X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52409
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - edukacja wczesnoszkolna

Realizacja zadań, wynikających z powinności i wymagań.
§7.2.1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1.Przeanalizowałam przepisy prawa.
Przygotowując się do odbywania stażu na nauczyciela mianowanego przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego. Szczególną uwagę skupiłam na powinnościach oraz wymaganiach, niezbędnych do otrzymania awansu. Zapoznałam się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz pojawiającymi się zmianami. Studiowałam literaturę branżową i publikacje MEN. Poznałam sposoby dokumentowania dorobku zawodowego. Potrzebną wiedzę zgromadziłam na podstawie:
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela- rozdział 3a Awans zawodowy nauczyciela;
- Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013r. (&7.1,& 7.2);
- Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26lipca 2018r. (&7.1, & 7.2.)
- strony internetowej MEN
Efekty dla mnie:
- znajomość obowiązujących przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
-analiza powyższych przepisów prawnych umożliwiła mi prawidłowe opracowanie
dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia stażu,
Efekty dla szkoły:
- doskonalenie pracy nauczyciela w drodze stosowania obowiązujących przepisów
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
Kolejnym krokiem do awansu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Przez pierwszy rok moim opiekunem była pani Julita Plaskota, następnie tę funkcję pełniła pani Jadwiga Kochanowska. Wraz z opiekunem ustaliłyśmy zasady i harmonogram współpracy oraz zredagowałyśmy i podpisałyśmy kontrakt, określający zasady naszej współpracy. Polegała ona głównie na prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu, obserwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna, omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego oraz wyciąganiu wniosków do dalszej pracy. Dzieliłyśmy się również wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących. Nasza współpraca polegała również na wsparciu, pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
Efekty dla mnie:
- ustalenie zasad współpracy,
- pomoc w sporządzeniu niezbędnych dokumentów
Efekty dla szkoły:
- doskonalenie pracy nauczyciela,
3. Opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Po zapoznaniu się z potrzebami szkoły w której rozpoczęłam staż oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi awansu opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły. Staż rozpoczęłam pracując na stanowisku nauczyciela w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie. We wrześniu 2017 roku na skutek wygaśnięcia dotychczasowej umowy o pracę, podjęłam pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie, na stanowisku nauczyciela wspomagającego. Z tego powodu, za zgodą dyrektora szkoły opracowałam Aneks do swojego planu rozwoju zawodowego, uwzględniający dodatkowe zadania, które wynikały ze specyfiki pracy na innym stanowisku. We wrześniu 2019 roku za zgodą Dyrekcji opracowałam Aneks nr 2 do planu rozwoju zawodowego, ze względu na zmianę stanowiska pracy na nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Aneks napisany i przyjęty do realizacji we wrześniu 2019 roku został opracowany na podstawie nowych przepisów i uwzględniał nowe wymagania.
Efekty dla mnie:
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego i złożenie Dyrekcji do akceptacji,
- dostosowanie zadań do realizacji odpowiednio do zajmowanego stanowiska pracy
Efekty dla szkoły:
- uwzględnienie potrzeb szkoły i uczniów w zakresie planowania zadań do realizacji przez nauczyciela w trakcie trwania stażu,
4. Poszerzyłam kwalifikacje zawodowe, doskonaliłam swoje kompetencje w celu podniesienia jakości pracy.
Ukończyła studia podyplomowe o kierunku „Oligofrenopedagogika”, dzięki którym uzyskałam nowe kwalifikacje do pracy.
W ramach pogłębiania swojej wiedzy oraz doskonalenia własnego warsztatu pracy uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych” – X 2016r.
- „Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki” - X 2017r.
- „Nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego i Nowe Pakiety Edukacyjne WSiP dla Przedszkolaka” – IV 2017r.
- „Działania na rzecz wspierania rozwoju dzieci – praktyczny wymiar wdrażania zmian przy wsparciu wydawnictwa MAC dla przedszkoli” – IV 2017r.
- „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z Zespołem Downa” – III 2019r.
- „Szkoła od kuchni” – IX 2019r.
- „Szkolenie w zakresie TIK: obsługa i wykorzystywanie interaktywnej tablicy i monitora na lekcji” – IX 2019r.
- „Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole – usystematyzowanie wiedzy prawnej” – X 2019r.
- „Przemoc rówieśnicza. Jak nie wpaść w pułapkę uproszczonego myślenia? Nowe trendy, inspirujące badania i praktyczne rozwiązania” – X 2019
- „Kompetencje kluczowe po nowemu” – XI 2019r.
- „Zanim pójdę do nikąd – profilaktyka problemowa uzależnień” – XII 2019r.
Dbając o swój rozwój zawodowy oraz poszukując coraz lepszych i nowocześniejszych metod pracy zawsze chętnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz szkoleniach prowadzonych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Dotyczyły one między innymi następujących zagadnień:

- „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych”.
- „Szkolenie okresowe bhp i ppoż. dla nauczycieli”.
- „Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie”
- „Ocenianie kształtujące’
-„Ochrona danych osobowych w instytucji administracji publicznej według nowego rozporządzenia UE-RODO i ustawy o ochronie danych-ODO. Zadania i rola inspektora do spraw ochrony danych osobowych
Efekty dla mnie:
- wzbogacenie własnych kompetencji zawodowych,
- zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych,
- poznanie skutecznych metod pracy z dziećmi,
- zdobycie nowych umiejętności
Efekty dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły w drodze wzbogacania kwalifikacji zawodowych
pracowników,
- podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych nauczycieli

5. Prowadziłam ciekawe akcje jako element działań innowacyjnych, doskonalących moją pracę.
Zgodnie z postawionymi sobie celami zorganizowałam i przeprowadziłam akcję „Smacznie, zdrowo, kolorowo”, promującą zdrowe odżywianie oraz kształtującą prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. W ramach tej akcji prowadzone były zajęcia edukacyjne na temat zasad zdrowego odżywiania oraz raz w miesiącu zajęcia kulinarne z udziałem dzieci. Zorganizowałam także akcję „Ciekawe zawody naszych rodziców”, w którą zaangażowali się rodzice moich uczniów. W ramach tej akcji raz w miesiącu odbywały się spotkania z rodzicami, w czasie których opowiadali o swojej pracy oraz demonstrowali różne przybory i narzędzia wykorzystywane w swoim zawodzie. Dzieci miały okazję poznać wiele ciekawostek na temat pracy w różnych zawodach oraz poznały potrzebę wykonywania różnych zawodów w życiu codziennym. Dodatkowo w ten sposób rodzice zaangażowali się w życie szkoły.
Efekty dla mnie:
- włączenie rodziców do współpracy ze szkołą,
- budowanie innowacyjnego warsztatu pracy,
- zapewnienie atrakcyjnej realizacji wybranych treści
Efekty dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy placówki poprzez działania innowacyjne,
- reagowanie na potrzeby i zainteresowania uczniów,
- rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki
6. Kształtowałam kompetencje kluczowe uczniów.
Wzięłam udział w szkoleniu na temat kompetencji kluczowych uczniów zatytułowanym „ Kompetencje kluczowe po nowemu”, które wzbogaciło i usystematyzowało moją wiedzę na temat kompetencji. W czasie codziennej pracy z dziećmi kształtowałam kompetencje kluczowe uczniów poprzez rozwijanie myślenia matematycznego, umiejętności komunikowania się, samodzielnego poszukiwania informacji oraz wiele innych działań w czasie zajęć dydaktycznych.
Efekty dla mnie:
- prowadzenie działań na rzecz rozwoju ucznia,
- kształtowanie poszczególnych kompetencji w procesie dydaktycznym
Efekty dla szkoły:
- respektowanie zaleceń w sprawie kształtowania kompetencji kluczowych w procesie
kształcenia,
- wychowanie dla przyszłości
7. Bogaciłam rzeczowy warsztat pracy.
Dużo uwagi poświęcałam na przygotowanie własnych materiałów dydaktycznych, gromadziłam różnorakie dokumenty, jak np. karty obserwacji ucznia, karty pracy, formularze oceny opisowej, plansze, ankiety ewaluacyjne. Samodzielnie opracowywałam i wykonywałam pomoce dydaktyczne, plakaty, karty pracy, testy, sprawdziany, dostosowując je do zróżnicowanego poziomu uczniów. Przygotowując pomoce dydaktyczne brałam pod uwagę zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pozwoliło mi to na prowadzenie interesujących zajęć z dziećmi, dostosowanych do ich możliwości poznawczych jak również wzbogacenie własnego warsztatu pracy. Dbałam także o estetyczny wygląd sali, wykonując dekoracje, wraz ze zmieniającymi się porami roku oraz aktualizując gazetki tematyczne w sali. Ponadto tworzyłam plany pracy, konspekty oraz inne potrzebne dokumenty.
Efekty dla mnie:
- lepsza organizacja zajęć z uczniami,
- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
Efekty dla szkoły:
- wzbogacenie wyposażenia w pomoce naukowe i materiały dydaktyczne, potrzebne w pracy
nauczyciela,
- wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi i akcesoriów w pracy
8. Pracowałam w zespołach nauczycieli.
Pracując na stanowisku nauczyciela wspomagającego pełniłam funkcję koordynatora zespołu nauczycieli i specjalistów, pracujących z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach Zespołu Samokształceniowego przedstawiając swoje sprawozdania z pracy dydaktyczno – wychowawczej. Byłam opiekunem Małego Samorządu Szkolnego. Pełniąc tę funkcję przygotowywałam wraz z dziećmi dekoracje na różne uroczystości szkolne oraz angażowałam je do podejmowania różnych działań na rzecz szkoły np. uaktualniania tablicy tematycznej na korytarzu szkoły, czy włączania się w różne akcje charytatywne. Pełniłam również funkcję przewodniczącej Zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Opracowałam Plan pracy tego zespołu na dany rok szkolny a także przygotowywałam sprawozdania z realizacji planu. Dwukrotnie byłam również członkiem komisji egzaminacyjnej w czasie egzaminów klas VIII.
Efekty dla mnie:
- uczestnictwo w realizacji różnorodnych zadań szkoły,
-możliwość wymiany doświadczeń, współdziałanie przy wykonywaniu obowiązków
zawodowych
Efekty dla szkoły:
- integracja nauczycieli w realizacji zadań szkoły,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez pracę zespołową nauczycieli
9. Organizowałam konkursy, uroczystości, imprezy klasowe i szkolne.
Podejmowałam wiele dodatkowych działań z własnej inicjatywy, samodzielnie oraz przy współpracy z innymi nauczycielami. Byłam współorganizatorem wielu imprez i uroczystości szkolnych takich jak: Dzień Przedszkolaka, Pasowanie na przedszkolaka, Kiermasz ozdób świątecznych, Bal karnawałowy, Dzień Wiosny, V Rodzinny Piknik z Trójką, Ślubowanie klas I. Samodzielnie zorganizowałam uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy oraz Taty. Organizowałam klasowe konkursy plastyczne i recytatorskie. Przygotowywałam również uczniów do udziału w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w których dzieci osiągały sukcesy i zdobywały nagrody. Osiągnięcia wraz ze swoimi uczniami zdobyliśmy miedzy innymi w konkursach:
-„Top Model Maria"- konkurs z okazji Święta Patrona Szkoły,
- „Bieg Trzeźwości”,
-„Segreguj śmieci to dziś w modzie w końcu trzeba pomóc przyrodzie ”- konkurs plastyczny
zorganizowany przez PGK w Opocznie,
- „Mikołajkowy konkurs formacji tanecznych”,
- „Jan Paweł II w oczach dziecka” – konkurs plastyczny,
Ponadto zgłosiłam grupę przedszkolną „Słoneczka”, której byłam wychowawcom, do udziału w ogólnopolskim programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” i poprzez realizację założonych w programie działań uzyskaliśmy certyfikat „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.
Efekty dla mnie:
- realizacja zamierzeń z planu wychowawcy klasowego,
- sukcesy organizacyjne,
Efekty dla szkoły:
- realizacja w ciekawej formie zadań z planu pracy i programu profilaktyczno –
wychowawczego szkoły,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym
10. Byłam współorganizatorem wycieczek.
Wycieczki są bardzo ważnym elementem nauczania, wychowania, zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Odgrywają cenną rolę w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Sprawiają wiele radości, dostarczają niezapomnianych przeżyć, wrażeń. Pobudzają do spostrzeżeń, wyobrażeń, myślenia, chęci poznawania nowego. Służą wszechstronnemu rozwojowi. Stanowią doskonały sposób na wsparcie i poszerzanie oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej działalności szkoły. Włączając się w realizacje tego celu byłam współorganizatorką wycieczek turystyczno – krajoznawczych takich jak:
- wyjazd do Leśniczówki w Januszewicach,
- wycieczka do „Magicznych Ogrodów” w Janowcu,
- wycieczka do Fabryki Bombek w Piotrkowie Trybunalskim,
- wycieczka do Teatru Muzycznego w Łodzi
Efekty dla mnie:
- umożliwienie integracji między różnymi dziedzinami wiedzy,
- stwarzanie warunków do aktywnego nauczania poglądowego,
- realizowanie podstawy programowej
Efekty dla szkoły:
- wychowanie ekologiczne, wskazywanie walorów środowiska naturalnego człowieka,
- realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

§7.2.2. Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
1. Rozpoznawałam potrzeby rozwojowe moich uczniów.
W celu poznania potrzeb rozwojowych uczniów na bieżąco prowadziłam obserwacje dzieci i wszystkie spostrzeżenia odnotowywałam w arkuszach obserwacji uczniów. W czasie wolnym prowadziłam z dziećmi rozmowy na temat ich zainteresowań, w celu lepszego poznania swoich wychowanków. Dokonałam diagnozy potrzeb edukacyjnych dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie 1. Pomogło mi to określić poziom wiedzy i umiejętności dzieci w poszczególnych sferach. Pracując na stanowisku nauczyciela w oddziale przedszkolnym przeprowadziłam także diagnozę dojrzałości szkolnej uczniów oraz przygotowałam Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, w tym gotowości do nauki czytania i pisania.
Planując zajęcia dydaktyczne zawsze miałam na uwadze indywidualne możliwości dzieci, stosując pracę na poziomach dawałam możliwość wykazania się i osiągnięcie sukcesu każdemu uczniowi.
W czasie swojej; pracy szczególną opieką starałam się otoczyć dzieci nieśmiałe, zamknięte w sobie, z problemami emocjonalnymi, poprzez angażowanie ich w życie grupy i dawanie dodatkowych zadań takich jak pełnienie obowiązków dyżurnego, asystenta nauczyciela, czy angażowania do pomocy w przygotowaniu zajęć dydaktycznych.
Efekty dla mnie:
- właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
- lepsze efekty kształcenia, wychowania i opieki,
- wzbogacenie form oddziaływań na dzieci
Efekty dla szkoły:
- prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do
potrzeb rozwojowych uczniów,
- dostosowywanie wymagań i postępowania z uczniem do jego potrzeb rozwojowych

2. Pracowałam z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Czuwałam także nad zaspokojeniem potrzeb edukacyjnych uczniów z trudnościami w nauce, poprzez przygotowywanie opinii o uczniach i kierowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie, w celu zbadania przyczyn pojawiających się trudności. Pracując z dziećmi posiadającymi opinię z poradni dostosowywałam wymagania edukacyjne do możliwości uczniów, stosując się do wydanych zaleceń. Dla uczniów mających trudności w nauce sama przygotowywałam karty pracy umożliwiające rozwijanie umiejętności w tych obszarach, które stwarzały dzieciom trudności. W czasie zajęć dydaktycznych na bieżąco kontrolowałam ich pracę, indywidualnie tłumaczyłam zadania oraz wzmacniałam pozytywnie najmniejsze osiągnięcia i postępy w nauce.
Efekty dla mnie:
- doskonalenie pracy z uczniami wymagającymi wsparcia i indywidualnej pomocy,
- przyczynianie się do osiągnięcia sukcesów przez uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
- wspieranie wniosków rodziców o badanie w poradni, uzasadnianie potrzeby konsultacji
i terapii
Efekty dla szkoły:
- wspieranie uczniów w rozwoju poprzez zaspokajanie ich potrzeb rozwojowych,
- sporządzanie wymaganej dokumentacji, dotyczącej ucznia wymagającego wsparcia,
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz uczniów wymagających wsparcia
3. Pracowałam z uczniem z orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pracując z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, stosowałam się do zaleceń wskazanych o orzeczeniu. Pomagałam mu w wykonywaniu zadań, poprzez udzielanie dodatkowych wyjaśnień, stosowanie metod pracy dostosowanych do jego możliwości. Stosowałam motywujący sposób oceniania. W pracach ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oceniałam jego poziom samodzielności oraz zaangażowanie. Jako element wychowawczy stosowałam wzmocnienia pozytywne: pierwotne, wtórne, społeczne, stymulujące, wzmocnienia przez poczucie własnej kompetencji. Udzielałam informacji zwrotnej rodzicom poprzez prowadzony na bieżąco zeszyt korespondencji. Starałam się aby uczeń z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, brał udział w uroczystościach szkolnych, wycieczkach krajoznawczych, akcjach organizowanych przez szkołę. Podejmowanymi przeze mnie działaniami wspierałam proces socjalizacji ucznia autystycznego na terenie szkoły, rozwijałam jego samodzielność oraz wewnętrzną motywację do nauki i inicjowania kontaktów społecznych. Wspólnie z nauczycielami uczącymi w klasie, do której uczęszczał uczeń z autyzmem realizowaliśmy założenia edukacji włączającej, rozwijaliśmy jego pełny udział w życiu klasy, z poszanowaniem i akceptacją jego inności.
Efekty dla mnie:
- udoskonalenie pracy z uczniem wymagającym wsparcia,
- przyczynianie się do osiągnięcia sukcesu przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
Efekty dla szkoły:
- postępowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego, w zakresie pracy z uczniami
o potrzebie kształcenia specjalnego,
- stworzenie odpowiednich warunków do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
- efektywna realizacja zadań, wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły
4. Pracowałam z uczniem zdolnym.
Dużo uwagi poświęcałam na pracę z uczniami zdolnymi, starałam się rozwijać ich zdolności poprzez indywidualizację pracy na zajęciach lekcyjnych, dawanie dodatkowych, ambitnych zadań do wykonania. Zgłaszałam i przygotowywałam uczniów do udziału w różnych konkursach np. plastycznych i recytatorskich organizowanych w szkole oraz przez inne instytucje współpracujące z placówką. Zachęcałam rodziców do rozwijania uzdolnień dzieci poprzez zapisanie ich na dodatkowe zajęcia, kółka zainteresowań.
Efekty dla mnie:
- reagowanie na potrzeby rozwojowe uczniów dotyczące zdolności i uzdolnień,
- umożliwienie i wspieranie rozwoju uzdolnień dzieci
Efekty dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,
- pomoc szkoły w zaspokojeniu potrzeb i zainteresowań dzieci
5. Współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
W czasie codziennej pracy pojawiały się problemy, do rozwiązania których niezbędna okazała się wiedza z psychologii i pedagogiki. Aby zwiększyć efektywność własnych działań aktualizowałam swoją wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, korzystając z księgozbiorów znajdujących się w bibliotece szkolnej jak również w Bibliotece Pedagogicznej w Opocznie. Począwszy od pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się konfliktów, radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi u dzieci lub też postawami niedostosowania, wycofania, braku wiary we własne możliwości. W celu podjęcia właściwych działań naprawczych nawiązałam współpracę z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym, z którym konsultowałam pojawiające się trudności i zawsze mogłam liczyć na pomoc w rozwiązaniu napotkanych trudności. Korzystałam także z pomocy logopedy szkolnego, uzyskiwałam wiele cennych wskazówek do pracy z dziećmi u których występowały trudności w mówieniu, porozumiewaniu się z innymi.
Efekty dla mnie:
- właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej,
- pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych,
- wykorzystywanie skutecznych metod w pracy wychowawczej
Efekty dla szkoły:
- wspieranie prawidłowego rozwoju ucznia szkoły,
- prowadzenie przez szkołę pracy wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb
rozwojowych uczniów
§7.2.3. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.
1.Pogłębiłam swoją wiedzę na temat stosowania metod aktywizujących w pracy z dziećmi.
Wykorzystywanie metod aktywizujących wymaga od nauczyciela odpowiedniego przygotowania lekcji w taki sposób, aby stworzyć uczniom jak najwięcej sytuacji edukacyjnych, w których będą mogli przeżywać i doświadczać. Nauczyciel powinien pełnić rolę doradcy, który zamiast podawać informacje, uczy, w jaki sposób uczeń ma je odnaleźć. Starałam się organizować swoją pracę w taki sposób, żeby uczeń potrafił: poszukiwać, działać i współpracować w zespole, zadawać pytania, dyskutować, wyszukiwać oraz selekcjonować informacje. W metodach aktywizujących rola ucznia była dla mnie najważniejsza, bez jego aktywnego uczestnictwa proces nauczania byłby niepełny. Wiedzę na ten temat pogłębiałam poprzez studiowanie literatury z zakresu metodyki, korzystając z zasobów biblioteki szkolnej oraz Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie.
Efekty dla mnie:
- wzbogacenie wiedzy na temat metod aktywizujących,
- poznanie nowych sposobów na podniesienie efektywności pracy uczniów na lekcji
Efekty dla szkoły:
- wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowej,
jaką jest umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji,
- podniesienie efektywności pracy uczniów, oraz skuteczności nauczania
2.Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących.
Metody aktywizujące to grupa metod nauczania, które charakteryzuje to, że w procesie kształcenia aktywność uczniów przewyższa aktywność nauczyciela. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Dzieci muszą myśleć podczas wykonywania podjętych działań. Angażują się emocjonalnie, są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno- motywacyjnej. Wykorzystując metody aktywne, uczymy dzieci właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia, tolerancji. Prowadząc zajęcia dydaktyczne korzystałam z różnorodnych aktywizujących metod i form pracy z dziećmi takich jak: Pedagogika Zabawy Klanza, Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Dziecięca Matematyka Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, czy metoda dramy. Dzięki temu zajęcia były dla dzieci bardziej atrakcyjne a uczniowie z dużym zainteresowaniem aktywnie uczestnicząc w zajęciach łatwiej przyswajały nowe umiejętności.
Wiele metod aktywizujących stosowałam również prowadząc zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Na zajęciach z tego przedmiotu dzieci bardzo chętnie pracowały i współpracowały ze sobą. W czasie lekcji wykorzystywałam metody sytuacyjne, odgrywanie ról, łańcuch skojarzeń, „Burza mózgów”, krzyżówki, ćwiczenia, schematy, rysunki, metodę śnieżnej kuli.
Efekty dla mnie:
- zaangażowanie uczniów w proces lekcyjny,
- prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny, bardziej interesujący dla dzieci,
- podniesienie jakości pracy w drodze stosowania skutecznych metod nauczania i bogatego
warsztatu pracy
Efekty dla szkoły:
- uaktywnienie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, zaangażowania
i inicjatywy poznawczej,
- uatrakcyjnienie zajęć szkolnych, prowadzenie zajęć w sposób motywujący do pracy,
- reagowanie na potrzeby dzieci, w zakresie twórczości, współzawodnictwa i zabawy

§7.2.4.Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.
1.Dokonywałam ewaluacji każdych zajęć z uczniami.
Na bieżąco dokonywałam ewaluacji prowadzonych przeze mnie zajęć z uczniami, poprzez obserwację zaangażowania w czasie zajęć, pytania kontrolne oraz na koniec zajęć poprzez wykorzystanie emotikonów. Prowadząc zajęcia w klasach starszych ewaluacji dokonywałam poprzez zastosowanie „Barometru uczuć”, prowadzenie anonimowych ankiet, rozmów z uczniami na temat ich spostrzeżeń i oczekiwań. Na bieżąco wyciągałam wnioski i starałam się tak planować działania dydaktyczne i wychowawcze aby przynosiły zamierzone efekty.
Efekty dla mnie:
- poznanie oczekiwań i możliwości dzieci,
- poznanie swoich mocnych i słabych stron,
- okazja do refleksji nad efektami własnej pracy

Efekty dla szkoły:
- doskonalenie jakości pracy placówki,
- prowadzenie działań ewaluacyjnych w celu poznania i ulepszenia efektów działań
2. Pracowałam w zespole do ewaluacji wewnętrznej.
Uczestniczyłam w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach, biorąc udział w pracach zespołu do ewaluacji wewnętrznej. Jako członek zespołu brałam udział w opracowani projektu ewaluacji, czyli określaniu obszaru, pytań kluczowych i metod badawczych. Do moich zadań należało przygotowanie nowoczesnej metody badawczej – „Gadającej ściany” dla nauczycieli i uczniów, przeprowadzeniu badania ta metodą oraz opracowania wyników. Badałam następujące zagadnienia:
- Jakie są stosowane w szkole nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów?
- W jakich inicjatywach szkolnych i pozaszkolnych uczniowie uczestniczą najchętniej?
- W jaki sposób nauczyciele rozwijają u uczniów umiejętność uczenia się?
- Jakie sposoby stosują nauczyciele, by wspierać i motywować uczniów w procesie uczenia się?
Efekty dla mnie:
- wzbogacenie swojego warsztatu pracy o nowe działania,
- angażowanie się w pracę szkoły na różnych obszarach,
- podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami
Efekty dla szkoły:
-przeprowadzenie badania wybranego obszaru działania szkoły w celu poznania i polepszenia
efektów działań,
- wzbogacenie zasobu narzędzi ewaluacyjnych

3. Dokonywałam ewaluacji i modyfikacji własnych działań w wyniku współpracy z opiekunem stażu.
W tracie stażu doskonaliłam swoje umiejętności właściwego planowania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych, między innymi poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, co było istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Uczestnicząc w zajęciach w charakterze obserwatora szczególną uwagę zwracałam na wykorzystywanie czasu na zajęciach oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zdobyta wiedzę wykorzystywałam w czasie samodzielne prowadzonych zajęć w obecności mojego opiekuna. Wszystkie hospitowane zajęcia były szczegółowo omawiane, ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizację założonych celów, używane pomoce dydaktyczne oraz zastosowanie różnorodnych form i metod pracy z dziećmi. Wnioski wynikające z omówienia zajęć oraz pojawiające się uwagi wdrażałam w swojej dalszej pracy w celu doskonalenia mojej pracy.
Tematyka zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu:
1. Jesienny sad. X 2016 r.
2. Moje hobby. XI 2017 r.
3. Jak dbać o zwierzęta. II 2017 r.
4. Dzieci z różnych zakątków świata. V 2017 r.
5. Jak podróżujemy? IX 2017 r.
6. Mieszkańcy lasu. XI 2018 r.
7. Zima w górach. II 2019 r.
8. Mój pies. V 2019 r.
9. Literowe opowieści – a jak aparat. IX 2019 r.
10. Domowe urządzenia elektryczne. X 2019 r.
11. Zdrowe odżywianie XI 2019 r.
12. Wyjątkowe święta. XII 2019 r.
Tematyka zajęć prowadzonych w obecności Dyrekcji:
1. Woda to cenny skarb. XI 2016r.
2. Literowe opowieści – k jak kot. X 2019r.

Efekty dla mnie:
- dokonane przeze mnie obserwacje pogłębiły moją wiedzę na temat właściwego prowadzenia
zajęć dydaktycznych,
- obserwacja zajęć pomogła mi w doskonaleniu własnego warsztatu pracy, była dla mnie
inspiracją i źródłem nowych pomysłów do prowadzenia ciekawych zajęć
Efekty dla szkoły:
- doskonalenie pracy nauczycieli,
- pogłębianie wiedzy pracowników poprzez efektywną współpracę

§7.2.5. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
1.Prowadziłam zajęcia koleżeńskie.
W okresie stażu w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem dwa razy prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli. Na zajęciach obecny był mój opiekun stażu oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Pierwsze zajęcia przeprowadziłam w grudniu 2019 roku w klasie pierwszej. Tematyka zajęć „Robimy świąteczne zakupy” dostarczyła obserwatorom ciekawych propozycji rozwijania umiejętności liczenia u dzieci. Ilustracje kolorowych prezentów i ozdób choinkowych wzbudziła wśród dzieci duże zainteresowanie oraz motywację do pracy. Zajęcia uatrakcyjnił również fakt, iż dzieci miały możliwość pracy na tablicy interaktywnej. Zajęcia zostały ocenione bardzo pozytywnie, uczniowie byli aktywni i zupełnie nieskrępowani obecnością gości.
Drugie zajęcia przeprowadziłam w styczniu 2020 roku na temat „Kopciuszek”. W czasie tych zajęć zaprezentowałam jak w ciekawy sposób można omawiać z dziećmi lektury, poprzez założenie zeszytu lektur, opracowanie własnych kart pracy oraz wykorzystywanie prezentacji poszczególnych wydarzeń na tablicy interaktywnej. Również te zajęcia zostały ocenione bardzo pozytywnie i wzbudziły wśród dzieci duże zainteresowanie.
Efekty dla mnie:

- wymiana doświadczeń,

- uzyskanie obiektywnej oceny sposobu prowadzenia zajęć,

- uświadomienie sobie warunków osiągania celów,

- prezentacja pracy z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania

Efekty dla szkoły:

- efektywna współpraca nauczycieli,
- bogacenie warsztatu pracy nauczycieli
2. Współpracowałam z innymi nauczycielami.
Pracując na stanowisku nauczyciela wspomagającego konsultowałam swą pracę z innymi nauczycielami i specjalistami - pedagogiem, logopedą, psychologiem. Wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia ustaliliśmy zasady postępowania gwarantujące efektywną współpracę. Zapoznałam nauczycieli z aktualnie stosowanymi metodami terapii w pracy z dzieckiem oraz jego historią uczenia się. Przedstawiałam nauczycielom skuteczne metody pracy z dzieckiem. Zapoznałam ich z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym w celu jego zatwierdzenia i realizacji w spójny sposób w szkole i w domu. Określiliśmy jednolite formy oddziaływania na deficytowe zachowania i umiejętności ucznia, przedstawiłam mocne i słabe sfery jego funkcjonowania. Pomagałam w odbieraniu i interpretowaniu sygnałów wysyłanych przez chłopca, zaproponowałam efektywne reguły wchodzenia w interakcje z nim, które są jak najbardziej satysfakcjonujące dla obu stron.
Efekty dla mnie:
- współpraca z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno –
wychowawczych,
- współpraca z innymi specjalistami w celu rozwijania kompetencji zawodowych,
- wymiana doświadczeń zawodowych
Efekty dla szkoły:
- wspieranie innych nauczycieli poprzez prezentowanie skutecznych metod pracy z dzieckiem
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

3. Dzieliłam się wiedzą z innymi nauczycielami.
Przygotowałam referaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego:
- „Motywacja nauczyciela, motywowanie uczniów”,
- „Nauka domowa ucznia”
- „Goń Jabłuszko” – dlaczego ruch i zdrowe odżywianie są ważne.
Efekty dla mnie:
- bogacenie warsztatu pracy własnego oraz innych nauczycieli,
- wspomaganie nauczycieli z krótszym stażem pracy,
- wskazywanie na ciekawe i skuteczne formy i metody pracy z dziećmi
Efekty dla szkoły:
- zapoznanie z ciekawymi metodami pracy wychowawczej,
- wymiana doświadczeń między nauczycielami

§ 7.2.6. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.Prowadziłam działania proekologiczne.
W planowaniu i realizacji zajęć edukacyjnych starałam się uwzględniać problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne, które w bezpośredni sposób dotyczą małych dzieci, takie jak ochrona środowiska naturalnego czy zasady bezpiecznego zachowania się na drodze. Promowałam wśród dzieci zachowania związane z ochroną środowiska naturalnego poprzez zgłoszenie naszej grupy do udziału w ogólnopolskim programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. W ramach tego programu dzieci wzięły udział w wielu działaniach ekologicznych takich jak: założenie „Kącika przyrody” w sali, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Ziemi, segregacji śmieci i wiele innych działań. W roku szkolnych 2016/2017 byłam również koordynatorem programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas”, do którego włączyliśmy się w ramach ogólnopolskiej akcji antynikotynowej, zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są narażone na bezpośredni kontakt z palącymi.
Efekty dla mnie:
- ciekawa realizacja treści podstawy programowej z zakresu edukacji proekologicznej,
-doskonalenie własnego warsztatu pracy,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym
Efekty dla szkoły:
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności każdego człowieka za stan i przyszłość
środowiska naturalnego,
- promowanie wśród uczniów wiedzy z zakresy ochrony środowiska naturalnego człowieka
- wyrabianie nawyku segregacji śmieci i bycia „eko”
2. Prowadziłam działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów.
Prowadziłam także różnorodne działania w zakresie poszerzania wiedzy wśród uczniów na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. W tym celu przeprowadziłam cykl zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z koleżanką zorganizowałam spotkanie z policjantami pracującymi w Wydziale Ruchu Drogowego w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły”. Wspólnie z klasą pierwszą wzięłam udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Akademia Bezpiecznego Puchatka. Program skierowany jest do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.
Efekty dla mnie:
- zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa na drodze, w domu, szkole i w Internecie,
-wzmocnienie zachowań pozytywnych uczniów,
- zapoznanie z negatywnymi emocjami oraz sposobami radzenia sobie z nimi,
- prowadzenie działań zapobiegających zachowaniom agresywnym, przemocowym
Efekty dla szkoły:
- postępowanie pracowników zgodnie z procedurami i rekomendacjami MEN,
- prowadzenie działań w celu zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa uczniów
3. Współpracowałam z rodzicami.
Współpraca z rodzicami to nierozłączny element całego procesu dydaktyczno – wychowawczego. Organizowałam spotkania grupowe i indywidualne. Na spotkaniach grupowych przekazywałam informacje na temat działań szkoły, jej ofert, obowiązujących wewnątrzszkolnych regulaminów. Zapoznawałam z organizacją zajęć lekcyjnych oraz ofertą szkoły w zakresie zajęć dodatkowych, opiekuńczych czy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizacji wycieczek, imprez i uroczystości. Podczas spotkań indywidualnych udzielałam informacji o postępach, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach dzieci.
W czasie zebrań grupowych oraz w „Kąciku dla rodziców” prowadziłam „Pedagogizację rodziców”, umieszczając różne artykuły, wskazówki do pracy z dziećmi. W czasie rozmów indywidualnych udzielałam także rodzicom wielu wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowy, podając przykłady ćwiczeń, jakie można prowadzić w domu w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktycznych.
Przez cały rok szkolny starałam się także angażować rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. Rodzice pomagali w organizacji różnych uroczystości klasowych (Dzień Chłopaka, Andrzejki, Wigilia, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka) jak również uroczystości szkolnych (Pasowanie na Przedszkolaka, Bal Karnawałowy). Wszyscy rodzice przyłączyli się także do realizacji programu „Czyste Powietrze Wokół Nas”, podpisali kontrakt, w którym zobowiązali się przestrzegać zasady nie palenia papierosów w obecności dzieci oraz chronić swoje dzieci w sytuacjach, gdy są one narażone na szkodliwe działanie dymu tytoniowego.
Efekty dla mnie:
- zwiększenie efektywności mojej pracy wychowawczej poprzez wypracowanie wspólnego
z rodzicami frontu działania,
- wzrost motywacji rodziców do współpracy ze mną,
- korzystanie z oferowanej pomocy przez rodziców w realizacji procesu edukacji
i wychowania,
- dostarczenie przez rodziców informacji o dziecku, co może wpłynąć na rodzaj oddziaływań
Efekty dla szkoły:
- integracja szkoły z rodzicami, wspierająca efektywną pracę wychowawczą,
- tworzenie klimatu współpracy partnerskiej dla dobra uczniów,
- właściwa realizacja zadań, wynikających z obowiązków wychowawcy klasowego,
-wyzwalanie świadomości rodziców, że współdziałanie ich ze szkołą w sprawach dziecka jest
ważne dla osiągnięcia sukcesów przez dziecko

4. Organizowałam działania na rzecz innych ludzi.
Zaangażowałam uczniów i ich rodziców do udziału w akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”. Dzieci wspólnie z rodzicami przynosiły żywność, przybory szkolne i środki czystości dla potrzebującej rodziny. Ze zgromadzonych produktów stworzyliśmy sześć dużych prezentów, które przekazaliśmy wyznaczonej rodzinie w czasie finału tej akcji. Wspólnie ze swoimi wychowankami brałam również aktywny udział w innych akcjach charytatywnych organizowanych w szkole, takich jak „Miska dla schroniska” czy „Góra grosza”.
Efekty dla mnie:
- prowadzenie działań wychowawczych z uwrażliwieniem dzieci na potrzeby innych ludzi,
- rozbudzanie motywacji do podejmowania działań na rzecz innych,
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec drugiego człowieka i jego potrzeb
- angażowanie rodziców w życie szkoły
Efekty dla szkoły:
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- organizowanie działań na rzecz innych ludzi,
- wypełnianie funkcji wychowawczej szkoły

§7.2.7. Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Pracowałam zgodnie z przepisami prawa.
Znajomość przepisów prawa jest niezbędna każdemu nauczycielowi w planowaniu, organizowaniu i ewaluowaniu pracy z uczniem, rodzicami oraz w odniesieniu do własnego rozwoju zawodowego. Znajomość prawa oświatowego oraz regulaminów obowiązujących w szkole była mi także potrzebna do organizowania wyjść, wycieczek poza teren szkoły.
Dlatego też, założenia powyższego punktu rozporządzenia zrealizowałam poprzez sporządzenie wykazu aktualnych ustaw i rozporządzeń oświatowych, regulujących pracę szkoły oraz na bieżąco go aktualizowałam. W przywoływaniu potrzebnych aktów prawnych korzystałam ze stron Internetowego Systemu Aktów Prawnych, Biuletynu Informacji Publicznej MEN, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty, a także innych portali oświatowych. Przestrzegałam i stosowałam obowiązujące przepisy, regulujące codzienną pracę zawodową nauczyciela (podstawa programowa, rozporządzenie dotyczące oceniania, klasyfikacji i promowania, organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, bezpieczeństwa i higieny zależnie od stanowiska na jakim pracowałam.
Efekty dla mnie:
- organizacja wyjść, wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- organizacja codziennej pracy, zgodna z obowiązujących regulaminów w szkole
Efekty dla szkoły:
- działanie pracowników placówki zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz
obowiązującymi regulaminami,
- podniesienie jakości pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do przepisów oświatowych
2. Prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z przepisami.
Systematycznie prowadziłam dziennik wpisując realizowane tematy zajęć edukacyjnych. Opracowałam plan pracy wychowawczej w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny placówki. Pracując na stanowisku nauczyciela wspomagającego, przy współpracy z wychowawcą i innymi specjalistami pracującymi w zespole sporządziłam Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny w oparciu o zalecenia wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, poprzedzony Wielospecjalistyczną Oceną Poziomu Funkcjonowania Ucznia. Opracowałam również Program zajęć rewalidacyjnych, które prowadziłam z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokumenty sporządziłam na podstawie wnikliwej analizy zaświadczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii specjalistów, bieżącej obserwacji i pracy z uczniem oraz wywiadu z rodzicami ucznia.
Efekty dla mnie:
- prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami,
Efekty dla szkoły:
-prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- działanie pracowników placówki zgodnie z przepisami prawa oświatowego

§7.2.8. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
1.Wykorzystywałam komputer i Internet jako narzędzie codziennej pracy.
Chcąc być nowoczesnym nauczycielem, dość często wykorzystuję nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej oraz komunikacyjnej w swojej pracy. W dzisiejszych czasach niemożliwe wydaje się sporządzanie jakiejkolwiek dokumentacji szkolnej w sposób inny niż przy użyciu komputera. Dlatego niemal codziennie korzystam z programów pakietu Microsoft Office. Wszelka dokumentacja, którą wykonuję tworzona jest za pomocą programów Microsoft Word, Power Point. Komputer jest narzędziem systematycznie stosowanym przeze mnie do sporządzania materiałów i dokumentów związanych z mają pracą. Przy jego pomocy opracowywałam scenariusze zajęć i uroczystości szkolnych, pomoce dydaktyczne, krzyżówki, sprawdziany, testy, karty pracy, sprawozdania wychowawcy, dokumentowania swoich działań. Internet stanowi także nieograniczone źródło materiałów dydaktycznych. Korzystałam z zasobów internetowych i materiałów dostępnych na stronach. Materiały te były przeze mnie modyfikowane i dostosowywane do moich potrzeb oraz potrzeb moich uczniów. Źródłem informacji były dla mnie:
www.men.gov.pl - portal MEN
www.edukator.org.pl - serwis dla nauczycieli
www.ore.edu.pl - Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.awans.net - awans zawodowy nauczycieli
www.literka.pl - portal edukacyjny - materiały, artykuły, publikacje dla nauczycieli
www.mac.edu.pl , www.wsip.pl - wydawnictwo edukacyjne, materiały
www.zeszyt.pl - publikacje - przedmioty nauczania, scenariusze, konkursy, prezentacje multimedialne, kursy. Problemy wychowawcze, profilaktyka. Awans zawodowy.
www.profesor.pl -portal edukacyjny - materiały, artykuły, publikacje dla nauczycieli,
www.scholaris.pl - Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych
www.edu.info.pl - akty prawne. Awans nauczyciela. Egzaminy. Publikacje czytelników.
www.nauczyciel.pl - portal edukacyjny
www.edu.zabawy.pl, - zabawy edukacyjne wspierające rozwój dzieci

Technologia informacyjna i komunikacyjna stała się w teraźniejszym świecie narzędziem niezbędnym do pozyskiwania aktualnych informacji, miejscem ciągłego pogłębiania wiedzy, szukania nowych metod pracy, wzbogacania warsztatu pracy oraz dzielenia się z innymi nauczycielami zdobytą wiedzą, pomysłami. Niemal codziennie odwiedzałam portale edukacyjne, oświatowe, społecznościowe takie jak „Nauczyciel w awansie" czy blog dla nauczycieli „Kapelusz z kwiatami” Anety Szostak – Sulewskiej. Stanowiły one narzędzie odnajdywania materiałów przydatnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej. To właśnie dzięki TIK mogłam na bieżąco śledzić zmiany dotyczące awansu, gromadziłam dokumentację niezbędną do pracy dydaktycznej, pozyskiwałam bardzo ciekawe materiały i pomoce, które wywoływały większą aktywność uczniów na zajęciach, przygotowywałam scenariusze zajęć, uroczystości szkolnych, karty pracy, dyplomy, podziękowania, przygotowywałam prezentacje multimedialne, pozyskiwałam podkłady muzyczne na uroczystości, nawiązywałam kontakty przy pomocy poczty elektronicznej z innymi nauczycielami z innych szkół, brałam udział e-konferencjach. Zapoznałam także swoich uczniów z podstawami obsługi komputera na zajęciach, wyczulając ich na zagrożenia i skutki nadmiernego korzystania z komputera i Internetu.
Efekty dla mnie:
- stosowanie nowoczesnych technologii sprawiło, że moja praca zawodowa przebiega sprawniej i skuteczniej,
- umiejętność pracy z komputerem, tablicą interaktywną oraz wykorzystanie nowoczesnych aplikacji umożliwiło mi opracowanie różnych narzędzi pracy, takich jak: ankiety, karty obserwacji, scenariusze zajęć i uroczystości, sprawozdania, sprawdziany, testy, pomoce dydaktyczne, dyplomy, zaproszenia.
Efekty dla szkoły:
- doskonalenie jakości pracy placówki,
- ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z wszystkimi stronami procesu kształcenie i wychowania

2. Wykorzystywałam TIK podczas zajęć lekcyjnych.
W codziennej pracy dydaktycznej wykorzystywałam komputer jako narzędzie pracy. Wdrażałam uczniów do samodzielnego korzystania z komputera oraz tablicy interaktywnej. Mogłam zaprezentować wiele zjawisk, przedmiotów, zachodzących procesów, których nie ma w otaczającym środowisku. Wizualizacja to najbardziej pożądana metoda pracy w klasach młodszych w dzisiejszych czasach.
Efekty dla mnie:
- korzystanie z technologii informatycznej i komunikacyjnej pomagało mi zorganizować

ciekawe zajęcia dla uczniów, aktywizowało uczniów do pracy ,

- dało mi zadowolenie z ciekawie zaaranżowanych zajęć.

Efekty dla szkoły:
- atrakcyjność zajęć dla uczniów, zwiększająca skuteczność edukacji,
- zaspokojenie potrzeb kontaktu młodego pokolenia nowościami technologicznymi, dzięki
czemu szkoła przestaje być nudna,
- kreowanie wizji szkoły jako instytucji nauczającej i wprowadzającej dziecko
w najnowocześniejsze zdobycze cywilizacyjne.
3. Prowadziłam dziennik elektroniczny:
Nowym doświadczeniem dla mnie było obsługa dziennika elektronicznego. Jako nauczyciel systematycznie i skrupulatnie uzupełniałam dokumentację w dzienniku. Na bieżąco kontrolowałam nieobecności i postępy w nauce moich wychowanków. Korzystanie z elektronicznego dziennika umożliwiło mi częste i bezpośrednie kontakty z rodzicami oraz z innymi nauczycielami mojej szkoły. Prowadzenie tego typu dziennika bardzo ułatwia pracę nauczycielom. Można z niego korzystać o każdej porze oraz z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu.
Efekty dla mnie:
- dziennik elektroniczny ułatwił mi systematyczny kontakt z rodzicami,
- ułatwił mi planowanie pracy oraz jej dokumentowanie
Efekty dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- rodzice mieli szybki dostęp do wiadomości, byli informowani o postępach swoich dzieci, a także do informacji dotyczących spraw organizacyjnych w szkole,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.