X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49783
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
mgr Wioleta Lasocka
nauczyciel Szkoła podstawowa nr 5 im. Macierzy Szkolnej
czas trwania stażu: 01.09. 2020 – 31.05.2023
opiekun stażu: mgr Renata Matuszek
Cel główny: Pogłębianie wiedzy i umiejętności, poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowego w celu podniesienia efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

§ 7. ust 2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust 3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w trakcie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
lp Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin realizacji Dokumentacja
1.

2. Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
2. Zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi w/w dziedzin.
3. Korzystanie z wiedzy i materiałów nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole. Wykorzystanie wskazówek nauczycieli do pracy z dziećmi.
4. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów;
a) rozwiązywanie konfliktów,
b) integrowanie grupy,
c)zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.

1.Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
- analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z Sądem i kuratorem do spraw nieletnich.

2.Analiza przepisów prawa oświatowego
- analizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli Systematycznie

Systematycznie

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Notatki własne

Dokumentacja własna

Adnotacje w dzienniku

Notatki własne

Notatki własne

§ 7. ust 2. pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
lp Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin realizacji Dokumentacja
1. Poznanie potrzeb rozwojowych podopiecznych i uwzględnienie ich w planowanej pracy 1.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
a) obserwacja dziecka
b) zebrania z rodzicami
c) spotkania indywidualne z rodzicami

2. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i rozwijanie zainteresowań dzieci;
a) diagnoza wstępna i końcowa dziecka
b) ocena opisowa dziecka
c) rozmowy z rodzicami i dziećmi
d)praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
e) rozwijanie uzdolnień dzieci, rozbudzanie ich zainteresowań poprzez proponowane aktywności
f) konsultacje ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem, specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, g) udzielanie porad i konsultacji rodzicom w zakresie pracy z dziećmi. Cały okres stażu

Cały okres stażu - Notatki własne - Zeszyt kontaktów z rodzicami, - Protokoły zebrań

- Karty indywidualnej pracy z dzieckiem
– IPET,
– zapisy w dzienniku kontaktów z rodzicami - Plany pracy dydaktycznej
- Plany współpracy z rodzicami

§ 7. ust 2. pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
lp Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin realizacji Dokumentacja
1. Wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz umiejętne prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły 1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej: - pogłębianie wiedzy metodycznej i pedagogicznej poprzez zapoznanie się z pozycjami literatury ukazującej się na runku wydawniczym,
- wykorzystywanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania (Ruch Rozwijający W. Sherborne, gimnastykę twórczą R. Labana, pedagogikę zabawy Klanza, elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, aktywne słuchanie muzyki wg. B. Strauss, metodę C. Orffa, Edukację przez Ruch D. Dziamskiej itd.),
- współpraca, wzajemna wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, - prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
- Stosowanie różnorodnych metod aktywizujących (drama, burza mózgów, gry dydaktyczne, mapy myśli, grupy zadaniowe, metody ewaluacyjne itp.)
2. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z kryteriami szkoły oraz dokumentacji związanej z awansem zawodowym;
- dokonywanie wpisów do dziennika elektronicznego zgodnie z kryteriami,
- pisanie planów pracy opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznych zgodnie z kryteriami,
- prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci,
- arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
- oceny opisowe semestralne i roczne
- przygotowanie programu i planów zajęć ZDW dla dzieci,

Systematycznie, Cały okres stażu,

Systematycznie,

Przed końcem każdego roku szkolnego - scenariusze zajęć, - zapisy w dzienniku elektronicznym, - plany pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej,

- wpisy w dzienniku elektronicznym, - plany miesięczne, - arkusze diagnostyczne, - informacje kontaktów z rodzicami w dzienniku arkusz, IPET,

Arkusze oceny dla dzieci i rodziców
§ 7. ust 2. pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;
lp Kierunki rozwoju Plan realizacji Termin realizacji Dokumentacja
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych: Zamieszczanie relacji z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej szkoły oraz na portalu Facebook:
a) Dzień chłopaka
b) Pasowanie na ucznia
c) Bal Karnawałowy
d) Konkurs Talentów
e) Kiermasz świąteczny
f) Dzień Matki i Ojca
f) Zakończenie roku szkolnego festyn
3. Organizowanie spotkań uczniów ze starszymi uczniami opiekunami z 6 klasy (adaptacja dzieci w szkole)
4. Ocenianie skuteczności własnych działań w zakresie pracy dydaktycznej: - podsumowanie skuteczności własnych działań, - uzyskiwanie informacji zwrotnych od środowiska szkolnego (Dyrektor, Rada Rodziców, opiekun stażu, dzieci, rodzice) Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Czerwiec 2021 Czerwiec 2022
Maj 2023 Potwierdzenie obecności Potwierdzenie zdjęciami, facebook

Harmonogram spotkań Scenariusze zajęć Sprawozdania roczne i końcowe,

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia ustawicznego 1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w formach doskonalenia;
a) Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych (online)
b) Przygotowanie materiałów na radę szkoleniową

2. Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego online:
- szkolenia organizowane przez firmy prywatne lub ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli:
a) warsztaty metodyczne
b) konferencje
c) kursy, szkolenia

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali itp. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Potwierdzenie obecności, notatki własne, materiały rady szkoleniowej

Zaświadczenia, notatki własne
Zaświadczenie o zdobytych kwalifikacjach

Zbiór pomocy dydaktycznych, fotorelacja

3. Wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia zajęć Umiejętne prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły Współpraca z opiekunem stażu.

a) Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

b) Zawarcie i podpisanie kontraktu z opiekunem stażu.

c) Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

d) Ustalenie harmonogramu hospitacji

e) Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.

f) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć oraz ich analiza.

g) Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć oraz ich analiza.

h) Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. Systematycznie

Wrzesień 2020

Wrzesień 2020

Wrzesień 2020

Wrzesień 2020

min. 2 razy w roku

min. 2 razy w roku

Według harmonogramu hospitacji
- wniosek o rozpoczęcie

stażu - kontrakt z opiekunem stażu

- plan rozwoju zawodowego - harmonogram hospitacji

- scenariusze zajęć - dokumentacja własna dotycząca obserwowanych zajęć jw

jw
- arkusze hospitacji Dyrektora,

- notatki własne, - notatki własne
§ 7. ust 2. pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
lp Kierunki rozwoju Plan realizacji Termin realizacji Dokumentacja
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN - przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli;

- dokonanie ewaluacji prowadzonych zajęć otwartych. Rok szkolny 2020/2023
Rok szkolny 2021/2023 - scenariusz zajęć

§ 7. ust 2. pkt 6
Umiejętność uwzględniania problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
lp Kierunki rozwoju Plan realizacji Termin realizacji Dokumentacja
1. Poznanie środowiska lokalnego - umiejętna współpraca ze środowiskiem lokalnym 1. Współorganizowanie wycieczek sprzyjających poznaniu środowiska lokalnego również online
2. Współpraca z instytucjami lokalnymi (osiedlowymi):
- Biblioteka osiedlowa: Filia nr 2 w Czeladzi ( wystawy, spotkania, zajęcia)
– Kopalnia Kultury w Czeladzi ( filmy, warsztaty)
- współpraca z sąsiadującym Przedszkolem
3. Promowanie szkoły w środowisku;
a) przygotowywanie dzieci do konkursów,
b) promowanie osiągnięć dzieci poza przedszkolem (konkursy)
4. Współpraca z rodzicami: organizowanie zebrań, kontakt mailowy i online z rodzicami, rozmowy indywidualne, umieszczanie ogłoszeń, organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców.
5. Współpraca ze specjalistami (psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog) zatrudnionymi w szkole,
6. Włączenie się w organizację akcji charytatywnych na terenie placówki: (zbiórka plastikowych nakrętek, baterii, makulatury, góra grosza, zbiórka dla schroniska, Książka dla dzieci z placówek opiekuńczych itp.) Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Systematycznie,

Cały okres stażu

W miarę potrzeb
Cały okres stażu - Karty wycieczek,
- zdjęcia z wycieczek,
- Dokumentacja własna,

- Potwierdzenie dyrektora
- Potwierdzenie organizatorów
- zapis w dzienniku kontaktów z rodzicami,
- Notatki własne,
- Uzyskane materiały do ćwiczeń z dziećmi,
- notatki własne,
- fotorelacja,

§ 7. ust 2. pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
lp Kierunek rozwoju Plan realizacji Termin realizacji Dokumentacja
1. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 1.Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
a) analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z Sądem i kuratorem do spraw nieletnich.
b) znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w konwencji o prawach dziecka oraz ich realizacja,
c) znajomość wewnętrznych regulaminów i procedur Placówki,

2.Analiza przepisów prawa oświatowego
- analizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz kryteriów i trybu dokonywania oceny nauczycieli. Cały okres stażu

Cały okres stażu Notatki własne

Notatki własne

§ 7. ust 2. pkt 8.
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
lp Kierunek rozwoju Plan realizacji Termin realizacji Dokumentacja
1. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjne 1.Korzystanie z technologii informacyjnej do tworzenia pomocy dydaktycznych.
2. Sporządzanie dokumentacji szkolnej, arkuszy, ankiet, scenariuszy zajęć oraz dokumentów z pomocą komputera. Utworzenie własnej biblioteczki multimedialnej metodyczno-przedmiotowej i własnej bazy cyfrowych materiałów dydaktycznych.
3. Wykorzystanie multimediów ( wyposażenie sali) w czasie zajęć. Tworzenie pokazów multimedialnych z zastosowaniem programu Microsoft Office PowerPoint, programu Wordwall, YouTube, Quizziz, gier i zabaw interaktywnych,
a) użycie Multibooków podczas pracy z dzieci w szkole oraz zajęciach zdalnych,
b) użycie ćwiczeń multimedialnych w pracy w szkole i na zajęciach zdalnych, cyfrowych podręczników interaktywnych.
4. Zapoznawanie rodziców z informacjami dotyczącymi wychowania
i rozwoju dzieci oraz nowościami wydawniczymi dla dzieci.
- uczestniczenie w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
5. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych a)zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym www.publikacje.edu.pl
b) umieszczanie własnych propozycji scenariuszy (zajęć i uroczystości na portalu Nauczycieli )
6. Zamieszczanie zdjęć z życia klasy (uroczystości, wycieczki, imprezy itp.) na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku Systematycznie

Systematycznie

W miarę potrzeb

Na bieżąco

Cały okres stażu - Wykonane materiały

- Sporządzone materiały

- Zdjęcia, pokazy multimedialne

- Dokumentacja materiałów
- Dokumentacja materiałów, propagowanych akcji

- Materiał na stronie internetowej www.publikacje.edu.pl oraz portalu www.szkolnictwo.pl
http://sp5.czeladz.pl/, Facebook sp nr 5 w Czeladzi

Zatwierdzam do realizacji:
....................................... .....................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.