X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49139
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Sprawozdanie z pracy z uczniami posiadającymi opinie, orzeczenia

SPRAWOZDANIE Z PRACY Z UCZNIAMI POSIADAJĄCYMI OPINIE, ORZECZENIA
ROK 2019/20 - semestr II

Nauczyciel prowadzący: Beata Bęczkowska
Przedmiot: Język angielski

Imię i nazwisko ucznia
Wskazania do pracy wynikające z opinii
- usadzenie dziecka blisko nauczyciela, ze spokojnym uczniem, z dala od okna i rozpraszających rzeczy,
- dzielić zadania na mniejsze fragmenty,
- robić przerwy w pracy intelektualnej (roznoszenie pomocy, śródlekcyjne zabawy ruchowe),
- monitorowanie pracy ucznia,
- mówić w krótkich komunikatach głównie o tym, czym uczeń POWINIEN zajmować się w danym momencie, oraz uczyć opanowywania nadmiernej ekspresji słownej w określonych sytuacjach;
- czuwać nad tym, aby chłopiec podszedł do kolejnego zadania dopiero po zakończeniu poprzedniego,
- pracować z uczniem według trzech zasad:
• regularności (działania w ustalonym rytmie, z unikaniem gwałtownych i radykalnych zmian, spokojnego egzekwowania reguł)
• rutyny ( wykonywania czynności o ściśle ustalonych porach dnia według tej samej kolejności i schematu)
• repetycji ( nieustannych powtórek, wymagających dużo cierpliwości i wytrwałości)

Realizacja wskazań poradni, zastosowane metody pracy ,formy pomocy , na zajęciach ,po zajęciach
Uczeń siedzi w swoim ulubionym miejscu, obok spokojnego kolegi, który go nie zaczepia i nie rozprasza. W czasie pracy na lekcji staram się często do niego podchodzić aby dokładniej wyjaśnić polecenie i pomóc w wykonaniu zadania. Jeżeli zadanie wymaga większego wysiłku, uczeń wykonuje zadanie na miarę swoich możliwości aby uzyskać zadawalający efekt. Często przypominam co robimy w danym momencie, czuwam nad tym, aby otworzył podręcznik, ćwiczenie na danej stronie lub przepisał potrzebne informacje z tablicy. W miarę możliwości zachęcam ucznia do pomocy przy organizacji zajęć np. rozdawanie pomocy, zebranie kart pracy.
Podczas nauki zdalnej wykonywał prace według ustalonego schematu, tak jak podczas pracy z podręcznikiem lub ćwiczeniem w szkole (np. praca ze słowniczkiem w podręczniku w każdym dziale). Instrukcje określały szczegółowo jak wykonać poszczególne zadania.
Co udało się usprawnić na moich zajęciach:
Uczeń jest przeważnie przygotowany do lekcji na miarę swoich możliwości, , stara się systematycznie odrabiać ćwiczenia, wykonania których odmawia na lekcji, wie co jest wymagane na zajęciach, jeśli nie chce wykonać zadania na lekcji, wie, że jest to jego zadanie obowiązkowe do zrobienia w domu. Podczas nauki zdalnej uczeń systematycznie odbierał materiały i przesyłał zadani. W czerwcu prowadziłam konsultacje dla uczniów, na które bardzo chętnie uczęszczał Michał. Pracował bardzo dobrze, był aktywny, zmotywowany, starał się wykonywać zadania i utrwalać słownictwo z wielkim zaangażowaniem.

Trudności, niepowodzenia:
Uczeń często traci zainteresowanie tym co się dzieje na lekcji, bywa rozdrażniony, odmawia współpracy ze mną, niechętnie wykonuje powierzone mu prace lub nie chce współpracować w parze z kolegą bądź w grupie. Podczas nauki zdalnej starał się przygotowywać do zajęć, uczestniczył w lekcji video, jednakże problemy ze sprzętem( uczeń przez przypadek wyłączył głos) zniechęciły go do uczestnictwa w tego typu zajęciach.

Wnioski, rekomendacje do dalszej pracy:
Motywować do pracy na lekcji poprzez nagradzanie najmniejszego wysiłku włożonego w pracę.
Utrwalać słownictwo i ćwiczyć budowanie pełnych zdań z poznanymi strukturami gramatycznymi.

Imię i nazwisko ucznia Wskazania do pracy wynikające z opinii
- utrwalać w mówieniu, czytaniu i pisaniu głoski sz, ż, cz, dż,s,z,c,dz,l,r;
- stosować ćwiczenia w różnicowaniu słuchowym szeregów głosek szumiących, syczących i ciszących oraz r-l-j poprzez dobieranie przeciwstawnych par obrazków, wyszukiwanie i segregowanie obrazków zwierających określone głoski, wskazywanie położenia ćwiczonych głosek w strukturze wyrazu, poprawianie celowo nieprawidłowych wypowiedzi nauczyciela, itp..
- automatyzować właściwą wymowę głosek szumiących, syczących, l i r w zdaniach, wierszykach, relacjonowaniu przebiegu zdarzeń, przeczytanego tekstu itp.
- pracować nad poszerzaniem zasobu słownictwa czynnego i biernego chłopca, dyskretnie korygować dostrzegane błędy w mówieniu, podawać mu prawidłowy wzorzec słowa z prośbą o kilkakrotne powtórzenia,
- mobilizować chłopca do budowania prostych wypowiedzi zdaniowych na określony temat

Realizacja wskazań poradni, zastosowane metody pracy ,formy pomocy , na zajęciach ,po zajęciach, podczas nauki zdalnej.
Zwracam szczególna uwagę na wymowę poznanych jak również nowych słów. Gdy słyszę, że chłopiec nieprawidłowo wymawia głoski, proszę o powtórzenie w poprawnej formie.
Co udało się usprawnić na moich zajęciach:
Uczeń jest bardzo aktywny na zajęciach, nie boi się popełniać błędów, nie zniechęca się jeżeli jego wypowiedz jest niepoprawna. Poprawia swoje wypowiedzi. Podczas nauki zdalnej Marek starał się pracować systematycznie, wykonując prace na miarę swoich możliwości.

Trudności, niepowodzenia:
Największy problem podczas nauczania zdalnego to brak kontaktu z uczniem na videolekcjach. Przez co miałam ograniczoną możliwość pomocy uczniowi w poprawnym przyswojeniu nowego słownictwa.

Wnioski, rekomendacje do dalszej pracy:
Zwrócić uwagę na systematyczne odrabianie prac domowych.
W miarę możliwości utrwalić materiał wprowadzony podczas nauki zdalnej.
Ćwiczyć poprawną wymowę.

Imię i nazwisko ucznia Wskazania do pracy wynikające z opinii
- dostosowanie wymagań i kryteriów ocen do potrzeb i możliwości ucznia,
- zapewnienie pomocy pedagogicznej w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
- uzupełnianie i utrwalanie wiedzy ortograficznej;
- usprawnianie i ćwiczenie obniżonych funkcji percepcyjno - motorycznych, zaangażowanych w proces pisania,
- prowadzenie systematycznych kontroli zeszytów przedmiotowych, ćwiczeń domowych i szkolnych z zaznaczeniem błędów na marginesie, co powinno mobilizować ucznia do pracy,
- uczeń powinien założyć zeszyt wyrazów kłopotliwych, do którego będzie wpisywał słowa, w których popełnił błąd, warto aby często analizował słownik celem zapamiętania kłopotliwych słów,
- wprowadzanie zadań o różnym stopniu trudności, docenianie indywidualnie czynionych postępów, częste stosowanie różnorodnych pozytywnych wzmocnień celem kształtowania motywacji do pracy i wzmacniania poczucia wiary we własne możliwości.

Realizacja wskazań poradni, zastosowane metody pracy ,formy pomocy , na zajęciach ,po zajęciach
Podczas pracy na lekcji staram się dostosować wymagania do możliwości ucznia i biorę pod uwagę wysiłek włożony w naukę. Staram się aby zaznaczał konkretne słowa lub materiał, który będzie podlegał ocenie. Podczas nauki zdalnej przypominałam co jest najważniejsze do opanowania, nauczenia się czy powtórzenia na kolejne zajęcia. Doceniałam wkład włożony w wykonanie zadań, pomimo niskiego poziomu wykonania zadań.
Co udało się usprawnić na moich zajęciach/podczas nauki zdalnej:
Uczeń czasami angażował się w pracę na lekcji, choć wymagało to ciągłej dyscypliny i przypominania zasad panujących na lekcji. Brał udział w lekcjach video, choć bardzo rzadko,
Trudności, niepowodzenia:
Nie pracował systematycznie, wykonywał zadania niedokładnie, nie zwracają uwagi na treść, prace odsyłał bardzo szybko lub puste pliki bez zapoznania się z zasadami umieszczonymi w scenariuszu lekcji. Unikał kontaktów na video chacie. Nie reagował na przesyłane do niego wiadomości.
Wnioski, rekomendacje do dalszej pracy:

Motywować do systematycznej pracy nad językiem.
Konsekwentnie egzekwować systematyczne odrabianie prac domowych.

Imię i nazwisko ucznia Wskazania do pracy wynikające z opinii
- dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb ucznia,
- ocenie powinien podlegać nie tylko stan umiejętności i wiedzy ucznia, ale również wkład pracy, starania oraz zaangażowanie w przezwyciężenie trudności w nauce,
- zakres materiału do jednorazowego opanowania, ilość i stopień trudności zadań (na sprawdzianie, jak też zadań domowych), a także czas pracy niezbędny do ich wykonania należy dostosować do indywidualnych możliwości myślenia, zapamiętywania oraz poziomu wiedzy i umiejętności szkolnych ucznia,
- w czasie samodzielnej pracy na lekcji zapewnić uczniowie dyskretną pomoc w formie dodatkowych wyjaśnień, wskazówek, dzielenia złożonych treści na prostsze, bardziej zrozumiałe treści,
- stosować zasadę poglądowości, odwoływać się do konkretu (np. graficznie przedstawiać treści zadania),
- w czasie odpowiedzi ustnych - stawiać pytania pomocnicze, naprowadzające na właściwy tok rozumowania, zapewniać nieco więcej czasu do namysłu, operować zachętą, dbać o atmosferę życzliwości,
- stosować różnorodne sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia,
- zachęcać do sprawdzania wykonanych zadań,
- w razie niepowodzenia zapewnić możliwość poprawy

Realizacja wskazań poradni, zastosowane metody pracy ,formy pomocy , na zajęciach ,po zajęciach, podczas nauki zdalnej
Uczeń pracuje na miarę swoich możliwości, wymaga pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu zadań, naprowadzania. Podczas lekcji jak i podczas nauczania zdalnego wyznaczam mu zadania na miarę jego możliwości lub obniżam poziom zadania tak aby uczeń mógł odnieść sukces. Wyznaczam mu drobne partie materiału do nauczenia, oraz zmniejszam ilość pracy domowej w porównaniu do innych uczniów. Wydłużam mu czas pisania kartkówek i sprawdzianów. Daję mu więcej czasu do namysłu i naprowadzam na właściwy tok myślenia. W razie niepowodzeń uczeń ma możliwość poprawy.

Raz w tygodniu prowadziłam zajęcia, podczas których wyjaśniamy nowe zagadnienia gramatyczne, utrwalamy poznane słownictwo, skupiamy się na poprawnej wymowie słów. Staram się aby atmosfera była przyjazna a uczeń nie bał się popełniać błędów.
Co udało się usprawnić na moich zajęciach, podczas nauki zdalnej.:
Uczeń chętnie brał udział w dodatkowych zajęciach jak również zawsze był obecny na vidoechacie. Na lekcji w miarę swoich możliwości wykonywał ćwiczenia. Dzięki swojej wytrwałości i ogromnej pomocy ze strony mamy uczeń systematycznie odrabiał prace domowe i ćwiczenia on-line.
Trudności, niepowodzenia:
Największe trudności sprawiają uczniowi czytanie ze zrozumieniem, uzupełnianie zdań i tworzenie własnego tekstu, jak również wypowiedz pisemna. Podczas próbnego egzaminu ósmoklasisty największą trudność sprawiła uczniowi wypowiedź pisemna.

Wnioski, rekomendacje do dalszej pracy:
Uczeń pracował na miarę swoich możliwości, systematycznie korzystając z materiałów na platformie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.