X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52457
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko stażysty:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Imię i nazwisko dyrektora szkoły:
Miejsce pracy:
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Okres trwania stażu: 1 września 2022 r. – 31 maja 2024 r.
Podstawa prawna: Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. 2018 poz. 1574); Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1730).

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 7 ust.2 pkt.1)
W ramach wypełniania zadań nauczyciela kontraktowego wynikających z § 7 ust.2 pkt.1 doskonaliłam umiejętność właściwej organizacji, przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego oraz jako wychowawca. Obie funkcje wymagały rzetelnego przygotowania, zaangażowania, dobrej organizacji pracy, umiejętności współpracy, diagnozy i ewaluacji. Rok szkolny zawsze rozpoczynam od:
opracowania planów pracy dydaktycznej i wychowawczej, zgodnych z podstawą programową, programem nauczania, szkolnym programem wychowawczym oraz przedmiotowym systemem oceniania zgodnym ze statutem szkoły, uwzględniających specyfikę przedmiotu, możliwości poznawcze i potrzeby ucznia oraz kierunki rozwoju szkoły;
zaplanowania pracy z uczniami z orzeczeniami i opiniami na podstawie analizy dokumentacji z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
opracowania programu i planu pracy dydaktycznej na podstawie innowacji pedagogicznej "Culture corner – kącik kulturalny", której jestem autorką (rok szkolny 2023/2024);
przygotowania materiałów dydaktycznych w ramach oceniania kształtującego;
wytyczenia kierunków doskonalenia zawodowego na podstawie autodiagnozy oraz zgodnie z potrzebami szkoły;
przygotowania planu współpracy z opiekunem stażu dotyczącego realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

Realizację planów pracy na bieżąco monitoruję, uelastyczniam, uzupełniam zgodnie z potrzebami środowiska szkolnego i lokalnego i w ramach ewaluacji modyfikuję w kolejnym roku.
Nieodzownym elementem w kształtowaniu swojego warsztatu pracy był aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, który obejmował uczestnictwo w szkoleniach rady pedagogicznej. W szkole odbyły się następujące szkolenia:
Problematyka przetwarzania danych osobowych w szkole na gruncie RODO – listopad 2022;
Metoda eksperymentu w procesie nauczania – listopad 2022;
Wykorzystanie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych – listopad 2022;
Wykorzystanie technologii ITC w nauczaniu metodą eksperymentu – listopad/grudzień 2022
Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych – wrzesień 2023;
Higiena cyfrowa – luty 2024;
Uczeń z Zespołem Aspergera – marzec 2024.
Niezależnie od tego uczestniczyłam w następujących formach zewnętrznych doskonalenia zawodowego:
Speak up, czyli nowatorskie metody nauczania w sprawnej komunikacji w języku angielskim – wrzesień 2022;
Zmiany w przepisach prawa oświatowego – październik 2022;
Ocenianie kształtujące krok po kroku – październik 2022;
Projekty eTwinning dla początkujących. Rozpocznij swój pierwszy projekt. (sieć współpracy i samokształcenia 12 h dydaktycznych) – październik 2022 – styczeń 2023;
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka angielskiego – marzec 2023;
Nauczyciel kontraktowy na nauczyciela mianowanego. Jak przygotować się do spotkania z komisją? - sierpień 2023;
Szkolenie wprowadzające do systemu InstaLing – wrzesień 2023;
Media społecznościowe i młodzież: rozwijanie krytycznego myślenia w erze cyfrowej – październik 2023;
Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku – październik 2023;
Świat cyfrowy a rozwój dziecka – luty 2024;
Rodzicielstwo a świat cyfrowy dzieci i młodzieży – marzec 2024;
Trening Umiejętności Społecznych (10 h dydaktycznych) – marzec 2024;
V Mini Festiwal Myślenia Krytycznego – marzec 2024,
Akcja Żonkile w klasach 4-6 – kwiecień 2024.
Wszystkie wymienione wyżej formy doskonalenia, zarówno kursy, warsztaty, szkolenia jak i praca w zespołach samokształceniowych, uzupełniły oraz poszerzyły moją wiedzę i umiejętności w zakresie dydaktyki i wychowania, którą skutecznie wdrażam w bezpośredniej pracy z uczniami zarówno podczas lekcji języka angielskiego, godzin wychowawczych, jak i w pracy indywidualnej z uczniem i rodzicami. Zdobytą wiedzą dzieliłam się z moimi kolegami nauczycielami.
Jedną z najważniejszych form doskonalenia okazała się sieć współpracy dotycząca projektów eTwinning, która umożliwiła mi rozpoczęcie pracy na platformie ESEP, nawiązywanie kontaktów z nauczycielami z różnych krajów i realizację projektów eTwinning. Drugim bardzo ważnym wydarzeniem było Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Po szkoleniu przystąpiłam do egzaminu, który zdałam i wraz z dniem 31 października 2023 otrzymałam wpis do ewidencji egzaminatorów OKE w Gdańsku z zakresu egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego i egzaminu eksternistycznego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych. Uważam, że z perspektywy egzaminatora łatwiej przygotować mi uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Oba kursy były najbardziej spójne z potrzebami uczniów, szkoły i mojego warsztatu pracy. Dodatkowo w maju br. pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty z matematyki, dzięki czemu poznałam zasady organizacji i prawidłowego przebiegu egzaminu.
Jednym z moich głównych celów podczas stażu było zapoznanie się i wdrożenie idei oceniania kształtującego na lekcjach języka angielskiego. Po dwóch latach pracy w SP Bysław widzę, jak ważne jest dla uczniów podanie celów i kryteriów sukcesu, które stawia się przed nimi. Na początku każdego rozdziału określam i wyjaśniam uczniom cele uczenia się na cały blok tematyczny. Dzięki tej wiedzy uczniowie chętniej pracują i są bardziej zmotywowani. Rozpoczynając lekcję ponownie wyjaśniam cele konkretnego tematu. Podczas powtórki i przygotowania do sprawdzianu wspólnie z uczniami sprawdzamy, czy zrealizowaliśmy cele przewidziane na dany rozdział i określamy kryteria sukcesu. Kolejnym ważnym elementem oceniania kształtującego, które stosuję na lekcjach są pytania, które mają zachęcić uczniów do dyskusji, pobudzać do myślenia i wymiany informacji. Jednym z ważniejszych elementów oceniania kształtującego z perspektywy ucznia jest informacja zwrotna do wykonanego zadania. Szczególnie podczas tworzenia krótkich form pisemnych w języku angielskim. Każdy uczeń otrzymuje ode mnie pracę z informacją o mocnych i słabych stronach tekstu. Ponadto nie wyobrażam sobie lekcji bez pracy w parach i grupach, dlatego często wykorzystujemy te formy pracy podczas zajęć podsumowujących dany blok tematyczny. Zachęcam uczniów do dokonywania samooceny m.in. światła drogowe, kciuki, zdania podsumowujące, kluczowe pojęcia. Wymienione powyżej elementy oceniania kształtującego są stałym punktem moich lekcji. To, co nadal mnie nie satysfakcjonuje i nad czym nadal pracuję z moimi uczniami to ocena koleżeńska oraz wspomaganie uczniów, aby stali się odpowiedzialnymi autorami swojego procesu uczenia się. Z moich obserwacji wynika, iż uczniowie mają duży problem z obiektywnym ocenieniem pracy kolegi/koleżanki, nawet przy określonych kryteriach sukcesu, co łączy się ze świadomym i odpowiedzialnym planowaniem własnego procesu uczenia się. Rozpoczynając pracę z ocenianiem kształtującym miałam przede wszystkim na celu stworzenie uczniom takich zasad pracy na lekcji, które dzięki swojej przejrzystości i dostępności spowodują wzrost efektywności pracy ucznia i mojej, wzrost odpowiedzialności ucznia za edukację oraz rozwój świadomości, że szkoła i nauczyciele w niej pracujący są przyjaźni wobec sytuacji ucznia w szkole.
W celu poszerzania wiedzy oraz poszukiwania inspiracji, aby uatrakcyjnić zajęcia korzystałam ze stron internetowych poświęconych edukacji:
www.macmillan.pl,
www.pearson.pl,
www.learningapps.org,
www.liveworksheets.com,
www.instaling.pl,
www.etwinning.pl,
www.school-education.ec.europa.eu/en
www.fullofideas.pl,
www.hangielski.blogspot.com,
www.edux.pl,
www.profesor.pl,
www.ore.pl.
Ponadto na bieżąco szukałam pomocnych w przygotowaniu zajęć i budowaniu relacji z uczniami informacji w czasopismach, książkach i innych publikacjach z zakresu oceniania, metodyki, pedagogiki i psychologii m.in.:
Horyzonty anglistyki. Praktyczne czasopismo dla nauczycieli,
Ucz (się) w szkole, Danuta Sterna,
Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Marzena Żylińska,
OK, Ewa Piotrowska
Dyslexia in the EFL classroom, Joanna Nijakowska,
Rutyny Myślenia Krytycznego w edukacji, praca zbiorowa pod redakcją Macieja Winiarka,
Pozytywna dyscyplina, Jane Nelsen,
Self-reg. Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości, dr Stuart Shanker oraz Teresa Barker,
Uwaga! Złość, Ewa Tyralik-Kulpa
W świcie porozumienia bez przemocy, Marshall B.Rosenberg
Nie zaczęło się od Ciebie, Mark Wolynn
Mózg dziecka, Alvaro Bilbao,
Wychowanie przy ekranie. Jak przygotować dziecko do życia w sieci?, Magdalena Bigaj.
Bardzo ważnym dla mnie doświadczeniem w zakresie kształcenia umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy były działania związane z przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty, który jest istotną formą zweryfikowania ich umiejętności i możliwości. W celu uzyskania satysfakcjonujących wyników uczniów, podjęłam działania już w roku szkolnym 2022/2023, kiedy to uczniowie, wówczas klasy VII napisali próbny egzamin ósmoklasisty i mieli możliwość zapoznania się z formą egzaminu, arkuszem i procedurami. Wyniki egzaminu stały się punktem wyjścia do dalszych działań, które podjęłam w stosunku do klasy VIII. Do działań tych zaliczyć należy przede wszystkim regularne zajęcia doskonalące umiejętność rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań otwartych oraz krótkiej wypowiedzi pisemnej na wskazany temat. Ponadto zachęciłam uczniów do regularnej pracy z programem InstaLing, co znacznie poszerzyło zakres słownictwa moich uczniów.
Przez cały okres stażu tworzyłam i doskonaliłam bazę materiałów i pomocy dydaktycznych m.in. karty pracy, prezentacje i testy. Dbałam o właściwe wyposażenie sali, w której uczniowie będą czuli się ważni i bezpieczni. Dużo wysiłku włożyłam w przygotowanie gazetek klasowych, aby stały się pomocą dydaktyczną dla uczniów, a jednocześnie małą galerią ich prac. Ogromną satysfakcję przyniosło mi stworzenie gazetki na szkolnym korytarzu „Culture corner”, która stała się miejscem dzielenia wiedzy o kulturze i sztuce krajów anglojęzycznych. Poszczególne gazetki, powstają przy pomocy uczniów, którzy chętnie angażują się w to dodatkowe zajęcie. Z rozmów z uczniami i nauczycielami naszej szkoły wynika, iż gazetka jest zawsze merytoryczna, atrakcyjna wizualnie i przykuwająca uwagę. Dotychczas powstały gazetki m.in. pt.: Dzień Języków Obcych, Street Art, Charles Dickens, Saint Patrick’s Day, William Shakespeare, London Calling, Festivals around the world, International Dance Day, Little Red Riding Hood – Students’ versions. W kolejnym roku szkolnym pragnę skupić się na przybliżeniu uczniom muzyki i malarstwa Wielkiej Brytanii.
W roku szkolnym 2022/2023 brałam udział w projekcie edukacyjnym pt. „Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo”. W ramach projektu zajęcia zostały przeprowadzone w klasach: VIII (25 godzin), dwóch III (razem 50 godzin). Zajęcia klasy VIII były prowadzone pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie mieli możliwość podsumowania i utrwalenia wiedzy zdobytej podczas ośmiu lat nauki. W ramach zajęć doskonalili umiejętności słuchania i czytania z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych. Uczniowie klas III poszerzali swoją wiedzę w ramach podstawy programowej, pracowali z materiałem audio i video, dzięki czemu doskonalili umiejętność słuchania, która jest bardzo ważna podczas II etapu edukacyjnego.
Głównym narzędziem wykorzystywanym podczas naszych zajęć było nagłośnienie sali (słuchawki przy każdym stanowisku) oraz tablica multimedialna. Dzięki tablicy multimedialnej lekcja stawała się bardziej dynamiczna, a co za tym idzie, bardziej interesująca dla ucznia. Zajęcia często rozpoczynały się od prezentacji materiału audiowizualnego, który wprowadzał uczniów w daną tematykę. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia znaczenia i wymowy nieznanych słów w słownikach internetowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zadania i gry, znajdujące się w zasobach na stronie internetowej www.learningapps.org. Ponadto wykorzystywaliśmy materiały dydaktyczne wydawnictw Macmillan Repetytorium ósmoklasisty oraz Pearson New English Adventure.
Wykorzystanie do nauki narzędzi TIK zdecydowanie poprawia motywację u uczniów, wpływa na efektywność zajęć i uatrakcyjnia je. Uczniowie podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie uczenia się. Ponadto zyskali większe możliwości rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań. Większość uczniów chętnie uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu, wykazywała zaangażowanie i pozytywne nastawienie do przedmiotu, co jest kluczowym elementem w budowaniu motywacji do nauki języka obcego w kolejnych latach.
W bieżącym roku szkolnym opracowałam innowację pedagogiczno-metodyczną pt. „Culture corner – kącik kulturalny”, która była realizowana podczas lekcji języka angielskiego w klasach siódmych. Moim celem było wyposażenie uczniów w wiedzę, która często jest zaniedbywana na lekcjach języka angielskiego ze względu na brak czasu, tj. geografia, historia, kultura i sztuka oraz atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii. Jestem przekonana, że umiejętności mówienia, czytania, pisania i słuchania w języku angielskim możemy rozwijać bazując na materiałach, które dostarczą nam jednocześnie wiedzy o Wielkiej Brytanii. Głównymi założeniami mojej innowacji były:
poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu kultury Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
rozwijania umiejętności mówienia, czytania, pisania i słuchania w języku angielskim,
zapoznanie uczniów z nurtem Myślenia Krytycznego i wdrażanie nowej metody pracy na lekcji tj. rutyny myślowe. Myślenie Krytyczne ma na celu poddawanie informacji kompleksowej analizie i refleksji. „Rutyna” – to ustalony kodeks postępowania (myślenia) w grupie i radzenia sobie z konkretnymi problemami, wydarzeniami oraz sytuacjami, które chcemy przeanalizować. Rutyna reprezentuje zestaw wspólnych praktyk, które stanowią sposób działania grupy.
Udało nam się zrealizować następujące tematy:
Zjednoczone Królestwo - podstawowe informacje na temat geografii i polityki,
Irlandia Północna, Szkocja, Walia, Anglia - praca z tekstem,
A Christmas Carol w reżyserii Roberta Zemeckis'a (projekcja filmu w oryginalnej wersji językowej oraz stworzenie lapbooków),
Jednodniowa wycieczka do Londynu - prezentacje uczniów,
Brytyjska muzyka - historia zespołu Queen,
Życie i twórczość J.M.W. Turnera – prekursora impresjonizmu.
Z przeprowadzonych ankiet dla uczniów oraz moich obserwacji wynika, iż zajęcia w ramach innowacji pomogły uczniom w rozwijaniu umiejętności i poszerzaniu wiedzy z wykorzystaniem metod i materiałów, które zachęciły ich do komunikowania się w języku angielskim oraz motywowały do samodzielnej pracy w domu.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy okazały się kluczowe w wypełnianiu obowiązków nauczyciela języka angielskiego i umożliwiły mi podejmowanie dodatkowych działań wewnątrzszkolnych, które przyczyniły się do poszerzenia oferty języka angielskiego w naszej szkole:
współorganizowanie Powiatowego Konkursu Językowego, który był skierowany do uczniów klas IV-VIII powiatu tucholskiego. Moim zadaniem było przygotowanie arkusza konkursowego z zadaniami oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu;
Thanksgiving Day – za co jesteś wdzięczny?;
Christmas time;
konkurs na kartkę walentynkową „The Best Valentine’s Card”;
pomoc przy organizacji Dnia Dawcy Szpiku (akcja charytatywna, wolontariat);
obchody Dnia Świętego Patryka;
World Water Day (Światowy Dzień Wody);
obchody Dnia Języka Angielskiego z tongue twisters (łamańce językowe).
Jestem przekonana, że dodatkowe wydarzenia i akcje przyczyniają się do poszerzania wiedzy uczniów o świecie i rozwiająją ich umiejętności językowe, dzięki czemu wzrasta ich motywacja do nauki języków obcych.
Bardzo ważne dla mnie było rozpoczęcie pracy w ramach programu eTwinning na platformie ESEP. Do tej pory wzięliśmy udział w trzech międzynarodowych projektach:
“Christmas cards and traditions” (listopad-grudzień 2022) - projekt został opracowany przez nauczycieli z Włoch. Jego głównym celem była wymiana ręcznie robionych kartek bożonarodzeniowych w języku angielskim ze szkołami z różnych krajów. W ramach projektu uczniowie mieli możliwość poznania się z wykorzystaniej programu voki;
“The patron of my school” (październik-grudzień 2023) - był to mój autorski projekt, który założyłam z nauczycielką jezyka angielskiego z Jaworzna. Celem projektu było stworzenie e-booków o patronie szkoły w języku angielskim w programie BookCreator. W projekcie wzięły udział szkoły z Polski (11), Turcji (1) oraz Włoch (1). W ramach projektu uczniowie tworzyli logo projektu, przedstawiali się przy pomocy programu Padlet, odbyli spotkanie online na platformie Zoom z koleżankami i kolegami z Włoch oraz stworzyli e-booki, z których zrobiłam bibliotekę w programie Wakelet: https://wakelet.com/wake/UEpC5j42Kn5ueo5ogzpU0.
“Digital balance” (listopad 2023 – maj 2024) - założycielem i koordynatorem projektu był nauczyciel z Turcji. Celem projektu było pokazanie młodzieży, że nadmierne korzystanie z technologii negatywnie wpływa na jakość ich życia i uzależnia. Jednym z elementów projektu była edukacja “e-safety” (bezpieczeństwo w internecie). W projekcie wzięły udział szkoły z wielu krajów: Rumunii, Turcji, Polski, Macedonii, Chorwacji, Azerbejdżanu, Albanii, Słowacji, Grecji, Jordanii, Belgii i Tunezji. W ramach projektu nauczyciele z różnych krajów odbyli spotkania na platformie Zoom, natomiast uczniowie m.in. stworzyli logo i plakat projektu, przedstawiali się przy użyciu programu Canva, odbyli zajęcia poświęcone pokojowi na świecie i e-safety, napisali slogan projektu, nagrali wspólny filmik z akrostychem, opracowali słownik ze słownictwem technologicznym, stworzyli e-booka o tradycyjnych grach narodowych, zrobili marionetki i malowali na drewnie.
Korzyści jakie daje program eTwinning dzieciom to z pewnością praktyczna nauka języka, budowanie relacji z rówieśnikami z innych krajów, otwartość, nauka efektywnej współpracy i odpowiedzialności. Natomiast dla mnie eTwinning to możliwość rozwoju, wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów oraz poznawania i wykorzystywania nowych technologii. W kolejnych latach zamierzam kontynuować pracę z moimi uczniami w projektach eTwinning.
W ramach odbywanego stażu sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy między innymi poprzez aktywne uczestnictwo w obradach i szkoleniach Rady Pedagogicznej. Uczestnictwo w posiedzeniach RP przyczyniło się do zaznajomienia z bieżącymi problemami dydaktycznymi i wychowawczymi w placówce, z wciąż zmieniającymi się przepisami prawa, a także planowanymi działaniami. Było to również okazją do spotkania się w gronie pedagogicznym i wymiany cennych doświadczeń. Zauważyłam zalety wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych występujących w naszej szkole. Wszystko to wpłynęło na poszerzenie moich kompetencji zawodowych, lepszą organizację i przebieg codziennej pracy.
Jako lider zespołu przedmiotów humanistycznych (rok szkolny 2023/2024) nieustannie współpracowałam z innymi nauczycielami. Naszymi głównymi celami stały się: motywacja uczniów do nauki, poprawa procesu nauczania, kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów, doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole, wzajemna wymiana doświadczeń, samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. Brałam czynny udział w konsultacjach dotyczących zmian w statucie szkoły oraz współtworzyłam, wraz z pedagogiem szkolnym oraz innymi liderami przedmiotowymi, Standardy Ochrony Małoletnich, które obowiązują w naszej szkole od 15 lutego br.
Efekty
Dla szkoły i ucznia:
podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wydajniejszą pracę odpowiednio wykształconego nauczyciela,
posiadanie kadry pedagogicznej otwartej na korzystanie z nowych metod i form pracy,
promocja szkoły w środowisku lokalnym,
nawiązywanie kontaktów ze szkołami z innych krajów,
wysoki poziom imprez organizowanych na terenie szkoły.
Dla nauczyciela:
poszerzanie wiedzy na temat procedury uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego,
podniesienie efektywności mojej pracy poprzez zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy,
efektywniejsza organizacja pracy i zdobywanie nowych doświadczeń,
podejmowanie skuteczniejszych działań wychowawczych,
umiejętność współpracy przy organizacji wydarzeń szkolnych.
poszerzenie warsztatu pracy i stawianie sobie kolejnych zadań w procesie rozwoju zawodowego,
koordynowanie pracą zespołu rozwinęło moje umiejętności kierowania zespołem
i kształtowaniem właściwych relacji ze współpracownikami.

2. Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (§ 7 ust.2 pkt.2)
Następnym zadaniem nauczyciela, który ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego jest umiejętność rozpoznawania i uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów. Podstawowym elementem niezbędnym do spełnienia danego zadania jest indywidualne podejście do ucznia. To z kolei jest możliwe jedynie przy odpowiedniej diagnozie potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej. Podczas wykonywania swojej pracy podejmowałam szereg działań mających na celu zdiagnozowanie potrzeb oraz oczekiwań uczniów względem szkoły i nauczycieli. Informacje, które uzyskałam w ten sposób, wykorzystałam do podejmowania odpowiednich działań opiekuńczo-wychowawczych. Rozpoznawałam potrzeby rozwojowe uczniów w pierwszej kolejności poprzez zapoznanie się z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, następnie obserwacje na lekcjach, przerwach śródlekcyjnych, rozmowy z rodzicami, nauczycielami uczącymi, wychowawcami i wreszcie pracą z samym uczniem.
We wszystkich klasach, w których prowadzę lekcje są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. uczniowie z dysleksją oraz dysgrafią, uczniowie z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, uczniowie z niedostosowaniem społecznym, uczniowie z upośledzeniem intelektualnym z stopniu lekkim oraz uczniowie słabowidzący. Wśród moich uczniów są także tacy, posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, którym stan zdrowia uniemożliwia chodzenie do szkoły. Każdy z nich wymaga ode mnie poznania i innego podejścia. Dostosowując formy i metody pracy z uczniem głównie skupiam się na zasadach prezentacji materiału i formach sprawdzania wiedzy i umiejętności. Zasady, które stosuję to m.in.: posadzenie ucznia blisko nauczyciela, kontrola stopnia zrozumienia przez ucznia czytanych/słuchanych przez niego poleceń, zadawanie precyzyjnych pytań i wydawanie precyzyjnych poleceń, wprowadzanie powtórzeń, zobrazowań, egzemplifikacji (przykładów z własnego doświadczenia), stosowanie technik skojarzeniowych, wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału, przekazywanie treści za pomocą konkretów, powiększenie czcionki na kartach pracy i tekstach czytanych (uczniowie słabowidzący), rozłożenie obowiązującego materiału na mniejsze partie, wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne lub zmniejszanie ilości zadań przy jednoczesnych zachowaniu czasu pracy, unikanie głośnego czytania w obecności całej klasy (ewentualnie po opanowaniu zadanego tekstu), stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie stanu faktycznego, złagodzenie zasad oceniania poprawności ortograficznej i graficznej pisma – uwzględnianie trudności związanych, np. z przestawianiem czy myleniem liter, stosowanie pozytywnych wzmocnień, tj. pochwały i zachęty oraz udzielanie częstych informacji zwrotnych. Z moich obserwacji wyniki, że najważniejsze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest akceptacja i poczucie bezpieczeństwa. W dobrej, przyjaznej atmosferze uczniowie z problemami w nauce potrafią się zaangażować w wykonywane zadania pomimo swoich ograniczeń.
Zdaję sobie sprawę, że praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga ciągłego monitorowania, dlatego na bieżąco obserwuję swoich uczniów i modyfikuję formy oraz metody pracy, jeśli widzę, że któreś zawodzą i nie sprawdzają się. Ponadto konsultuję się z nauczycielami wspomagającymi, którzy bardzo dobrze znają swoich uczniów i chętnie dzielą się widzą na ich temat. W ciągu całego stażu poznawałam zasady edukacji włączającej oraz proces włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do funkcjonowania i pracy w szkole masowej. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze wiele pracy przede mną, jednak jestem osobą elastyczną, potrafię nawiązać dobrą relację z uczniami i wspólnie wypracować najodpowiedniejszy sposób pracy.
Pisząc plan pracy wychowawczej zawarłam w nim elementy edukacji prozdrowotnej, wychowania patriotycznego i obywatelskiego, dbałam o rozwijanie umiejętności komunikacji i kultury osobistej moich wychowanków. Bardzo ważnym elementem mojej pracy wychowawczej jest edukacja cyfrowa. Uważam, że w świecie, w którym coraz młodsze dzieci korzystają z nowych technologii w sposób nieograniczony i niekontrolowany przez dorosłych zadaniem nauczycieli jest poruszać tematy zagrożeń cyfrowych, cyberprzemocy i higieny cyfrowej, tak ważnej ze względu na rozwój mózgu młodych ludzi. Z tego względu przeprowadziłam z moją klasą kilka lekcji z zakresu higieny cyfrowej, które zostały opracowane przez Instytut Cyfrowego Obywatelstwa (program edukacyjny „Wychowanie przy ekranie”). Uczniowie chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami na temat nadużywania nowych technologii i szukali alternatywy dla rozrywki przy ekranach.
W ostatnich latach coraz więcej mówi się o problemach psychicznych i emocjonalnych młodych ludzi, dlatego we wrześniu 2024 zdecydowałam się zgłosić swoją klasę do projektu edukacyjnego Uniwersytetu Dzieci pt. „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje? Dla klasy 4”. W ramach projektu zrealizowaliśmy kilka ważnych tematów: Co zrobić, by poznać się bliżej? Jak nie bać się tego, co nowe? Czym ludzie różnią się między sobą? Ile pomysłów mieści się w głowie? Jak ludzie przeżywają emocje? Jak ukryć emocje w filiżance? Jak wydobywa się emocje? Uczniowie poszerzyli swój słownik emocji, które nam towarzyszą. Stali się bardziej świadomi tego, że każdy z nas odczuwa różne emocje, z którymi musimy sobie codziennie radzić. Moim celem jest także budowanie w uczniach empatii i zrozumienia dla siebie nawzajem.
Przez cały czas zachęcałam uczniów do współpracy, wspólnie wybieraliśmy samorząd klasowy, przygotowywaliśmy rozmaite imprezy klasowe, dbaliśmy o estetykę, porządek i aktualność gazetek w sali. Wpajałam im zasady poszanowania wspólnej własności oraz wdrażałam ich do pomocy koleżeńskiej. Wiele lekcji wychowawczych przeznaczyłam na różne formy integracji, wzajemnego poznawania się, rozumienia, akceptacji. Zależało mi na tym, by uczniowie szanowali się wzajemnie, by chcieli ze sobą współpracować, by czuli się zespołem i nie tworzyli podziałów.
Ponadto ze swoimi wychowankami realizowałam m.in. takie zagadnienia jak: Janusz Korczak – życie i twórczość, Jak troszczyć się o swoje zdrowie? Moje miejsce w rodzinie, Ja – patriota, Moje hobby, Moja ulubiona książka, Uczymy się tolerancji, Co mogę zrobić dla Ziemi? Znam swoje prawa – Konwencja o prawach dziecka. Przeprowadzałam pogadanki na temat umiejętnej organizacji swojego czasu pracy i wypoczynku; bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz w czasie wolnym od zajęć szkolnych; świąt narodowych, Bożego Narodzenia i Wielkanocy. We współpracy z rodzicami przygotowałam dla swoich uczniów: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki klasowe, Wigilię klasową, Dzień Kobiet, Poszukiwanie wielkanocnego zajączka.
W lutym br. zorganizowałam dla moich wychowanków wyjazd do Parku Trampolin w Bydgoszczy. Natomiast w maju br. współorganizowałam wycieczkę klas czwartych do Łeby na Ruchome Wydmy oraz do fokarium „Sea Park”. Oba wydarzenia pozwoliły mi na zapoznanie się z procedurami obowiązującymi przy organizowaniu wyjazdów szkolnych.
Ponadto włączałam moich uczniów w akcje i imprezy organizowane przez innych nauczycieli m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Salon Wróżb Andrzejkowych, Dzień Ziemi, Dzień Wiosny, Dzień Sportu, ekologiczne akcje zbierania elektrośmieci i zużytych baterii, akcje charytatywne Szlachetna Paczka, Paczuszka dla maluszka, Skarpetkowa choinka, Wspomagamy przytulisko w Bysławiu. Akcje te integrowały społeczność szkolną, uczyły zasad zdrowej rywalizacji oraz promowały wartości humanistyczne i ekologiczne, na które zawsze staram się uczulać swoich wychowanków.
Chcąc poznać zasób i potrzeby moich wychowanków przeprowadziłam dwie ankiety klasowe – Ja w mojej szkole, Powiedz, kto w Twojej klasie... . Wyniki były okazją do analizy sytuacji ucznia na różnych płaszczyznach, sformułowania wniosków i wytyczenia kierunków pracy z uczniem, klasą i rodzicami.
Jestem świadoma, że potrzeby rozwojowe moich uczniów muszą być brane pod uwagę w działaniach wychowawczych. Moi uczniowie są na etapie dorastania, zaczyna bardziej liczyć się w ich życiu grupa rówieśnicza niż zdanie rodziców, poznają nowe sposoby spędzania czasu wolnego, chłoną styl życia lansowany przez media. Dlatego niezmiernie istotna jest właściwa pedagogizacja rodziców. Podczas zebrań z rodzicami zawsze podejmuję sprawy ważne i aktualne z życia klasy, chcąc tym samym dostarczyć rodzicom wiedzy i umiejętności wychowawczych oraz zwrócić uwagę na problemy wynikające z zagrożeń współczesnej cywilizacji.
Na początku każdego roku szkolnego analizuję opinie i orzeczenia uczniów, aby odpowiednio zaplanować pracę z uczniami, którzy mają trudności oraz z całymi zespołami klasowymi. Stale współpracuje, konsultuję się z pedagogiem i psychologiem szkolnym, wychowawcami klas i innymi nauczycielami, aby jak najlepiej poznać swoich uczniów i móc dostosować metody oraz formy pracy z uczniami, zwłaszcza z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Praca z uczniami o specjalnych potrzebach była dla mnie wyzwaniem, ponieważ ci uczniowie w szczególności wymagali indywidualnej pomocy, wsparcia i akceptacji. Zauważyłam, że podjęte przeze mnie działania pozwoliły im na przełamanie negatywnego nastawienia i dało im poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie, chętniej udzielali się na lekcjach, nie bojąc się popełniać błędów. W pracy z uczniem mającym trudności bardzo ważna była współpraca z rodzicami oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tucholi. W jej wyniku otrzymałam informacje i wskazówki do dalszej pracy z tymi uczniami. Ważnym doświadczeniem były dla mnie lekcje indywidualne w ramach zindywidualizowanych ścieżek kształcenia. Podczas takich lekcji mogłam dobrze poznać swoich uczniów, ich słabe i mocne strony, co ułatwiło mi pracę także podczas zajęć z całymi klasami.
Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam od nich wiele informacji o zachowaniu moich wychowanków poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło mi lepiej poznać ich problemy i charakter, co z kolei owocowało szybszym i skuteczniejszym rozwiązywanie problemów wychowawczych.
W lutym 2024 do mojej klasy dołączył uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność dziecka z autyzmem w tym z zespołem Aspergera. Zespół klasowy zyskał nowego kolegę, ale również nauczyciela wspomagającego. Dużym wyzwaniem była integracja klasy w nowej sytuacji. Jako wychowawca po raz pierwszy miałam możliwość napisać IPET dla ucznia. Wsparciem były dla mnie liczne konsultacje z mamą ucznia, z pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami chłopca. Obecnie, po licznych rozmowach i obserwacjach nowego ucznia, wiem, że czuje się on dobrze i bezpiecznie w naszej klasie.
W ramach zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych zorganizowałam bądź przygotowywałam ich do następujących konkursów z języka angielskiego:
Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego 2022 oraz 2023,
Powiatowy konkurs „Flamingo” SP Żalno 2023,
Powiatowy Konkurs Językowy SP Bysław 2023,
Konkurs śpiewania kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych w języku obcym SP2 Tuchola 2023,
Konkurs walentynkowy „The Best Valentine’s Card” SP Bysław 2024,
Powiatowy Konkurs Językowy SP1 Tuchola 2024 – dwóch uczniów zdobyło wyróżnienie.
Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje mnie do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu języka angielskiego. Celem organizacji konkursów w szkole oraz zachęcenie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.
Efekty
Dla szkoły i ucznia:
promowanie szkoły poprzez zaprezentowanie umiejętności i talentów uczniów,
podniesienie wizerunku szkoły jako placówki zaangażowanej w ciągły rozwój uczniów,
tworzenie przyjaznej przestrzeni, w której dzieci czują się bezpiecznie,
udzielanie uczniom wsparcia edukacyjnego i wychowawczego.
Dla nauczyciela:
wzbogacenie mojej wiedzy na temat pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
zdobycie umiejętność prowadzenia dokumentacji wychowawcy,
budowanie otwartości i szczerości w relacjach nauczyciel – rodzic,
efektywniejsza pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich dzieci,
umiejętność dzielenia się spostrzeżeniami i uwagami, wypracowanie wspólnych metod rozwiązywania pojawiających się problemów,
odczuwanie satysfakcji z osiągnięć moich uczniów.
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia (§ 7 ust.2 pkt.3)
Rozpoczynając pracę nauczyciela języka angielskiego wiedziałam, że chcę pracować z uczniem aktywnym, zaangażowanym i zmotywowanym, który nie boi się uczestniczyć w lekcji. Wielu uczniów na lekcjach języka obcego wstydzi się popełniać błędy, dlatego woli milczeć. Jednym z moich głównych celów jako nauczyciela było i jest nawiązanie dobrej relacji z uczniem i stworzenie dla niego bezpiecznej atmosfery w klasie, gdzie nie będzie obawiał się błędów i pomyłek, które są nieodłącznym elementem procesu uczenia.
Stąd uważam, że metody aktywizujące są bardzo efektywne i chętnie z nich korzystam podczas zajęć. Z rozmów i obserwacji wiem, że uczniowie także dobrze się czują podczas pracy tymi metodami, ponieważ współdziałają ze sobą i doskonalą umiejętności przydatne w życiu codziennym, np. logiczne i krytyczne myślenie, dyskutowanie, kreatywność, selekcja informacji itd. Częste wykorzystywanie metod aktywizujących w procesie nauczania wpływa na integrację zespołu oraz budowanie właściwej relacji nauczyciel – uczeń, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Najczęściej wykorzystywane przeze mnie metody aktywizujące to m.in. burza mózgów (znakomicie sprawdza się jako wprowadzenie nowego tematu lub podsumowanie), mapa mentalna, metoda projektu, plakat, lapbook, gry edukacyjne w języku angielskim (kalambury, wisielec, państwa i miasta, tworzenie krzyżówek z nowym słownictwem), dyskusja za i przeciw, rutyny myślenia krytycznego (most, widzę-myślę-zastanwiam się, kawusia), lekcja odwrócona, metody ewaluacyjne. Większość z tych metod wykorzystuje pracę w grupie, którą również uważam za bardzo owocną. Podczas pracy w grupie uczniowie czują się bezpieczniej, chętniej pracują nad danym zagadnieniem, uczą się efektywnie współpracować w grupie i przestrzegać zasad. Stosowanie metod aktywizujących stwarza zatem warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia. Daje szansę na wykształcenia człowieka kreatywnego, otwartego na nowości i zmiany, umiejącego działać w grupie.
W ramach poruszanych na lekcjach tematów uczniowie stworzyli m.in. plakaty o tematyce: Recycling, E-safety, World Water Day, Festivals around the world oraz Peace for the planet. Ponadto klasy siódme przygotowały prezentacje na temat jednodniowej wycieczki do Londynu, która miała określone wytyczne i każda grupa musiała oprzeć na nich swoją pracę. Uczniowie poradzili sobie z zadaniem znakomicie; zgromadzili informacje oraz zdjęcia, przygotowali prezentacje multimedialne i zaprezentowali swoje prace przed całą klasą.
W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas siódmych obejrzeli A Christmas Carol w reżyserii Roberta Zemeckis’a w oryginalnej wersji językowej, a następnie stworzyli lapbooki na temat filmu, które były rozbudowane o postać Charlesa Dickens’a i tło historyczne tego opowiadania. Uczniowie zbierali informacje w domu, a później w klasie w kilkuosobowych grupach tworzyli lapbooki. Uczniowie równolegle omawiali ten utwór na języku polskim i mieli możliwość uzupełnienia swoich wiadomości.
Raz w ciągu każdego roku szkolnego realizuję z wybraną klasą projekt czytelniczy. Do tej pory przeprowadziłam dwa. Pierwszy z nich dotyczył uproszczonej lektury pt. The Tomorrow Mirror autorstwa Nicoli Prentis. Uczniowie nie znali tytułu książki i nie widzieli okładki. Po przeczytaniu książki, przetłumaczeniu i przeanalizowaniu tekstu, uczniowie w grupach wymyślili tytuły książek i stworzyli okładki, które według nich najlepiej oddają treść przeczytanego tekstu. Każda grupa napisała także własne zakończenie książki. Po wykonaniu zadania uczniowie poznali szczegóły przeczytanego tekstu.
Drugi z projektów dotyczył dobrze znanej wszystkim bajki pt. Czerwony Kapturek (ang. Little Red Riding Hood). Projekt składał się z czterech etapów. W pierwszej części uczniowie poznali angielskie terminy dotyczące budowy książki oraz gatunków literackich. Druga część została poświęcona historii powstania Czerwonego Kapturka oraz różnorodnym interpretacjom tekstu na przestrzeni wieków. Podczas trzeciego etapu uczniowie zapoznali się z angielską wersją bajki Little Red Riding Hood, a następnie sami czytali i tłumaczyli tekst na język polski. Kolejnym krokiem było napisanie przez uczniów własnej wersji Czerwonego Kapturka w języku angielskim. Tekst został wzbogacony o ilustracje, co zaowocowało powstaniem plakatów i mini książek.
Wraz ze swoją klasą przygotowaliśmy serię tabliczek informacyjnych w języku angielskim, które zostały umieszczone na drzwiach różnych pomieszczeń w naszej szkole. Uczniowie w grupach zastanawiali się, które pomieszczenia powinny być opisane, następnie przetłumaczyli nazwy na język angielski. Po wydrukowaniu napisów uczniowie zdobili je według własnych pomysłów. Wszystkie tabliczki zalaminowałam i rozwiesiłam w szkole.
Pisząc o metodach aktywizujących nie mogę pominąć projektów eTwinning, które bardzo mocno aktywizują uczniów i nakłaniają ich do współpracy. W projekcie zawsze bierze udział tylko kilkoro uczniów, dlatego czują się oni bardziej odpowiedzialni za swoją aktywność w projekcie, co skutkuje ich dużym zaangażowaniem i chęcią nauki nowych rzeczy. Szczególnie widoczne było to podczas tworzenia przez moich uczniów e-booków o Januszu Korczaku. Uczniowie musieli poszukać informacji na temat Korczaka, napisać jego biografię w języku angielskim oraz stworzyć e-booka w programie BookCreator, co stanowiło dla nich duże wyzwanie.
Podsumowując, po kilku latach pracy w szkole widzę, iż metody aktywizujące pozytywnie wpływają na zaangażowanie i pracę ucznia na lekcji. Umożliwiają uczniom wymianę doświadczeń, rozwijają twórcze myślenie i umiejętność współpracy z kolegami, integrują grupę w czasie wspólnej pracy, rozwijają uczniów intelektualnie i emocjonalnie, uczą sztuki komunikowania się w grupie i ,co bardzo ważne, służą integracji wiedzy z różnych przedmiotów.
Efekty
Dla szkoły i ucznia:
kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności za efekty swojej pracy u uczniów,
aktywne zdobywanie wiedzy przez uczniów, co skutkuje jej lepszą internalizacją,
aktywizowanie słabszych i nieśmiałych uczniów,
rozwijanie w uczniach współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.
Dla nauczyciela:
nieustanny proces kształcenia, rozwijania i poszukiwania nowych rozwiązań,
większa motywacja do pracy,
odkrywanie nowych możliwości pedagogicznych i metodycznych,
uatrakcyjnianie zajęć.
4. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy (§ 7 ust.2 pkt.4)
W ciągu całego stażu, opiekun obserwował moje zajęcia w wymiarze 8 godzin. Wszystkie zajęcia miały opracowany konspekt, były dokładnie omówione pod względem merytorycznym oraz metodycznym i uzyskiwały pozytywną ocenę. Wymiana spostrzeżeń okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym przy planowaniu dalszej pracy. Każde zajęcia poddawałam ewaluacji, aby móc uzyskać zwrotną odpowiedź od uczniów. W podsumowaniach najczęściej korzystałam ze zdań niedokończonych, świateł drogowych, kciuków, buziek, powiedz partnerowi.
Ponadto przeprowadziłam jedne zajęcia w obecności dyrektora szkoły. Wcześniej napisałam konspekt zajęć, który został zatwierdzony przez moją opiekunkę stażu. Po przeprowadzonej lekcji dokonałam jej ewaluacji tj. omówiłam jej przebieg i efekty z panem dyrektorem.
W ramach doskonalenia warsztatu pracy niezwykle cenne było obserwowanie zajęć opiekuna stażu w wymiarze 8 godzin. Po każdych zajęciach omawiałam je z osobą prowadzącą oraz sporządzałam arkusz obserwacji zawierający najistotniejsze uwagi dotyczące lekcji. Obserwacje okazały się dla mnie szczególnie pomocne jeśli chodzi o budowę i organizację lekcji m.in. powitanie oraz rozmowa na temat samopoczucia uczniów, które doskonale mobilizują uczniów do rozpoczęcia lekcji. Przekonałam się także, jak ważne są dla uczniów powtórki i ciągłe przypominanie zagadnień z poprzednich lekcji. Dzięki obserwacjom zaczęłam wprowadzać na swoich lekcjach elementy oceny koleżeńskiej oraz częściej wykorzystywać piosenki anglojęzyczne, ponieważ ułatwiają, szczególnie młodszym uczniom, poszerzanie i utrwalanie słownictwa.
Przez cały okres stażu dokonywałam refleksji dotyczącej własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej z wykorzystaniem rozmów (z uczniami, dyrektorem, innymi nauczycielami), obserwacji pracy moich uczniów podczas zajęć i krótkich form zbierania informacji, np. informacja zwrotna po zajęciach w formie krótkiej ankiety lub zdań niedokończonych. Dzięki temu mogłam dokonać autorefleksji i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. Niezwykle cenne były rozmowy z osobami obserwującymi moje zajęcia, co dało mi możliwość doskonalenia warsztatu pracy i wprowadzania działań naprawczych podczas kolejnych zajęć. Szczegółowej analizie poddaję także wyniki nauczania m.in. testów, kartkówek, egzaminu ósmoklasisty. Zawsze pytam swoich uczniów, jakie zadania sprawiły im największą trudność i na tej podstawie pracuję z nimi nad kolejnymi zagadnieniami.
Pod koniec pierwszego roku stażu opracowałam anonimową ankietę, która została wypełniona przez uczniów klas VI-VIII. Z udzielonych odpowiedzi dowiedziałam się m.in. czy atmosfera panująca na lekcjach języka angielskiego sprzyja uczeniu się, które lekcje/aktywności były najciekawsze/najnudniejsze, czego brakuje uczniom na moich lekcjach, co im się podoba. Z odpowiedzi jasno wynika, że bolączką moich uczniów jest zbyt duży zakres zagadnień gramatycznych do opanowania i brak czasu na konwersacje w języku angielskim. Z tego powodu w bieżącym roku szkolnym przy wprowadzaniu zagadnień gramatycznych stosujemy techniki sketchnotingu, czyli sporządzania atrakcyjnych wizualnie zapisków, w które uczniowie wplatają własne rysunki i symbole. Podczas każdej lekcji gramatycznej staramy się także jak najwięcej mówić w języku angielskim, aby skuteczniej ćwiczyć wprowadzone struktury gramatyczne. Odpowiedzi, których udzieli moi uczniowie w ankiecie przyczyniły się do ciągłego poszukiwania nowych i interesujących dla uczniów materiałów. Staram się wzbogacać lekcje dodatkowymi materiałami i nie ograniczać się do podręcznika. Częściej niż w poprzednich latach wykorzystuję na lekcjach gry i zabawy edukacyjne, które zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcji i doskonalenia języka angielskiego. Duży nacisk kładę na mówienie podczas lekcji w języku angielskim, ponieważ jest to często zaniedbywany obszar, co z kolei skutkuje strachem uczniów przed wypowiadaniem się w obcym języku. Wdrażanie wniosków z ewaluacji własnej i doskonalenie warsztatu pracy zgodnie z wynikami ewaluacji w kolejnym roku szkolnym przyczyniły się do wzrostu satysfakcji uczniów z prowadzonych przeze mnie zajęć.
Efekty
Dla szkoły i ucznia:
świadomy i rozwijający się nauczyciel,
dobra współpraca nauczycieli danej szkoły, okazywanie sobie wsparcia,
zwrócenie uwagi na potrzeby uczniów.
Dla nauczyciela:
rozwój nauczyciela,
umiejętność ewaluacji własnej pracy,
świadomość słabych i mocnych stron swojego warsztatu pracy,
ciągłe poszukiwanie efektywnych metod pracy.
5. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego (§ 7 ust.2 pkt.5)

Cały okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy, samorozwoju i ciągłej wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Bardzo dużo czasu spędziłam na rozmowach i konsultacjach w sprawach dydaktycznych i wychowawczych, które przyczyniły się do podniesienia przeze mnie moich umiejętności organizacyjnych w prowadzeniu lekcji, jasnego precyzowania celów i odpowiedniego doboru metod. Mogłam od kolegów nauczycieli nauczyć się skutecznej komunikacji z uczniami, przeanalizować własny sposób pracy i dokonać zmian. Ponadto zbudowałam bardzo dobrą płaszczyznę współpracy z nauczycielami i uczniami, która umożliwia mi efektywne wykonywanie obowiązków.
W ramach realizacji piątego wymagania niezbędnego do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego przeprowadziłam i omówiłam z obecnymi nauczycielami dwie godziny zajęć otwartych. Jedna z lekcji była poświęcona kulturze Wielkiej Brytanii w obrębie mojej innowacji pedagogicznej tj. „British music – Queen” natomiast druga pt. „A desert island” była poświęcona doskonaleniu umiejętności mówienia i pracy w grupach.
Od dłuższego czasu jestem zainteresowana pracą na lekcjach w duchu myślenia krytycznego. Odbyłam szkolenie na ten temat i poszerzam swoją wiedzę poprzez literaturę publikacji i for internetowych, gdzie nauczyciele wymieniają się doświadczeniami w zakresie myślenia krytycznego. Staram się promować ten nurt w dydaktyce między nauczycielami, ponieważ jest on nakierowany na rozwijanie kompetencji 4K, tj. krytyczne myślenie, komunikacja, kreatywność, kooperacja, które są bardzo ważne w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Namawiam innych nauczycieli do wykorzystywania rutyn myślowych na lekcjach, ponieważ dają one pole do działania uczniom, a nauczycielowi przydzielają rolę uważnego obserwatora, moderatora i osoby wspierającej w razie napotykanych przez uczniów problemów. Myślenie krytyczne inspiruje do podejmowania nowych wyzwań na lekcjach i wymaga od uczniów zaangażowania, dlatego staram się przekonać innych do tych metod. W kolejnych latach chciałabym odbyć kurs „Lider szkolny myślenia krytycznego”.
Innymi istotnymi działaniami, podczas których dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami były:
funkcja lidera zespołu przedmiotów humanistycznych. Podczas spotkań planowaliśmy pracę na kolejne tygodnie, omawialiśmy cele i analizowaliśmy efekty naszych działań. Były to momenty wymiany zdań, spostrzeżeń, wspólnego rozwiązywania problemów. Praca w zespole przedmiotowym pozytywnie wpłynęła na integrację wszystkich członków oraz dała nam wsparcie przy podejmowaniu nowych wyzwań. Zauważyłam, że wspólne organizowanie różnych wydarzeń (np. konkursy, przedstawienia szkolne, projekty), omawianie nowych i innowacyjnych działań sprzyjają rozwojowi uczniów i dobrze wpływają na atmosferę panującą między nauczycielami.
praca w zespole ds. opracowania Standardów Ochrony Małoletnich w naszej szkole. W skład zespołu wchodzili liderzy przedmiotów oraz pedagog szkolny. Naszym zadaniem było opracowanie dokumentu, zapoznanie z nim swoich zespołów oraz wprowadzenie poprawek po zebraniu uwag reszty nauczycieli. Jedną z ważniejszych była kwestia reagowania szkoły na przypadki przemocy wśród uczniów w szkole i w domu. Opracowaliśmy procedury, które ułatwiają nauczycielom reagowanie w tych trudnych sytuacjach. Bardzo ważna była także kwestia rozpowszechniania wizerunku uczniów, bezpieczeństwa w internecie oraz sposobów komunikowania się nauczycieli z uczniami poza szkołą.
praca w zespole anglistów, która skutkowała doborem nowych podręczników dla wszystkich klas na kolejne lata. Wspólnie zdecydowaliśmy się odejść od serii New Hot Spot Wydawnictwa Macmillan i zmieniliśmy ją na Together tego samego wydawnictwa. Zmiana podręcznika była podyktowana potrzebą zaktualizowania tematyki tekstów czytanych i słuchanych oraz odświeżenia szaty graficznej. Bardzo istotna była budowa nowego podręcznika, w którym wszystkie umiejętności językowe tj. słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie są rozwijane i ćwiczone. Nowy podręcznik oferuje znacznie większy i bardziej użyteczny zasób słownictwa. Ponadto każdy rozdział w podręczniku posiada podsumowanie, gdzie uczeń znajdzie najważniejsze słownictwo z danego działu oraz w jasny sposób opisane zasady gramatyczne z przykładami. Po roku pracy z nowym podręcznikiem wiem, że dokonaliśmy dobrego wyboru. Uczniowie chętnie z nim pracują, ponieważ poruszana tematyka oraz grafika podręcznika są dla nich interesujące.
publikacje własnych materiałów na stronie www.edux.pl tj. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, Konspekt lekcji „Dzień Świętego Patryka”, The United Kingdom – basic information,
spotkania z nauczycielami z innych szkół i krajów na platformie ESEP oraz Zoom w ramach projektów eTwinning, co stało się ogromną inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań w pracy na lekcji. Cały czas byliśmy w kontakcie, wykorzystując do tego aplikację WhatsApp. Podczas spotkań online wymienialiśmy się spostrzeżeniami na temat prowadzonego projektu i omawialiśmy trudności jakie napotykamy przy realizacji kolejnych etapów projektu. Dzięki nauczycielom z innych krajów zaczęłam wykorzystywać narzędzia TIK, których wcześniej nie używałam, np. Jamboard, StoryJumper.

Efekty
Dla szkoły i ucznia:
lepsza jakość edukacji w szkole,
wprowadzanie nowych rozwiązań metodycznych,
wzajemne wspieranie się i inspirowanie nauczycieli,
Dla nauczyciela:
doskonalenie własnego warsztatu pracy,
budowanie pozytywnych relacji z innymi nauczycielami,
dzielenie się z innymi wiedzą o wykorzystaniu nowych technologii.

6. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust.2 pkt.6)

W ciągu trwania stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. W trakcie drugiego roku stażu zaczęłam pełnić funkcję wychowawcy klasowego. Realizując powyższe wymaganie, jako podstawowe zadanie uznałam zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami i problemami moich uczniów. W swojej pracy starałam się uwzględniać także współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Pamiętałam o nich, tworząc plan pracy wychowawczej na rok 2023/2024. Podejmowałam współpracę z panią pedagog oraz konsultowałam się z wychowawczynią moich uczniów z pierwszego etapu edukacyjnego. Podejmując zadania wychowawcy klasy starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków tak, aby zadbać o udzielenie im odpowiedniej pomocy. Na bieżąco obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wyjściach i wycieczkach szkolnych. Dzięki temu lepiej poznałam ich potrzeby i możliwości.
Nawiązałam dobry kontakt z rodzicami moich uczniów i w razie potrzeby zawsze mogłam liczyć na ich współpracę, również przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Prowadziłam zebrania z rodzicami, które pozwoliły na lepsze poznanie sytuacji moich uczniów oraz ich potrzeb i oczekiwań w stosunku do mnie i szkoły. Poza sprawami dydaktyczno-wychowawczymi prowadziłam pedagogizację rodziców w zakresie higieny cyfrowej oraz problemów z koncentracją u dzieci.
Jako wychowawca przeprowadziłam szereg lekcji, na których poruszane były takie zagadnienia, jak: integracja zespołu klasowego, wzajemne poznanie, uzależnienia (m.in. Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” Głównego Inspektoratu Sanitarnego), konflikty, nasze emocje, zasady dobrego komunikowania się, postawy społeczne, patriotyzm, bezpieczeństwo w internecie, cyberprzemoc i hejt. W ciągu roku szkolnego dużo mówiliśmy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie m.in. bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo podczas ferii zimowych oraz bezpieczne wakacje.
Istotnym elementem pracy wychowawczej jest zwrócenie uwagi uczniów i przekazanie im, jak ważny jest aktywny i zdrowy styl życia. Często rozmawiamy o zdrowym odżywianiu i aktywnym spędzaniu wolnego czasu na powietrzu. W czasach, kiedy coraz młodsze dzieci są uzależnione od gier komputerowych i mediów społecznościowych wydaje się to szczególnie ważne. Zachęcam moich uczniów do odkładania telefonów i bycia ze swoją rodziną oraz przyjaciółmi. Namawiam ich do udziału w dodatkowych zajęciach oferowanych w naszej szkole, m.in. zajęcia taneczne, szachy, SKS.
W czasie stażu wielokrotnie rozmawiałam z pedagogiem szkolnym. Korzystałam z jego doświadczenia i dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami odnośnie pracy z uczniami. W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej zapoznawałam się z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dostosowaniu metod pracy i oceniania uczniów posiadających różnego rodzaju dysfunkcje. Indywidualizowałam swoje metody pracy, dostosowując je do potrzeb moich uczniów. Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami i specjalistami wspomagała moją pracę, zwłaszcza z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W mojej klasie mam troje uczniów z opinią o dysleksji i problemami w nauce oraz jednego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Apergera. Ponadto mam w klasie ucznia z Ukrainy, który do końca tego roku szkolnego jest otoczony opieką w formie dodatkowych zajęć dla obcokrajowców. Zespół klasowy jest bardzo zróżnicowany pod względem temperamentu i tempa nauki, dlatego największy problem stanowiła integracja zespołu klasowego oraz zaprowadzenie dyscypliny podczas zajęć lekcyjnych. Niektórzy uczniowie mają problemy z koncentracją, rozmawiają podczas lekcji, co dezorganizuje zajęcia i przeszkadza innym. Podczas godzin wychowawczych pracujemy nad tym problemem, rozmawiamy o szacunku względem siebie i nauczycieli oraz o potrzebie ćwiczenia koncentracji i higienie cyfrowej. Uważam, że współczesna szkoła powinna edukować i uwrażliwiać uczniów w zakresie nowych technologii, ich pozytywnych i negatywnych oddziaływań na młodych ludzi. Poszerzam swoją wiedzę w tym temacie obserwując stronę Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Korzystałam ze stworzonych przez nich scenariuszy lekcji wychowawczych, które znakomicie sprawdzają się w rozwijaniu tematu higieny cyfrowej i cyfrowych uzależnień z uczniami.
W związku z wprowadzeniem w naszej szkole Standardów Ochrony Małoletnich podczas godziny wychowawczej omówiłam z uczniami ten dokument. Wskazałam najważniejsze dla nich treści oraz poinformowałam, gdzie mogą szukać pomocy, jeśli doświadczą przemocy. Przy okazji przybliżyłam im Konwencję o prawach dziecka, wykorzystując do tego scenariusz lekcji UNICEF Polska „Moje prawa – prosta sprawa!”. Uczniowie chętnie analizowali uproszczony dokument i dyskutowali nad najważniejszymi według nich prawami.
W mojej pracy staram się uwrażliwiać młodych ludzi na problemy zarówno lokalne jak i społeczne, cywilizacyjne, dlatego zachęcam ich do udziału w życiu szkolnym i lokalnym:
udział w akcjach charytatywnych przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, WOŚP, zbiórki dla bysławskiego przytuliska oraz DKMS „Zostań dawcą szpiku”;
sprawowanie opieki podczas imprez szkolnych: „Żywa lekcja historii”, Piknik Ekologiczny, Dzień Edukacji Narodowej, apel z okazji 11 listopada, dyskoteka andrzejkowa, Jasełka, Dzień Sportu, dyskoteka karnawałowa,
organizacja wydarzeń klasowych: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Kobiet, Wielkanocny zajączek, Dzień Wody, Dzień Dziecka;
organizowanie i współorganizowanie wyjazdów klasowych: do Parku Trampolin w Bydgoszczy, na kręgle do Chojnic oraz do Łeby (wycieczka całodniowa).
W kwietniu br. zgłosiłam naszą szkołę do akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” organizowanej przez POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich. Akcja ma na celu upamiętnienie Powstania w Getcie Warszawskim oraz kształtowania świadomości historycznej Polaków i Żydów. W ramach akcji przygotowałam gazetkę tematyczną o Powstaniu oraz plakaty promujące akcję „Żonkile” w naszej szkole. Uczniowie wszystkich klas w trakcie zajęć z wychowawcami wykonali papierowe żonkile, które 19 kwietnia przypięli na znak pamięci i solidarności z pomordowanymi. Ponadto wychowawcy przeprowadzili ze swoimi uczniami lekcje na temat Powstania, wykorzystując scenariusze i filmy przygotowane przez POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich. Wydarzenie zostało opisane i udokumentowane w formie fotorelacji na stronie internetowej SP Bysław.

Efekty
Dla szkoły i ucznia:
promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
podniesienie wizerunku szkoły jako placówki zaangażowanej w rozwój swoich uczniów,
poszerzenie oddziaływań wychowawczych szkoły poprzez angażowanie uczniów w wydarzenia szkolne.

Dla nauczyciela:
budowanie dobrych relacji nauczyciel-rodzic,
lepsze poznanie i zrozumienie swoich uczniów,
dostosowanie oddziaływań wychowawczych do indywidualnej sytuacji rodzinnej uczniów,
efektywna pomoc rodzicom, którzy zmagają się z problemami wychowawczymi,
odczuwanie satysfakcji z pracy i osiągnięć uczniów.

7. Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7 ust.2 pkt.7)
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z poznaniem prawa oświatowego. W tym celu zapoznałam się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły poprzez analizę między innymi następujących dokumentów: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Planu Pracy Szkoły oraz Zasad Organizacji Wycieczek Szkolnych. We wszystkich klasach, w których uczę języka angielskiego zapoznaję uczniów z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, który precyzyjnie określa zasady oceniania edukacyjnych osiągnięć ucznia w szkole oraz Przedmiotowym Systemem Oceniania, który jest zgodny z założeniami WSO. Zapisy WSO i PSO przedstawiam swoim uczniom oraz rodzicom na początku każdego roku szkolnego.
W mojej pracy niezwykle ważna jest znajomość procedur postępowania, regulaminów, przepisów i aktów prawnych, a także umiejętność ich odpowiedniego stosowania. Rozpoczynając staż i przystępując do napisania planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z Ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm.; Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U 2018 r., poz. 1574) oraz Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1730).
Na początku i podczas trwania stażu, podejmując się rożnych zadań w szkole, analizowałam obowiązujące mnie akty prawne, takie jak:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie  o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. 2022 r., poz. 2230),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 900).
Planując pracę na języku angielskim z poszczególnymi klasami zawsze działam zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2023 r., poz. 312). Jest to dla mnie najważniejszy akt, który umożliwia mi zorganizowanie efektywnego procesu nauczania dla uczniów, ponieważ wyznacza cele i treści nauczania.
Pracuję z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w trzech klasach prowadzę zajęcia we współpracy z nauczycielami wspomagającymi, w mojej klasie mam ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, dlatego jestem zobowiązana do znajomości Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem. (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz. 1309) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. ( Dz.U z 2023r., poz. 1798 ), co wykorzystałam podczas organizowania lekcji, dobierania metod i form pracy, tworzenia IPET-u i współpracy z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw śródlekcyjnych, wyjść grupowych i wycieczek byłam zobowiązana do poznania Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r., poz. 1064).
Organizując wyjazd do Parku Trampolin oraz współorganizując wycieczkę do Łeby dla klas czwartych wykazałam się znajomością Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.05.2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055).
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 373) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 438) jest dla mnie podstawą tworzenia Przedmiotowego Systemu Oceniania, oceniania uczniów i monitorowania ich postępów w ciągu roku szkolnego.
Pracując w klasie, do której uczęszcza uczeń będący obywatelem Ukrainy byłam zobligowana do poznania i stosowania Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. 2022 r., poz. 645).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. U. 2017 r., poz. 1646) wykorzystuję do prowadzenia dziennika oraz dokumentacji nauczyciela wychowawcy. Ponadto wprowadzając innowację pedagogiczną, wypełniając dokumenty jako przewodniczący zespołu nadzorującego na egzaminie ósmoklasisty z matematyki byłam zobowiązana do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Pracując w zespole opracowującym Standardy Ochrony Małoletnich w naszej szkole wykazałam się znajomością Ustawy z 28.07.2023 o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r., poz. 1606) oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Oba dokumenty były mi potrzebne podczas rozmawiania z moją klasą o prawach dzieci na godzinie wychowawczej.
W roku szkolnym 2023/2024 opracowałam i przeprowadziłam innowację pedagogiczną „Culture corner – kącik kulturalny”, działając zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506).
Przez okres stażu starałam się jak najszerzej poznać istotne do wykonywania zawodu nauczyciela przepisy prawa. Wiedza z zakresu prawa oświatowego, pozwoliła mi zapoznać się z podstawowymi zasadami funkcjonowania systemu oświaty, prawami i obowiązkami każdego nauczyciela. Przeanalizowanie wyżej wymienionych aktów prawnych posłużyło mi do realizacji czynności jakie wykonuję będąc nauczycielem, a także czynności związanych z odbywaniem stażu. Ze względu na szeroki zakres zagadnienia z pewnością nie zdołałam poznać wszystkich przepisów wchodzących w zakres wymagania.
W trakcie stażu na nauczyciela mianowanego brałam również udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych dotyczących: organizacji roku szkolnego, zatwierdzeniu dokumentacji szkolnej, klasyfikacji i promowaniu uczniów oraz pracach związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Efekty
Dla szkoły i ucznia:
podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wydajniejszą pracę odpowiednio wykształconego nauczyciela,
polepszenie organizacji pracy szkoły i poziomu przygotowania merytorycznego nauczycieli.
Dla nauczyciela:
poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
aktualizowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej procedury awansu zawodowego,
znajomość dokumentacji regulującej funkcjonowanie szkoły,
podniesienie efektywności mojej pracy poprzez zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy.

8. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych (§ 7 ust.2 pkt.8)

Technologie informacyjno - komunikacyjne odgrywają w mojej pracy bardzo dużą rolę. Trudno mi wyobrazić sobie organizację własnego warsztatu pracy bez wykorzystania techniki komputerowej. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo-edukacyjnych. Najnowsze środki przekazu i informacji wykorzystuję na bieżąco w swojej codziennej pracy – nie tylko w celu opracowywania dokumentów służbowych tj. planów pracy na dany rok szkolny, sprawozdań, testów, pomocy dydaktycznych, prezentacji, ale również do przesyłania plików drogą elektroniczną, publikowania swoich prac na stronie internetowej, kontaktowania się z innymi nauczycielami, instytucjami oraz uczniami. Dodatkowo technologię informacyjną i komunikacyjną wykorzystywałam do generowania świadectw, dyplomów, pomocy dydaktycznych np. różnego rodzaju krzyżówki, ćwiczenia, karty pracy, sprawdziany, kartkówki, przygotowywania gazetek ściennych, wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w ich prowadzeniu, poszukiwania ciekawych publikacji na portalach edukacyjnych. W trakcie stażu również publikowałam swoje materiały na portalu edukacyjnym www.edux.pl: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, Konspekt lekcji „Dzień Świętego Patryka”, The United Kingdom – basic information. Pracuję w środowisku Windows, korzystając przede wszystkim z edytora tekstów.
W ciągu całego stażu na bieżąco śledziłam informacje oświatowe, w tym te dotyczące awansu zawodowego umieszczane na stronach ministerialnych, portalach edukacyjnych, portalach wydawnictw pedagogicznych, serwerach wojewódzkich placówek doskonalenia zawodowego m.in., www.odn.slupsk.pl, www.cke.gov.pl, www.oke.gda.pl, www.profesor.pl, www.edukacja.edux.pl, www.ore.edu.pl, www.nowaera.pl. Informacje te pomogły mi właściwie prowadzić dokumentację w okresie stażu oraz odpowiednio przygotować dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego.
Przez cały okres stażu korzystałam z dziennika elektronicznego Vulcan, przy pomocy którego prowadziłam dziennik zajęć lekcyjnych i dodatkowych, obliczałam i kontrolowałam frekwencję moich wychowanków, generowałam arkusze klasyfikacyjne, świadectwa i arkusze ocen. Ponadto dziennik ułatwia mi komunikowanie się z uczniami i ich rodzicami oraz innymi pracownikami szkoły. Do kontaktu z uczniami wykorzystuję także platformę Classroom, ponieważ umożliwia mi to udostępnianie dodatkowych materiałów dla całych klas. Na co dzień pracuję w pracowni językowej, w której każdy uczeń korzysta ze słuchawek z mikrofonem. Sala jest wyposażona w komputer i tablicę interaktywną, dzięki czemu mamy możliwość korzystania w ciągu lekcji z e-podręczników, filmów, animacji, nagrań i prezentacji, bez których nie wyobrażam sobie lekcji w dzisiejszej szkole. Starałam się, aby moje zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnej były ciekawe, dostosowane do wieku, potrzeb oraz zainteresowań moich uczniów.
Zachęcałam swoich uczniów do korzystania z nowych technologii w procesie edukacyjnym m.in. uczniowie klasy VIII w ramach przygotowania do Egzaminu Ósmoklasisty pracowali w programie InstaLing, dzięki czemu systematycznie poszerzali i utrwalali znajomość słownictwa. Moi uczniowie niejednokrotnie tworzyli prezentacje w wybranych przez siebie programach komputerowych np. Dzień Świętego Patryka, Światowy Dzień Wody, Święto Dziękczynienia, Jednodniowa wycieczka do Londynu.
Nowe technologie umożliwiły mi uczestniczenie w wielu przydatnych szkoleniach i podjęcie współpracy przy projektach eTwinning, które stały się dla mnie źródłem ogromnej wiedzy i inspiracji w wykorzystywaniu ciekawych programów i aplikacji internetowych. Swój warsztat pracy poszerzyłam o znajomość i praktyczne zastosowanie takich programów jak: Canva, Wordwall, Kahoot, LiveWorksheets, LearningApps, Book Creator, Google Forms, Word Art, Padlet, Wakelet, StoryJumper, Jamboard, Voki, Linoit, QRcodes oraz Zoom, przy pomocy którego sama stworzyłam i poprowadziłam spotkanie z nauczycielką i uczniami z Włoch podczas prac nad e-bookami o patronach szkoły. Wielu z tych programów uczniowie nie znali i dużą radość sprawiło mi zapoznanie ich z narzędziami, które uatrakcyjniają i ułatwiają im proces uczenia się oraz motywują do zdobywania nowych umiejętności. W ramach projektów eTwinning m.in. tworzyliśmy e-booka o Januszu Korczaku w Book Creator; projektowaliśmy logo, plakat i slogan w Canvie; opisywaliśmy tradycyjne gry podwórkowe w StoryJumper; przedstawialiśmy się w Padlecie oraz Voki; wymienialiśmy się pomysłami w Jamboard.
Istotną rolę we współczesnym systemie szkolnictwa odgrywa umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej. Technologia ta od samego początku odgrywa znaczną rolę w mojej pracy. Internet to źródło wiedzy bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela, dlatego nieustannie staram się we własnym zakresie poszerzać swoje umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Efekty
Dla szkoły i ucznia:
podniesienie jakości procesu dydaktycznego, dzięki wykorzystaniu różnorodnych pomocy powstałych z wykorzystaniem komputera,
urozmaicenie form przekazywania wiedzy,
uatrakcyjnienie zajęć dla uczniów,
wprowadzenie nowoczesnych technologii do nauczania,
podniesienie jakości pracy szkoły,
Dla nauczyciela:
usprawnienie własnej pracy i wzbogacenie warsztatu pracy,
wykorzystywanie możliwości, jakie niesie ze sobą umiejętnoś korzystania z technik komputerowych,
możliwość śledzenia na bieżąco oferty szkoleń, zgłaszanie udziału własnego,
możliwość szybkiej wymiany informacji z innymi nauczycielami.

Podsumowanie

Przebieg mojego stażu oceniam jako bardzo pracowity, ale efektywny. Postawione w planie rozwoju cele zrealizowałam, swoimi działaniami pozostawiając trwały ślad w ofercie szkoły. Uważam, że poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne, przyczyniłam się do zwiększenia świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania uczniów i nauczycieli w życie szkoły, a co za tym idzie, do podniesienia jakości pracy szkoły. Podejmowane wyzwania i ich efekty wzmacniają moje przekonanie o ich słuszności i są podstawą do planowania kolejnych działań.
Podczas stażu pracowałam nad systematycznością, organizacją czasu, cierpliwością, konsekwencją w działaniu i wychowaniu, usprawnianiu własnej pracy, organizowaniu ciekawych zajęć, wykorzystywaniu metod aktywizujących oraz integrujących grupę. Wszystkie podejmowane przeze mnie działania mobilizowały mnie do analizy i korekty mojej pracy. Zrealizowane przeze mnie formy doskonalenia zawodowego umożliwiły mi modyfikowanie i udoskonalanie własnego warsztatu pracy. Wybierając szkolenia kierowałam się przed wszystkim możliwością wykorzystania nabytych umiejętności w pracy oraz poszerzaniu umiejętności wychowawczych i opiekuńczych. Praca z dziećmi i młodzieżą wymaga dużej wiedzy, rozpoznawania potrzeb, doboru skutecznych metod i indywidualnego podejścia. Dlatego w swojej pracy stosuję takie metody i formy pracy, które umożliwiają uczniom wszechstronny rozwój. Jestem pozytywnie nastawiona do nowości dydaktycznych i metodycznych.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i wskazówek do dalszej pracy. Myślę, iż wykonane zadania przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy. Wiele z zadań zamierzam nadal kontynuować. W przyszłości planuję podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego tak, abym mogła nieustannie modyfikować i ulepszać swój warsztat pracy.
W kolejnych latach zamierzam kontynuować współpracę ze szkołami z innych krajów w projekatch eTwinning. Moim marzeniem jest zaangażowanie naszej szkoły w program ERASMUS+, który stanowi nie lada wyzwanie na poziomie formalnego opracowania dokumentacji. Planuję także dokształcać się i rozwijać w obszarze Myślenia Krytycznego, które chciałabym uczynić stałym elementem lekcji języka angielskiego. Obecnie tworzę propozycję zajęć dodatkowych dla dzieci zdolnych w formie koła czytelniczego na rok 2025/2026.

KONIEC

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.