X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52441
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Sylwia Kaczmarczyk

2024
§ 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się

Zadania
Forma realizacji
Termin
Efekty
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Wykonywałam zróżnicowane pomoce dydaktyczne, które wykorzystywałam na zajęciach z uczniami podczas pracy
z komputerem. W szczególności skupiałam się na uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Programy i aplikacje, które były mi pomocne to:
• Word;
• Power Point;
• Canva;
• Wordwall;
• LearnigApps.
Z wykorzystaniem komputera opracowywałam również dokumenty, sprawozdania, scenariusze, plany pracy.
Przygotowywałam różnorodne ogłoszenia dla uczniów, nauczycieli i rodziców, poza tym: dyplomy, zaproszenia, podziękowania, plakaty informacyjne przy użyciu komputera. Okres stażu Dla nauczyciela:
- efektywniejsza realizacja zadań dydaktycznych,
- nieustannie budowanie
i doskonalenie swojego warsztatu pracy, ale też innych nauczycieli,
- stworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych.
Dla ucznia i szkoły:
- wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów,
- atrakcyjna forma zajęć.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową
i informacyjną.
Systematycznie doskonaliłam umiejętności obsługi komputera korzystając z fachowej wiedzy i bogatej literatury w tym zakresie.
Samodoskonaliłam się, głównie poprzez systematyczne śledzenie filmów instruktażowych na YouTube.

Przygotowywałam prezentacje multimedialne, które uatrakcyjniały lekcje i w przystępny sposób umożliwiały uczniowi przyswojenie nowego materiału.

Uczestniczyłam w szkoleniach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej,:
• „Canva w pracy nauczyciela”- Webinarium – Waldemar Grabowski- Nowa Era
• „Edukacja na czasie. Technologia. Uczeń i nauczanie
w cyfrowym świecie”- Konferencja - prof. Jacek Pyżalski
i Michał Kociankowski- Nowa Era Okres stażu

28.11.2023 r.

15.02.2024 r. Dla nauczyciela:
- stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- przygotowanie materiałów edukacyjnych.
Dla szkoły:
- podejmowanie wyzwań wymagających pomocy multimedialnych w celu dotarcia do ucznia,
- aktywizowanie ucznia do pracy edukacyjnej;
- rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli.
Wykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów, korzystanie z doświadczeń, uwag, pomocy dydaktycznych
i materiałów dostępnych w internetowych portalach edukacyjnych. Przeglądałam strony internetowe w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań, metod nauczania oraz nowych pomocy dydaktycznych m.in:
www.edukacja.edux.pl,
www.literka.pl,
www.profesor.pl
Zdobywałam wiadomości, umiejętności, doświadczenia przekazywane przez przekazy medialne – webinaria, filmy dokumentalne, wykłady online, wideokonferencje.
Czerpałam z zasobów Internetu informacje na temat szkoleń, ofert księgarni i wydawnictw oraz pozyskiwałam materiały i pomysły na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych.
Uczestniczyłam w dyskusjach w internetowych forach edukacyjnych dotyczących tematów związanych z edukacją, a także związanych z prawem oświatowym oraz awansem zawodowym nauczyciela.
Okres stażu Dla nauczyciela:
- stworzenie elektronicznej bazy ciekawych portali edukacyjnych,
- poznanie poglądów innych nauczycieli na wiele interesujących tematów związanych z oświatą,
- pogłębianie kompetencji zawodowych wzbogacenie warsztatu pracy.
Dla szkoły:
- stosowanie nowych metod, ciekawych rozwiązań w pracy zwłaszcza z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- aktywizowanie uczniów do pracy edukacyjnej poprzez wykorzystywanie nowo stworzonych pomocy dydaktycznych,
- podnoszenie efektywności pracy szkoły,
- pozyskiwanie nowych wiadomości na temat pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wykorzystanie narzędzi multimedialnych
i informatycznych, sprzyjających
procesowi uczenia się. Używałam projektora i tablicy interaktywnej do prezentowania materiałów dydaktycznych, filmów edukacyjnych, prezentacji, fotografii czy wycieczek interaktywnych.
Korzystałam z interaktywnych gier, zabaw, quizów
i ćwiczeń m.in. na:
• MatZOO;
• Wordwall;
• LearningApps;
• Szalone Liczby;
• Zintegrowana Platforma Edukacyjna;
• MTalent
• Pistacja. Okres stażu Dla nauczyciela:
- uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych
- podejmowanie wyzwań wymagających pomocy multimedialnej w celu aktywizacji ucznia
Dla szkoły:
- zwiększenie chęci do nauki,
- zaspokajanie ciekawości poznawczej,
- bogatsza i trwalsza wiedza uczniów,
- wrażanie dzieci do bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego i bezpiecznego wykorzystywania Internetu
Wykorzystywanie metod aktywizujących uczniów,
w tym dzieci niepełnosprawne intelektualnie. Analizowałam wybrane metody aktywizujące pod kątem możliwości ich wykorzystywania w różnych sytuacjach edukacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie umiejętności uczenia się uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W pracy z uczniami wykorzystywałam m.in.:
• burzę mózgów,
• gry dydaktyczne,
• dyskusja,
• stacje zadaniowe,
• z wykorzystanie TIK.
Okres stażu

Dla nauczyciela:
- uatrakcyjnianie zajęć poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących,
- nagroda Dyrektora Szkoły za innowacyjne metody pracy.
Dla szkoły:
- podejmowanie i kontynuowanie działań z własnej chęci,
- odczuwanie satysfakcji z własnej pracy,
- poszukiwanie, odkrywanie
i realizowanie siebie,
- odkrywanie swoich mocnych stron,
- efektywne uczestniczenie w zajęciach,
- poprawa komunikacji, współdziałania i współpracy w grupie,
- rozwijanie poczucia pewności siebie, wiary we własne siły oraz kreatywności
- poprawa efektów kształcenia.

§ 8 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Zadania
Forma realizacji
Termin
Efekty
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla zainteresowanych nauczycieli:
- Teleturniej „1 z 10” dla uczniów klas IV-VIII w ramach szkolnych obchodów Święta Liczby Pi,
- Droga, prędkość czas- zadania stacyjne- powtórzenie wiadomości (klasa VI),
- Poznajemy własności brył (klasa V).

03.2022 r.

05.2023 r.,

05.2024 r. Dla nauczyciela:
- promowanie ciekawych rozwiązań metodycznych,
- promowanie własnego warsztatu pracy.
Dla szkoły:
- wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli,
- umiejętność prezentacji własnych umiejętności przed większym gronem nauczycieli.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez
innych nauczycieli
materiałów edukacyjnych. Wyszukiwałam ciekawe artykuły i pozycje książkowe zwłaszcza z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki, integracji sensorycznej, dotyczące aktualnych problemów i zaburzeń dzieci, przydatnych w pracy nauczyciela.
Aby jeszcze bardziej zgłębić te zagadnienia ukończyłam studia podyplomowe na kierunku: „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej”- Akademia Wincentego Pola w Lublinie.
Udostępniałam różne materiały dydaktyczne innym nauczycielom na grupach społecznościowych oraz dzieliłam się wiedzą podczas spotkań z nauczycielami.
Opracowywałam i udostępniałam przykład dobrej praktyki na -stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach
i stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:
• Gra dydaktyczna „Podróże po Polsce”(klasa IV)
-oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach:
Ponadto dzieliłam się wiedzą i materiałami dydaktycznymi na grupach społecznościach nauczycieli matematyki.
Zamieściłam swoje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego na portalu edukacyjnym awans.edux.pl.

Jako administrator dziennika elektronicznego e-szkola24 pomagałam innym nauczycielom w jego prowadzeniu oraz przygotowywałam i zamieszczałam plan zajęć lekcyjnych.
Okres stażu

10.2022 r.-
02.2024 r.

05.2021 r.

05.2024 r.

2021/2022
Dla nauczyciela:
- promowanie własnych rozwiązań metodycznych,
- poszerzanie wiedzy na temat różnych problemów edukacyjnych.
Dla szkoły:
- dostrzeganie indywidualnych potrzeb dziecka,
- wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli,
- budowanie atmosfery współpracy i zaufania wśród nauczycieli,
- promocja szkoły.

§ 8 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania
Forma realizacji
Termin
Efekty
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Prowadziłam zajęcia przygotowujące ósmoklasistów do egzaminu po szkole podstawowej. Aby być na bieżąco z wymaganiami egzaminacyjnymi brałam udział
w webinariach:
• „Egzamin ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2023/2024”- ŚCDN w Kielcach;
• „Jakich niespodzianek można się spodziewać na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 2024 roku?”- Jerzy Janowicz- Nowa Era

Prowadziłam zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów matematycznych:
(Czy usunąć poniższe konkursy, ponieważ są w innym miejscu?)
• Gminny Konkurs Matematyczny klas IV-VIII;
• Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny;
• Ogólnopolski Konkurs Orzeł Matematyczny. 09.2023 r.-05.2024 r.,

8.02.2024 r.,

22.02.2024 r.,

W miarę potrzeb Dla nauczyciela:
- dostrzeganie potrzeb dzieci,
- zadowolenie z aktywności dzieci i efektów pracy.
Dla szkoły:
- pomoc w rozpoznawaniu talentów dzieci,
- promocja szkoły.
Organizacja uroczystości szkolnych Jako nauczyciel matematyki:
• Tydzień Tabliczki Mnożenia. W tych dniach podejmowane były różnorodne działania mające na celu utrwalanie przez uczniów umiejętności mnożenia, a także uświadomienie im, że bez tej umiejętności ciężko poradzić sobie z innymi zagadnieniami matematycznymi.
• Tydzień Matematyki. W tych dniach podejmowane były działania mające na celu uświadomienie uczniom, że matematyka jest potrzebna w niemal każdej dziedzinie naszego życia. Odbywa się zawsze krótkie przedstawienie, zabawy matematyczne, teleturnieje czy konkursy, aby w ten sposób umilić uczniom czas spędzony z Królową Nauk.
10.2021 r., 10.2022 r.,
11.2023 r.,

03. 2022 r.,
03.2023 r.,
03.2024 r.

Dla nauczyciela:
- efektywna współpraca na rzecz dzieci
Dla szkoły:
- rozwijanie zainteresowań matematycznych,
- współpraca nauczycieli matematyki,
- organizacja czasu wolnego od nauki,
- kształtowanie społecznie pożądanych postaw,
- promocja szkoły.
Organizowanie konkursów szkolnych Cykliczne konkursy szkolne, które przygotowywałam
i przeprowadzałam:
• Mistrz Tabliczki Mnożenia;
• Matematyczny Kalendarz Adwentowy;
• Gminny Konkurs Matematyczny;
• Konkurs Logicznego Myślenia;
• Matematyka w Obiektywie- konkurs fotograficzny.
Byłam Szkolnym Koordynatorem Ogólnopolskich Konkursów:
• Kangur Matematyczny;
• Orzeł Matematyczny. Okres stażu Dla nauczyciela:
- satysfakcja z zainteresowania uczniów matematyką,
- zadowolenie z uczestnictwa uczniów w konkursach i wynikach przez nich osiąganych, m.in.:
uzyskanie przez jedną z uczennic 26 miejsca w kraju w Orle Matematycznym (sesja jesienna 2023) oraz
uzyskanie przez dwie uczennice klas czwartych III miejsca w Gminnym Konkursie Matematycznym (rok 2023),
- integracja z innymi nauczycielami z terenu gminy,
- coraz lepsze relacje z uczniami.
Dla szkoły:
- rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów,
- promocja szkoły na
zewnątrz, dzięki udziałom uczniów w konkursach pozaszkolnych,
- integracja uczniów,
- nauka zdrowej rywalizacji,
- wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców.
Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Udział w szkoleniu „Edukacja Włączająca” – w ramach projektu: ,,Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru
w województwie świętokrzyskim’’
Szkolenie składało się z 3 zjazdów po 2 dni. Przeprowadzone zostało przez platformę MS Teams. 03-04.08
10-11.08
17-18.08
2023 r.
Dla nauczyciela:
- podniesienie kwalifikacji,
- elastyczne podejście do nauczania,
Dla szkoły:
zapewnienie równych szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów,
- podnoszenie jakości życia uczniów,
- kształcenie uczniów z niepełnosprawnością razem ze zdrowymi rówieśnikami.
Prowadzenie strony internetowej szkoły Od kilku lat jestem administratorem szkolnej strony internetowej, gdzie zamieszczam wszystkie ważne informacje i wiadomości z życia szkoły. Okres stażu Dla nauczyciela:
- doskonalenie umiejętności stosowania techniki informacyjnej,
Dla szkoły:
-przedstawienie aktualnych działań nauczycieli i uczniów,
-rozpowszechnienie działań szkoły,
-wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły.

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. a Rozporządzenia
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadania
Forma realizacji
Termin
Efekty
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych.
Opracowałam i zrealizowałam program pozalekcyjnych zajęć przygotowujących uczniów klasy ósmej do egzaminu po szkolne podstawowej. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. W głównej mierze uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne, które pogłębiały ich wiedzę z zakresu matematyki. 09.2023 r.- 05.2024 r. Dla nauczyciela:
-zadowolenie z aktywności dzieci i efektów pracy
Dla szkoły:
- stymulowanie wszechstronnego rozwoju ucznia,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej;,
- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych,
- promocja szkoły.

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. b Rozporządzenia
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli
szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Zadania
Forma realizacji
Termin
Efekty
Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli Pełniłam i pełnię funkcję przewodniczącej Zespołu Przedmiotowego.
Do moich głównych zadań należało:
• przygotowanie, we współpracy z członkami zespołu, planu pracy na dany rok szkolny,
• ustalenie terminów spotkań zespołu,
• opracowanie dokumentu w postaci tematyki i harmonogramu spotkań,
• wyznaczenie członkom zespołu szczegółowych zadań do realizacji i terminu ich wykonania,
• przedłożenie dyrektorowi opracowanego dokumentu,
• przygotowanie harmonogramu imprez i konkursów,
• zaktualizowanie zasad systemu oceniania,
• protokołowanie zebrań,
• sporządzenie półrocznego i rocznego sprawozdania
z pracy zespołu. Okres stażu Dla nauczyciela:
- nabycie umiejętności organizacyjnych.
Dla szkoły:
- efektywna współpraca nauczycieli i wzbogacenie ich warsztatu pracy

Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty Pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty. Moim zadaniem było zapoznanie uczniów z procedurami egzaminu oraz nadzorowanie, aby komisja w szczególności zapewniła samodzielną pracę uczniów w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej. 05.2022 r., 05.2023 r., 05.2024 r.
Dla nauczyciela:
- bieżące śledzenie zmian w przepisach.
Dla szkoły:
- egzamin przebiegł bez -zakłóceń zgodne z procedurami CKE.
Koordynator projektu Byłam koordynatorem projektu:
• STEAM-owa Szkoła, podczas którego uczniowie klasy IV opracowali grę dydaktyczną Podróże po Polsce.

• (Nie)Zwykła Matematyka, którego celem było przedstawienie uczniom, że matematyka wykorzystywana jest w życiu codziennym.
09.2021 r.-
05.2022 r.

09.2023 r.-05.2024 r. Dla nauczyciela:
- nowe narzędzia pracy,
- nauka współpracy,
Dla szkoły:
- rozwijanie ciekawości, kreatywności i wyobraźni uczniów,
- rozwijanie umiejętności niezbędnych do planowania własnej pracy oraz pracy w grupie.
- rozwijanie u uczniów umiejętności prezentowania wyników swojej pracy,
- wdrażanie uczniów do wykorzystywania swoich mocnych stron podczas pracy w grupie.
Opiekun samorządu uczniowskiego

Od września 2022 roku pełnię funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Aby lepiej realizować się
w tej roli wzięłam udział w webinarium:
• „Aktywny Samorząd Uczniowski sposobem na rozwijanie współpracy wewnątrzszkolnej” Centrum Edukacji Obywatelskiej w Łodzi.
Nawiązałam współpracę z Centrum Nauki Leonardo Da Vinci, dzięki czemu uczniowie mogli uczestniczyć
w ciekawych warsztatach i prelekcjach.
Jako opiekun samorządu uczniowskiego organizowałam cykliczne uroczystości w naszej szkole:
• Andrzejki Szkolne;
• Szkolny Przegląd Mam Talent;
• Wspólna Wigilia Szkolna dla klas IV-VIII;
• Bal Ósmoklasisty.
Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego czynnie włączali się w akcje organizowane przez Szkolne Koło Wolontariatu m.in.:
• zbiórkę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy;
• zbiórkę na rzecz schroniska dla zwierząt w Nowinach;
• kiermasze Bożonarodzeniowe i Wielkanocne;
• akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci z terenu naszej gminy.
od 09.2022 r.,

14.09.2023 r.,

2024 r. Dla nauczyciela:
- doskonalenia organizowania i planowania
- realizacja zadań wychowawczych szkoły;
- znajomość problematyki środowiska uczniów;
Dla szkoły:
- rozwijanie samorządności;
- zwiększenie zaangażowania ucznia;
- kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie.
- lepsze poznanie siebie, swoich mocnych stron.
- kształtowanie pozytywnych społecznie postaw u uczniów;
- uwrażliwienie na potrzeby innych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.