X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52459
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWODANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Adriana
Stanowisko pracy: nauczyciel
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Tarnowskich Górach
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
Opiekun stażu: XXX

Wstęp
1 września 2017 r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Trwał on 2 lata i 9 miesięcy i w całości został zrealizowany w moim obecnym miejscu pracy, czyli w Szkole Podstawowej w Tarnowskich Górach, w której od 1 września 2017r. roku jestem zatrudniona na stanowisku nauczyciela. Początkowo – w okresie 01.09.2017r. – 31.08.2018r. pracowałam na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, w okresie 1.09.2018r. – 31.08.2019r. – wychowawcy świetlicy, natomiast w okresie od 1.09.2019r. do 31.05.2020r. poza funkcją wychowawcy świetlicy pracowałam również jako nauczyciel biologii. Podczas całego okresu stażu sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki, podejmowałam działania ukierunkowane na rozwój zawodowy i osobisty, podnosiłam swoje kwalifikacje oraz kreatywnie uczestniczyłam w życiu szkoły. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań. Niniejsze sprawozdanie zostało napisane za okres od 1.09.2017r. do 31.05.2020r.

§ 7 ust. 2 pkt.1
Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Poznanie procedury awansu zawodowego

Wraz z początkiem stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli - dokonałam analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 poz. 19) oraz Rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019 poz. 1650). W trakcie trwania stażu systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego - śledziłam strony internetowe MEN oraz portale internetowe, sporządzałam notatki i gromadziłam najważniejsze informacje dotyczące procedury awansu zawodowego. Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, a także aneks do planu rozwoju zawodowego, które zostały zatwierdzone przez dyrektora szkoły. Uczestniczyłam również w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela” organizowanym przez Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej „Owal”. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego pozwoliło mi lepiej poznać procedurę awansu zawodowego, sporządzić wymaganą dokumentację zgodnie z obowiązującymi zasadami i przygotować do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Współpraca z opiekunem stażu

We wrześniu 2017 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu – panią XXX. Na początku współpracy zawarłyśmy kontrakt określający jej warunki oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań. Korzystając z pomocy opiekuna sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz sporządziłam plan rozwoju zawodowego. We wrześniu 2018r. rozpoczęłam pracę na nowym stanowisku – wychowawcy świetlicy. W związku z tą zmianą z pomocą opiekuna stażu opracowałam aneks planu rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Wszystkie obserwowane przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji i analiz. W okresie stażu obserwowałam również przygotowywane przez opiekuna uroczystości szkolne. Wraz z opiekunem stażu przygotowałam projekt niniejszego sprawozdania oraz przedyskutowałam zmiany w procedurze awansu zawodowego. Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z opiekunem stażu w znacznym stopniu ułatwiło mi realizację celów ujętych w planie rozwoju.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu raz w miesiącu obserwowałem zajęcia lekcyjne prowadzone przez panią XXX. Lekcje prowadzone były w klasach: pierwszej, drugiej i trzeciej. Podczas obserwacji zajęć największą uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć oraz rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami. Zwracałam także uwagę na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam doskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy. Miałam również możliwość obserwować zajęcia prowadzone przez wychowawców świetlicy, takie jak: zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze oraz zajęcia ruchowe, dzięki czemu miałam okazję poznania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Prowadziłam również trzy razy w każdym semestrze zajęcia w obecności opiekuna stażu: lekcje w klasie trzeciej (Liczby parzyste i nieparzyste – zabawy matematyczne; Jesienne miesiące; Określanie i nazywanie cech charakteru. Wypowiadanie się na temat ,,Jaki jestem?”; Zastosowanie obliczeń zegarowych w praktyce – rozwiązywanie zadań. Pisanie bajek – praca w grupach; Wyjaśnienie pojęcia sztuka ludowa. Różne rodzaje sztuki), zajęcia świetlicowe (Jesień w lesie, parku i ogrodzie - malowana słowami; Świąteczne zwyczaje i tradycje; Kartki świąteczne techniką kolażu; Tworzymy prezenty dla naszych babć i dziadków; Muzyczna jesień – zajęcia muzyczne; Piszemy wiersze dla babci i dziadka; Kto powiedział, że jesień jest smutna – zajęcia techniczne; Przybysze z kosmosu – zajęcia plastyczne; Wiosenne inspiracje plastyczne) oraz lekcje biologii (Grzyby – środowisko życia i znaczenie; Budowa komórki zwierzęcej; Bakterie i wirusy). Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem konspektu lekcji. Wspólnie z opiekunem omawiałam każdą lekcję podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i sprawniej prowadzić zajęcia.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Dwa razy prowadziłam zajęcia otwarte, w 2018r. – lekcja z tablicą interaktywną (Mama jak z obrazka) oraz w 2019 roku zajęcia świetlicowe – (Pieczemy świąteczne pierniki). Wraz z nauczycielami omawiałam prowadzone przeze mnie zajęcia. Miałam również możliwość dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami po odbytych szkoleniach, np. „Zimowe inspiracje plastyczne” czy Lapbook. Często dzieliłam się wiedzą na temat działania Tablicy interaktywnej i dziennika elektronicznego. W ramach pracy Rady Pedagogicznej i Zespołu Samokształceniowego Edukacji Wczesnoszkolnej brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych.
W roku szkolnym 2019/2020 pełniłam funkcję opiekuna praktyk studenckich pani XXX która regularnie obserwowała prowadzone przeze mnie lekcje biologii. Odbyte lekcje były na bieżąco analizowane i omawiane.

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora szkoły. Były to zajęcia lekcyjne, które prowadziłam jako wychowawca trzeciej klasy (Utrwalamy wiedzę o Europie), zajęcia plastyczne prowadzone w świetlicy szkolnej (Jesienne zabawy z masą solną)oraz lekcja biologii prowadzona w klasie piątej (Czynności życiowe organizmów). Przeprowadzone zajęcia były analizowane pod względem merytorycznym oraz metodycznym i uzyskały opinię pozytywną.

Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie lekcji w jego obecności. W czasie tych zajęć starałam się zaprezentować różnorodne metody i formy pracy, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów oraz odbytych szkoleń, kursów i warsztatów. Elementem podsumowującym obserwacje były późniejsze rozmowy pod kątem osiągniętych celów, doboru metod i ich efektywności. Miałam dzięki temu szanse na wymianę doświadczeń oraz poznania spostrzeżeń opiekuna na temat obserwowanych zajęć. Zajęcia te okazały się dla mnie bardzo wartościowe, dały mi szansę krytycznego i obiektywnego spojrzenia na własne poczynania dydaktyczno – wychowawcze, umożliwiły zdobycie informacji na temat mocnych i słabych stron moich działań. W czasie planowania dalszej pracy starałam się stosować do udzielonych wskazówek, wprowadzałam zasugerowane działania naprawcze, wykorzystywałam sugestie pani opiekun celem zwiększenia efektywności mojej pracy.
Podczas trwania stażu wielokrotnie dokonywałam ewaluacji własnych działań i samooceny efektywności dotychczasowej pracy z dziećmi. Źródłem wiedzy na temat stosowanych przeze mnie metod pracy byli również sami uczniowie. Obserwowałam reakcje uczniów, ich zainteresowanie oraz sposób przyswajania wiedzy. Starałam się na bieżąco modyfikować metody, dostosowując je do indywidualnych potrzeb uczniów, dbając również o odpowiedni stopień zainteresowania omawianymi treściami. Ewaluacji własnych działań dokonałam również poprzez indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami. Dokumentowałam analizę prac dzieci poprzez karty pracy, zeszyty ćwiczeń, sprawdziany oraz różnego rodzaju prace. Następnie wyciągałam wnioski, które wdrażałam do dalszej pracy. W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami wychowawcy świetlicy, nauczyciela przedmiotu i nauczania zintegrowanego. Uczestniczyłam w pracach zespołu ewaluacyjnego na terenie placówki.
Możliwość dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach dał mi niewątpliwie udział w zewnątrz szkolnych i wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Nabyte wiadomości i proponowane rozwiązania zmuszały do refleksji i korygowania dotychczasowych działań.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Podczas całego okresu stażu aby poszerzać swoją wiedzę uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, zarówno zewnątrz, jak i wewnątrzszkolnego. Aktywnie uczestniczyłam w pracach Zespołu edukacji wczesnoszkolnej. W ramach odbywanego stażu uczestniczyłam w obradach Rady Pedagogicznej. Uczestniczyłam również w szkoleniach Rady Pedagogicznej, między innymi:
• Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością narządu wzroku,
• Praca z tablicą interaktywną
• Dziennik elektroniczny
• Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
• Skuteczna komunikacja z nastolatkiem
• Kolory depresji
• RODO
• Szkolenie online z obsługi MS Teams 29.04.2020

Brałam udział w następujących warsztatach, kursach i szkoleniach:
• Lapbook – wartościowe narzędzie w pracy nauczyciela 10.10.2017
• Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej 26.10.2017
• Zimowe inspiracje. Rozwijanie zdolności manualnych dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. 23.11.2017
• Dziecko ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera w klasie szkolnej 5.12.2017
• Kodowanie na dywanie 22.02.2018
• Kurs kierownika kolonii 15.05.2018r
• Warsztaty metodyczne - Od wiosny do zimy. Wędrówka po czterech porach roku. - pedagogika zabawy Klanza 22-23.03.2019
• Szkolenie Awans zawodowy nauczyciela 22.05.2020

W czerwcu 2019 ukończyłam 3 semestralne Studia Podyplomowe na kierunku: Biologia w szkole, które umożliwiły mi podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela biologii.

Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować. Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Poznane przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.

Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
Ważnym elementem przy organizowaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego było zgłębianie literatury pedagogicznej. Z uwagi na jej wielorakość starałam się opierać na pozycjach polecanych przez doświadczonych nauczycieli. Sama często szukałam interesujących mnie zagadnień, wspomagających moją pracę. Zgromadziłam również własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej. Poniżej przedstawiam pozycje, z których najczęściej korzystałam przygotowując się do zajęć:
• „Życie szkoły” – czasopismo dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
• „Wprowadzenie do nauki czytania – litery i dźwięki” – M.-L. Winninger
• „Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów” – Anna Jurek
• „Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym” – D. Czelakowska
• „Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego” – pod red. Jolanty Karbowiczek
• „Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej: poradnik dla nauczyciela” - Jerzy Nowik
• „Dziecięca matematyka: metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych” – E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
• „Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych” – K. J. Szmidt
• „Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się” - C.J. Christopher.
• „Świetlica Szkolna” - Bienia-Fijas Joanna, Garstka Tomasz, Stępniak Katarzyna
Przygotowując się do zajęć bardzo często korzystałam również z artykułów, opracowań, scenariuszy, pomysłów na zabawy edukacyjne bądź prace plastyczne dostępnych w Internecie na portalach edukacyjnych.
W minionym okresie stażu uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych tj., gazetki, plakaty, gry dydaktyczne, karty pracy, krzyżówki, rebusy, rozsypanki, szablony, kolorowanki, łamigłówki, itp. Dzięki gromadzonym przeze mnie materiałom stworzyłam bardzo bogate zaplecze zarówno jeśli chodzi o dekoracje jak i materiały do wykorzystania na lekcjach, co z pewnością wpłynie na uatrakcyjnienie zajęć.
Zarówno studiowanie literatury pedagogicznej, obserwacja zajęć prowadzonych przez bardziej doświadczonych nauczycieli jak i udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli przyczyniły się do poszerzenia mojej wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania, które stosowałam podczas prowadzenia zajęć. W trakcie prowadzonych zajęć lekcyjnych stosowałam min. „burzę mózgów”, która rozwija sprawność umysłową, kreatywność, przełamuje opory uczniów przed przedstawianiem własnych pomysłów, pobudza wyobraźnię. Stosując tę metodę uczniowie zostają pobudzeni do aktywności, uczą się powściągliwości w ocenianiu i słuchania wypowiedzi innych. W trakcie zajęć z młodszymi dziećmi, zarówno w świetlicy szkolnej, jaki i zajęć lekcyjnych często stosowałam metodę gier dydaktycznych. Wprowadzenie tej metody nie tylko uatrakcyjniło lekcję, ale poprzez pobudzenie ambicji ucznia, który dąży do wygranej, powoduje zwiększenie wysiłku intelektualnego. Ciekawą metodą dydaktyczną, którą poznałam dzięki uczestnictwu w jednym ze szkoleń jest "Lapbook”. Jest to rodzaj teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. Lapbook zbudowany jest z teczki, w środku której przykleja się książeczki, kieszenie, harmonijki, wachlarze, ilustracje, notatki, pozwalające uporządkowanie informacji według pomysłu i inwencji autora. Metoda ta jest atrakcyjną formą nauki, sprawdza się zarówno w pracy z dziećmi młodszymi jak i starszymi. Rozwija ona różne umiejętności (czytanie, pisanie, logiczne myślenie, koncentrację), uczy organizacji pracy, cierpliwości i systematyczności, rozwija kreatywność, porządkuje i pogłębia wiedzę.
W roku szkolnym 2019/2020 miałam możliwość uczestniczyć w projekcie unijnym „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry”, w ramach którego prowadziłam bardzo ciekawe zajęcia: „Biologia metodą eksperymentu”. Podczas zajęć uczniowie klasy czwartej mieli możliwość rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze poprzez samodzielnie przeprowadzane eksperymenty i obserwacje zjawisk przyrodniczych. Zajęcia te były dla uczniów bardzo interesujące i sprawiały wiele radości.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: świadectwa, zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie niniejszego sprawozdania.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Obserwacja postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
Podstawą efektywnej pracy z dzieckiem jest gruntowna znajomość potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. W związku z czym wiele uwagi poświęcałam poznawaniu dzieci. Główną metodą poznawania była obserwacja uczniów w czasie lekcji, zajęć świetlicowych, przerw - sposób wykonywania prac i zadań, aktywność lub bierność, sposoby nawiązywania kontaktów z kolegami, reagowanie na prośby i polecenia wychowawców, zachowanie wobec kolegów, przestrzeganie zasad gier, reagowanie na przegraną, stosunek do zabawek i sprzętu znajdującego się w sali lekcyjnej lub świetlicy oraz utrzymywanie porządku. Przez cały okres stażu byłam nauczycielką stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną wychowanków. Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów. Będąc wychowawcą klasy regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami a także spotkania indywidualne, raz w tygodniu miałam godzinny dyżur dla rodziców. Również pracując jako wychowawca świetlicy na bieżąco rozmawiałam z rodzicami uczniów. Przeprowadzałam także rozmowy telefoniczne, których inicjatorką byłam ja bądź rodzice. Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki. Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy mną a dziećmi, ale również pomiędzy mną a rodzicami. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym mogłam dogłębniej poznać ich problemy i charaktery. Diagnozy i wywiady z rodzicami zaowocowały w pracy na rzecz uczniów. Znając środowisko łatwiej było mi udzielić pomocy. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.

Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych
Podczas całego okresu stażu na bieżąco analizowałam zmiany cywilizacyjne oraz społeczne. Zaktualizowałam swoją wiedzę na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się. Wiedzę tą zastosowałam w praktyce. Wielokrotnie porozumiewam się z rodzicami uczniów drogą mailową. Przesyłałam im tym sposobem treść zadań domowych, bieżące informacje. W listopadzie 2018r. ukończyłam szkolenie z obsługi dziennika elektronicznego Vulcan, które ułatwiło mi komunikację nie tylko z nauczycielami, ale również uczniami i ich rodzicami.
Uczestniczyłam wraz z wychowankami i ich rodzicami w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. Wielokrotnie uczestniczyłam w lekcjach bibliotecznych organizowanych w Miejskiej Bibliotece, przy okazji których zachęcałam uczniów do zapisywania się do biblioteki a także popularyzowałam czytelnictwo oraz kształtowałam nawyk korzystania z kultury.

Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów.
Podczas całego okresu stażu nieustannie poszerzałam wiedzę i umiejętności uczniów. Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi uczniów. Działania te miały również na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej ich pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności. Uwzględniając analizę sprawdzianów brałam pod uwagę różne możliwości uczniów i właściwie dobierałam metody i formy pracy na lekcjach. Podczas zajęć indywidualizowałam pracę uczniów. Prowadziłam również zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas trzecich z trudnościami w nauce, dzięki którym mieli oni możliwość nadrobienia zaległości i uzupełnienia braków, a także lepszego zrozumienia omawianych treści.
Stale utrzymywałam kontakt z rodzicami uczniów, omawiałam z nimi wyniki sprawdzianów, kartkówek itp. ukierunkowywałam w podnoszeniu wiedzy i umiejętności ich dzieci.
Nieustannie współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Planując pracę z uczniami brałam pod uwagę opinie i informacje o uczniach.
W swojej pracy uwzględniałam talent i umiejętności uczniów zdolnych. Na zajęciach starałam się indywidualizować im pracę, umiejętnie dobierać materiały do obowiązujących treści nauczania, szukając ich również poza podręcznikiem zalecanym do nauki w danej klasie. Rozwijałam także pasję moich uczniów. Pracując jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej prowadziłam dla chętnych dzieci kółko plastyczne, podczas którego mieli oni możliwość poznać ciekawe techniki plastyczne i rozwinąć swoje zainteresowania artystyczne. Pracując jako nauczyciel biologii prowadziłam kółko biologiczne dla uczniów klas szóstych. Na kółku poza poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu biologii uczniowie mieli możliwość przeprowadzać ciekawe obserwacje i doświadczenia biologiczne. Poszerzali również swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania się, między innymi poprzez zajęcia, na których układali jadłospisy, przygotowywali zdrowe posiłki czy przeprowadzali doświadczenia polegające na wykrywaniu w produktach spożywczych witaminy c czy skrobi i dyskutowali nad znaczeniem tych substancji w zdrowej diecie.
Kształtowałam dobre nawyki żywieniowe uczniów poprzez promowanie spożywania mleka i przetworów mlecznych zgodnie z programem, „Mamy kota na punkcie mleka”, oraz poprzez zachęcanie dzieci do jedzenia warzyw i owoców a także udział w programie „Warzywa i owoce w szkole”. Tworzyłam wraz z dziećmi gazetki i plakaty o tematyce zdrowego odżywiania się.
Kształtowałam prozdrowotne nawyki uczniów pełniąc funkcję szkolnego koordynatora programu „Trzymaj formę”, w którym brali udział uczniowie klas V – VIII. W czasie trwania programu na korytarzach szkolnych, w świetlicy i w sali gimnastycznej wywieszane były plakaty promujące aktywność fizyczną oraz „Piramida zdrowia”, a także gazetki tematyczne. Uczniowie klas V, VI i VII oraz ich rodzice otrzymywali ulotki informacyjne. Prowadzone były pogadanki z uczniami na temat skutków zaniedbań żywieniowych i niewłaściwego stylu życia. Podczas realizacji programu współpracowałam z wychowawcami klas, nauczycielami: wychowania fizycznego, techniki i przyrody, pedagogiem szkolnym, nauczycielami świetlicy szkolnej oraz higienistką szkolną.
Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, między innymi.: Międzynarodowy Konkurs Matematyczny: „Kangur”, konkurs plastyczny „Zebry, kaski i odblaski”, „Dlaczego warto pić wodę kranową”. „Tarnowskie Góry – srebrne miasto”, „Zimowy pejzaż” i wiele innych.
Współpracując z biblioteką szkolną promowałam czytelnictwo wśród dzieci. Miały one do przeczytania w miesiącu jedną obowiązkową lekturę. Dodatkowo dzieci czytały książki wybrane przez siebie. Każdą przeczytaną lekturę obowiązkową, bądź dodatkową dzieci opisywały w specjalnie przeznaczonym do tego zeszycie do lektur. Podczas trwania stażu czytałam dzieciom także fragmenty baśni, lektur oraz innych książek w celu zachęcania ich do czytania. Współpracowałam też z biblioteką szkolną w ramach wypożyczania książek przez moich wychowanków, rozliczania się z nich oraz zamawiania lektur. Współpraca z biblioteką szkolną polegała również na pobieraniu i oddawania bezpłatnych podręczników dla uczniów klasy trzeciej.
W okresie stażu organizowałam następujące uroczystości klasowe: Klasowy Dzień Chłopaka, Mikołajki, Wigilia, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Bal karnawałowy, Klasowy Dzień Kobiet, Pierwszy dzień wiosny, a także wyjazd do teatru w Chorzowie i wycieczkę do Osikowej Doliny.
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
Technologia informacyjna od samego początku odgrywa dużą rolę w mojej pracy. Okres stażu to okres systematycznego korzystania z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet jest źródłem wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela. Przygotowując się do zajęć nieustannie korzystałam z internetu, wyszukując informacji, zdjęć, ciekawostek.
Starałam się we własnym zakresie poszerzać moje umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologię komputerową wykorzystywałam między innymi do: prowadzenia dokumentacji szkolnej, opracowywania planów, ankiet, scenariuszy, świadectw. W swojej bieżącej pracy korzystam również z dziennika elektronicznego. Komputer służył mi również jako narzędzie do przygotowywania pomocy dydaktycznych, dyplomów, podziękowań, testów, scenariuszy, kart pracy, informacji dla rodziców, ogłoszeń. Na zajęciach nieustannie wykorzystywałam komputer jako pomoc dydaktyczną, korzystając z prezentacji multimedialnych, e-podręczników, różnych stron internetowych, zdjęć, filmów. Często wykorzystywałam na swoich zajęciach konspekty i materiały dodatkowe dostępne na portalach internetowych takich jak np. www.literka.pl, www.profesor.pl, wwwmiastodzieci.pl, www.czasdzieci.pl, www.kodowanienadywanie. blogspot.com. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć. W dobie dzisiejszego rozwoju technologii oraz zainteresowań uczniów związanych z nowinkami technicznymi nauczyciel musi korzystać z tego rodzaju środków podczas prowadzenia lekcji, ponieważ są one dla dzieci bardzo atrakcyjne i umożliwiają łatwiejsze przyswajanie wiedzy.
W roku szkolnym 2017/18 prowadziłam lekcje informatyki w klasie trzeciej. Podczas mojej pracy nie tylko przekazywałam uczniom wiedzę z zakresu obsługi komputera, ale również zachęcałam do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych, portali poświęconych nauce tabliczki mnożenia, ortografii oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności. Prowadząc zajęcia z Internetem zwracałam szczególną uwagę na bezpieczeństwo w sieci. Wykorzystywałam Internet w mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wyszukując informacje na różne tematy. Był on dużą pomocą w zdobywaniu informacji na temat konkursów, spotkań dokształcających, oraz w organizacji wycieczek klasowych. Drogą elektroniczną prowadziłam korespondencję się z Panią Dyrektor, nauczycielami z mojej szkoły, uczniami i ich rodzicami. Wykorzystywałam komputer podczas opracowywania dokumentacji z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 roku pracowałam zdalnie: wyszukiwałam i udostępniałam materiały do samodzielnej nauki, odnośniki do filmików, materiałów edukacyjnych. Samodzielnie przygotowałam materiały dla uczniów: notatki, prezentacje multimedialne, zdjęcia, wykresy. Podczas pracy zdalnej na bieżąco korzystałam z platformy TEAMS, gdzie uczestniczyłam w wideokonferencjach z Dyrekcją i innymi nauczycielami a także udostępniałam uczniom materiały do nauki. Odbyłam szkolenie online z obsługi MS Teams, które umożliwiło mi sprawne korzystanie z platformy. Zdobyłam nowe umiejętności i wiedzę technologiczną, rozwinęłam umiejętności korzystania z nowych rozwiązań technologicznych.

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskiwałam korzystając z portali lub serwisów poświęconych kwestiom związanym z awansem takich jak np. www.awans.net, www.portaloswiatowy.pl, www.literka.pl, www.cen.edu.pl, awans.edux.pl, www.interklasa.pl, strony MEN. Pomocne były publikacje innych nauczycieli. To właśnie dzięki nim dowiedziałam się jak wygląda przykładowy plan rozwoju, sprawozdanie na koniec stażu. Dzięki cennym wskazówkom byłam w stanie sama realizować zadania ujęte w moim planie rozwoju, dokumentować jego postępy sprawozdaniami tworzonymi na koniec roku szkolnego. Przepisy i akty prawa oświatowego, w tym regulujące system awansu, również aktualizowałam poprzez Internet.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach i kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględniłam te zalecenia w procesie dydaktycznym i wychowawczym. W codziennej praktyce stawałam często przed problemami, przy rozwiązywaniu, których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi, z postawą wycofania, strachu, braku wiary w siebie, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa, starałam się radzić jak najlepiej umiałam. Na bieżąco rozwiązywałam napotykane trudności i problemy wychowawcze w pracy z uczniami na lekcjach, przerwach oraz przebywającymi w świetlicy szkolnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców, wychowawców świetlicy szkolnej, pedagoga i psychologa szkolnego, z którymi na bieżąco współpracowałam, prowadziłam rozmowy w celu uniknięcia zaobserwowanych trudności wychowawczych. Istotnym elementem mojej pracy był stały kontakt z opiekunami dzieci. Indywidualne spotkania pozwalały na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów.
W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. W czasie pogadanek realizowałem tematykę uzależnień, zachowań patologicznych, przestrzegania ogólnie przyjętych norm kultury osobistej i zasad zachowania.
Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie. Wprowadziłam do tematyki zajęć treści dotyczące problemów środowiska lokalnego oraz problemów cywilizacyjnych i społecznych.
Podczas zajęć zachęcałam uczniów do odpowiedniego i społecznie akceptowanego zachowania wobec kolegów oraz osób dorosłych. Starałam się skutecznie eliminować zachowania niepożądane, wpajać postawy pozytywne i społecznie akceptowane.
Brałam udział w imprezach szkolnych, wycieczkach, a także pomagałam organizować imprezy integrujące środowisko lokalne, takie jak dni otwarte szkoły czy kiermasz świąteczny. Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować. Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Poznane przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję. Rozwiązywanie problemów wychowawczych, pogadanki przyczyniły się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród moich uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

W trakcie stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz dokumentację szkolną. Zapoznałam się z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniem MEN z dn. 23 sierpnia 2019 r., a także pogłębiałam swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania szkoły. Analizowałam dokumentację związaną z jej organizacją: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, regulaminy szkolne, procedury postępowania w różnych sytuacjach. Podczas całego okresu stażu aktywnie uczestniczyłam w radach pedagogicznych zgodnie z ustalonym harmonogramem. W roku szkolnym 2017/18 napisałam Plan wychowawczo - profilaktyczny dla klas III. W ramach pracy Rady Pedagogicznej i Zespołu Samokształceniowego Edukacji Wczesnoszkolnej brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych.

Podsumowanie
Okres stażu pokazał mi jakim jestem nauczycielem i wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować. Dość krytycznie podchodzę do swojej pracy i wiem, że aby stać się dobrym, w pełni kompetentnym nauczycielem potrzebuję nieustannie się dokształcać i zdobywać nowe doświadczenia. W czasie realizacji planu rozwoju zawodowego niejednokrotnie przekonywałam się, że zawód nauczyciela wymaga niejednokrotnie weryfikowania własnych przekonań zawodowych i metod pracy. Nigdy bowiem nie jest tak, że jakaś metoda będzie przynosiła zawsze podobne korzyści. Poznaję dobrze swoich uczniów i dopasowuję metody do ich indywidualnych cech. Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze znajdowałam czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia. Obserwuję swoich wychowanków, gdyż oni są dla mnie bardzo ważnym źródłem oceny mojej pracy – ich stosunek do obowiązków szkolnych, wiedza, umiejętności, a także zachowanie świadczą jakim jestem nauczycielem. Staram się na bieżąco wyłapywać pewne błędy, które niewątpliwie jeszcze mi się zdarzają. Doceniam zawsze rady doświadczonych nauczycieli, jestem otwarta na ich sugestie, które mogą podnieść jakość mojej pracy. Poszukuję nowych kierunków, w których mogłabym się doskonalić. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i szkoły. W trakcie trwania stażu starałam się stosować aktywne metody pracy aby zachęcić uczniów do nauki, osiągania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. W swojej pracy kieruję się dobrem ucznia i szkoły. Mam świadomość, że pomimo zakończenia stażu na nauczyciela mianowanego nie zakończył się czas mojej intensywnej pracy nad sobą. W mojej dalszej pracy zamierzam kontynuować zadania podjęte w okresie stażu, podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić swój warsztat pracy tak aby systematycznie poprawić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania. Ostatnie lata pracy były dla mnie bogate w nowe doświadczenia i dodały mi wiary w siebie, a także umocniły w przekonaniu, iż moja praca przynosi mi dużo satysfakcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.