X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49066
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

OKRESOWA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU
FUNKCJONOWANIA UCZNIA

Imię i nazwisko ucznia: Data: 21.01.2020 r.
Data urodzenia
Klasa III
Rok szkolny: 2019/2020

Obszary podlegające ocenie
Opisowa ocena dotycząca ucznia
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
Chłopiec potrzebuje wsparcia nauczyciela wspomagającego podczas zajęć w szkole. Uczeń wymaga dostosowania metod, form oraz środków dydaktycznych do swoich możliwości. Mariusz powinien mieć proste a zarazem krótkie polecenia, które zrozumie.
Mocne strony, predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia

Motywowany potrafi skupić się na konkretnym zadaniu, wykonać proste czynności manipulacyjne, rozumie i wykonuje proste polecenia. Uczeń prawidłowo rzucać i kopać piłką, lubi zajęcia wychowania fizycznego.
Funkcjonowanie w klasie, grupie rówieśniczej

Uczeń chętnie uczestniczy w pracy w grupach, bierze udział w apelach i innych imprezach w szkole. Podczas przerw czas spędza z kolegami ze swojej klasy.
Zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczyciela
Uczeń na lekcjach ma wsparcie nauczyciela wspomagającego. Wszystkie metody, środki dydaktyczne są dostosowane do chłopca. Dwa razy w tygodniu uczęszcza na zajęcia rewalidacyjne.
Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia

Bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie oraz uczestnictwo ucznia w życiu szkoły

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
Motywowany coraz chętniej angażuje się na zajęciach. Opisuje konkretne obrazki w kilku zdaniach.
Chętnie pracuje nad umiejętnościami matematycznymi na bazie programu komputerowego. Podczas
zajęć coraz dłużej skupia się na konkretnym zadaniu.

Zalecenia do dalszej pracy z uczniem (w drugim półroczu lub w kolejnym roku szkolnym):
- motywowanie ucznia do pracy na lekcji,
- poszerzanie zasobu słów,
- praca nad koncentracją uwagi
- praca nad umiejętnościami matematycznymi,
- zapewnienie dziecku nauczyciela wspomagającego,

Data: ........................................ Podpisy członków zespołu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.