X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49398
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Aleksandra Litwicka
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Nauczane przedmioty: Logopedia, Świetlica
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Wysokiem im. Papieża Jana Pawła II
Dyrektor: mgr Elżbieta Bryl
Okres stażu: 01.09.2020 – 31.05.2023
CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Pogłębianie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
• Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych;
• Osobisty rozwój;
• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany
l.p. Planowane działania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego – analiza aktów prawnych;
– opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
– przygotowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego. 09.2020 r. – Wykaz aktów prawnych
– Wniosek oraz plan rozwoju
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły oraz jej zadań - analiza dokumentacji szkoły i współpraca w aktualizowaniu: Statutu Szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego, Regulaminu szkoły, Planu rozwoju szkoły i harmonogramu imprez;
- przygotowanie Ewaluacji 09. 2020r.

Rok2020/21 Notatki

Sprawozdanie
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego – gromadzenie dokumentacji Cały okres stażu – Zaświadczenia, dyplomy, scenariusze, plany oraz inne dokumenty
4. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – opracowanie, analiza i wnioski 05.2023 r. – Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
– Ocena dorobku zawodowego za okres stażu

5. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne – opracowanie i złożenie wniosku 2023 r. – Wniosek

§8 ust.3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających uczeniu się
l.p. Planowane działania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania
1. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy. Stosowanie aktywizujących oraz innowacyjnych metod pracy: burza mózgu, elementy „bajkoterapii” we współpracy ze szkolnym psychologiem,
- Zorganizowanie w sali świetlicy szkolnej „Galerii świetlicowej” wystawy wytworów uczniów wykonanych wieloma technikami plastycznymi,
- Stworzenie w świetlicy kącików tematycznych – przestrzennych prac technicznych, przyrodniczych, konstruktorskich, czytelniczych, kącika gier i układanek itp.,
- Organizowanie wycieczek szkolnych, dni poetyckich, czytelniczych i sportowych.
Cały okres stażu
2. Wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w codziennej pracy
-gromadzenie, przetwarzanie informacji i opinii potrzebnych do pracy nauczyciela
– wymiana informacji z innymi nauczycielami i specjalistami za pomocą poczty elektronicznej
– opracowanie wykazu komputerowych programów, które można wykorzystać w pracy z dzieckiem z wadą wymowy - dokonywanie wpisów do dziennika elektrycznego
- opracowanie ogłoszeń, środków dydaktycznych na komputerze w formie wydruków, plakatów, wykorzystanie pomocy dostępnych na portalach edukacyjnych,:
- organizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających różnorodne zainteresowania z wykorzystaniem komputera, tabletów i smartfonów; Cały okres stażu Notatki

Wykaz programów komputerowych

3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych – opracowywanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, kart badania dzieci,
– dokumentowanie pracy własnej, diagnozy i terapie
– opracowywanie dokumentów szkolnych - Plany pracy logopedy, Plany pracy świetlicy, Programy logopedyczne. Cały okres stażu
Przykładowe materiały dydaktyczne
4. Prowadzenie zajęć logopedycznych z użyciem komputera jako środka dydaktycznego – prowadzenie zajęć terapii logopedycznej z użyciem programów komputerowych Wg potrzeb Przykładowe scenariusze

5. Wykorzystanie Internetu w pracy logopedy – systematyczne przeglądanie stron internetowych dotyczących terapii logopedycznej
– wykorzystywanie ciekawych materiałów, innowacyjnych pomysłów zamieszczonych na stronach portali edukacyjnych w pracy logopedycznej Cały okres stażu Wykaz stron internetowych

§8 ust. 3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
l.p. Planowane działania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania
1. Uczestniczenie w pracach Zespołu Specjalistów – wymiana wiedzy i doświadczeń ze specjalistami szkolnymi
– aktualizacja bazy danych oraz rejestru opinii i orzeczeń uczniów Cały okres stażu Sprawozdania
2. Prowadzenie 3 zajęć otwartych – opracowanie scenariuszy zajęć Cały okres stażu Scenariusze zajęć
3. Przygotowanie referatu dla nauczycieli klas 0 ,,A,B,C" w ramach zespołu samokształceniowego – prezentacja przygotowanych treści i wskazówek dotyczących tematyki logopedycznej do pracy w grupie klasowej W trakcie stażu Treść referatu
4. Udostępnienie do wykorzystania scenariuszy zajęć i kart pracy -opracowanie scenariuszy i pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi W trakcie stażu Scenariusze, karty
5. Prowadzenie Szkoleniowej Rady Pedagogicznej - prezentacja przygotowanych treści i czynny udział w realizacji założenia W trakcie stażu Treść

5. Publikacje na portalach edukacyjnych – opublikowanie planu rozwoju zawodowego lub innych autorskich materiałów i kart pracy W trakcie stażu Adresy stron

§8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
l.p. Planowane działania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania
1. Organizacja konkursów dla uczniów – opracowanie regulaminów oraz ich realizacja W trakcie stażu Regulaminy, dyplomy
2. Współpraca z innymi specjalistami szkolnymi oraz z innych placówek – konsultowanie dzieci objętych zajęciami logopedycznymi z innymi specjalistami np. Poradni psychologiczno-pedagogicznej Cały okres stażu Notatki
3. Działania informacyjne – opracowanie broszury informacyjnej dla rodziców dotyczącej poszerzenia wiedzy na temat profilaktyki logopedycznej u dzieci W trakcie stażu Broszura informacyjna, ulotka
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz doskonalenie warsztatu i metod pracy – udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
– samodzielne pogłębianie wiedzy logopedycznej poprzez czytanie literatury fachowej
– przeglądanie stron pedagogicznych www Cały okres stażu Zaświadczenia
Wykaz ukończonych form doskonalenia
5. Pedagogizacja rodziców – indywidualne spotkania z rodzicami
– prezentacja stworzonych zasad obowiązujących na zajęciach logopedycznych Cały okres stażu Notatki
Regulamin zajęć
6. Rozwijanie zainteresowań uczniów – przygotowanie do udziału w konkursach ;
- prowadzenie zajęć w ferie zimowe;
- kółko zainteresowań W trakcie stażu Notatki
7. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły – udział w pracach komisji konkursowych
– zorganizowanie akcji charytatywnej i udział w akcjach wolontariatu W trakcie stażu Regulaminy
§8 ust.3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
l.p. Planowane działania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Opracowanie i wdrożenie programów dla uczniów z wadą wymowy lub trudnościami komunikacyjnymi – opracowanie programów W trakcie stażu Opis i analiza

2. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej -opracowanie W trakcie stażu Opis i analiza

§8 ust.3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
l.p. Planowane działania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania
1. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk – wykonywanie zadań opiekuna praktyk zgodnie z planem praktyk W trakcie stażu według potrzeb Notatki
2. Pełnienie funkcji -koordynatora wolontariatu – wykonywanie zadań zgodnych z założeniami wolontariatu W trakcie stażu według potrzeb Notatki
/zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.