X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49395
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Justyna Bącela

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nazwa placówki:

Dyrektor szkoły:

Opiekun stażu:

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2021 r.

Data zakończenia stażu: 30.05.2024 r.

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
- Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej
- Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych
- Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod prac

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 2215).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r. poz.1574)

§ 7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do wykonania:

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Formy realizacji:
- analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego,
- założenie teczki: „Awans zawodowy”,
- sprawozdanie z przebiegu stażu,
Termin realizacji:
wrzesień 2021
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- plan rozwoju zawodowego
- zaświadczenie o odbytym szkoleniu
- teczka „Awans zawodowy”
- sprawozdanie z przebiegu stażu

2. Współpraca z opiekunem stażu - omówienie i ustalenie przebiegu stażu
Formy realizacji:
- konsultacje dotyczące treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
- udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- kontrakt
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Formy realizacji:
- opracowanie pomocy dydaktycznych: karty pracy, szablony, plansz gazetki, prezentacje,
- udział w kursach, warsztatach i szkoleniach, organizowanych przez firmę zewnętrzną,
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- aktywne uczestnictwo w ramach WDN,
- samokształcenie (czytanie literatury związanej z pracą nauczyciela, publikacji, artykułów, obserwacja pracy innych nauczycieli),
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- pomoce dydaktyczne
- scenariusze

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Formy realizacji:
- poprawne prowadzenie e – dziennika, dziennika zajęć świetlicowych,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- e-dziennik, dziennik zajęć świetlicowych

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Zadania do wykonania:

1. Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci
Formy realizacji:
- prowadzenie obserwacji pedagogicznych
i diagnozy przedszkolnej zakończonej wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy,
- opracowywanie informacji o gotowości szkolnej,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- arkusze diagnozy przedszkolnej
- informacja o gotowości szkolnej dziecka

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów
Formy realizacji:
- zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym,
- organizowanie pracy indywidualnej na podstawie opracowanego planu,
Termin realizacji:
według potrzeb
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- dostosowane wymagania programowe do potrzeb indywidualnych ucznia
- indywidualny plan wspomagania i korygowania rozwoju dziecka

3. Rozwijanie zainteresowań
Formy realizacji:
- promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach,
- przygotowywanie dzieci do konkursów, występów,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- e - dziennik
- dyplomy
- zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Zadania do wykonania:

1. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia
Formy realizacji:
- gry dydaktyczne – gry planszowe, domino, memory obrazkowe, loteryjka, układanki, bingo.
- zabawy integracyjne – zabawy w kole, zabawy budujące zaufanie do drugiej osoby, zabawy pomagające nawiązać kontakt z innymi dziećmi, zabawy relaksacyjne w parach, zabawy z muzyką,
- Elementy Metody Dobrego Startu – zabawy rozwijające funkcje językowe i spostrzeżeniowe,
- Elementy muzykoterapii – eliminowanie napięć emocjonalnych oraz rozwijanie zdolności muzycznych
poprzez ćwiczenia fonacyjne, oddechowe, z instrumentami, słuchanie różnych gatunków muzyki,
łączenie muzyki z innymi środkami wyrazu (taniec, ruch, gest, plastyka),
- burza mózgów – stosowana podczas rozpoczęcia nowego tematu oraz w celu utrwalenia informacji lub
rozwiązania jakiegoś problemu,
- eksperymenty, doświadczenia i zabawy badawcze,
– wplatanie w zajęcia utworów z zakresu muzyki klasycznej oraz innych gatunków w celu rozbudzania wrażliwości muzycznej u dzieci,
- Bajkoterapia – wplatanie w zajęcia bajek, wierszy i opowiadań relaksacyjnych oraz pomagających w
rozwiązaniu bieżących problemów dzieci (wykluczenie z grupy, nieśmiałość, lęki)
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- e- dziennik
- materiały dydaktyczne

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

Zadania do wykonania:

1.Analiza wyników obserwacji
pedagogicznych i diagnozy pod kątem efektywności pracy
Formy realizacji:
- sporządzanie arkuszy samooceny oraz sprawozdań z pracy wychowawczo-dydaktycznej w danym śródroczu oraz sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego 2 razy w roku szkolnym,
- wysnuwanie wniosków do dalszej pracy i wyznaczanie sobie celów,
- analiza skuteczności własnych działań poprzez obserwację umiejętności i zachowania dzieci,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej
- notatki własne

2. Dokonywanie autorefleksji działań edukacyjnych
Formy realizacji:
-autorefleksja po każdym przeprowadzonym zajęciu
- rozmowy na temat przeprowadzanych zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- notatki własne

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Formy realizacji:
- przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- scenariusz zajęć

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Zadania do wykonania:

1.Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń
Formy realizacji:
- przekazywanie informacji zdobytych podczas szkoleń innym nauczycielom,
- dzielenie się materiałami uzyskanymi podczas szkoleń,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej
- notatki własne

2. Dzielenie się swoimi zasobami
Formy realizacji:
- udostępnianie innym nauczycielom pomocy dydaktycznych, plansz, ilustracji, kart pracy itp.,
- udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć,
- udostępnianie nauczycielom informacji i materiałów na temat wybranych projektów, programów, konkursów i innych przedsięwzięć oraz zachęcanie do wzięcia w nich udziału,
- publikacja wybranych scenariuszy w Internecie,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- karty pracy
- pomoce dydaktyczne
- scenariusze zajęć
- potwierdzenie publikacji

§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych

Zadania do wykonania:
1. Poznanie środowiska rodzinnego wychowanków i ich problemów oraz współpraca z rodzicami.
Formy realizacji:
- prowadzenie obserwacji pedagogicznej i diagnozy,
- kontakty z rodzicami – zebrania klasowe i konsultacje indywidualne,
- opracowywanie informacji o gotowości szkolnej,
- zapoznanie z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- konsultacje z innymi nauczycielami,
- indywidualne rozmowy z uczniem,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- e- dziennik
- arkusze diagnozy

2.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych
dziecka, wynikających z problematyki środowiska rodzinnego
Formy realizacji:
- analiza wniosków z obserwacji i diagnozy pedagogicznej w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci,
- opracowywanie i realizacja planów pracy indywidualnej dla dzieci wymagających wsparcia
- stosowanie różnorodnych metod i form aktywizujących podczas pracy z dzieckiem z uwzględnieniem różnic rozwojowych oraz zainteresowań,
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- notatki własne
- indywidualny plan wspomagania i korygowania rozwoju dziecka

3. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
Formy realizacji:
- organizowanie i współorganizowanie konkursów przedszkolnych,
- przygotowanie dzieci do udziału w konkursach i przeglądach organizowanych przez inne placówki
(według aktualnej oferty),
- organizacja uroczystości przedszkolnych
- udział w akcjach charytatywnych,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- regulaminy konkursów
- scenariusze zajęć
- zdjęcia

4. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci
Formy realizacji:
- w przypadku potrzeby udzielenia dziecku lub jego rodzinie pomocy nawiązanie współpracy z: Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Termin realizacji:
według potrzeb
Potwierdzenie realizacji:
- pisma kierowane do danych instytucji

5. Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego, odwoływanie się do autorytetów i ogólnie akceptowanych wartości
Formy realizacji:
- wprowadzanie w grupie ogólnych zasad i norm, egzekwowanie przestrzegania ich,
- przeprowadzenie zajęć „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę”, oraz innych, rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalną,
- prowadzenie z dziećmi zabaw relaksacyjnych oraz pozwalających na rozładowanie napięć emocjonalnych,
- stosowanie w pracy metod bajkoterapii, muzykoterapii,
- zachęcanie dzieci do udziału w akcjach charytatywnych,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- scenariusze zajęć
- e- dziennik

6. Kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych
Formy realizacji:
- zajęcia edukacyjne rozwijające wiedzę na temat naszego kraju i jego symboli
- zapoznawanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi np. ze Świętami Bożego Narodzenia,
Nowym Rokiem, Narodowym Świętem Niepodległości, itp. (np. podczas zajęć edukacyjnych oraz uroczystości przedszkolnych,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- scenariusze zajęć
- e- dziennik

7. Edukacja prozdrowotna i proekologiczna
Formy realizacji:
- prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania oraz potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia,
- uświadamianie dzieciom szkodliwych skutków zbyt częstego korzystanie z telewizora, telefonu lub komputera,
- codzienne prowadzenie zajęć ruchowych
- prowadzenie zajęć edukacyjnych, uświadamiających dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne,
- koordynowanie programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej przy współpracy ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Piotrkowie Tryb. Cykl zajęć „Czyste powietrze wokół nas”,
- udział w konkursie ,,Jeszcze będzie pięknie znów – świat po pandemii Covid – 19. Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży,
- ,,Śmieciaki – cudaki” – bajkowa postać z recyklingu,
- ,,Dzień Ziemi’ - z przyrodą za pan brat – przedszkolna olimpiada wiedzy ekologicznej,
- Konkurs plastyczny ,,Higiena ważna sprawa – bezpieczeństwa to podstawa” - popularyzacja wiedzy na temat higieny oraz mycia rąk, wśród najmłodszego
pokolenia oraz ich rodziców jako profilaktyki przeciw rozpowszechnianiu wirusa covid-19,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- wpisy w e –dzienniku
- sprawozdanie z projektu ,,Czyste powietrze wokół nas”
- zdjęcia
- scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania:

1. Zastosowanie procedury awansu zawodowego
Formy realizacji:
- analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego,
- napisanie planu rozwoju zawodowego,
- napisanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego,
Termin realizacji:
wrzesień 2021
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- plan rozwoju zawodowego
- sprawozdanie

2. Prowadzenie dokumentacji pracy nauczyciela
Formy realizacji:
- analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego.
- prawidłowa dokumentacja w e – dzienniku.
- opracowywanie indywidualnych planów wspierania i korygowania rozwoju dziecka,
- prowadzenie obserwacji dzieci 6 letnich i wypełnianie arkuszy diagnostycznych, przygotowanie informacji o gotowości szklonej dziecka,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- e- dziennik
- arkusze diagnozy

3. Aktualizowanie znajomości przepisów regulujących pracę szkoły.
Formy realizacji:
- systematyczne śledzenie zmian zachodzących w prawie,
- śledzenie literatury fachowej, publikacji zamieszczonych w internecie,
- uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur
w codziennej pracy,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- notatki własne

§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych
i informatycznych.

Zadania do wykonania:
1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu
Formy realizacji:
- wykorzystanie Internetu w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego,
- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi poprzez Internet, na stronach edukacyjnych,
- dokumentowanie przebiegu stażu - opracowanie dokumentacji przy pomocy komputera,
- tworzenie pomocy dydaktycznych, pisanie scenariuszy zajęć oraz sprawozdań za pomocą programów komputerowych,
- bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych
z zagadnieniami: awansu zawodowego, nowej podstawy programowej, pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej, działalności wychowawczej,
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- materiały dydaktyczne
- dokumentacja przebiegu
stażu wykonana przy użyciu komputera
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach edukacyjnych
Formy realizacji:
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,
- korzystanie z Internetu,
- opracowywanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, plansz, prezentacji.
Termin realizacji:
okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- konspekty zajęć
- pomoce dydaktyczne

Data i podpis nauczyciela kontraktowego : ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.