X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52455
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Nauka w szkołach
powinna być w taki sposób,
aby uczniowie uważali ją za cenny dar,
A nie ciężki obowiązek.
Albert Einstein

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.

Anna Truty – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie
Pełnione funkcje – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca
Posiadane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie filologii angielskiej
Opiekun stażu: mgr Karolina Gunia
Nauczane przedmioty: język angielski
Czas trwania stażu: 06.09.2017r.-05.06.2020r.
Staż pracy w szkole – 14 lat

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie zadań zawartych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650). Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 06.09.2017r. trwał on 2 lata i 9 miesięcy. Sprawozdanie dotyczy pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Pelplinie.
Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie w planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji we wrześniu 2017r. Jestem osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania.
Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze znajdowałam czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia. Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Zawsze starałam się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka.
Przez cały czas mojej pracy w zawodzie ciągle uczę się czegoś nowego. Jestem kreatywnym nauczycielem. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by zapadały w pamięć uczniów. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły.
Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy stażu pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych, wynikających ze Statutu Szkoły, potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego .

§7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

W okresie stażu brałam czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń. Uczestniczyłam w radach plenarnych organizowanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. Ponadto czynnie uczestniczyłam we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły posiedzeniach szkoleniowych.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów języków obcych( w ciągu stażu dwa razy byłam przewodniczącą zespołu: 2017/2018 oraz 2019/2020)w ramach których:
• opracowywałam plan pracy zespołu i wytyczałam kierunki działania;
• dokonałam ewaluacji programów nauczania;
• zajmowałam się opracowywaniem kalendarza
• analizowałam i omawiałam wyniki próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminu ósmoklasisty, konstruując plany naprawcze;
• przeprowadzałam testy diagnostyczne na rozpoczęcie nauki w klasie czwartej i siódmej, jak i na zakończenie, a następnie opracowywałam ich wyniki, dokonywałam ewaluacji, wyciągałam wnioski oraz wdrażałam działania mające na celu poprawę efektów nauczania;
• opracowałam przedmiotowe zasady oceniania;
• ustalałam zasady konkursów i przeprowadzałam je;
• spotykałam się z przedstawicielami różnych wydawnictw edukacyjnych i zapoznawałam się z nowościami wydawniczymi;
• dzieliłam się wiedzą i doświadczeniami.
W ciągu stażu brałam również udział w zespole do spraw ewaluacji. We wrześniu 2017 roku wraz z innymi nauczycielami rozpoczęłam pracę nad ewaluacją i obszar, który badałam, to - wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie I, IV oraz VII. Zbieranie informacji, ich analiza i pisanie raportu odbywało się w trakcie roku szkolnego 2017/2018. Przedstawienie wyników i raportu Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej miało miejsce w czerwcu 2018 roku.

Moje zaangażowanie w realizację zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo — wychowawczych objawiało się uczestnictwem w organizowanych na terenie placówki różnorodnych akcjach, jak i imprezach okolicznościowych:
• Uczestnictwo w przemarszu średniowiecznego korowodu ulicami Pelplina
• Dzień Kociewski;
• Narodowe Czytanie;
• Uczestnictwo w Orszaku Trzech Króli;
• Dzień Patrona Szkoły;
• Uczestnictwo w obchodach 100 - lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski.
Efekty realizacji:
Realizacja zadań wynikających z pracy szkoły dawała mi poczucie odpowiedzialności za bieżące, ważne sprawy szkoły i przede wszystkim zadowolenie i satysfakcję z bycia współodpowiedzialną za powierzone mi zadania.
Udział w pracach zespołów powołanych do opracowywania i modyfikowania dokumentów wewnątrzszkolnych pozwoliło mi na nabycie doświadczenia w współtworzeniu dokumentów oraz dało szansę wykazania posiadanej wiedzy w praktyce.

§7ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam ponownej analizy dokumentów w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe.
Podczas stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach:
• w roku szkolnym 2017/2018

 Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 Szkolenie – „Bezpieczeństwo w sieci”.
 Szkolenie – „Zdrowe odżywianie – czy jest to mi potrzebne?”.
 Szkolenie – „Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów z orzeczeniami”.
 Konferencja on-line: „Podsumowanie stanu wdrażania reformy systemu oświaty w I półroczu roku szkolnego 2017/2018”.
 Szkolenie on-line „Innowacyjny nauczyciel – aktywny i zaangażowany uczeń, czyli o innowacjach w edukacji”.
 Szkolenie dotyczące regulaminu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018.
 Szkolenie – „Cyfrowo odpowiedzialni”.
 Szkolenie – „Ocena pracy nauczyciela wg nowych zasad od 1.09.2018r.”
 Szkolenie – „Rodo 2018”.

• w roku szkolnym 2018/2019
 Szkolenie dotyczące korzystania z interaktywnych tablic.
 Szkolenie on-line: „Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej”
 Szkolenie on-line: „Skuteczna komunikacja z uczniami”.
 Szkolenie dotyczące RODO.
• w roku szkolnym 2019/2020
 Szkolenie – Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w praktyce.
 Szkolenie – Zmiany prawa oświatowego.
W pracy każdego nauczyciela niezbędne jest kształcenie ustawiczne, poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności wychowawczych tak bardzo potrzebnych w pracy z młodzieżą. Poszerzając swoje umiejętności i doświadczenia uczestniczyłam również w różnych formach doskonalenia zawodowego zewnątrz szkolnego:
• Szkolenie z kompetencji cyfrowych realizowany w terminie 17.06.2019r-08.07.2019r w ramach projektu „Kompetencje językowe i TIK Twoją szansą na sukces!” (zakres szkolenia obejmował 60 godzin)
• Uczestnictwo w konferencji metodycznej dla nauczycieli języka angielskiego, w sesjach pt.:
 „Nie wystarczy tylko uczyć, czyli o nauczaniu włączającym w klasach 1-3 szkoły podstawowej”
 „Assessment in primary classroom – more than Simple testing”
• Uczestnictwo w webinariach:
o „Let it go- how to make your students active agents of their learning” (czym jest autonomia ucznia w klasie językowej; jakie są najbardziej efektywne sposoby uczenia się oraz jak wyznaczyć cele lekcji)
o „Getting to grips mixed- ability- maximizing the potential of all the learners in your classroom” (jak zaangażować wszystkie dzieci i dostosować zajęcia językowe do różnych stylów uczenia; jak zachęcić uczniów do komunikacji i współdziałania; jak planować ćwiczenia czytania i pisania w grupach zróżnicowanym pod względem umiejętności)
o "Jak pozyskać i zacząć pracę z Microsoft Office 365?”
• Uczestnictwo w wideo szkoleniach:
o „Powtórz, przetwórz i ... powtórz raz jeszcze”
o „Poprawność – dokładnie tak!”
o „Zwolnij i pomyśl”
o „Wyniki i co z nich wynika”
o „Jak uczyć online z siódmoklasistami i ósmoklasistami.
o „Online lessons that are active and interactive”
o „Jak oceniać online w klasach 4-8”
W maju 2020 podjęłam naukę na studiach podyplomowych i jestem słuchaczką I semestru w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego na kierunku „Nauczanie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.”
Wybierając kierunki własnej edukacji i rozwoju kierowałam się potrzebami mojego środowiska tzn. szkoły i jej uczniów, starałam się by szkolenia czy konferencje przekładały się na efekt mojej pracy. Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości uczniów. Dodatkowo uzupełniałam swoją wiedzę na temat cieszących się niechlubną popularnością Specyficznych Trudności w uczeniu się czytając rozmaite książki dydaktyczne czy poradniki pedagogiczne:
o Westwood, Peter. 2008. What teachers need to know about Reading and writing difficulties. Camberwell: ACER Press
o Bogdanowicz, Marta, Mariola Smoleń. 2004. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Gdańsk: Harmonia
o Butkiewicz, Anna, Katarzyna Bogdanowicz. 2004. Dyslexia in the English Classroom. Gdańsk: Harmonia.
o Danilewicz, Tadeusz. 2011. Language awareness and a second language teacher. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
o Andy Harley, John Oakley. 2003. Game on! Express Publishing.

W okresie trwania stażu sama przygotowywałam wszystkie prace klasowe, sprawdziany i kartkówki, budując własna bazę materiałów dydaktycznych.
Efekty realizacji:
Szkolenia, w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza, którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pacy. Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych pomogło mi również w organizacji pracy oraz wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z uczniem.

§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywał się staż.

Organizację swojej pracy w czasie odbywania stażu rozpoczęłam od opracowania planu rozwoju zawodowego i nawiązania współpracy z opiekunem stażu. W ciągu całego swojego stażu miałam trzech opiekunów: panią Dorotę Sawczak, panią Kamilę Lemkę oraz obecnego opiekuna – panią Karolinę Gunię. Nie wpłynęło to na realizację Planu Rozwoju Zawodowego. Zaraz po zatwierdzeniu Planu Rozwoju przed Dyrektora Szkoły niezwłocznie przystąpiłam do realizacji poszczególnych zamierzeń i celów. W trakcie odbywania stażu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego oraz przeanalizowałam niezbędną dokumentację:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - §1
• Ustawa o systemie oświaty;
• Analiza przepisów prawa oświatowego;
• Zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet);
Poznałam zasady funkcjonowania placówki, w której odbywałam staż. Zaznajomiłam się ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły, co pozwoliło mi na sprawną organizację własnej pracy podczas stażu.
Efekty realizacji:
Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe opracowanie dokumentów m.in.– wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje języka angielskiego w obecności opiekuna stażu oraz pani Dyrektor. Zajęcia były analizowane pod względem merytorycznym, metodycznym i zyskały opinię pozytywną. W trakcie omawiania lekcji wyciągałam wnioski i uświadamiałam sobie swoje mocne i słabe strony, analizowałam wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu, jak również z panią Dyrektor okazało się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Konstruktywna krytyka skłania do autorefleksji, daje wiedzę jakich błędów unikać, uczy jak je eliminować i prawidłowo prowadzić zajęcia
W trakcie stażu starałam się doskonalić umiejętności prowadzenia zajęć, poprzez wprowadzenie aktywnych metod nauczania. Wspólnie z innymi nauczycielami języka angielskiego uczestniczyłam w opracowaniu przedmiotowych zasad oceniania. Na początku każdego roku szkolnego przygotowywałam rozkłady materiału dla poszczególnych klas. Brałam udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu testów diagnozujących oraz w ich analizie.
Na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną, dzienniki zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych.

Organizacja własnego warsztatu pracy to, także prace uczniów. Dlatego w celach edukacyjnych dzieci tworzyły plakaty i portfolia mające na celu utrwalanie słownictwa bądź zagadnień gramatycznych, które były wywieszane w gablotach lub na tablicach ogłoszeń.
Poprzez przygotowania oraz udział w różnego typu konkursach językowych uczniowie poszerzali swoje wiadomości i umiejętności z języka angielskiego, jak też kultury krajów anglojęzycznych.

W roku szkolnym 2018/2019 trzech moich uczniów uzyskało 100% punktów z egzaminu gimnazjalnego z poziomu podstawowego, jak i poziomu rozszerzonego.

Moja praca i osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zostały docenione przez Dyrektora Szkoły otrzymaną nagrodą z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 roku.

Efekty realizacji:
Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z opiekunem stażu zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy.
Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie zwiększyła motywację uczniów do nauki, a mi dała możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności.

§ 7ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W pracy nauczyciela języka angielskiego starałam się umiejętnie dobierać materiały do obowiązujących treści nauczania, szukając ich również poza podręcznikiem zalecanym do nauki na danym poziomie. Oprócz nauczania starałam się zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i opiekę. Ważne też było dla mnie stwarzanie wielu różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi. Starałam się zatem w swojej pracy wychowawczej podejmować działania służące:
• pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań, uwzględniając wiek i potrzeby rozwojowe swoich uczniów;
• rozwijaniu aktywności twórczej, inicjatywy i przedsiębiorczości;
• poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy o otaczającym świecie, pobudzając aktywność intelektualną;
• organizowaniu warunków i pomocy w nauce własnej uczniów;
• pobudzaniu zamiłowań czytelniczych
• kształtowaniu moralnej postawy uczniów;
• upowszechnianiu i kształtowaniu zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości;
• przysposabianiu do umiejętności współżycia w zespole;
• pomocy dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości, zdobywaniu poczucia uznania i przydatności;
• kształtowaniu nawyku racjonalnego sposobu spędzania wolnego czasu i kulturalnej rozrywki;
W okresie stażu prowadziłam dodatkowe zajęcia z języka angielskiego:
• wzięłam udział w projekcie „Edukacyjny Pelplin – równamy do najlepszych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie w roku szkolnym 2017/2018 prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy IV według samodzielnie opracowanego i zatwierdzonego do realizacji programu;
• zajęcia rozwijające kreatywność dla uczniów klasy VI, 1 godzina tygodniowo, w roku szkolnym 2019/2020

Przez cały okres stażu brałam udział w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów przedmiotowych:
• Rok szkolny 2017/2018:
 Konkurs bożonarodzeniowy
 Konkurs gramatyczno- leksykalny dla gimnazjum i VII klasy SP
 Konkurs gramatyczno-leksykalny dla klas V-VI SP
 Konkurs n/t wiedzy o krajach anglojęzycznych
 Konkurs „Śpiewaj z pasją w języku obcym”
• Rok szkolny 2018/2019
 Konkurs bożonarodzeniowy
 Konkurs powiatowy, multimedialny „When I think of Britain...”
 Konkurs gramatyczno- leksykalny dla szkoły podstawowej i gimnazjum
• Rok szkolny 2019/2020
 Konkurs na słownik obrazkowy
 Konkurs plastyczno-językowy z tematyką świąteczną
 Konkurs Europejski „The Big Challenge”

W roku szkolnym 2019/2020 w II semestrze miałam możliwość zostania wychowawcą klasy siódmej Szkoły Podstawowej. Przez ten okres starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wyjściach. Te kilka miesięcy pozwoliło w jakimś stopniu na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości. W poznaniu środowiska pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z poprzednim wychowawcą, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także problemy, jakie występują w środowisku. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli sytuacje niewłaściwe wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy indywidualne oraz na godzinach wychowawczych. Starałam się na bieżąco rozwiązywać klasowe nieporozumienia. Współpracowałam z rodzicami i środowiskiem lokalnym. W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa spotykałam się z rodzicami moich wychowanków na spotkaniach indywidualnych, czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie, jak i przez Idziennik.

Sprawowałam również dyżury w czasie przerw zgodnie z harmonogramem, jak i podczas dyskotek szkolnych.

Efekty realizacji:
Organizowanie przeze mnie konkursów w szkole oraz zachęcanie do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, prezentowanie swoich umiejętności, chęci samodzielnej pracy, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej.
Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców zaowocowało tym, że bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Uzyskując informacje o zachowaniu moich uczniów poza środowiskiem szkolnym mogłam dogłębniej poznać ich problemy i charaktery, a co za tym idzie było mi łatwiej udzielić im pomocy. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.

§ 7ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych. W okresie stażu, jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu swojej pracy. W tym celu w roku 2019 również odbyłam 60 godzin kurs z kompetencji cyfrowych, z modułów:
 Informacja
 Komunikacja
 Tworzenie Treści
 Bezpieczeństwo
Obecna sytuacja zmusiła nas wszystkich do przejścia w tryb pracy zdalnej. Dlatego w roku 2020 wzięłam również udział w webinarium "Jak pozyskać i zacząć pracę z Microsoft Office 365?”, która bardzo przydała się w pracy na odległość. Rozpoczęłam pracę na platformie Microsoft Office 365, korzystając najbardziej z aplikacji Microsoft Teams oraz Microsoft Forms. Dzięki aplikacji Microsoft Teams uczniowie mieli dostęp do materiałów, mogli współpracować z innymi, kontaktować się ze mną, a także przesyłać wykonane zadania. Ja, jako nauczyciel, zaś mogłam przeglądać i sprawdzać prace uczniów i przesyłać im informacje zwrotne. Natomiast, korzystając z aplikacji Microsoft Forms, mogłam tworzyć badania, testy, sprawdziany, kartkówki oraz z łatwością przeglądać otrzymane wyniki.
Na portalu Wordwall stworzyłam zadania, które były mi potrzebne do pracy z uczniami i upubliczniłam je. Były to zadania do utrwalenia słownictwa lub zagadnień gramatycznych z danego działu.
Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową:
• dyplomy;
• podziękowania;
• karty pracy dla dzieci ;
• pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw z dziećmi oraz do pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym oraz słabszym;
• testy i sprawdziany;
• opinie;
• scenariusze zajęć;
• sprawozdania i wszelkiego rodzaju dokumentację szkolną;
Wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej przez:
• przeprowadzanie lekcji przy wykorzystaniu materiałów z Internetu;
• korzystanie z Internetu – poczty elektronicznej, pobieranie informacji , grafiki;
• wyszukując nowości wydawnicze oraz recenzje na stronach internetowych wydawnictw i w portalach internetowych;
• śledząc zmiany w prawie oświatowym;
• korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy;
• korzystanie z portali językowych wydawnictw: Oxford, Macmillan;
• obsługę dziennika elektronicznego Idziennik.
Efekty realizacji:
Wykorzystywałam i doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej, szeroko stosowałam je w swojej pracy, co pozwoliło mi lepiej organizować własny czas i uatrakcyjniać pracę dydaktyczno- wychowawczą. Potrafiłam zastosować techniki komputerowe do wykonywania powierzonych mi zadań. Pomocy dydaktyczne opracowane przy użyciu komputera są estetyczniejsze, budzą ciekawość dzieci, podnoszą atrakcyjność procesu dydaktycznego. Wykorzystanie technik komputerowych i Internetu pozwoliło mi na sprawną komunikację pomiędzy innymi nauczycielami, rodzicami i szkołą. Pracując zdalnie mogłam sprawnie realizować podstawę programową, miałam stały kontakt z uczniem, rozwijałam umiejętności w zakresie technologii informacyjnej.
§ 7ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Podczas pracy z dziećmi mogłam przekonać się o trudnościach z jakimi przyszło mi się zmierzyć w codziennym obcowaniu z nimi. Najczęstszym sposobem diagnozowania tych trudności była zwyczajna obserwacja uczniów w czasie zajęć. Mogłam bliżej poznać uczniów w sytuacji wykonywania prac i zadań, wykazywania aktywności lub bierności, w sposobach nawiązywania kontaktów z kolegami, reagowania na prośby i polecenia nauczyciela, zachowania wobec kolegów, stosunek do sprzętu oraz utrzymywania porządku, jak również przez stwarzanie okazji do rozmów indywidualnych lub zajęć grupowych. W codziennej praktyce stawałam więc często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi, ekspansywnymi lub odwrotnie z postawą wycofania, strachu, braku wiary w siebie, braku aktywności, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa, ucieczkami, nadpobudliwością, starałam się radzić najlepiej jak umiałam.
Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować.
Studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam pisma nauczycielskie, literaturę psychologiczną i pedagogiczną. Do najciekawszych należą:
o Hans-Peter Nolting. Jak zachować porządek w klasie;
o Ewa Filipiak. Rozwijanie zdolności uczenia się;
o Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa. Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole;
o Teresa Zubrzycka- Maciąg, Danuta Wosik- Kawala. Wychowanie w szkole – Wskazówki dla nauczycieli;
o Adele Faber i Elaine Mazlish. Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole;
o Wiesława Limont. Uczeń zdolny- jak go rozpoznać i jak z nim pracować;
o Mariola Jąder. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi.

Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.
W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 zostałam wychowawcą klasy siódmej Szkoły Podstawowej. Zapoznałam się z sytuacją rodzinną wychowanków, prowadziłam rozmowy wychowawcze z dziećmi, cały czas obserwowałam uczniów, ich postępy edukacyjne i wychowawcze. Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami uczniów, Pedagogiem. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach, z przeczytanych książek lub czasopism. Podejmowałam działania które przeciwdziałały agresji wśród uczniów. Prowadziłam pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. Wielokrotnie korzystałam z wiedzy jaką nabyłam podczas szkoleń. Chcąc uatrakcyjnić czas moim wychowankom stosowałam poznane gry i zabawy integrujące zespół klasowy. Szczególnie atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego dla uczniów, było oglądanie filmów animowanych na tablicy multimedialnej, a także zabawy ruchowe. W celu integracji angażowałam również moich uczniów do udziału w imprezach szkolnych i klasowych. Osiągnięciu tego celu sprzyjały również wspólne wyjścia.

Efekty realizacji:
Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę teoretyczną i metodyczną. Otrzymałam mnóstwo porad dotyczących wychowania, budowania trwałej więzi między nauczycielem, a uczniem opartej na pozytywnej komunikacji, szacunku, uznaniu, niezależności i akceptacji.
Ścisła współpraca z rodzicami umożliwiła mi diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka. Poznając bliżej warunki wychowawcze dziecka mogłam w sposób bardziej precyzyjny ukierunkować oddziaływania wychowawczo-opiekuńcze na faktyczne potrzeby dziecka i rodziny.

§ 7ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż.

Rozpoczynając pracę w szkole zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami. Odbyłam szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Statut Szkoły stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, ponieważ dzięki niemu dowiedziałam się nie tylko o przysługujących nam wszystkim - nauczycielom i uczniom - prawach, ale także o obowiązkach. Dokument ten okazał się także niezwykle pomocny we wszystkich sytuacjach spornych (jak np.: prawo ucznia do poprawiania oceny czy możliwość odwołania od wystawionego stopnia). Realizując zadania ujęte w powyższym paragrafie często korzystałam również z innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego: Programu Wychowawczego Szkoły, czy też Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Brałam udział w pracach zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny oraz egzamin ósmoklasisty. Samodzielnie również robiłam analizę egzaminu gimnazjalnego.
W swojej pracy korzystałam także z Rozporządzeń MEN dotyczących; podstawy programowej nauczania języka angielskiego, warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych. Moją wiedzę wykorzystywałam w praktyce biorąc udział w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych.
Zapoznałam się i przeanalizowałam Kartę Nauczyciela oraz Prawo Oswiatowe.
Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zgodnie z rozporządzeniem przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą zrealizowane zadania.
Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych.

Efekty realizacji:
Znajomość prawa wewnątrzszkolnego ułatwiła mi nie tylko realizację zadań dydaktyczno- wychowawczych, ale także umiejętne korzystanie z nich.

Podsumowanie

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Sądzą, że w ciągu 2 lat 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich Skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
W miarę możliwości korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, webinaria podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę podnosząc swoje kwalifikacje, np. poprzez studia podyplomowe. Ponadto zgłębiam literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły, w której uczę. Aktywnie oraz sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która w znaczący sposób ułatwia mi pracę i poszerza możliwości działania.
Satysfakcję sprawia mi także praca wychowawcza z zespołem klasowym. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności i systematycznie dokształcać się.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość pracy własnej, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie, uczniów i szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.