X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49738
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Ocena funkcjonowania dziecka z autyzmem

1.Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża)

a) Mocne strony: Jest fizycznie prawidłowo rozwiniętą dziewczynką, zgodnie z normą wiekową. Ogólna sprawnością fizyczną nie odbiega od poziomu rówieśników. Rzadko bierze udział w grach zespołowych, najchętniej w zabawach ruchowych, choć nie zawsze rozumie ich zasady. Chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, lubi gry i zabawy ruchowe.
b) Słabe strony: Brak zrozumienia reguł i zasad gier sportowych, wymaga dodatkowego instruktażu i pokazu ze strony nauczyciela. Nie siada po turecku.
c) Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
Motywowanie, częste dawanie poczucia sukcesu, wskazywanie korzyści wynikających z uprawiania aktywnego sportu – zdrowie, sylwetka.

2.Sprawność rąk dziecka (motoryka mała)

a)Mocne strony:
Nie ma problemów z manipulowaniem przedmiotami w celu wykonania zadania - posługuje się nożyczkami, chętnie rysuje i maluje farbami. Nawleka duże koraliki na sznurowadło. Lubi kolorować, wykonuje proste prace plastyczne. Układa budowle z klocków
b) Słabe strony:
Nie przedziera kartki papieru ruchem rąk w przeciwnych kierunkach, nie naśladuje rysowania koła czy krzyżyka. Nie rysuje kredkami postaci człowieka, nawet w formie głowonoga, nie powtarza naciśnięć wskazanych przez dorosłego. Nieprawidłowo chwyta kredkę. Ma trudności z kończeniem wcześniej zaczętej pracy plastycznej.
c) Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
Usprawnianie grafomotoryki.

3.Percepcja i integracja sensoryczna (wzrok, słuch, czucie, równowaga)
a)Mocne strony:
Dobry poziom spostrzegawczości wzrokowej. Lubi wykonywać ćwiczenia usprawniające pamięć wzrokową, dość chętnie je wykonuje, szczególnie na kartach pracy. W zakresie percepcji słuchowej dobrze wyodrębnia dźwięki dochodzące z otoczenia. Ma dobrze rozwiniętą wrażliwość słuchową. W zakresie spostrzegania wzrokowego odnajduje takie same obrazki z zestawu par obrazków, łączy obrazek w całość z pociętych elementów.
b) Słabe strony:
Dziewczynka ma zaburzenia integracji sensorycznej (nadwrażliwość słuchową i dotykową). Nie lubi głośnych dźwięków. Słabo zapamiętuje materiał słuchowy. Żeby coś zapamiętać musi długo pracować. Nie zapamiętuje jednak obszernych treści - muszą być one poparte materiałem obrazkowym. Niechętnie bierze udział w zajęciach muzycznych. Dziewczynka nie lubi głośnych dźwięków z zewnątrz, ale sama lubi je wydawać czasem krzyczy, piszczy.
c) Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
Usprawnianie słuchu fonematycznego

4. Komunikowanie się oraz artykulacja (poprawność pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, umiejętność wyrażania własnych opinii)
a) Mocne strony:
Zachęcona do odpowiedzi powtarza pojedyncze słowa, jednak język komunikacji jest bardzo prosty i wymaga stymulacji w zakresie mowy dialogowej. Poprawność pod względem artykulacyjnym jest dobra. Stosuje wokalizacje. Coraz częściej nawiązuje kontakt wzrokowy.
b) Słabe strony:
Dziewczynka ma opóźniony rozwój mowy. Dziewczynka nie komunikuje się werbalnie. Widoczne jest „wyłączanie się” i „wchodzenie w swój świat”. Często wówczas wydaje dźwięki i piszczy zupełnie nie adekwatne do sytuacji. Własne myśli potrzeby nie werbalizuje. Nie potrafi odczytać i interpretować zachowania innych ludzi, a także werbalnie ich ocenić.
c) Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
Pomoc podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzanie poprzez pytania pomocnicze.

5. Sfera poznawcza (koncentracja, pamięć, uwaga, myślenie)
a) Mocne strony:
Posiada dość dobrą pamięć wzrokową. Proste i krótkie polecenia zapamiętuje bez problemu. Z pomocą nauczyciela wychwytuje zależności między pojęciami. Poprawnie dostrzega związki przyczynowo skutkowe na ilustracjach i w historyjkach obrazkowych. Naprowadzona przez nauczyciela wyciąga trafnie wnioski. Dość łatwo przyswaja nowe treści i wykonuje polecenia. Nie ma trudności w pracy w trakcie trwania zajęć z całą grupą rówieśniczą.
b) Słabe strony:
Zdarza się, że trudno jest jej się skupić się na zadaniach. Szum, hałas szybko ją rozpraszają. Dziewczynka nie jest w stanie określić poziomu istotności poszczególnych zagadnień, często skupia uwagę na mało znaczących bodźcach. Zdarza się, że rozpraszają ją również warunki atmosferyczne panujące za oknem- bardziej interesują ją wówczas podający deszcz i śnieg niż tok prowadzonych zajęć. Nie potrafi opowiadać i uogólniać tekstu. Aby uzyskać odpowiedź trzeba zadawać wiele pomocniczych pytań, które nie zawsze pozwalają uzyskać odpowiedź.
c) Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
Dostosowanie treści programowych do możliwości dziecka ,a także jego wydolności psychofizycznej w danym dniu. Motywowanie dziecka do uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych. Wykorzystywanie atrakcyjnych dla dziewczynki pomocy dydaktycznych w celu zmotywowania jej do podejmowania wysiłku. Stosowanie krótkich prostych komunikatów, popartych gestem, demonstracją. Ćwiczenia koncentracji uwagi, sukcesywne wydłużanie czasu skupienia uwagi na danej czynności. Wydłużanie czasu wykonywania wszystkich zadań, jeżeli dziecko będzie tego potrzebowało. Zapewnienie optymalnych warunków do pracy. Chwalenie za wszelki wysiłek wkładany w podejmowanie aktywności umysłowej. Stosowanie powtórzeń i dodatkowe utrwalanie nabytych umiejętności i wiadomości.

6.Techniki i umiejętności szkolne (czytanie, pisanie, liczenie, poziom wiadomości i umiejętności)
a)Mocne strony:
Komunikuje niektóre swoje potrzeby prowadząc dorosłego za rękę lub stosując komunikaty niewerbalne. Sporadycznie próbuje powtarzać niektóre słowa (np. mama, tata). Zdarza się czasami reaguje na krótkie polecenia poparte pokazem nauczyciela np. usiądź. Reaguje na swoje imię.
b) Słabe strony:
Dziewczynka ma zaburzony rozwój mowy, nie komunikuje się z dziećmi i dorosłymi w sposób werbalny. Nie dąży do komunikowania się z dorosłymi w sposób niewerbalny (poza zaspokojeniem jego potrzeb).Swoje niezadowolenie wyraża krzykiem, płaczem
c) Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
Rozwijanie zasobu słownictwa biernego, czynnego, mowy opowieściowej. Rozwijanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem za pomocą komunikatów werbalnych i niewerbalnych w sposób akceptowany społecznie. Stymulowanie identyfikowania i zgłaszania swoich potrzeb. Terapia logopedyczna.

7.Sfera emocjonalno-motywacyjna(uwaga i aktywność na zajęciach, wytrwałość, stosunek do nowych zadań, radzenie sobie z emocjami, odporność na stres, motywacja do nauki i pokonywania trudności)
a) Mocne strony:
Właściwie reaguje na pochwały, stymulują dziewczynkę do dalszego wysiłku. Duża wytrwałość występuje w czasie realizacji zadań plastycznych i technicznych.. Skupia się na wykonywanym zadaniu.
b) Słabe strony:
Poziom aktywności na zajęciach jest bardzo niski. Motywowana jednak przez nauczyciela wspomagającego staje się aktywna, ale szybko się zniechęca i dekoncentruje. Brak samodzielności w wykonywaniu zadań. Nie nadąża za tokiem zajęć. Bardzo rzadko pracuje z własnej woli oraz świadomie. Dziewczynka ma problemy z adaptacją w nowych sytuacjach. Często sprzeciwia się poleceniom nauczyciela. Niechętnie podejmuje nowe zadania. Zdarza się jednak, że jeśli uzna je za trudne wycofuje się. Potrzebuje motywacji ze strony nauczyciela wspomagającego. Często motywacją dla niej jest obietnica nagrody. W przypadku wystąpienia sytuacji trudnych płacze, zdarza się jej również brać kosmyk włosów do ust. Zaangażowanie w czasie zajęć jest uwarunkowane tym jaki ma nastrój w danym dniu. Pracuje w tempie dostosowanym do swoich możliwości, raczej wolno. Podczas wykonywania pracy często sygnalizuje zmęczenie. Umiejętność samodzielnej nauki nie występuje. Dziewczynka wymaga stałej pomocy nauczyciela. W czasie samodzielnie wykonywanego ćwiczenia, przerywa prace i kieruje swoją aktywność na coś innego.
c) Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości. Budzenie wiary we własne możliwości, odkrywanie potencjalnych zdolności i inspirowanie do ujawniania zainteresowań. Stosowanie wzmocnień i nagród.

8.Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi, relacje z rówieśnikami i przestrzeganie norm społecznych)
a) Słabe strony:
Identyfikuje nauczycieli, jest wycofana w kontaktach z rówieśnikami. W trakcie zabaw swobodnych nie lubi gdy koledzy/koleżanki włączają się do wspólnej zabawy. Przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa w znanym sobie otoczeniu. Stara się przestrzegać norm społecznych i klasowych. Jest akceptowany przez rówieśników. Lubi przebywać wśród dzieci. Dąży do kontaktów, nie zawsze we właściwy sposób. Przestrzega zasad odpowiedniego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (w autobusie, w teatrze, w kinie).
b) Słabe strony:
Nie nawiązuje i nie rozwija związków rówieśniczych obejmujących wzajemnie podzielone zainteresowania, czynności i emocje. Nie nawiązuje kontaktu wzrokowego oraz nie poszukuje kontaktu z innymi.
c) Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
Dbałość o prawidłowe relacje w grupie. Uczenie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów

9. Samodzielność i możliwości w zakresie samo decydowania
a)Mocne strony:
Samodzielnie spożywa posiłki, posługuje się sztućcami. Samodzielne rozbiera się i ubiera. Samodzielnie korzysta z toalety. Orientuje się w układzie pomieszczeń w budynku przedszkola.
b) Słabe strony:
Brak inicjatywy w działaniu i zdolności samodecydowania.
c) Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
Rozwijanie samodzielności.Wdrażanie do samo decydowania.

10.Zainteresowania lub szczególne uzdolnienia
Pomysłowością wykazuje się w czasie zabawy swobodnej oraz w trakcie wykonywania prac plastycznych. Lubi rysować obrazki według własnego pomysłu. Lubi budować konstrukcje z klocków.

11. Funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym
Rodzice oddani, dbają o dziecko z wielką starannością przez co jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych, zapewniają dziecku odpowiednie warunki do nauki. Rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach związanych z nauką dziecka i na bieżąco zorientowani są w sytuacji przedszkolnej ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.