X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52471
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 z pózn. zm.)) Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
Zadania do zrealizowania
Sposoby realizacji
Efekty
Stosowanie w codziennej pracy różnych, ciekawych i nowoczesnych form pracy.
W swojej pracy stosowałem następujące metody aktywizujące ucznia:
• Metoda zabawowo – naśladowcza stwarza sytuację zadaniową polegającą na wywołaniu u dzieci potrzeby naśladowania określonego przedmiotu czy zjawiska, którego istotą jest określony ruch. Zadaniem dzieci jest naśladowanie owego przedmiotu czy zjawiska według własnego wyobrażenia i inwencji.
•  Metoda zabawowa – klasyczna
Dzieci stawiane są w sytuacji zadaniowej przez nauczyciela, który podaje fabułę zabawy lub przepisy gry i odpowiednie czynności organizacyjne. W tej sytuacji zachowanie się uczniów jest swobodne i samodzielne. Jedynymi ograniczeniami są fabuła i przepisy.
• Metoda bezpośredniej celowości ruchu
Nauczyciel stwarza sytuację zadaniową, polecając uczniom wykonanie prostego zadania w odpowiednio dobranej pozycji wyjściowej. Celem bezpośrednim dla uczniów jest wykonanie zadania. Właściwy cel jest znany tylko nauczycielowi.
•  Metoda programowanego usprawniania się
Ćwiczący czuje się w sytuacji zadaniowej, ponieważ odczuwa potrzebę usprawniania się, w wyniku której podejmuje określony program działania. Rolę regulatora czynności usprawniających sprawuje środowisko. Wykonanie konkretnych zadań wymaga pełnej inwencji usprawniającego się.
• Metody problemowe
Nauczyciel stawia uczniów w sytuacji problemowej, to znaczy w takiej, z którą uczniowie spotykają się po raz pierwszy i nie znają sposobu jej rozwiązania. Uczniowie samodzielnie analizują sytuację, tworzą programy (pomysły) rozwiązania problemu i weryfikują jego poprawność w praktycznym działaniu.
• Aplikacje sportowe służące do pomiaru określonej aktywności fizycznej. Np. Endomondo
Dla szkoły:
• uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego,
• ciekawa forma nauki poprzez zabawę,
• przyswajanie wiedzy w atrakcyjnej formie,
• integracja uczniów jako zespołu klasowego,
• właściwe relacje uczniów w zespole klasowym,
• efektywna pomoc uczniom napotykającym trudności

Dla nauczyciela:
• wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody pracy,
• efektywne realizowanie zadań dydaktycznych i wychowawczych,
• poszerzenie wiedzy na temat istoty metod aktywizujących,
• podniesienie skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
• obserwacja ucznia w procesie uczenia się
Korzystanie z Internetu -wykorzystanie portali edukacyjnych do doskonalenia własnej pracy.
W codziennej pracy posługuję się pocztą elektroniczną:
• kontaktowanie się z moimi uczniami.
• przesyłanie im prezentacji, notatek, zadań, linków do filmów tematycznych i innych materiały dydaktycznych,
• komunikowanie się z innymi nauczycielami - przesyłanie różnego rodzaju informacji, dokumentów, analiz, wysyłanie sprawozdań potrzebne do protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych oraz posiedzeń Zespołów Przedmiotowych,
• komunikowanie się z rodzicami uczniów

Korzystałem z następujących portali edukacyjnych:

- www.sporttopestka.pl
- www.wychowaniefizyczne.pl
-www.wychowaniefizyczne.net
- www.mlodziezowasiatkowka.pl
- www.45minut.pl
- www.portaloswiatowy.pl
-www.szs.pl
-www.srs.szs.pl

Dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły przez wzbogacenie oferty dydaktycznej zajęć,
• uatrakcyjnienie lekcji,
• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły o nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Dla nauczyciela:
• dostosowuje swoje lekcje do potrzeb uczniów,
• wzmacnia swoją kreatywność,
• buduje swoją samoocenę,
• zdobywa nowe pomysły na prowadzenie zajęć,
• wzbogaca warsztat pracy.

Stosowanie technologii
komputerowej
do organizowania warsztatu pracy.
Tworzyłem scenariusze lekcji, testy, karty pracy, pomoce dydaktyczne, ogłoszenia, regulaminy konkursów, dyplomy.

Tworzyłem dokumentację ze spotkań
zespołu zadaniowego

Byłem w stałym kontakcie z innymi nauczycielami i rodzicami. Rodzice na bieżąco byli informowani o postępach swoich dzieci w nauce i wszystkich sprawach dydaktyczno – wychowawczych.

Dla szkoły:
• czytelne i estetyczne dokumenty,
• dostępność do dokumentacji – archiwizowanie na przenośnych urządzeniach.

Dla nauczyciela:
• podnoszenie poziom swojej wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się technologią komputerową i informacyjną,
• stały dostęp do aktualnych informacji,
• podnoszenie atrakcyjność prowadzonych zajęć.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania do zrealizowania
Sposoby realizacji
Efekty
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych
i nauczycieli początkujących.

Przeprowadziłem zajęcia otwarte dla nauczycieli:

Tematy zajęć:

• Doskonalenie umiejętności techniki indywidualnej w trakcie gry na różnych pozycjach - piłka ręczna
(17.10.2023r.)

• Doskonalenie umiejętności poruszania się po boisku w ataku
i w obronie – piłka koszykowa (14.11.2023r.

• Doskonalenie odbicia sposobem oburącz dołem (22.02.2024r.)

Po każdej lekcji została przeprowadzona ewaluacja w formie rozmowy, której efektem było wskazanie przez obserwujących mocnych stron i trudności podczas zajęć

Dla szkoły:
• przekazanie innym nauczycielom wiedzy dotyczącej efektywności stosowania różnorodnych form i metod pracy
• wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli poprzez zainspirowanie do wykorzystania w swojej pracy nowych rozwiązań metodycznych
• umożliwienie wykorzystania, zaprezentowanych technik pracy
i metod, przez innych nauczycieli.

Dla nauczyciela:

• zaprezentowanie własnego warsztatu pracy
• uzyskanie informacji zwrotnych na temat mocnych stron i trudności.
• promowanie ciekawych
rozwiązań metodycznych

Współpraca i dzielenie się wiedzą
z nauczycielami innych przedmiotów.
Pomagałem nauczycielom przy organizacji różnych uroczystości szkolnych oraz imprez sportowych.

Współpracowałem z wychowawcami klas w celu rozwiązywania napotkanych problemów i ich rozwiązywania.

W miarę potrzeb i na bieżąco pomagałem innym nauczycielom współorganizującym kształcenie, nauczycielom przedmiotów oraz specjalistom szkolnym
w rozwiązywaniu trudności w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dla szkoły:
• korzystanie z pozyskanej wiedzy przez innych nauczycieli
• wsparcie nauczycieli w rzetelnym i skrupulatnym wywiązywaniu się z obowiązków
• wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli

Dla nauczyciela:
• umożliwienie przekazywania
swojej wiedzy, praktycznych
wskazówek, własnych
doświadczeń z pracy
• zdobywanie nowej wiedzy o
metodach pracy z uczniami
mającymi trudności w nauce
• stworzenie
przestrzeni
do współpracy z innymi
• poczucie satysfakcji z dzielenia
się własnymi pomysłami

Udostępnianie warsztatu pracy.
Przygotowywałem i udostępniałem scenariusze zajęć, uroczystości, pomoce dydaktyczne.

Opublikowałem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym: Edux.pl

Dla szkoły:
• nauczyciele doskonalący narzędzia pracy,
• kadra potrafiącą dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami
• podnosi efektywność pracy,

Dla nauczyciela:
• zacieśnianie współpracy z zespołem nauczycieli i wychowawców,
• wymiana doświadczeń,
• rozwój umiejętności interpersonalnych,
• dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania do zrealizowania
Sposoby realizacji
Efekty
Zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolnych zawodów sportowych.
Zorganizowałem i opracowałem zawody sz szkolne:
• zimowy turniej tenisa stołowego dla klas technicznych
• szkolny turniej w badmintona
• opracowywałem regulaminy zawodów
• aktywizowanie uczniów angażując ich w pomoc przy organizacji tego dnia w szkole.

Dla szkoły:
• atrakcyjne wydarzenie dla szkoły,
• budowanie pozytywnego wizerunku,
• poszerzanie swojej działalność,

Dla nauczyciela:
• dzielenie się swoją wiedzą,
• zdobywanie nowych doświadczeń,
• nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami,
• rozwijanie umiejętności kierowania pracą grupy

Podejmowanie działań zachęcających do aktywnego
i bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez uczniów.
Organizacja pomoc i wydarzenia sportowo – rekreacyjnego ,,Dzień Wiosny 2024r.
Dzień Chłopaka
Mikołajki
Wigilia klasowa
Dla szkoły:
• poszerzanie
i urozmaicanie ofert edukacyjnych placówki,
• wpływa na kierunki rozwoju uczniów,
• organizuje imprezy z udziałem uczniów,
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Dla nauczyciela:
• wykorzystanie zdobytych umiejętności i doświadczenia w pracy z uczniem,
• ma wpływ na rozwój umiejętności swoich uczniów i ich zainteresowań,
• współpracuje z innymi nauczycielami.

Organizacja
i koordynacja
Byłem pomysłodawcą, organizatorem i koordynatorem konkursu sportowego pt.
„Test z wiedzy sportowej”

Organizowałem i koordynowałem zawody sportowe w mini piłkę nożną na boisku mobilnym.
Dla szkoły:
• integracja środowiska lokalnego
• poszerzanie wiedzy i umiejętności
uczniów w zakresie technik informatycznych
• zintegrowanie uczniów z innych
klas
• rozwijanie kreatywności uczniów

Dla nauczyciela:
• doskonalenie umiejętności
organizacyjnych
• efektywna współpraca.
• owocna współpraca
z nauczycielami szkoły, uczniami
• promowanie własnych pomysłów

Zorganizowanie wycieczek
Razem z uczniami brałem udział w wycieczkach:
• wycieczka integracyjna do kręgielni „Planeta” w Mławie.
• wycieczka na lodowisko miejskie
w Mławie

Dla szkoły:
• poznanie środowiska lokalnego
• rozwijanie poczucia sprawczości
i decyzyjności
• wdrażanie do kulturalnego zachowania w miejscach publicznych

Dla nauczyciela:
• realizowanie się w roli opiekuna,
• lepsza integracja z uczniami.
• rozwijanie umiejętności
współpracy z innymi instytucjami

§ 8 ust. 4 pkt. a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zadanie do zrealizowania
Sposoby realizacji
Efekty
Opracowanie
i wdrożenie innowacji pedagogicznej.
Innowacja pedagogiczna została zrealizowana w Szkole Podstawowej w Mleczówce w w latach 2021 - 2023

Opracowanie planu działań pracy z uczniem o obniżonej sprawności fizycznej.
Po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej oraz analizy poziomu sprawności fizycznej uczniów, mieli oni możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównujących. Zajęcia te miały na celu uzupełnianie braków oraz nadrobienia niedociągnięć. Prowadziłem zajęcia opierające się na pracy indywidualnej z uczniami, bezpośrednim kontakcie z nimi.
Dla szkoły:
• diagnozowanie potrzeby uczniów,
• monitorowanie działalności wychowawczej i opiekuńczej,

Dla nauczyciela:
• znajomość przepisów i procedur,
• możliwość współpracy i rozwoju własnego,
• satysfakcja z możliwości niesienia pomocy innym,
• motywacja do rozwoju własnego.
Spotkania z rodzicami uczniów.
Prowadziłem rozmowy indywidualne z rodzicami w celu udzielenia wsparcia zarówno uczniowi uzdolnionemu sportowo, jak i o obniżonej sprawności fizycznej.
Dla szkoły:
• budowanie pozytywnego wizerunku w środowisku,
• sprawna komunikacja z rodzicami

Dla nauczyciela:
• uzyskanie informacji dotyczących możliwości uczniów
• poszukiwanie rozwiązań

§ 8 ust. 4 pkt. b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
Zadanie do zrealizowania
Sposoby realizacji
Efekty
Pełnienie funkcji koordynatora projektu „Sportowe talenty”
Byłem koordynatorem ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do moich zadań należało :

• zorganizowanie i przeprowadzenie wyznaczonych testów sprawnościowych ( beep test, biegu wahadłowego 5x10, planka – podporu przodem na przedramionach, skoku w dal
z miejsca
• przygotowanie przyborów
i przyrządów
• zapoznanie uczniów
z poszczególnymi próbami testów
• wprowadzenie uzyskanych wyników z prób i pomiarów na stronę ministerialną
Dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły
• wzrost poziomu nauczania
• dostrzeżenie predyspozycji sportowych uczniów

Dla nauczyciela:
• poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela
• współpraca z nauczycielami
• wymiana doświadczeń
z nauczycielami wychowania fizycznego
• rozwój umiejętności kierowania zespołem nauczycieli
• kształtowanie właściwych relacji z innymi nauczycielami
• instruowanie uczniów na temat prawidłowego wykonania testów

Opracował:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.