X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49827
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko: mgr Joanna Brendel
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie, ul. Szkolna 5, 63-800 Gostyń.
Okres stażu: 01.09.2020r.– 31.05.2023r.
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Artur Kasprzak.

Podstawy prawne awansu zawodowego:

•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287).
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1650).
•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej.
• Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły.
• Podniesienie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych.
• Rozwój osobisty.
• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - stacjonarnie oraz online (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).

Wykorzystywanie technologii komputerowej w procesie wspomagania rozwoju dziecka.

Aktywizowanie dziecka poprzez stosowanie różnych form pracy, m.in. projekty edukacyjne, układy choreograficzne Marii Tomaszewskiej, Plan Daltona.

Poszukiwanie inspiracji oraz ciekawych rozwiązań metodycznych na edukacyjnych portalach internetowych, publikacjach edukacyjnych.

Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o pomoce przygotowywane techniką komputerową, przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

Korzystanie podczas zajęć z edukacyjnych programów komputerowych, ciekawych stron dla dzieci (np. wirtualne spacery po muzeum).

Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego, nagrywanie krótkich filmów rejestrujących poczynania przedszkolaków.

Współtworzenie szkolnej strony internetowej (zamieszczanie informacji z życia przedszkola), publikowanie swoich opracowań na stronach internetowych.

Systematyczne korzystanie z dziennika elektronicznego vulcan, tworzenie dokumentacji szkolnej za pomocą komputera.

Komunikacja interpersonalna poprzez pocztę elektroniczną i dziennik elektroniczny Vulcan, aplikację Teams, usługę Office 365.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz umiejętnościami zawodowymi, stosowanymi metodami i formami pracy z innymi nauczycielami.

Rozwijanie współpracy z nauczycielami z innych grup.

Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.

Udział w serwisach edukacyjnych i oświatowych np. forum oświatowe, facebook, do wymiany poglądów związanych z prawem oświatowym i wychowaniem przedszkolnym.

Prowadzenie zajęć dla nauczycielki wychowania przedszkolnego z innej placówki, udzielanie jej wskazówek do pracy dydaktycznej, zaprezentowanie ciekawych materiałów, zapoznanie z pedagogiką daltońską.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka
oraz z różnymi instytucjami.

Współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanków - wykorzystanie nabytych kompetencji psychologiczno-pedagogicznych w zakresie udzielania wsparcia rodzicom.

Nawiązanie współpracy m.in. z Policją, Biblioteką Miejską.
Organizowanie we współpracy ze specjalistami zajęć warsztatowych dla rodziców.

Działania informacyjne i wspierające dla rodziców.
Organizowanie wycieczek, uroczystości, imprez, kiermaszy z udziałem dzieci i ich rodziców.

Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach (plastycznych, recytatorskich).

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Rozbudzanie ciekawości poznawczej wśród dzieci.

Prowadzenie zajęć wyrównujących i korygujących wszechstronny rozwój dziecka.

Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych i wycieczek.

Przeprowadzenie zajęć, zapoznanie dzieci z celem programu mających na celu podniesienie świadomości zdrowotnej wśród dzieci, kształtowanie higienicznych nawyków, np. Czyściochowe Przedszkole.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

„Przedszkolak na schwał”- stworzenie programu profilaktycznego dla przedszkolaków. W ramach realizacji szkolnego programu profilaktyki, opracowanie programu umożliwiającego nabywanie wiedzy i umiejętności najmłodszym w zakresie dbałości o zdrowie (higiena, odżywianie, aktywność ruchowa) oraz bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach (w domu, w przedszkolu, na drodze).

§ 8 ust. 3 pkt. 4d
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.
Napisanie pracy autorskiej z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i opublikowanie jej w czasopiśmie branżowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.