X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49381
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Olimpia Kowal - Gadecka
Szkoła Podstawowa w Zarębie
nauczyciel – pedagog

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2020 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2023 r.

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Cele:
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
• poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach funkcjonowania placówki poprzez uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu oraz potrzeb placówki;
• poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe;
• poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju placówki. podnoszenie jakości pracy własnej i pracy szkoły;
• doskonalenie własnego warsztatu pracy.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
TERMIN REALIZACJI

Poznanie procedury awansu zawodowego
 zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
 opracowanie Planu rozwoju zawodowego
- znajomość procedur awansu zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu z opracowanym Planem rozwoju zawodowego

wrzesień 2020

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego

 dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
 sporządzenie Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- znajomość dokumentacji szkolnej

cały okres stażu
maj 2023

Przeprowadzenie analizy własnej pracy

 ewaluacja i samoocena pracy własnej
 sporządzenie sprawozdań pedagoga, doradcy zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- udoskonalanie pracy własnej przez wyciąganie wniosków i wdrażanie ich w życie

cały okres stażu

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
(zgodnie z § 8 ust. 3 pkt. 1)

ZADANIA

FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
 prowadzenie dokumentacji, opracowywanie dokumentów, sprawozdań, planów pracy, prezentacji;
 wykorzystywanie zasobów internetowych
w zakresie poszukiwania nowych przepisów
w prawie oświatowym, pomysłów na realizację zadań wychowawczo - dydaktycznych;
 uczestnictwo w kursach, szkoleniach on-line;
 bieżące uzupełnianie dziennika elektronicznego;

- dzienniki, plany pracy, sprawozdania, zaświadczenia, certyfikaty

cały okres stażu

Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w pracy dydaktyczno - wychowawczej

 prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli;
 przygotowywanie prezentacji dla rodziców
i nauczycieli;
 prowadzenie zajęć dla uczniów z użycie prezentacji, filmów,
 prowadzenie lekcji z wykorzystaniem internetu, aplikacji,
 prowadzenie bloga;
 wykorzystywanie programów graficznych do edytowania zrobionych zdjęć;

- dziennik, sprawozdania, blog, strona internetowa szkoły, dziennik elektroniczny, archiwum poczty elektronicznej

cały okres stażu

Wykorzystanie nowatorskich metod i form pracy

 stosowanie w pracy metod aktywizujących
i innowacyjnych;
 uczestnictwo w konkursach, wystąpieniach, akcjach
 rozwijanie zdolności muzycznych
i matematyczno-logicznych dzieci;

- dziennik, program zajęć, sprawozdania

cały okres stażu

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
(zgodnie z § 8 ust. 3 pkt. 2)

Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem, współpraca wewnątrzszkolna

 przeprowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji;
 zamieszczanie edukacyjnych prezentacji multimedialnych na stronie szkoły;
 udział w spotkaniach zespołów nauczycieli, wymienianie poglądów, pomysłów;
 udział w spotkaniach pedagogów;
- scenariusze zajęć otwartych, prezentacje multimedialne, dziennik

cały okres stażu

Opublikowanie na stronie internetowej Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

 sporządzenie Planu rozwoju zawodowego
i opublikowanie go na stronie internetowej;
- link do strony internetowej
z umieszczonym planem
cały okres stażu

Upowszechnianie współczesnej wiedzy pedagogicznej wśród nauczycieli i uczniów
 tworzenie edukacyjnych prezentacji multimedialnych i udostępnianie ich na stronie szkoły;
 prowadzenie bloga pedagoga;
- prezentacje, blog
cały okres stażu

Prowadzenie szkoleń

 przeprowadzenie 2 szkoleń rady pedagogicznej poświęconych bieżącym problemom;

- scenariusz szkolenia, prezentacja

cały okres stażu

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH< WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
(zgodnie z § 8 ust. 3 pkt. 3)

Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych
i wycieczek

 współorganizacja Wieczornicy Bożonarodzeniowej i innych uroczystości szkolnych;
 organizacja wyjazdów do Majsterkowa i Leroy-Merlin na warsztaty;

- sprawozdanie, karty wycieczek, zdjęcia

cały okres stażu

Rozwijanie zainteresowań
i zdolności dzieci i młodzieży, poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych

 zorganizowanie kółka zainteresowań zadaniami logicznymi - SUDOKU;
 zorganizowanie kółka zainteresowań – nauka gry na gitarze;
 zorganizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia dla klas I-III;

- sprawozdania, programy zajęć, zdjęcia
rok szkolny 2020/21

rok szkolny 2021/22

rok szkolny 2022/23

Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem poprzez szeroko rozumianą współpracę ze środowiskiem lokalnym. Promowanie szkoły
w środowisku lokalnym.

 opieka nad szkolnym wolontariatem;
 współpraca ze scholą w Zarębie;
 udział w wycieczkach i rajdach krajoznawczych;
- sprawozdania, zdjęcia
cały okres stażu

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
(zgodnie z § 8 ust. 3 pkt. 4a)

Stworzenie autorskiego programu PiK (Pomysłowość i Kreatywność)

 opracowanie i wdrożenie programu w klasie I;

- program, sprawozdanie, dziennik rok szkolny 2020/21

Terapia pedagogiczna

 prowadzenie terapii pedagogicznej
z elementami pedagogiki Marii Montessori;

- program, sprawozdanie, dziennik
cały okres stażu

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW
(zgodnie z § 8 ust. 3 pkt. 4b)

Zespół Wychowawczy

 pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu wychowawczego;

- plan pracy, protokoły, sprawozdania

cały okres stażu

Wolontariat

 pełnienie funkcji opiekuna wolontariatu;
- plan pracy, sprawozdania, zdjęcia
cały okres stażu

Zaręba, dn. 01.09.2020r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.