X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49795
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż – Klaudia Bąk
Nazwa i adres szkoły – Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej
Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2020 r.
Przewidywana data zakończenia stażu – 31.05.2023 r.
Nauczany przedmiot – język polski

Podstawa prawna opracowania:
1. Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zmianami)

Plan został zatwierdzony dnia........................................ ........................................
podpis dyrektora

§8 ust. 3 pkt 1 umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących
Wykorzystywanie na zajęciach takich metod jak:
• drama,
• dyskusja panelowa,
• studium przypadku,
• metoda projektu,
• kula śniegowa,
• drzewko decyzyjne,
• burza mózgów,
• doświadczenia, eksperymenty.
cały okres stażu
 scenariusze zajęć
 sprawozdania
 notatki
 karty pracy
2. Prowadzenie zajęć z pomocą urządzeń multimedialnych
 Wykorzystanie w pracy z dziećmi tablicy interaktywnej, projektora, odtwarzacza DVD- cały okres stażu
 scenariusze zajęć
3. Wykorzystanie w pracy z dziećmi urządzeń informatycznych
 Wykorzystanie w pracy z dziećmi komputera, tabletu i smartfona.
cały okres stażu
 scenariusze zajęć
4. Zastosowanie podczas lekcji i zajęć różnorodnych narzędzi multimedialnych
 Wykorzystywanie podczas lekcji i zajęć:
• programów edukacyjnych, testujących, diagnozujących umiejętności uczniów ,
• podręczników multimedialnych,
• nagrań wideo (wykorzystanie projektora oraz bazy tematycznej w serwisie Youtube), audiobooków,
• narzędzi służących do rozwijania twórczości
- cały okres stażu
 scenariusze zajęć

§8 ust. 3 pkt 2 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób potwierdzenia realizacji

1. Dzielenie się z nauczycielami szkoły wiedzą zdobytą w czasie szkoleń
 Przygotowanie skryptów, warsztatów, prezentacji.
cały okres stażu
 skrypty
 prezentacje
2. Prezentowanie ciekawych rozwiązań metodycznych
 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
cały okres stażu
 scenariusze
 skrypty
 notatki
3. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów lub studentów odbywających praktyki .
cały okres stażu
 scenariusze
 notatki
4.Prowadzenie co najmniej 3 godzin zajęć otwartych w okresie stażu.
cały okres stażu
 scenariusze
 notatki
5. Dzielenie się swoimi zasobami
 Umieszczanie ciekawych scenariuszy na stronie internetowej szkoły.
 Udostępnianie ciekawych pomysłów na łamach serwisów internetowych dla nauczycieli.
 Udostępnianie kart pracy, scenariuszy nauczycielom pracującym w tej samej szkole.
cały okres stażu
 umieszczanie wpisów na stronie internetowej szkoły
 wpisy na łamach serwisów społecznościowych
 scenariusze zajęć
6. Udział w pracach zespołów zadaniowych/przedmiotowych
 praca w zespole humanistycznym
- stała współpraca z wychowawcami i pedagogiem szkolnym
- analiza wyników sprawdzianów ósmoklasisty
cały okres stażu
 zapisy w protokołach
z zebrań rady pedagogicznej
 plany pracy zespołów
 sprawozdania

§ 8 ust. 3 pkt 3 poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Podjęcie współpracy
z instytucjami działającymi w najbliższym środowisku
 Kontynuowanie systematycznej współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
cały okres stażu

2. Podejmowanie działań charytatywnych, ich organizacja na terenie szkoły i w najbliższym środowisku
 Organizacja zbiórek żywności we współpracy
z wolontariatem szkoły
 Udział w akcji "Góra grosza”
 Pielęgnowanie opuszczonych mogił na pobliskim cmentarzu.
- udział w corocznej akcji „Szkoła pamięta”
cały okres stażu
 zdjęcia
 podziękowania
3. Wzbogacenie oferty działań dydaktyczno- wychowawczych.
- pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego
- współtworzenie gazetki szkolnej
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych
- sprawowanie opieki nad młodzieżą podczas wyjść do kina, muzeum
- gazetka szkolna, protokoły pokonkursowe
4. Praca na rzecz Samorządu Uczniowskiego
- pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
- współorganizowanie uroczystości szkolnych
- organizacja zajęć pozalekcyjnych / dyskoteki, poczta walentynkowa, tłusty czwartek/
cały okres stażu,
-sprawozdanie z działalności
5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych
- organizacja Szkolnego Konkursu Ortograficznego
- organizacja Szkolnego Turnieju Recytatorskiego
- opracowanie regulaminów konkursów oraz zorganizowanie nagród
cały okres stażu
-regulaminy konkursów, fotografie
6. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów
- przygotowywanie uczniów do pokonywania trudności i stresów związanych ze sprawdzianem ósmoklasisty poprzez ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych, analizę i omówienie wyników sprawdzianów próbnych
- pomoc w nauce uczniom słabszym: organizowanie pomocy koleżeńskiej
- rozwijanie uzdolnień polonistycznych uczniów zdolnych
Cały okres stażu
- testy, sprawdziany
7. Przygotowanie apeli , przedstawień na pikniki rodzinne
- napisanie scenariuszy lub wybranie gotowych i ich modyfikowanie
- wyznaczenie ról, przeprowadzenie prób
Jedno przedstawienie w ciągu danego roku szkolnego
- scenariusze spektakli, fotografie

8. Podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego
 Wykorzystanie zdobytej wiedzy w poszerzeniu oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły.
cały okres stażu
 dyplomy, zaświadczenia
 certyfikaty

§8 ust 3 pkt 4a opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Opracowanie i realizacja działań innowacyjnych z zakresu dydaktyki
 Opracowanie i realizacja innowacji „Poprawna polszczyzna na co dzień”
od września do grudnia 2021 r.

 dokumentacja innowacji

§8 ust. 3 pkt 4b wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela - konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
 Opieka nad nauczycielem stażystą lub nauczycielem kontraktowym odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
 Pomoc w opracowaniu planu rozwoju.
 Prowadzenie zajęć dla nauczyciela.
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela.
 Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć.
w ciągu całego stażu
 kontrakt
 scenariusze zajęć
2. Opieka nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne
 Zapoznawanie studentów z dokumentacją szkoły.
 Prowadzenie zajęć dla studentów.
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez studentów.
 Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć.
w ciągu całego stażu
 dokumentacja praktyk

§8 ust. 3 pkt 4d opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Opracowanie publikacji
- Opracowanie pracy autorskiej : „Proza a poezja. Ocena poziomu wiedzy klas ósmych na temat lektur obowiązkowych w klasach 7-8”. Przygotowanie ankiety internetowej. Opublikowanie na łamach wybranego serwisu edukacyjnego
Maj 2022
 publikacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.