X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49839
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Anna Świech
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
(od 1 września 2020r. do 31 maja 2023r.)

PLAN DZIAŁANIA:

Zadanie

Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi/sposób dokumentacji

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
i sporządzenie wniosku i planu rozwoju zawodowego. Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. Napisanie wniosku i planu rozwoju zawodowego
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy
3.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu z uwzględnieniem ewentualnych zmian w planie rozwoju, autoanaliza, autorefleksja
4.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

CEL GŁÓWNY: Rozwój zawodowy i uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.

§ 8 ust. 1 pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji
1. Wzbogacanie warsztatu pracy
Dbanie o wystrój sali .
Wykonywanie pomocy dydaktycznych
Tworzenie aktualnych gazetek i wystawek prac dzieci.
Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych:
tworzenie dekoracji
opieka nad dziećmi.
Współpraca z wydawnictwem WSiP.

Przewidywane efekty: wzbogacenie warsztatu pracy, podnoszenie jakości pracy szkoły

2. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju placówki.
Diagnoza edukacyjna(np. dziecka szczególnie uzdolnionego, dziecka ze specyficznymi problemami w zachowaniu lub dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych)
Identyfikacja problemu
Znaczenie problemu.
Propozycje rozwiązania.
Wdrażanie oddziaływań.

Efekty:
wszechstronny rozwój intelektualny dziecka
lepsze funkcjonowanie dziecka na tle grupy
rozwinięcie ogólnych zdolności, spostrzegania, logicznego myślenia zdolności obserwacji
kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej diagnoza edukacyjna

3.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystywanie Internetu dla potrzeb zawodowych , dydaktycznych i osobistych ,
Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż,
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
Efekty:
uatrakcyjnianie zajęć
samodoskonalenie
Przygotowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy na zajęcia.
Pozyskiwanie kart pracy, scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych oraz materiałów na gazetki
Opracowywanie scenariuszy zajęć, uroczystości grupowych, dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji,
Wyszukiwanie na stronach internetowych propozycji od różnych instytucji dotyczących konkursów dla dzieci.
Przygotowywanie dyplomów, ogłoszeń, zaproszeń na uroczystości przedszkolne przy użyciu komputera.
Wykorzystanie technologii komputerowej podczas zajęć, do opracowania pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych
Uzupełnienie i wzbogacenie własnego zestawu pomocy dydaktycznych ( płyty CD, DVD i wykorzystanie ich w pracy z dziećmi.
doskonalenie warsztatu pracy i umiejętności posługiwania się komputerem.
uatrakcyjnienie zajęć,
stworzenie dokumentacji szkolnej
stworzenie interesujących gazetek szkolnych wykaz stron internetowych, pomoce dydaktyczne, karty pracy,
Efekty:
Opracowanie planu rozwoju zawodowego przy pomocy komputera.
Opublikowanie na portalu internetowym edux.pl zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
doskonalenie multimedialnych technik pracy,
dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami, potwierdzenie opublikowania planu rozwoju w Internecie
Posługiwanie się pocztą elektroniczną w komunikowaniu się z nauczycielami
Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z wybranymi wydawnictwami . cały okres stażu
zacieśnianie współpracy z wydawnictwami i instytucjami.

§ 8 ust. 1 pkt 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

1. Wdrażanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
Bieżąca analiza dokumentów placówki:
Statut szkoły
Program profilaktyczno-wychowawczy
Plan pracy szkoły, itd.
Efekty:
wykorzystywanie dokumentów w pracy wychowawczo – dydaktycznej
notatki

2. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Przygotowanie i przeprowadzanie imprez i uroczystości klasowych
Pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych dla środowiska lokalnego
Zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach według rocznych planów pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
zainteresowanie uczniów możliwością sprawdzenia swoich umiejętności,
wzmocnienie poczucia własnej wartości dzieci,
propagowanie twórczości dziecięcej,
podniesienie jakości pracy szkoły, integracja zespołu
wyrabianie wrażliwości artystycznej
promowanie placówki w środowisku lokalnym
Zorganizowanie i opracowanie konkursów dla dzieci : opracowanie regulaminów, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursów, wykonanie dyplomów, zorganizowanie nagród.
rozwijanie zainteresowań uczniów
rozwijanie zdolności uczniów, regulamin konkursów, sprawozdania pokonkursowe, dyplomy, zdjęcia,
Obserwacja i analiza możliwości uczniów. Praca z uczniami potrzebującymi wsparcia dydaktycznego
Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Współpraca z pedagogiem i logopedą
Otoczenie szczególną opieką dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów potrzebujących wsparcia,
pomoc rodzicom w procesie wychowawczym, wypracowanie oddziaływań wychowawczych (nauczyciel-rodzic)
Włączenie dzieci w Akcję „Góra Grosza” i inne akcje charytatywne na terenie placówki
uwrażliwienie dzieci na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie pozytywnej postawy do innych osób
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów:
Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
Obserwacja uczniów na tle klasy.
Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami.

Efekty:
rozwijanie zainteresowań dzieci,
wzbogacenie poczucia własnej wartości,
podniesienie jakości pracy szkoły,
Współpraca z różnymi instytucjami.
organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy,
rozwijanie zainteresowań dzieci,
Współpraca z rodzicamii środowiskiem rodzinnym.
Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków.
Włączanie rodziców do organizowania uroczystości szkolnych.
Organizowanie wycieczek
Kultywowanie tradycji (święta religijne, narodowe, uroczystości szkolne i rodzinne).
włączenie rodziców w proces organizowania uroczystości szkolnych,
poznanie tradycji świąt religijnych

3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć koleżeńskich.
Zaprezentowanie aktywnych metod pracy z dziećmi.
Nawiązanie współpracy z nauczycielami.
Wysyłanie wiadomości do rodziców na tematy wychowania i nauczania dzieci.
Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy: scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
Wspólne rozwiązywanie problemów podejmowanie decyzji, opracowanie dokumentów.

Efekty:
doskonalenie swoich kompetencji i umiejętności w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć
podnoszenie aktywności pracy oraz swojej wartości,
dzielenie się doświadczeniem z innymi,
pedagogizacja rodziców
doskonalenie swoich kompetencji i umiejętności w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć,
udostępnianie innym nauczycielom ciekawych scenariuszy,
pogłębienie współpracy z nauczycielami,
dzielenie się doświadczeniami z nauczycielami,
polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń,

§ 8 ust. 1 pkt 3

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi
oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia zawodowego

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy placówki
Analiza i aktualizacja przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego, opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji: świadectw, dyplomów. scenariuszy, planów i innych dokumentów.
Zredagowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

Efekty:
przypomnienie i pogłębienie wiedzy dotyczącej prawa oświatowego,
poznanie i wdrożenie procedury awansu zawodowego,
wykorzystanie zdobytej wiedzy do właściwego odbycia stażu.
doskonalenie własnego warsztatu pracy,

2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach, szkoleniach, warsztatach, konsultacjach, seminariach itp. zgodnie z ofertą MSCDN
wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez innych nauczycieli.
Efekty:
doskonalenie swoich kompetencji i umiejętności
podwyższenie jakości pracy nauczyciela i placówki
wzbogacenie warsztatu pracy
lepsze wyniki dydaktyczne i wychowawcze świadectwa, dyplomy (teczka akt osobowych), notatki

3. Samodzielne studiowanie pism nauczycielskich, literatury pedagogicznej i studium prawa oświatowego.
Analiza literatury pedagogicznej i psychologicznej: pogłębianie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
Współpraca z wydawnictwami pedagogicznymi.
Korzystanie z poradników metodycznych

Efekty:
czerpanie pomysłów i rozwiązań z literatury pedagogicznej i stosowanie ich w pracy
uwzględnianie zmian w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
wzbogacenie własnej wiedzy
poznanie nowych i ciekawych metod pracy
samokształcenie i doskonalenie.

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Współpraca z nauczycielami w tworzeniu programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły
Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań placówki.
5. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzimultimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
Tworzenie programu zajęć koła teatralnego w klasie III – prowadzenie zajęć rozwijających
Zajęcia matematyczne prowadzone metodą projektu- „Bieg po kompetencje”
wykorzystanie metod aktywnych w bieżącej pracy z dziećmi: Burza mózgów, praca w grupach, itp.
wykorzystanie narzędzi multimedialnych pracy z dziećmi
6.Wykonywanie zadań opiekuna stażu
Ustalenie zasad współpracy i nawiązanie kontraktu ze nauczycielem stażystą
▪ pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego
▪ prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty
▪ omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod, ewentualne wnioski do pracy ▪ obserwacja zajęć prowadzonych przez
nauczyciela stażystę
▪ przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Efekty:
podniesienie jakości pracy szkoły
wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z innymi nauczycielami, opracowanie wspólnych działań. podniesienie swojej aktywności, polepszenie i podwyższenie jakości pracy z dziećmi
efektywna współpraca z gronem pedagogicznym
wspieranie różnorodnych uzdolnień dzieci
szukanie alternatywnych form nauki
integrowanie dzieci z grupą
rozwijanie sprawności manualnej
uatrakcyjnienie zajęć
wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych
dzielenie się z nauczycielem swoją wiedzą i doświadczeniem, omawianie z nauczycielem zajęć
współpracuje z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego w doborze form, metod i form doskonalenia zawodowego
doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna stażu

§ 8 ust. 1 pkt 4

Przeprowadzenie co najmniej 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego zakresie tych zajęć lub nauczyciela konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
▪ opracowanie scenariusza zajęć
▪ ustalenie terminu zajęć
▪ w miarę możliwości zaproszenie doradcy metodycznego
▪ omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć

Efekty:
wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
doskonalenie swoich kompetencji i umiejętności
podwyższenie jakości pracy nauczyciela i placówki
wzbogacenie warsztatu pracy
zadowolenie dzieci
lepsze wyniki dydaktyczne i wychowawcze

Plan sporządził: ......................................
Zatwierdził
....................., dnia Podpis Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.