X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49776
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: – nauczyciel języka angielskiego

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2020 r.

Czas zakończenia stażu: 31 maja 2023 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r. )

§8, ust. 2, pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOKUMENTACJA

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

• Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r.)
• Śledzenie ewentualnych zmian.
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

IX 2020

IX 2020

IX 2020

V 2020

Zgromadzone materiały

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań .
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, konferencjach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły oraz poszerzających warsztat pracy nauczyciela związanych m.in. z :
• Sprawdzianem ósmoklasisty z języka angielskiego
• zastosowaniem technologii informacyjnej i
komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych
• nowoczesnym warsztatem pracy

• Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych (posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych).

• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zespołu przedmiotowego.

• Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy.
• Lektura czasopism anglojęzycznych.

Okres stażu

Świadectwa, sprawozdania, potwierdzenia, zaświadczenia

Listy obecności

Listy obecności

4. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

5. Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły.

• Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyczny Szkoły okres stażu
• PSO

• Przygotowanie i opracowanie egzaminów próbnych / testów kompetencji języka angielskiego dla uczniów
• Opracowanie analiz po sprawdzianie ósmoklasisty z języka angielskiego
• Przygotowanie uczniów do konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego
• Przygotowanie uczniów do innych konkursów językowych szkolnych i międzyszkolnych
• Organizacja konkursów przedmiotowych
• Praca w komisjach konkursowych różnych konkursów przedmiotowych w zaprzyjaźnionych szkołach oraz zleconych przez dyrektora szkoły
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami podczas wygłaszania referatów oraz prowadzenia zajęć otwartych w ramach spotkań Zespołu Humanistycznego / Językowego
• Tworzenie klasopracowni językowej wyposażonej w biblioteczkę książek i filmów języku angielskim, słowniki, tablice gramatyczne, czasopisma, prezentacje multimedialne.

Okres stażu

Opis i analiza próbnych egzaminów / testów kompetencji
Opis i analiza
Opis konkursu, zdjęcia, analiza
Opis konkursu, zdjęcia

Referaty, scenariusze lekcji

Wykaz pozycji w biblioteczce

§8, ust. 2, pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOKUMENTACJA

1. Wykorzystanie technologii komputerowej jako narzędzia pracy

• Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
• Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami.
• Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego.

Okres stażu

Notatki, zgromadzone materiały

• Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.
• Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów.
• Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy uczniami (tablica interaktywna, filmy, muzyka, programy interaktywne)
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymiana informacji z nauczycielami oraz wydawnictwami oświatowymi za pomocą poczty elektronicznej, stron internetowych .
• Korzystanie ze stron MEN .
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego .
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
• Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z zakresu języka angielskiego .
• Opracowanie testów, sprawdzianów, konkursów, sprawozdań .
• Wymiana doświadczeń .
• Zorganizowanie korespondencji między uczniami, zapewnienie pomocy merytorycznej i nadzór.
• Przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego
• Przygotowanie dyplomów, podziękowań
 Przygotowanie testów, konkursów

okres stażu

Zgromadzone materiały

Zapisy tematów
w dziennikach lekcyjnych

Przykłady samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych
Wydruki z Internetu

Przykładowe testy

Wydruki

§ 8 ust.2, pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOKUMENTACJA

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

2. Prowadzenie otwartych międzyklasowych konkursów przedmiotowych

3. Udział w pracach Zespołu Języków Obcych / Humanistycznego

• Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.
• Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
• Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy.
• Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół.
• Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych.

• Współpraca z innymi nauczycielami w przygotowaniu konkursów, wymiana doświadczeń i pomysłów.

• Czynny udział w spotkaniach Zespołu Języków Obcych poprzez:
• przygotowanie materiałów, opracowanie analiz, wniosków,
• tworzenie rozkładów nauczania
• prowadzenie lekcji otwartej
• organizowanie spotkań nauczycieli języka angielskiego w celu wymiany doświadczeń i prezentacji różnych rozwiązań metodycznych, dyskusja nad ciekawymi materiałami i opracowaniami metodycznymi wspomagającymi pracę nauczyciela, wymiana interesujących materiałów, pomysłów.

Okres stażu

Konspekty
Scenariusze, karty pracy

Protokoły z posiedzeń

Sprawozdania

Sprawozdania, analizy wyników, wnioski

4.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

• Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.

Okres stażu

Potwierdzenie publikacji
5. Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

• Ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wyszkolenia grupy nauczycieli.

Okres stażu

Opracowane referaty, protokoły spotkań.
§ 8 ust.2, pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOKUMENTACJA
1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych
2. Opracowanie i wdrożenie programów autorskich

• Opracowanie programu i prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka angielskiego.

• Opracowanie i wdrożenie programu koła języka angielskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
• Opracowanie i wdrożenie programu dodatkowych zajęć z język angielskiego.

Okres stażu

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Opis i analiza

§ 8 ust.2, pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOKUMENTACJA
1. Organizacja konkursu ogólnoszkolnego
• Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów językowych.
Okres stażu
Protokół z konkursów
2. Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły.
3. Prowadzenie społecznych konsultacji dla uczniów szczególnie uzdolnionych
• Przygotowanie imprez okolicznościowych zgodnie z przydziałem czynności, współpraca z nauczycielami w trakcie przygotowań do różnych uroczystości szkolnych.
• Współorganizacja Dnia Języków Obcych.

• Indywidualne spotkania z uczniami przygotowującymi się do konkursu kuratoryjnego oraz innych konkursów przedmiotowych.
Okres stażu

Publikacje na stronie internetowej szkoły

Wpis w dzienniku zajęć dodatkowych
4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
• Prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów.
Okres stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
§ 8 ust.2, pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOKUMENTACJA
1.Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych

• zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów
• integracja uczniów poprzez rozmowy, dyskusje
• zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą

Okres stażu

Ankieta
2. Współpraca z rodzicami uczniów
• Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania.

Okres stażu

Ankieta

3. Współpraca z wydawnictwami

• Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.

Okres stażu

Zaświadczenia

§ 8 ust.2, pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOKUMENTACJA
1. Rozpoznawanie i analiza przypadków różnych problemów edukacyjnych
• Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

• Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
Okres stażu
Opis analiza przypadku

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Sporządziła: Zatwierdził:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.