów, projekty, gry dydaktyczne oraz sytuacje stymulowane. Dzięki metodom kształtującym pomysłowość i wyobraźnię, uczniowie zaczęli być samodzielni, rozwijali własną strategię uczenia się, wyzwalali w sobie autentyczną motywację i ciekawość uczenia się, a zastosowane metody uczyły ich tolerancji i współpracy w grupie.
W trakcie trwania stażu, a także w całej mojej pracy dydaktycznej, staram się zachęcać uczniów do aktywności na różnych płaszczyznach. W tym celu organizowałam wystawy prac uczniów: projektów i prac plastycznych. Samodzielnie lub we współpracy z uczniami tworzyłam także pomoce dydaktyczne: gazetki, plansze, pokazy multimedialne. Szczególne znaczenie miały te prace, które były przygotowywane przez uczniów dla innych uczniów: pozwalały one rozwijać w nich umiejętność planowania, aby służyło ono późniejszemu wykorzystaniu przygotowanych przez nich opracować w praktyce (np. zamieszczone na stronie szkoły filmiki z eksperymentami wykonanymi przez moich uczniów).
Na zajęciach plastycznych i technicznych przez cały okres stażu prowadziłam kreatywne zajęcia, na których wykorzystywałam różnego typu materiały: rolki po ręcznikach papierowych, pudełka po butach, produkty spożywcze, opakowania po jajkach, z których wraz z dziećmi tworzyłam m.in. samochody, wieże, kostki do gry, butelki sensoryczne itp. Zajęcia te pozwoliły wyzwolić w dziecku jego kreatywność, a także rozbudzić jego wyobraźnię.
Na zajęciach z muzyki oprócz tradycyjnego śpiewania kładłam duży nacisk na ćwiczenie różnych układów tanecznych, zarówno tych narodowych, np. polonez, krakowiak, czy polka, jak również układów z tańca nowoczesnego. Na zajęciach wychowania fizycznego wprowadzałam elementy aerobiku. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tego typu lekcjach.
Na zajęciach technicznych przez cały okres stażu, mniej więcej 2 razy w miesiącu, prowadziłam zajęcia kulinarne z pomocą Thermomixa, na których dzieci samodzielnie mogły przygotować kanapki, desery, ciasta, soki, czy pizzę. Zajęcia pozwoliły na ukazanie samodzielności dzieci w swojej pracy, radości z wykonanego zadania, następnie skosztowania przygotowanego posiłku. Ponadto same ważyły i przygotowywały potrzebne składniki.
Na zajęciach matematycznych uczyliśmy się programowania z robotem Mind firmy Clementoni oraz z Programem PixBlocks. Podczas tych zajęć dzieci łatwo mogą odkryć świat programowania blokowego w bardzo przystępny sposób - przez zabawę.
Na zajęciach przyrodniczych pokazywałam dzieciom różne ciekawe eksperymenty, które mogą pod opieką rodziców wykonać w domu np. doświadczenia z wodą, suszarką, balonami, olejem, ciepłem, zimnem, stworzenie domowego wulkanu. Dzięki prowadzonym zajęciom dzieci miały okazję poznać właściwości niektórych przedmiotów, substancji, a także z niezwykłym zainteresowaniem samodzielnie eksperymentować.
Na zajęciach polonistyczno-społecznych i matematyczno-przyrodniczych często korzystaliśmy z Tablicy Multimedialnej, zasobów Internetu, szczególnie YouTube, stron internetowych z zadaniami z matematyki, gramatyki, czy ortografii. Nauczanie z zastosowaniem technologii informatycznych jest pożądane przez dzisiejszych uczniów, jest dla nich ciekawe.

6. Umieszczanie materiałów na stronach internetowych.
Promowałam szkołę poprzez zamieszczanie na stronie internetowej relacji z ważnych
wydarzeń, uroczystości odbywających się w naszej szkole lub takich, w których uczniowie
naszej szkoły uczestniczyli. Były to informacje i zdjęcia m. in. ze: ślubowania
pierwszoklasistów, gry terenowej w Domosławicach, Andrzejek, odwiedzin Mikołaja, konkursów bożonarodzeniowych, obchodów pierwszego dnia wiosny, Dnia Matki, Dnia Dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, wyjazdu na wycieczki do: Krakowa, Nowego Sącza, Brzeska, Nowego Wiśnicza, konkursów klasowych, szkolnych i gminnych.
Na stronie internetowej edux.pl zamieściłam kilka ciekawych, utworzonych przeze mnie dokumentów związanych z pracą nauczyciela.
Tematy moich publikacji:
- opinia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o uczniu mającym problemy w czytaniu;
- scenariusz lekcji „Wiosna w sadzie. Scenariusz zajęć w klasie I.”;
- „Klonowanie – konspekt lekcji.”;
- „Choroby i higiena układu moczowego.”;
- „Obieg związków i pierwiastków w przyrodzie.”.

Sporządzone przeze mnie sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego umieściłam także na stronie www.edux.pl. Poprzez umieszczenie materiałów i sprawozdania na portalu edukacyjnym mogłam podzielić się z innymi nauczycielami swoim doświadczeniem i wykorzystywanymi metodami pracy. Ponadto w bibliotece szkolnej udostępniłam innym nauczycielom opracowany przeze mnie referat ze szkolenia na temat sprawności grafomotorycznej dziecka rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Efekty dla nauczyciela:
• zdobycie nowych doświadczeń i pogłębienie wiedzy,
• zaprojektowanie i zaprezentowanie ciekawych materiałów,
• udoskonalenie narzędzi pracy,
• wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;
• podnoszenie umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystania TIK.
• efektywne stosowanie technologii informacyjnej w pracy,
• wzbogacenie warsztatu pracy i poszerzenie kompetencji nauczycielskich,

Efekty dla szkoły:
• zwiększenie chęci dzieci do nauki,
• zaspokajanie ciekawości poznawczej,
• wyposażenie dzieci w kompetencje kluczowe,
• postrzeganie placówki jako nowoczesnej,
• wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły o pozyskane materiały,
• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły o nowoczesne narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnej,
• podniesienia jakości pracy placówki;
• lepiej wyszkolona kadra pedagogiczna;
• promowanie szkoły w środowisku;
• otwartość na nowości, innowacje, eksperymenty;
• integracja rodziców ze szkołą, chętne angażowanie się ich w życie szkoły i wspieranie różnych przedsięwzięć.

§ 8 ust. 3 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELA W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
W ramach współdziałania w zespole przedmiotowym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przeprowadziłam zajęcia otwarte, dla zainteresowanych nauczycieli oraz w obecności pani wicedyrektor. Tematy zajęć:
• Wypowiedzi dotyczące śniegu i jego właściwości na podstawie wysłuchanego tekstu popularnonaukowego oraz informacji przygotowanych przez dzieci. Obserwowanie oraz omawianie doświadczeń przyrodniczych dotyczących stanów skupienia wody oraz czystości śniegu. Wyjaśnianie pojęć: zamarzanie, topnienie, parowanie.
• Omówienie przepisu na syrop, zamieszczonego w podręczniku, i wspólne wykonanie syropu. Wypowiedzi uczniów na temat domowych sposobów leczenia i wzmacniania odporności..
• Ćwiczenia w mówieniu. Opowiadanie przygód bohaterek lektury „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, zwracanie uwagi na chronologię oraz formułowanie myśli w formie zdań. Tworzenie opowiadania twórczego zawierającego podane elementy. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Współpraca w parze i w zespole podczas wykonywania zadań i zabawy.
Po zakończonych zajęciach wspólnie z nauczycielami dokonywałam ewaluacji przeprowadzonych zajęć. Była to również okazja do poznania opinii innych nauczycieli na temat przeprowadzonych przeze mnie lekcji. Zajęcia otwarte to dla mnie niesamowite przeżycie ponieważ dają mi satysfakcję z tego, że mogę podzielić się z innymi nauczycielami swoimi pomysłami. Poprzez ewaluację upewniam się, że wiele z podejmowanych działań sprawdza się a dzięki autorefleksji mogę jeszcze lepiej przygotowywać się do zajęć i zaskakiwać swoje dzieci.

2. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli przeprowadziłam szkolenie dla zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na temat: gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Zapoznałam grupę ze sprawdzonymi metodami nauczania matematyki, ciekawymi środkami dydaktycznymi stosowanymi w matematyce, stronami internetowymi ułatwiającymi przygotowanie zajęć matematycznych, matematycznymi grami planszowymi, aktywnością z użyciem kostek, ćwiczeniami i zabawami karcianymi, aktywizującymi ćwiczeniami dotyczącymi dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, kalendarza, dni tygodnia, geometrii, mierzenia, ważenia, zegarów, przeliczania jednostek. Po odbytych rozmowach poszkoleniowych mogę stwierdzić z całą pewnością, że takie szkolenie było dla nauczycieli bardzo przydatne.

3. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów edukacyjnych.
Jestem nauczycielem poszukującym nowych i ciekawych rozwiązań. Na bieżąco wyszukiwałam ciekawe artykuły i pozycje książkowe zwłaszcza z zakresu dydaktyki i integracji sensorycznej. Ponieważ byłam w stałym kontakcie z nauczycielami z zespołu przedmiotowego, mogłam wspierać ich rozmową, dobrymi praktykami ale również sprawdzonymi i rzetelnymi zasobami znajdującymi się w Internecie dotyczącymi aktualnych problemów i rozwiązań metodycznych, przydatnymi w pracy nauczyciela. W okresie stażu chętnie dzieliłam się wiedzą. Podczas codziennej pracy wielokrotnie pomagałam nauczycielom pracującym w mojej placówce udostępniając swoje materiały, opracowania, służyłam pomocą. Pomagałam w przygotowaniu kart pracy, a także podpowiadałam im, w razie potrzeb, w zakresie stosowania przepisów prawa oświatowego. Starałam się dzielić własnymi doświadczeniami, wiedzą ze szkoleń i spostrzeżeniami.

Efekty dla nauczyciela:
• podniesienie jakości mojej pracy dzięki przeprowadzonym ewaluacjom zajęć, dostrzeganie słabych i mocnych stron;
• wzmocnienie pewności siebie;
• zyskanie możliwości podzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z koleżankami i kolegami z pracy;
• zmotywowanie się do dalszej pracy w zakresie zdobywania nowych wiadomości i umiejętności;
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
• samorealizacja i analiza własnych kompetencji.

Efekty dla szkoły:
• nauczyciele zyskali okazję do poszerzania wiedzy;
• wzmocniona została efektywność działań;
• promowanie ciekawych rozwiązań metodycznych;
• wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy pomiędzy nauczycielami;
• nauczyciele odpowiadali na potrzeby dzieci w zakresie doboru i stosowania właściwych metod i form pracy;
• podniesienie jakości pracy;
• wzbogacenie warsztatu i umiejętności nauczycieli poprzez praktyczne przekazanie wiedzy.

§ 8 ust. 3 pkt 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1. Prowadzenie zajęć rozwijających i wyrównawczych.
Praca indywidualna z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz z uczniami szczególnie zdolnymi - zajęcia dodatkowe. W trakcie stażu zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Przeprowadziłam wywiad z rodzicami dotyczący ogólnego funkcjonowania ucznia oraz skonsultowałam się z Panią pedagog i psycholog. Starałam się precyzyjne zaplanować zindywidualizowane wsparcie i dostosować metody pracy z uczniem. Moje działania polegały na czynnościach mających wpływ na efektywniejszą pracę, właściwe zrozumienie poleceń oraz radzenie sobie z planowaniem i wykonywaniem określonych czynności. Wspomagałam rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Swoje działania dydaktyczno - wychowawcze starałam się planować w taki sposób, aby każdy z moich podopiecznych odniósł sukces na miarę swoich możliwości. Dostosowywałam treści, metody do ich możliwości, starając się bazować również na ich zainteresowaniach i aktywnym działaniu. Organizowałam klasowe konkursy i turnieje wiedzy, podczas których w atrakcyjny dla uczniów utrwalaliśmy poznany materiał. Ponadto przeprowadzałam rozmowy z nauczycielami szkoły na temat zachowania, osiągnięć uczniów. Prowadziłam zajęcia rozwijające oraz zajęcia dla uczniów mających problemy edukacyjne.

2. Organizowanie konkursów i przygotowanie uczniów do udziału w nich.
Przygotowywałam uczniów do konkursów, m. in.:
• Gminny Konkurs Matematyczny – 2022/2023 – II miejsce,
• Gminny Konkurs Pięknego Czytania- 2021/2022 – III miejsce; 2023/2024 – I miejsce;
• Gminny Konkurs Recytatorski – 2021/2022 – III miejsce; 2022/2023 - II miejsce, 2023/2024 – II miejsce; 2023/2024 – III miejsce;
• Gminny Konkurs Ortograficzny – 2022/2023 – III miejsce;
• Gminny Konkurs kaligraficzny – 2022/2023 – III miejsce; 2023/2024 – I miejsce;
• Gminny Konkurs taneczny - 2022/2023 – III miejsce, 2023/2024 – II miejsce;
• Konkurs OSE 2022/2023 – wygrana pracowni komputerowej – W skład zestawu MPK wchodzi: 16 sztuk laptopów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem NetSupport School, szafa do przechowywania laptopów, monitor interaktywny ze stojakiem oraz access point wifi.

Udział w tych konkursach przyczynił się do rozwoju zainteresowania uczniów nauką,
rozbudzenia w nich zaangażowania i ambicji. Osiągnięcie sukcesów przez uczniów spowodowało wzrost zaangażowania także u innych uczniów, którzy zobaczyli wymierne efekty uczenia się i zapragnęli dorównać ambitnym koleżankom i kolegom.

Organizacja konkursów wynikających z planu pracy szkoły.
Jako wychowawca klasy organizowałam liczne konkursy, mające na celu kształtowanie różnorodnych zainteresowań uczniów i wspomaganie ich rozwoju. Konkursy te były związane z przebiegiem roku szkolnego i kalendarzowego, świętami i uroczystościami z nich wynikającymi. Miały one charakter cykliczny:
• klasowy konkurs na „Ziemniaka - Cudaka”;
• klasowy konkurs bożonarodzeniowy;
• klasowy konkurs wielkanocny na najpiękniejszą ozdobę;
• klasowy konkurs kaligraficzny;
• konkurs recytatorski w klasach I-III;
• klasowy konkurs matematyczny;
• klasowy konkurs ortograficzny;
• konkurs pięknego czytania w klasach I-III;
• konkurs z projektu „Nie pal przy mnie, proszę” w klasach I-III;
• klasowy konkurs sportowy.
Uczniowie bardzo chętnie i licznie brali udział w ww. konkursach, prześcigając się
w pomysłach i technikach wykonywania prac. Konkursy klasowe integrowały uczniów ze
sobą, uczyły współpracy w grupie, szacunku dla opinii innych oraz wspomagały oraz
stymulowały zaangażowanie uczniów w pracę na rzecz klasy.

Przygotowanie i prowadzenie uroczystości szkolnych.
Kolejnym zadaniem wynikającym z przebiegu stażu było aktywne włączanie się w organizację imprez szkolnych oraz przygotowywanie dzieci do różnych imprez mających na celu podnoszenie jakości pracy szkoły. Była to także forma aktywizacji dzieci.
Współorganizowałam uroczystości szkolne:
• Andrzejki- współtworzyłam scenariusz imprezy, przygotowałam wróżby i konkursy dla dzieci, dekoracje, stroje, dyplomy za udział w konkursach – każdy rok szkolny;
• Dzień Rodziny- wykonałam dekorację na tę uroczystość, scenariusz, piosenki, taniec dzieci. - każdy rok szkolny.
• Bal karnawałowy -współtworzyłam scenariusz imprezy, przygotowałam konkursy dla dzieci, dyplomy za udział w konkursach.- każdy rok szkolny;
• Dzień Talentów – przygotowywałam swoją grupę do występu;
• Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024;
• Ślubowanie Pierwszoklasistów- przygotowałam scenariusz i koordynowałam przebieg uroczystości;
• Gminny Dzień KEN - opracowałam scenariusz i koordynowałam przebieg uroczystości.
• Wigilia Seniorów - każdy rok szkolny.

3. Udział, koordynowanie i prowadzenie projektów.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu” działającego przy szkole w Domosławicach. W ramach Organizacji powstaje wiele projektów pod okiem członków SPON. W ciągu całego stażu brałam aktywny udział w realizacji wielu projektów, np.:
• Projekt „Z ekologią za pan brat” – współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku, 2021;
• Projekt „Kultura ludowa w życiu małego dziecka” – współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku, 2021;
• Projekt „Spotkanie ze sztuką regionu” – współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku, 2022;
• Projekt „Aktywna szkoła to aktywny uczeń” – współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku, 2022;
• Projekt „Bajkowo – sportowy Dzień Dziecka” – współfinansowany ze środków budżetu Starostwa Powiatowego w Brzesku 2023;
• Projekt „W pogoni za zdrowiem z najmłodszymi” – współfinansowany ze środków budżetu Gminy Czchów 2023r.
• „ Idziemy we właściwym kierunku” - projekt współfinansowany przez Gminę Czchów - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 2024r.
• Budżet Obywatelski - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.;
• Laboratoria Przyszłości;
• LOWE - wniosek złożony w czerwcu 2024; brałam aktywny udział we wcześniejszej edycji programu.

Ponadto realizowałam takie programy jak:
• „Nie pal przy mnie, proszę.” - program edukacji antynikotynowej dla klas I-III szkół podstawowych. - każdy rok szkolny - koordynator;
• Akademia Bezpiecznego Puchatka; każdy rok szkolny - koordynator;
• Kubusiowi Przyjaciele Natury-każdy rok szkolny - koordynator;
• Już pływam – każdy rok szkolny - koordynator.

Współpraca z różnymi instytucjami.
W czasie stażu wykonywałam różne zadania we współpracy z:
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzesku – kierowanie dzieci na badania w poradni, analiza opinii i realizacja zaleceń zawartych w opiniach;
• Komendą Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku – wyjazd zawodoznawczy;
• Komisariatem Policji– organizacja happeningu z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (prelekcja policjantów na temat bezpieczeństwa w Internecie);
• NZOZ – zaproszenie pielęgniarki do przeprowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia i higieny:
• współpraca ze Stowarzyszeniem Entuzjaści Uśmiechu – udział w akcjach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie;
• współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Czchowskiej i MOKSiR w Czchowie

4. Organizacja lub udział z uczniami w akcjach charytatywnych i społecznych.
Bardzo ważne, jest również kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci. Na co dzień dzieci zbierają zakrętki, baterie. Tymi małymi czynami chcą pokazać, że mimo że są małe to potrafią pomóc drugiemu człowiekowi. Pomagałam też w zorganizowaniu kiermaszu „Jarmark Bożonarodzeniowy”, podczas którego zbieraliśmy środki na pomoc dla chorego chłopca. Oprócz działań, przeprowadziłam też szereg zajęć o tematyce szacunku, tolerancji, empatii. Rozpoznawanie problemów środowiska dzieci i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych realizowałam przede wszystkim, przez angażowanie rodziców w życie szkoły. Rodzice bardzo chętnie pomagali przy różnych uroczystościach i wycieczkach. Prowadziłam z nimi indywidualne spotkania, wywiadówki, na których omawialiśmy bieżące sprawy, sukcesy i pojawiające się problemy. Na każdym spotkaniu dawałam rodzicom pisemną informację zwrotną o postępach dzieci. Na każdym spotkaniu omawialiśmy również współczesne problemy, które mam również w grupie, czyli otyłość wśród dzieci i uzależnienie od ekranu. Żeby wspomóc ten proces, współpracuje ze specjalistami i poradnią psychologiczno - pedagogiczną w Brzesku.

5. Organizacja wycieczek.
Kolejnym zadaniem wynikającym z planu rozwoju było organizowanie wycieczek poza teren szkoły. Wycieczki są przyjemną przerwą w codzienności uczniów. W rzeczywistości to forma zdobywania wiedzy przez działanie, które mocno aktywizuje dzieci. Umiejętności zdobyte w trakcie podróży pozostaną z nimi na całe życie. Dzięki wycieczkom dzieci mają możliwość poznania się bliżej, zawarcia nowych znajomości, wspólnego zwiedzania, odkrywania nowych miejsc, poznania tradycji, zwyczajów, kultury. W okresie stażu zorganizowałam:
• wyjazd integracyjny do kina i na kręgle – każdy rok szkolny;
• Wyjazd do Centrum Muzyki w Lusławicach – spektakl „Przez dziurkę do klucza”;
• Wycieczka do ZOO do Krakowa, Wawel;
• Wycieczka do Muszyny i Krynicy – Ogrody Sensoryczne, Jaworzyna Krynicka;
• Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni i na zamek w Nowym

6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Realizując powyższy punkt rozporządzenia podjęłam współpracę ze środowiskiem rodzinnym wychowanków. Wspólnie z rodzicami ustalono formy tej współpracy. Rodzice oferują swoją pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych. Rodziny wychowanków były częstymi gośćmi w naszej szkole z okazji różnych imprez szkolnych, zajęć otwartych z ich udziałem. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami poprzez zebrania, konsultacje, rozmowy indywidualne, a w razie potrzeby również kontakt telefoniczny, kiedy to informowałam rodziców o osiągnięciach ich dzieci czy też problemach wychowawczych. Świetnym rozwiązaniem okazało się stworzenie grupy na Messengerze, która niewątpliwie ułatwiła kontakt. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, prowadziłam z nimi rozmowy indywidualne, składałam podziękowania za wzniesioną pomoc dla przedszkola oraz dostarczałam jak najwięcej informacji, co zaowocowało tym, iż rodzice chętnie włączyli się w życie szkoły.
Jednym z aspektów mojej pracy jako nauczyciela było motywowanie i wspieranie wychowanków w rozwoju. Starałam się poznać każde dziecko, jego zainteresowania, zdolności i potrzeby aby wyznaczyć właściwy kierunek pracy z danym dzieckiem. Kształtowałam w dzieciach właściwe postawy społeczne, poprzez wpajanie im poprawnych zasad zachowania. Prowadziłam zabawy mające na celu integrację grupy, szybką adaptację dziecka do warunków życia przedszkolnego. Rozwijałam w dzieciach umiejętności komunikacyjne i poczucie własnej wartości. Byłam w pełni świadoma tego, że jestem osobą, która kieruje, wspiera, motywuje do działania, rozwija aktywność, pomaga pokonać trudności rozwojowe swoich wychowanków. Sytuację rodzinną dzieci poznawałam na bieżąco poprzez rozmowy z nimi oraz baczną obserwację. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne realizowałam zgodnie z podstawą programową, współpracując ze środowiskiem rodzinnym dzieci, pozostałymi nauczycielami, pracującymi w szkole, a także środowiskiem lokalnym. Zorganizowałam wiele spotkań z osobami z najbliższego środowiska. Wraz z innymi nauczycielami zorganizowaliśmy imprezy integrujące środowisko szkolne. Dużą rolę w integracji środowiska ze szkołą odegrał również jarmark bożonarodzeniowy, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Przygotowanie szkolnych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień dzieci, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej. Uroczystości te zostały udokumentowane na stronie internetowej czy portalu społecznościowym.

Efekty dla nauczyciela:
• czynne uczestnictwo rodziców w życiu grupy i całej szkoły;
• mam lepszy kontakt z dziećmi i ich rodzicami;
• lepiej rozumiem niektóre zachowania dzieci;
• potrafię skutecznie rozpoznawać i rozwiązywać trudne sytuacje;
• lepiej orientuję się w przepisach prawa z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
• udoskonaliłam swoje kompetencje wychowawcze;
• udoskonaliłam umiejętności organizatorskie;
• zintegrowałam się ze środowiskiem lokalnym;
• nawiązałam współpracę z różnymi instytucjami;
• podniosłam atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć.

Efekty dla szkoły:
• podniesienie jakości współpracy szkoły z domem rodzinnym dziecka;
• dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają właściwe wsparcie;
• rodzice są włączani w proces nauczania i wychowania;
• wzrosła samoocena dzieci;
• placówka zyskała nowych sojuszników i została wypromowana w środowisku lokalnym;
• wzrosła jakość pracy szkoły poprzez poszerzenie oferty zajęć z uczniami;
• wzrosła jakość i efektywność nauczania;
• szkoła realizuje podstawowe działania wychowawcze, kształtuje u dzieci empatię i troskę o drugiego człowieka;
• rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci poprzez udział w licznych konkursach.

§ 8 ust. 3 pkt 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.
1. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego zgodnego z programem wychowawczym szkoły dla prowadzonej klasy.
Przez cały okres trwania stażu sprawowałam funkcję wychowawcy klasy. Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam Program Wychowawczy w oparciu o Program Wychowawczy i Profilaktyczny szkoły. Program dostosowywałam do potrzeb i problemów klasy, z uwzględnieniem także interesujących ich tematów i zagadnień. Tematy ujęte w/w programie pozwoliły mi rozwijać u uczniów zainteresowania, poznać ich światopogląd, a także kształtować prawidłowe postawy etyczne i moralne.
Realizacja Programu Wychowawczego była możliwa także dzięki współpracy w rodzicami i opiekunami uczniów. Organizowałam pogadanki z rodzicami oraz rozmowy indywidualne. Utrzymywałam z nimi stały kontakt telefoniczny, a w trakcie nauki zdalnej także mailowy. Angażowałam rodziców do pomocy w pracy wychowawczej, zachęcałam do udziału w imprezach klasowych i szkolnych. Wspólne rozwiązywaliśmy problemy pojawiające się w klasie.

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dodatkowych dla uczniów-zajęcia czytelnicze rozwijające.
W okresie odbywania stażu opracowałam i wdrożyłam do realizacji własny program zajęć dodatkowych - zajęcia czytelnicze rozwijające. Zaprezentowałam go na posiedzeniu rady pedagogicznej, gdzie został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji. W programie zawarto cele ogólne kształcenia, cele szczegółowe, oczekiwane osiągnięcia uczniów, warunki realizacji programu, metody, formy i środki realizacji oraz treści programu.
Celem programu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wzbogacanie wiedzy i słownictwa.
Korzyści
Uważam, że cele ogólne realizowanego przeze mnie programu zostały osiągnięte. Opracowanie i wdrożenie programu przyniosło następujące korzyści.
Dla uczniów:
• odczuwają potrzebę częstego kontaktu z książką,
• doznają wielu przyjemnych wrażeń poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach z tekstem,
• posiadają intelektualny i emocjonalny stosunek do książki jako źródła wiedzy i przeżyć,
• potrafią analizować treść utworów – omawiają i oceniają postępowanie bohaterów z próbą uzasadnienia własnego stanowiska.
Korzyści dla nauczyciela:
• doskonaliłam swój warsztat pracy,
• działania skłaniały mnie do ciągłych poszukiwań, tworzenia nowych koncepcji,
• praca, którą wykonywałam dawała mi satysfakcję, wymagała ode mnie zaangażowania, wzmożenia wysiłku,
• opracowanie i wdrożenie programu przyniosło mi wiele satysfakcji.

EFEKTY:
- rozwijanie zainteresowań uczniów;
- poznanie opinii i światopoglądu wychowanków;
- kształtowanie postaw etycznych i moralnych;
- zapobieganie niewłaściwym, szkodliwym zachowaniom;
- pogłębienie współpracy z rodzicami.

2. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych.
Podczas stażu podejmowałam się działalności innowacyjnej. Opracowałam i wdrożyłam innowacje pedagogiczne podczas zajęć. Omówione niżej innowacje przedstawiłam na zebraniu Rady Pedagogicznej, po czym zostały one zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
• Nauka programowania z robotem Mind;
• Gotowanie z Thermomixem;
• Ciekawe eksperymenty chemiczne;
• Rozwój myślenia przestrzennego w oparciu o pracę z klockami Lego;
• Programowanie z Programem PixBlocks;
Bieżącej ewaluacji dokonywałam obserwując dzieci w czasie zajęć, rozmawiając z nimi, czuwając nad wykonywaniem przez nich zadań dotyczących zdobytych wiadomości i umiejętności oraz prezentując Radzie Pedagogicznej i rodzicom prace zdjęcia, dyplomy. Ponadto, rozmawiałam z rodzicami uczniów, konsultowałam z nimi osiągnięcia dzieci. Szczegółowa analiza przeprowadzonych rozmów pozwoliła mi wyciągnąć wniosek, że założone cele zostały zrealizowane.

Efekty dla nauczyciela:
• rozwinęłam umiejętność opracowywania i wdrażania innowacji;
• wzrosła moja samoocena;
• rozwinęłam umiejętności organizacyjne i wzbogaciłam warsztat pracy;
• nawiązałam kontakty i pozyskałam sojuszników;
• wzbogaciłam doświadczenia zawodowe;
• uatrakcyjniłam prowadzone przeze mnie zajęcia;
• poznałam dzieci w sytuacjach nietypowych.

Efekty dla szkoły:
• wzrosła atrakcyjność prowadzonych przez nauczyciela zajęć;
• uczniowie kształtowali samodzielność, umiejętność samooceny własnych działań i współpracy w zespole;
• wzrosła jakość pracy szkoły i poprawiły się wyniki nauczania;
• zajęcia prowadzone są w ciekawy i nowatorski sposób;
• szkoła pozyskała sojuszników i zyskała pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym;
• placówka właściwie organizuje proces kształcenia i wychowania, podejmując działalność innowacyjną.

§ 8 ust. 3 pkt 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA – KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
W okresie stażu pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego. We wrześniu odbyłam spotkanie z nauczycielem stażystą, na którym omówiłyśmy przebieg naszej współpracy. Zapoznawszy się z obowiązkami opiekuna stażu, starałam się sumiennie z nich wywiązywać. W związku z tym, podjęłam takie kroki jak:
• ustalenie z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego zakresu współpracy i obowiązków;
• ustalenie przebiegu stażu;
• sprawdzenie i naniesienie poprawek do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego;
• ustalenie sposobu komunikacji;
• ustalenie harmonogramu obserwowanych i prowadzonych lekcji
• udzielenie nauczycielowi pomocy w realizacji planu rozwoju zawodowego
• opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Współpraca przebiegała bez problemów, w oparciu o stworzony plan i była bardzo dobra. Ustaliłyśmy zasady obserwacji zajęć. Kolejnym etapem była analiza prowadzonych zajęć, z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron, co pozwoliło zdobyć nauczycielowi większą dojrzałość i śmiałość podczas planowania zajęć z dziećmi. Omawiane zajęcia ukierunkowały i usystematyzowały jego pracę oraz wiedzę merytoryczną, pozwoliły na poznanie nowych, ciekawych metod pracy. Zajęcia te pozwoliły również zdobyć doświadczenie podczas planowania pracy z dziećmi, z uwzględnieniem dzieci zdolnych oraz słabszych. Obserwując zajęcia zwracałam uwagę na:
1. Wykorzystanie czasu na zajęciach.
2. Metody i formy pracy stosowane podczas zajęć.
3. Indywidualizację procesu nauczania.
4. Wykorzystanie narzędzi TiK.
Pomagałam również nauczycielowi kontraktowemu w realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Wspólnie analizowaliśmy akty prawne, założenia planu oraz sposób ich realizacji. Zawsze służyłam chętnie pomocą i udzielałam odpowiedzi na szereg pytań.

Efekty realizacji :
• doskonalenie i wzbogacenie warsztatu pracy;
• wszystkie działania związane ze współpracą pomiędzy mną, a opiekunem stażu miały charakter motywujący do dalszej pracy;
• ciągła praca nad własnym rozwojem;
• odświeżenie i pogłębienie wiedzy związanej z prawem oświatowym.

Efekty dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy;
• lepsza współpraca między nauczycielami;
• wymiana doświadczeń.

2. Pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu do spraw opracowywania zmian w Statucie szkoły.
Statut szkoły, jako najważniejszy dokument prawa wewnątrzszkolnego powinien być systematycznie aktualizowany i dostosowywany do zmian. Zmieniające się przepisy prawa, zmiana w organizacji pracy placówki wymuszają nowelizację tego dokumentu. Zespół do spraw nowelizacji statutu to ważna grupa osób, której zadaniem jest dostosowanie statutu szkoły do aktualnych przepisów prawa. W okresie całego mojego stażu wraz z zespołem pracowaliśmy nad wprowadzeniem zmian w statucie, aby uwzględnić nowe regulacje i dostosować go do bieżących potrzeb. Oto kilka informacji na ten temat:
Zadania zespołu do spraw nowelizacji statutu w szkole podstawowej:
• Nakreślenie obszarów wymagających nowelizacji w statucie szkoły.
• Przydział zakresu czynności poszczególnym członkom zespołu.
• Tworzenie nowego statutu szkoły.
• Wewnętrzna analiza nowego statutu pod kątem zgodności z przyjętym planem pracy.
• Analiza istniejącego statutu szkoły pod kątem zmian w prawie oświatowym na dany rok szkolny.
• Praca z zebranym materiałem w takich obszarach jak funkcjonowanie organów szkoły, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, realizacja zadań szkoły w środowisku.
• Formułowanie zapisów w nowym statucie na podstawie zebranych informacji.
• Omawianie poszczególnych punktów przez członków zespołu i ewentualna korekta zapisanych punktów.
Efekty dla nauczyciela:
- Pogłębienie wiedzy związanej z prawem oświatowym;
- Ciągła praca nad własnym rozwojem;
- Rozwój współpracy z innymi nauczycielami.
Efekty dla szkoły:
- Monitorowanie na bieżąco zmian zachodzących w prawie oświatowym.
- Wprowadzanie w dokumentach szkoły zmian wynikających z nowelizacji przepisów.

3. Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu.
Głównym celem działalności Szkolnego Wolontariatu jest aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wolontariat rozwija także zainteresowania uczniów, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. W pracę Koła zaangażowali się uczniowie klas V, VI, VII, VIII. Uczniowie naszej szkoły są pełni pasji. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno - wychowawczy.
W roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 celami SKW było:
• włączenie uczniów w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego;
• tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami;
• zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
• uwrażliwianie uczniów na potrzeby: cierpienie i samotność innych;
• rozwijanie empatii i zrozumienia;
• kształtowanie postaw prospołecznych;
• kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
• zachęcanie do zawierania wartościowych i głębokich przyjaźni;
• kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
• współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
• kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo- profilaktycznego placówki;
• dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;
• zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
W ciągu działalności Szkolnego Koła Wolontariatu zostały zrealizowane następujące akcje i inicjatywy:
• udział w zbiórce plastikowych nakrętek;
• udział w akcji Sprzątanie Świata;
• dbanie o czystość szkoły i jej terenu;
• pomoc w rozwiązywaniu zadań uczniom słabszym.
• porządkowanie grobów żołnierskich;
• zapalanie zniczy na grobach żołnierskich 1 i 11 listopada;
• przygotowanie wierszy na Gminny Konkurs Recytatorski;
• przygotowanie Apelu z Okazji Dnia Niepodległości;
• przygotowanie spotkania z misjonarzem.
• przygotowanie grup Kolędników Misyjnych;
• przygotowanie części artystycznej i czynny udział w Wigilii dla Seniorów;
• zbiórka funduszy na pomoc w leczeniu ucznia klasy IV - kolędowanie;
• dzielenie się zdobytą wiedzą z młodszymi uczniami.
• Zwieńczeniem „Zakręconej Akcji” był Apel z okazji przekazania naszej szkole od Władz Gminy Czchów „Serca na nakrętki”.
• kontynuacja zbiórki plastikowych nakrętek w tym przeznaczonych na cele misyjne – współpraca z Wydziałem Misyjnym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie;
• dzielenie się zdobytą wiedzą z młodszymi uczniami.

Wszystkie inicjatywy SKW miały na celu zmotywowanie uczniów do aktywnego
spędzania czasu wolnego, poprzez pomoc innym. Dzięki tym działaniom nasi uczniowie
mogą rozwijać oraz pielęgnować w sobie takie cechy jak; otwartość, empatia, odwaga
oraz szacunek dla innych.

Efekty dla nauczyciela:
- rozwój współpracy z uczniami;
- satysfakcja z pomocy innym;
- satysfakcja z osiągniętych celów programu Szkolnego Wolontariatu.

Efekty dla szkoły:
- kształtowanie u uczniów właściwych postaw społecznych;
- podniesienie poczucia własnej wartości u uczniów;
- rozwój i kształtowanie osobowości;
- przygotowanie młodych ludzi do dojrzałego życia w społeczeństwie;
- nawiązanie współpracy z instytucjami;
- promocja szkoły.

PODSUMOWANIE
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. W trakcie prawie 3 lat podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze Statutu naszej szkoły.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Dużą satysfakcję sprawia mi to, że mogę być wychowawcą klasy. Podczas pełnienia tej funkcji zdobyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością. Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, zarówno w bezpośredniej pracy z uczniami, jak i w trakcie modyfikacji dokumentacji szkolnej. Szczególnie miło wspominam działania, które wymagały kreatywności, twórczego myślenia i wprowadzały nowe rozwiązania do pracy szkoły.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku szkolnym 2021/2022 oraz Nagrody Burmistrza w roku szkolnym 2023/2024.
Osiągnięcie zamierzeń było możliwe dzięki wsparciu i pomocy Pana Dyrektora, Pani Wicedyrektor jak również dzięki Dzieciom, ich Rodzicom oraz innym Nauczycielom, którzy zawsze okazywali życzliwość i pomoc. Zakończenie stażu na nauczyciela dyplomowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Planuję doskonalić swoje kompetencje, zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować się na gruncie zawodowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.