X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49757
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Renata Bernadeta Chilińska
nauczyciel
zespołu rewalidacyjno – wychowawczego
i wychowania fizyczne
Grajewo, 2021
Imię i nazwisko: mgr Renata Bernadeta Chilińska
Nazwa i adres placówki: XXX
Imię i nazwisko dyrektora placówki: XXX
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2021 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2024 r.
Cel główny:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cele szczegółowe:
• Pogłębienie wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej.
• Zdobywanie doświadczeń w podejmowaniu działań na rzecz szkoły.
• Poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowe w celu podniesienia efektywności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówce.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. Poz. 2215 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. Poz. 2200)
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
§ 8 ust.3 pkt.1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
A. Zadania
B. Formy realizacji
C. Termin
D. Dowody realizacji

A. 1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
B.
✔ Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli MEN z dnia 26 lipca 2018 r.
✔ Korzystanie z informacji dotyczących procedur awansu zawodowego zawartych w publikacjach na stronach internetowych.
✔ Analiza dokumentacji szkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
✔ Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
✔ Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

C. VIII- IX 2021 r.
IX. 2021 r.
VI. 2024 r.
D. - Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Wydruki istotnych informacji ze stron internetowych.
- Plan rozwoju zawodowego.
- Ocena dorobku zawodowego opracowana przez Dyrektora.
A. 2. Doskonalenie się w zakresie metod aktywizujących.
B.
✔ Udział w webinariach, szkoleniach, e-learningowych.
✔ Udział w zajęciach innych nauczycieli, prowadzonych metodami aktywizującymi.
✔ Samokształcenie, czytanie literatury dotyczącej rozwoju, postępowań, terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z autyzmem.
C. okres stażu
D. - Zaświadczenia ze szkoleń.
- Notatki.
- Wykaz literatury.
A. 3. Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i głębokim.
B.
✔ Stosowanie podczas zajęć edukacyjnych i terapeutycznych różnorodnych metod aktywizujących mających na celu stymulowanie rozwoju dziecka i motywowanie do aktywności i twórczości (np. zabawy rozwijające świadomość ciała, zabawy paluszkowe i wierszyki masażyki, metody doświadczalne, muzykoterapia, sensoplastyka, biblioterapia z elementami dramy, alternatywne i wspomagające metody komunikacji itp.).
C. na bieżąco
D. - Wpisy w dzienniku.
- Scenariusze zajęć.
A. 4. Korzystanie z technologii komputerowej i multimedialnej podczas codziennej pracy.
B.
✔ Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami, placówkami, wydawnictwami, platformami edukacyjnymi itp.
✔ Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji własnej i szkolnej, m. in. plany pracy, IPET, opinii, diagnoz, karty obserwacji ucznia, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.
✔ Stosowanie technologii komputerowej do organizacji warsztatu pracy, tworzenia planów, prezentacji .
✔ Wykorzystanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń i warsztatów on-line; tematyką i przebiegiem projektów, konkursów ogłaszanych na portalach edukacyjnych, kierowanych do dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
✔ Wykorzystanie multimedialnych gier, bajek edukacyjnych do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i głębokim.
C. na bieżąco
okres stażu
na bieżąco
D. Dokumenty szkolne:
- sprawozdania
- harmonogramy
- scenariusze
- karty pracy
- regulaminy
- zgody
- dyplomy, podziękowania.
- Wykaz portali edukacyjnych dla nauczycieli.
- Adresy stron www.
A. 5. Umieszczenie materiałów edukacyjnych na stronach internetowych.
B.
 Umieszczanie zdjęć i krótkich informacji dotyczących uroczystych wydarzeń w szkole na stronie Facebooka „Przedszkole pełne radości i miłości w Wojewodzinie”.
C. na bieżąco
D. - Dokumentacja fotograficzna: zdjęcia, opisy wydarzeń na stronie internetowej.
A. 6. Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi.
B.
✔ Komunikowanie się z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej, portalu społecznościowego Messenger – informacje o zebraniach, ważnych wydarzeniach z życia grupy .
✔ Prowadzenie korespondencji elektronicznej z innymi nauczycielami celem wymiany informacji i doświadczeń zawodowych dotyczących pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu głębokim.
✔ Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela w szkole specjalnej.
C. na bieżąco
D. Zapis w zeszycie kontaktów z rodzicami o możliwości komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, folder na poczcie elektronicznej z wysłanymi wiadomościami e-mail.
- Zapis na portalu społecznościowym Messenger.
§ 8 ust.3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
A. 1. Opublikowanie na portalu internetowym dla nauczycieli ,,Planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego”.
B.
✔ Opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
C. XI. 2021 r.
D. - Publikacja.

A. 2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami.
B.
✔ Przeprowadzenie trzech godzin zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli szkoły zgodnie z opracowanymi scenariuszami, dokonanie ich ewaluacji.
✔ Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim.
✔ Nabywanie wiedzy i doświadczenia poprzez częste kontakty z nauczycielami – wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych, wychowawczych, wspólne opracowywanie dokumentów, dzielenie się swoimi wynikami obserwacji, udostępnianie materiałów i opracowanych dokumentów.
✔ Przygotowanie materiałów i udostępnianie swoich opracowań, notatek z odbytych szkoleń, pomagających w pracy dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim.
C. II 2022 r.,
V 2023 r
XII 2023 r.
okres stażu
na bieżąco
na bieżąco
D. – Scenariusze zajęć.
- Notatki
- Rozmowy indywidualne z nauczycielami.
- Zapis w zeszycie informacyjnym.
A. 3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, umiejętności zawodowych, stosowanych metod i form pracy.
B.
 Opracowanie materiałów oraz dzielenie się wiedzą na portalach internetowych z nauczycielami pracującymi z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie.
 Wymiana materiałów pomocniczych; tworzenie scenariuszy, planów pracy służących organizacji imprez szkolnych
C. w czasie trwania stażu
na bieżąco
D.
- Opracowania własne.
- Notatki.
- Scenariusze zajęć i uroczystości.
- Karty pracy.
§ 8 ust. 3 pkt.3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
A. 1. Współpracowanie z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
B.
✔ Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.
✔ Prowadzenie konsultacji indywidualnych z rodzicami adekwatnie do zaistniałych potrzeb (omawianie mocnych i słabych stron wychowanków, określonej dokumentacji szkolnej, przekazywanie wskazówek do pracy w domu).
✔ Poznanie ogólnej sytuacji rodzinnej wychowanków, udzielanie rodzicom pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z edukacją wychowawczą niepełnosprawnych dzieci.
✔ Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
✔ Angażowanie rodziców do współorganizowania imprez okolicznościowych; uroczystości szkolnych; uczestnictwa w tych uroczystościach w celu integrowania się ze społecznością szkolną; czytanie bajek dzieciom przez rodziców.
✔ Zaproszenie rodziców do klasy w celu przedstawienia własnego zawodu w ramach preorientacji zawodowej.
C. - według wyznaczonych terminów
- raz w semestrze według harmonogramu
- raz w semestrze
D. - Plan współpracy z rodzicami.
- Lista obecności.
- Wpisy w dzienniku.
- Notatki.
- Scenariusze zajęć.
- Relacje zdjęciowe.
- Informacje umieszczone na stronie gazetki szkolnej.
- Wykaz czytanych bajek przez rodziców.
- Zdjęcia.
A. 2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
B.
✔ Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem Rodzinny w przypadku potrzeby udzielenia dziecku lub jego rodzinie pomocy.
✔ Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Rajgród (udział i organizacja w akcjach proekologicznych - „Pomóżmy Kasztanowcom", „Sprzątanie Świata", „Święto drzewa" i inne).
✔ Podjęcie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz :
• zdrowia: przychodnia zdrowia, fundacje;
• bezpieczeństwa : policja, straż pożarna;
• kultury: biblioteki.
C. okres stażu
X . 2022 r.
okres stażu
D. - Dokumentacja.
- Zdjęcia.
- Dokumentacja opracowywana dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- Notatki własne.
- Zdjęcia.
- Podziękowania.
- Dyplomy.

A. 3. Prowadzenie zajęć uwzględniających potrzeby uczniów w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
B.
✔ 1. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych, możliwości dzieci.
✔ Obserwowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, rozwijanie ich zainteresowań, wzbogacanie doświadczeń w różnorodnych sytuacjach społecznych, dostrzeganie i docenianie nawet drobnych, ale rzeczywistych sukcesów dziecka. .
✔ Zachęcanie dzieci do udziału w przedstawieniach, uroczystościach szkolnych konkursach plastycznych.
C. na bieżąco
D. - Notatki własne.
- Artykuły dotyczące metod pracy z dziećmi w metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym i głębokim.
- Scenariusze przedstawień, uroczystości.
- Zdjęcia.
- Dyplomy.
- Podziękowania.
A. 4. Organizowanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych (okolicznościowych)
B.
 Organizowanie i współorganizowanie okolicznościowych uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez szkoły.
C. okres stażu
D. - Potwierdzenia dyrektora.
- Scenariusze uroczystości.
- Zdjęcia.
A. 5. Organizowanie wycieczek poza teren szkoły
B.
✔ Organizowanie i współorganizowanie pieszych wycieczek, spacerów do różnych ciekawych miejsc (np. lasu, po okolicy wsi) w celu umożliwienia dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim bezpośredniego kontaktu z przyrodą .
✔ Współorganizowanie wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego w celu umożliwienia dzieciom przebywania ze zwierzętami hodowlanymi.
C. według planu wyjść i wycieczek
D. - Zdjęcia.
- Wpisy w dzienniku.
A. 6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
B.
✔ Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia:
• uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego;
• Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera” ( ze środków funduszu szkolnego a w przypadku jego braku z własnych środków);
C. 2022 r.
D. - Świadectwo.
- Materiały szkoleniowe.
- Notatki własne.

§ 8 ust.3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
A. 1. Opracowanie i wdrażanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
B.
✔ Opracowanie planu pracy i rozkładu materiału z tematyką zgody z programem wychowawczym szkoły oraz opracowanie dziennego programu zajęć dla uczniów z II oddziału rewalidacyjno – wychowawczego. Praca podczas codziennych zajęć w oddziale rewalidacyjno – wychowawczym, dostosowanych do indywidualnych możliwości i funkcjonowania uczniów wg opracowanych Indywidualnych Programów Rewalidacyjno Wychowawczych.
✔ Opracowanie i ewaluacja przeprowadzonych działań terapeutycznych zawartych w programach adekwatnie do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów. Przy opracowaniu IPET konsultacja ze szkolnymi specjalistami oraz rodzicami uczniów.
C. IX. 2021r. , 2022r., 2023r
IX, II. 2021r., 2022 r., 2023r.
D. - Plan pracy.
- Rozkład materiałów.
- Dzienny program rewalidacyjno – wychowawczy.
- Opracowane programy oraz ich ewaluacja.
A. 2. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.
B.
 Opracowanie i wdrożenie programu pod hasłem: „Rozwijanie somatognozji ciała oraz integracja zmysłów u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim ”
C. II. 2022r.
D. - Opracowany program zatwierdzony przez dyrektora.
- Wprowadzenie karty do badania i oceny zmysłów dziecka.
- Sprawozdanie.
A. 1. Opracowanie i wdrażanie w placówce innowacji pedagogicznej.
B.
 Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej pt. „Zielony kącik polisensoryczny”, mający na celu kształtowanie wrażliwości oraz racjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego, jako najbardziej naturalnej formy stymulującej rozwój dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu głębokim .
C. IX. 2022 r
D. - Potwierdzenie dyrektora.
- Przyjęcie przez RP.
- Sprawozdanie z realizacji.
§ 8 ust. 3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także nauczyciela- konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
A. 1. Pełnienie funkcji koordynatora projektu.
B.
 Koordynowanie realizacji na terenie szkoły projektu zewnętrznego pt. „Ogólnopolski projekt edukacyjny – Z ekologią na Ty” mającego na celu wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
C. 20. IX. 2021r. - 13.V.2022r.
D. - Potwierdzenie dyrektora.
- Sprawozdanie.
- Zdjęcia.
Powyższy plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji.
07.09.2021r.
data , podpis nauczyciela
Zatwierdzam do realizacji:
........................................
data, podpis Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.